Raskeveokimaks

Raskeveokimaks on riiklik maks, millega maksustatakse ainult veoste vedamiseks ettenähtud raskeveokeid.

Raskeveokimaksuga maksustatakse liiklusregistris registreeritud ning veoste vedamiseks ette nähtud 12-tonnise ja suurema registri- või täismassiga veoautod. Samuti maksustatakse veoautost ja ühe või enama haagisega 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorongid, mida vedav veoauto on registreeritud liiklusregistris (raskeveok). Kui veoauto registreerimistunnistusel puudub kanne registrimassi kohta on maksustamise aluseks auto täismass.

Maksustamise aluseks on veoauto registrimass või selle puudumisel täismass, telgede arv ja veotelje vedrustuse tüüp. Oluline on jälgida autorongi kogumassi, mis on vastaval veokil lubatud.

Autorongi maksustatakse selle registri- või täismassi, autorongi telgede arvu ja veoauto vedava telje vedrustuse tüübi järgi. Autorongi registri- või täismass saadakse veoauto omaniku (kasutaja, valdaja) poolt Transpordiametile avaldatud ning Transpordiameti poolt veoauto registreerimistunnistusele kantud suurima lubatud haagise ja veoauto masside summana. Kuna autorongi koosseisus on võimalik kasutada ka mitut haagist, siis maksu määra leidmiseks registreeritakse suurima veetava haagise andmed. Autorong maksustatakse olenemata sellest, millise riigi registris on haagis registreeritud.

Kiirelt kätte

Raskeveokimaksu tasuvad maksumaksjad iseseisvalt Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Rohkem infot maksude tasumise kohta.

Raskeveokimaksu maksustamisperiood on kvartal.

Registrimass on juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses registreerimisel määratud suurim mass, mis ei või ületada valmistaja lubatud suurimat massi.

Täismass on valmistaja poolt lubatud suurim mass. Registrimass võib olla täismassist väiksem (näiteks kui raskeveokiga veetakse ainult kergemat kaupa, siis liiklusregistrisse võib kanda väiksema registrimassi).

Tegelik mass on sõiduki mass antud hetkel koos juhi, sõitjate ja veosega.

Tühimass on juhi, sõitjate ja veoseta täisvarustuses sõiduki mass, mille on määranud valmistaja.

Autorong on veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud sõidukite kombinatsioon.

Haagis on mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk.

Raskeveokimaksu maksavad raskeveokite omanikud ja teatud juhul kasutajad või valdajad, kes on Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused.

Raskeveoki kasutaja on raskeveokimaksu maksja, kui ta kasutab raskeveokit kasutuslepingu (liisinguleping, rendi- või üürileping) või omandireservatsiooniga müügilepingu (omand läheb ostjale üle müügihinna täielikul tasumisel) alusel ja kasutaja nimi või nimetus, isikukood või registrikood ning elu- või asukoha aadress on kantud liiklusregistrisse. Nimetatud kande puudumisel maksab raskeveokimaksu raskeveoki omanik.

Kui raskeveoki omanik on välisriigi isik või asutus (ei ole Eestis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ega riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused), maksab raskeveokimaksu raskeveoki valdaja, kes on kantud liiklusregistrisse.

Transpordiamet esitab Maksu- ja Tolliametile liiklusregistrisse kantud andmed - raskeveokimaksu maksja elu- või asukoht, raskeveoki registri- või täismass, telgede arv ja veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine. Kui maksumaksja ei nõustu Transpordiameti poolt Maksu- ja Tolliametile tema kohta esitatud andmetega, siis ta saab ta andmeid täpsustada Transpordiametis.

Kui omanik ei ole Raskeveokimaksuseaduse § 3 lõikes 1 nimetatud isik või asutus, siis edastab Transpordiamet Maksu- ja Tolliametile liiklusregistris olevad andmed raskeveoki valdaja kohta. Kui raskeveokit kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, siis edastatakse liiklusregistrisse kantud andmed veoki kasutaja kohta.
 

Maksumaksja hoiab liiklusregistris korrektsena järgmised raskeveoki andmed:

  1. veoauto registri- või täismass;
  2. veoauto telgede arv;
  3. veoauto veotelje vedrustuse tüüp (õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu või puudumine);
  4. sihtotstarbelise veoauto puhul kirje, kas sõiduk on ette nähtud veoste veoks;
  5. autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

Kui liiklusregistris olevad veoauto andmed ei ole õiged või ei vasta tegelikule olukorrale, siis teavitab maksumaksja sellest liiklusregistrit, et viimane vastavad muudatused sisse viiks ning lisaks parandused ka registreerimistunnistusele.

