Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Väljamaksed omakapitalist

Maksuarvestuses käsitletakse omakapitali väljamaksetena

 • oma osade või aktsiate tagasiostu või tagastamist
 • aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamist
 • äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotist
 • ühendatava ühingu omakapital ühendatava äriühingu omakapitali suurust piiriülesel ühinemisel, jagunemisel kui jaguneva äriühingu vara ei kasutata Eesti majandustegevuses
 • muud väljamakseid omakapitalist, mis on äriseadustikuga reguleeritud

Maksuarvestuses ei käsitleta omakapitali väljamaksetena väljamakstavaid dividende ja kasumieraldisi, mis kuuluvad maksustamisele TuMS § 50 lõike 1 alusel (arvestus osas I kood 7008) või dividende, millele kohaldatakse TuMS § 50 lõigetes 11 sätestatud vabastusmeetodit (arvestus osas II). Saades välisriigist maksustatud omakapitali väljamakseid (osalus alla 10%), saab ettevõtte oma maksustatud omakapitali väljamakse tegemisel arvesse võtta välisriigis tasutud tulumaksu (arvestus osas Ib kood 7180).

Kui maksustamisperioodil äriühingu poolt lisa 7 osa Ia koodil 7060 omakapitali väljamaksed või makstud likvideerimisjaotised ei ületa väljamaksmata sissemakseid lisa 7 osa Ia koodil 7040, siis maksustatakse need väljamaksed füüsilise isiku või mitteresidendist füüsilise isiku saaja tasemel, s.t rakendatakse TuMS § 15 lõikeid 2 ja 3 või TuMS § 29 lg 5. Täites vormi INF 1 eeltäidetakse füüsilise isiku deklaratsiooni tabel 6.4 vormi INF 1 alusel ja sinna kantakse koodide 13060 ja 13070 vahe (maksustamata omakapitali väljamakse osa’, millest füüsiline isik saab veel maha arvata osaluse soetamiseks tehtud kulud). Vahe TuMS § 15 lõigete 2 ja 3 rakendamisel võrreldes TuMS § 50 lõikega 2 seisneb selles, et §-s 15 on maksumaksjaks iga väljamakse saaja eraldi, kuid äriühingu maksustamisel võrreldakse väljamaksete summad kogu äriühingusse tehtud sissemaksete summaga, mitte konkreetse tagasiostetava osaluse soetamiseks tehtud sissemaksega. Siinkohal aktsia- või osapõhist maksuarvestust ei peeta.

TuMS § 50 lg 2 ei sätesta omakapitalist tehtud konkreetse väljamakse seost konkreetse omakapitali sissemaksega äriühingu tasemel. Maksustamisel võetakse aluseks maksustamisperioodi alguseks äriühingu omakapitali sissemaksete summa lisa 7 osa Ia koodilt 7040, mida vähendatakse omakapitali väljamaksete summaga kokku lisa 7 osa Ia koodil 7060.

Omakapitali väljamaksete deklareerimisel on oluline, mille arvelt väljamakse tehakse kas

 • äriühingusse tehtud sissemaksete ja sellelt teenitud kasumiosa arvelt, kui täidetakse lisa 7 osa Ia kood 7060

või

 • teiselt äriühingult saadud tulude arvelt, millele kohaldatakse maksuvabastust või välisriigis asuvalt püsivalt tegevuskohalt saadud kasumi arvelt.

Omakapitali väljamaksed deklareeritakse lisa 7 osa Ia koodil 7060 (TuMS § 50 lõige 2) või osa II koodil 7320 (TuMS § 50 lõige 21) sõltumata sellest, kas tegemist on rahalise või mitterahalise väljamaksega, tasaarvestusega, vahetamisega vms. Mitterahaline väljamakse võetakse arvesse turuhinnas, s.t summas, mida oleks saadud selle vara müügist. Seega ei ole väljamakse piiritletud ainult raha liikumisega.

Omakapitalist tehtud väljamaksete puhul tuleb väljamaksja saajate kohta esitada vorm INF 1. Väljamakse saajate või ühinemise/jagunemisel ühendava/omandava äriühingu nõudmisel tuleb väljastada tõend TD.

Näide
Äriühing ostab aktsionärilt tagasi oma aktsiad, kuid ei tee rahalist väljamakset, vaid võtab üles kolmanda isiku nõude aktsionäri vastu. Aktsionär võõrandas aktsiad tasu eest, mis oli võrdne kolmanda isiku nõude suurusega. Äriühing peab tehingu toimumise kalendrikuul (aktsiad tagasi ostnud) deklareerima lisa 7 osa Ia koodil 7060 aktsiate võõrandamise eest makstud summa (nõude suuruse).

Sarnaselt tuleb toimida ka juhul, kui äriühing vahetab soetatud võõraktsiad oma aktsiate vastu. Sellisel juhul on tehingu hinnaks võõraktsiate turuhind ja tuleb deklareerida tehingu toimumise kalendrikuul.

Mõlemal juhul on tegemist oma aktsiate tagasiostmisega rahalist väljamakset tegemata ja koos lisa 7 osa Ia kood 7060 täitmisega esitatakse vorm INF 1.

Koodil 7060 või 7320 TuMS § 50 lõikes 2 sätestatud loetelu omakapitali väljamaksetest eraldi välja toodud ei ole ja nendel koodidel näidatakse omakapitalist tehtud väljamaksete summad kokku.

Maksumaksja deklareerib lisa 7 osa Ia koodil 7060 kalendrikuul omakapitalist tehtud väljamaksete summa kokku ja sama väljamakset ei näidata lisa 7 osa II koodil 7320 (TuMS § 50 lõige 21), s.t neid väljamakseid, millele rakendatakse vabastusmeetodit.

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?