Raskeveokimaksu määr leitakse Raskeveokimaksuseaduse lisas toodud tabelist vastavalt liiklusregistri andmetele, mis on märgitud Transpordiameti poolt väljastatud sõiduki registreerimistunnistusele.


Kui maksustamisperioodil muutuvad liiklusregistris maksustamise aluseks olevad raskeveoki andmed, siis arvutatakse samal maksustamisperioodil tasumisele kuuluv maksusumma nendest tuleneva suurima maksumäära järgi.

Juurdemaksmisele kuuluv maksusumma arvutatakse proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvule, mis on jäänud muudetud andmete kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni ja tasutakse 15 kalendripäeva jooksul nende andmete liiklusregistrisse kandmise päevast arvates.

Raskeveokimaksust on vabastatud kaitseväe, kaitseliidu, politseiasutuste ja päästeasutuste raskeveokid ning päästetöid tegeva kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtja raskeveokid, mida kasutatakse peamiselt päästetööl.

Transpordiamet ei esita Maksu- ja Tolliametile andmeid raskeveokite kohta, millised on raskeveomaksust vabastatud.

Autorongi kasutust on võimalik ajutiselt peatada. Selleks peab autorongi liiklusregistrist ajutiselt kustutama. Liisitud veoki korral saab kirjeldatud toiminguid teha liisinguandja volituse alusel.

Raskeveokimaksu maksustamisperiood on kvartal.

Raskeveokimaksu tasumise tähtajad

Maksumaksja arvutab ja tasub raskeveokimaksu:

  1. raskeveokilt – hiljemalt iga kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks;
  2. maksustamisperioodil liiklusregistris registreeritud veoautolt ja autorongilt – 15 kalendripäeva jooksul pärast veoauto esmakordset registreerimist liiklusregistris;
  3. autorongilt, mille suurim mass kanti liiklusregistrisse maksustamisperioodil – 15 kalendripäeva jooksul pärast autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste suurima massi liiklusregistrisse kandmist.

Punktides 2 ja 3 nimetatud veoautolt ja autorongilt makstakse raskeveokimaksu proportsionaalselt täiskalendrikuude arvule, mis on jäänud veoauto registreerimisest liiklusregistris või haagiste suurima massi kandmisest liiklusregistrisse maksustamisperioodi lõpuni.

maksu tasumine Raskeveoki omaniku või kasutaja vahetuse korral

Omaniku või kasutaja vahetuse vormistamisel liiklusregistris peab raskeveoki soetanud isik tasuma raskeveokimaksu alates raskeveoki soetamisele järgnevast kvartalist.

Raskeveokimaksu tasumine

Raskeveokimaksu saab tasuda

  • e-teenuste keskkonnas e-MTA

Sisenen e-MTA-sse

Maksu- ja Tolliamet kontrollib maksu tasumise õigsust ja õigeaegsust liiklusregistris olevate andmete alusel.

Kui maksukohustuslane ei ole tasunud maksu seadusega sätestatud tähtpäevaks, peab ta ise arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine pidi toimuma (maksukorralduse seaduse § 115 lg 1). Rohkem infot intresside tasumise kohta.

Raskeveoki võõrandamisel või kasutusõiguse üleminekul maksustamisperioodi kestel maksustamisperioodi eest tasutud raskeveokimaksu ei tagastata.

Omaniku või kasutaja vahetuse vormistamisel liiklusregistri andmetes on raskeveoki soetanud või kasutusse saanud isik on kohustatud tasuma maksu alates raskeveoki soetamisele järgnevast kvartalist.

1. Kuidas mõista raskeveokimaksu seaduse (RVMS) § 1 punktis 1 toodud sõnu "välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud veoauto"? Kas see tähendab, et veoauto autorongi koosseisus ei kuulu maksustamisele?
Ei tähenda. RVMS § 1 punktis 2 nimetatud veoauto kuulub maksustamisele autorongi koosseisus.

2. Kas raskeveokimaksuga maksustatakse sadulveok, mille omanik/kasutaja ei ole Liiklusregistrile avaldanud selle sadulveoki kasutamist autorongi koosseisus?
Sadulveok maksustatakse autorongi kooseisus. Juhul, kui sadulveoki omanik/kasutaja ei ole liiklusregistrile avaldanud autorongi, siis Transpordiamet esitab Maksu- ja Tolliametile andmed kõikide üle 12-tonnise registri- või täismassiga sadulveokite kohta ning maks määratakse sadulveoki andmetel.

Kui sadulveoki omanik/kasutaja tegelikult kasutab sadulveokit autorongi koosseisus ja ta ei ole liiklusregistrile avaldanud autorongi andmeid, siis on ta kohustatud seda koheselt tegema.

RVMS § 13 lg 1 p 5 sätestab, et liiklusregistris peab olema autorongi koosseisus üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass.

3. Kuidas maksustatakse autorong, mille koosseisu kuulub sadulveok ja poolhaagis?
Autorongi maksustamise aluseks on RVMS § 1 punkt 2 ning § 2 lg 1 punkt 2. Sadulveokist ja poolhaagisest koosnev autorong maksustatakse seaduse lisas toodud maksumäära järgi vastavalt autorongi registri- või täismassile. Aluseks võetakse sadulveoki registrimass, selle puudumisel täismass, telgede arv ja veotelje vedrustuse tüüp ning poolhaagise telgede arv ja suurim mass, mille sadulveoki omanik või kasutaja on avaldanud Transpordiametile ja mis on kantud liiklusregistrisse.

Maksustamisel käsitletakse haagis(t)e suurima massina liiklusregistrile avaldatud haagis(t)e registrimassi, selle puudumisel aga täismassi.

Autorongi koosseisus kasutatava haagisena käsitletakse nii täis- kui poolhaagiseid, sest liiklusseaduse kohaselt on haagis mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk. Seadus ei liigita haagiseid täis- ja poolhaagisteks.

4. Autorongi maksustamine RVMS § 2 lg 1 punkti 2 kohaselt registri- või täismassi alusel on õiglane siis, kui maksustatakse autorongi, mis koosneb veoautost ja täishaagisest. Kuid sadulveokist ja poolhaagisest koosneva autorongi suhtes on see ebaõiglane, sest sadulale langev koormus maksustatakse kahekordselt.
RVMS § 2 lg 1 p 2 kohaselt on kõikide autorongide maksustamise aluseks autorongi registri- või täismass. Sadulveokist ja poolhaagisest koosneva autorongi kohta mingisuguseid erandeid seadus ei sätesta.

Veoauto omanik/kasutaja võib siiski autorongi, sh sadulveoki ja poolhaagise registrimassi avaldada Transpordiametile väiksemana, kui praegu märgitud registreerimistunnistusel, mis kantakse Transpordiameti poolt liiklusregistrisse. See on edaspidi maksustamise aluseks ning vastab tegelikele koormustele.

5. Kuidas maksustatakse Eesti-Soome ühisfirma sadulautot, mis on kantud Eesti liiklusregistrisse ja autorongis veetavad poolhaagised Soome registrisse. Autorongiga veetakse veoseid väljaspool Eestit.
Autorong maksustatakse olenemata sellest, millise riigi registris on haagis registreeritud, sest rahvusvahelistel vedudel on lubatud vedada ka teise riigi registris olevaid haagiseid.

RVMS § 13 lg 1 p 5 kohaselt peab liiklusregistris olema autorongi koosseisus registreeritud üheaegselt kasutatavate haagiste telgede arv ja nimetatud haagiste suurim mass. Maksumaksja kohustus on autorongi andmed Transpordiametile deklareerida, kes kannab need liiklusregistrisse, olenemata kus ja millise riigi haagiseid veetakse.

6. Kuidas maksustatakse sihtotstarbelisi veoautosid nagu jäätme- ja prügiveokeid ning liiva- ja soolapuistureid?
Kui on tegemist sihtotstarbelise veoautoga, mis ettenähtud veoste veoks, siis maksustatakse see RVMS § 1 kohaselt juhul, kui auto registrimass on vähemalt 12 tonni.

Liiklusregistris peab sihtotstarbelise veoauto puhul olema kirje, kas sõiduk on ettenähtud veose veoks (Transpordiameti kohustus veose vedamiseks ettenähtud sihtotstarbelise veoki puhul vastava märke tegemiseks tuleneb RVMS § 13 lg 1 p 4).

Kui sihtotstarbeline raskeveok on ettenähtud üht liiki veoste vedamiseks (betooniveokid, treilerid jne), siis peab liiklusregistris olema märge "veoste vedamiseks" ning selliste raskeveokite eest tasutakse maksu.

Raskeveokimaksuga ei maksustata ainult neid sihtotstarbelisi veoautosid, mis ei ole ettenähtud veoste vedamiseks, nagu näiteks puurmasinad, kraanad, tõstukid jne. Kui autokraana veab haagist, siis on tegemist autorongiga, mis kuulub maksustamisele.

Kui sihtotstarbelise auto puhul kirje "veose veoks" puudub, siis Transpordiamet ei esita Maksu- ja Tolliametile sellise sihtotstarbelise veoauto andmeid.

7. Millist vedrustuse tüüpi võetakse arvesse?
Arvesse võetakse ainult veoauto vedava telje vedrustuse tüüpi, arvestamata haagis(t)el olevat vedrustuse tüüpi.

8. Kas haagised deklareeritakse ja maksustatakse eraldi?
Haagiseid maksustatakse ainult nende kasutamise järgi autorongi koosseisus. Autorong tuleb liiklusregistris deklareerida. Näiteks kui firmal on 5 veoautot ja 10 haagist, siis maksustatakse viie autorongi koosseisus samaaegselt kasutatavad haagised, mitte haagiste üldarv. Autorongis kasutatavaid haagiseid võib vahetada.

Kui firma kasutab veoki järel näiteks 3-es erinevas massikategoorias olevaid haagiseid, siis tuleks tal deklareerida maksimaalse telgede arvu ja massiga kombinatsioon eelmainitud 3-st võimalikust variandist ja maksta maksu selle järgi.

9. Kuidas kohaldub raskeveokimaks varastatud raskeveokile?
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03. märtsi 2011. a määrusega nr 19 (RTI 2011, 15, 09.03.2011) kehtestatud mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskirja kohaselt võib tagaotsitavaks kuulutatud veoki ajutiselt registrist kustutada. Registrist ajutiselt kustutatud veokilt raskeveokimaksu ei maksta.

Kui varastatud veok ei ole ajutiselt registrist kustutatud, siis tuleb selle eest raskeveokimaks tasuda.

10. Kuidas ja millal tasutakse raskeveokimaksu autorongilt kui I kvartalis oli liiklusregistrisse kantud veoauto, II kvartalis kantakse liiklusregistrisse sama veoautoga koostatud autorong? I ja II kvartali eest on esialgselt tasutud vaid veoauto eest.
Maksu tasumisel juhindutakse RVMS § 2 lg 3. II kvartalis tasumisele kuuluv maksusumma arvutatakse ja tasutakse liiklusregistrile esitatud andmetest tuleneva suurima maksumäära järgi.

II kvartalis juurdemaksmisele kuuluv maksusumma arvutatakse proportsionaalselt tervete kalendrikuude arvuga, mis on jäänud muudetud andmete kandmisest liiklusregistrisse kuni kvartali lõpuni, ja tasutakse 15 kalendripäeva jooksul nende andmete liiklusregistrisse kandmise päevast arvates.

11. Veoautot kasutatakse nii autorongis koos täishaagisega kui ka ilma haagiseta. Autorongi andmete alusel on autorongi raskeveokimaksu määraks null, kuid veoauto kasutamisel ilma haagiseta kuuluks maks tasumisele. Kui liiklusregistrile avaldada autorong, mille maksu ei pea tasuma, kas siis võib kasutada veoautot ilma haagiseta?
Seaduse kohaselt võib. Maksustamise seisukohalt peaks olema liiklusregistrile avaldatud veoauto kasutamine.

12. Kas raskeveokimaksu tasumist tõendav dokument peab olema autos kaasas?
Ei pea olema.

13. Maksustamisperioodi (kvartali) esimese kuu 20. kuupäeval raskeveok võõrandatakse või vähendatakse registrimassi, mille tulemusel maksumäär väheneb. Kas sellistel juhtudel jooksva kvartali eest tasutud raskeveokimaks tagastatakse?
Maksustamisperioodi eest tasutud raskeveokimaksu ei tagastata, vaata RVMS § 5 lg 4.

14. Kui vastutav kasutaja jätab raskeveokimaksu maksmata, kas maks nõutakse sisse omanikfirmalt?
Maksusumma nõutakse sisse isikult, kes on kantud liiklusregistrisse ja kellel on maksukohustus, seega vastutatavalt kasutajalt.

15. Kuidas leida raskeveoki infot?
Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu on võimalik teha raskeveokipäringut ning vastuseks kuvatakse ekraanile raskeveoki kohta liiklusregistris olevad andmed, mille alusel Maksu- ja Tolliamet määrab raskeveokimaksu.

Päringu tegemiseks sisenege Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda e-MTA, valige „Maksud" > „Muud maksud" > „Raskeveokimaks". Päringut on võimalik teostada aasta ja kvartali lõikes

Viimati uuendatud 01.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?