Mitteresidendi registreerimine

Maksu- ja Tolliametis peab end registreerima äriregistris registreerimata mitteresident, kes tegutseb Eestis püsiva tegevuskoha kaudu ning mitteresident, kellel ei ole Eestis püsivat tegevuskohta, kuid kes on Eestis tööandja. Samuti tuleb Maksu- ja Tolliametis registreerida mitteresidendist töötajad ja väljamaksete saajad, kellel ei ole Eesti isikukoodi.

     

Uuendasime 01.06.2022 Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA mitteresidendi koodide taotlemise teenust „Mitteresidendi registreerimine“.

Varem e-MTAs esitatud mitteresidentide registreerimise avaldusi (vorm R3) ja taotletud koode saate vaadata valides menüüst
Registrid ja päringud – Mitteresidendi registreerimine kuni 01.06.2022. Endiselt jääb alles ka võimalus esitada avaldusi paberkandjal ja e-posti teel.

Mitteresidendi registreerimine tööandjana

Enne Eestis tegevuse alustamist peab end Maksu- ja Tolliametis registreerima mitteresidendist tööandja, sealhulgas renditööjõu vahendaja, füüsilisest isikust ettevõtja, välisesindus, välisriigi muu asutus, rahvusvaheline organisatsioon ja selle esindus, kelle töötajad töötavad Eestis.

Mitteresident, kes maksab töötasu Eesti residendile või Eestis töötavale mitteresidendile, peab end Maksu- ja Tolliametis mitteresidendist tööandjana registreerima:

 • kui tal ei teki Eestis püsiva tegevuskoha registreerimise kohustust seoses majandustegevusega Eestis,
 • ta ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud Eestis,
 • tal ei ole Eesti äriregistris registreeritud filiaali.

Registreerimiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada mitteresidendist maksumaksja registreerimise avaldus vormil R2.

Lisaks tuleb esitada tööandjat esindava isiku volitusi tõendav dokument ja selle isiku notariaalselt kinnitatud või maksuhalduri poolt ametlikult kinnitatud allkirjanäidis.

Mitteresidendist tööandjal on õigus volitada teist isikut (näiteks töötajat) ennast esindama Eestis tekkivate maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kuid vaatamata sellele, et kõiki toiminguid (registreerimine, maksude deklareerimine ja tasumine) teostab volitatud isik, jääb maksukohustuslaseks ikkagi mitteresidendist tööandja ja kõik rahalised kohustused täidetakse tema nimel ja arvel.

Tegevuse lõpetamisel peab mitteresidendist tööandja 5 tööpäeva jooksul esitama taotluse vormil R4.

Püsiva tegevuskoha registreerimine

Enne Eestis tegevuse alustamist peab end Maksu- ja Tolliametis registreerima mitteresidendist juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku staatust mitteomav isikuteühendus või varakogum, kellel tekib Eestis püsiv tegevuskoht, mida ei kanta filiaalina äriregistrisse.

Eesti äriregistris registreeritud filiaali andmed jõuavad Maksu- ja Tolliameti andmebaasi automaatselt, täpsustada on vaja püsiva tegevuskoha staatus.

Püsiv tegevuskoht, mida ei ole filiaalina kantud Eesti äriregistrisse, esitab enda registreerimiseks Maksu- ja Tolliametile mitteresidendist maksumaksja registeerimise avalduse vormil R2.

Taotlusele tuleb lisada:

 • registreerimistunnistuse ärakiri, registri väljavõte või juriidilise isiku olemasolu tõendav muu dokument;
 • püsiva tegevuskoha vastutava isiku volitusi tõendav dokument;
 • püsiva tegevuskoha vastutava isiku notariaalselt kinnitatud või maksuhalduri poolt ametlikult kinnitatud allkirjanäidis;
 • maksuesindaja puhul maksuesindaja ja mitteresidendi vaheline kirjalik leping.

Viie (5) tööpäeva jooksul pärast andmete muutumist või tegevuse lõpetamist tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada taotlus vormil R4, millele tuleb samuti lisada eeltoodud dokumendid.

Mitteresidendist väljamaksete saajate registreerimine

Mitteresidendile tehtavate väljamaksete deklareerimiseks on vajalik Eesti maksukohustuslase registrikood (isikukood, äriregistri kood või mitteresidendi kood). Maksulepingust tulenevate tulumaksuseadusest soodsamate maksumäärade kohaldamiseks peab väljamakse tegija esitama Maksu- ja Tolliametile ka mitteresidendist tulu saaja välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõendi.

Mitteresidendist füüsilistele ja juriidilistele isikutele tehtavad väljamaksed deklareeritakse tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD lisal 2, kus tuleb märkida väljamakse saaja registrikood Eestis.

Eesti isikukoodi, äriregistri koodi või eelnevate puudumisel Maksu- ja Tolliameti väljastatud mitteresidendi koodi on vaja selleks, et deklareerida füüsilistele ja juriidilistele isikutele tehtavad väljamaksed tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD lisal 2 või dividendi saajate vormil vormil INF 1

Töötamise registris registreeritaval isikul peab tavaliselt olema Eesti isikukood.

Registrikood Eestis tähendab:

 • füüsiliste isikute puhul Eesti isikukoodi või Eesti Maksu- ja Tolliameti väljastatud maksukohustuslaste registri koodi (mitteresidendi koodi) ning
 • juriidiliste isikute puhul Eesti äriregistri koodi (filiaal) või Eesti Maksu- ja Tolliameti väljastatud maksukohustuslaste registri koodi (NB! mitte käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit).

Deklareerimiseks piisab ühest registrikoodist. Kui isikul on üks neist koodidest olemas, siis ei pea deklaratsiooni esitamiseks uut koodi taotlema.

Eesti isikukoodi on võimalik taotleda Politsei- ja Piirivalveametist, kohalikust omavalitsusest koos elukoha registreerimisega või elukohta registreerimata Eesti välisesindusest.

Mitteresidendi koodi taotlemine

Kui mitteresidendil puudub registrikood Eestis, siis saab taotleda Maksu- ja Tolliametilt mitteresidendi koodi. Koodi võib taotleda nii mitteresident ise, kui ka väljamakse tegija, näiteks tööandja.

Selleks, et vältida topelt-registrikoodi väljastamist, soovitame enne registrikoodi taotlemist kontrollida Maksu- ja Tolliameti väljastatud registrikoodi olemasolu mitteresidentsuse päringu kaudu.

Päringu abil saab kontrollida ka seda, kas mitteresidendi kohta on Maksu- ja Tolliameti registris olemas välisriigi maksuhalduri väljastatud residentsustõend. Kui päring tulemust ei anna, on isik Maksu- ja Tolliameti andmebaasi märgitud Eesti residendina või tema andmed puuduvad.

NB! Kui tekib vajadus kontrollida korraga paljude isikute maksuresidentsust, saab seda mugavalt teha kasutades X-tee teenust „Mitteresidentsusandmete avalik päring“.

Mitteresidentsusandmete avalik päring

Teenuse kasutamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametiga sõlmida leping.

Registrikoodi saamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada taotlus mitteresidendi registreerimiseks.

Taotluse saab esitada:

Maksu- ja Tolliamet väljastab taotluse esitajale registreeritava isiku mitteresidendi koodi hiljemalt 10 päeva jooksul.

Mitteresidendile antud mitteresidendi kood ei muuda isiku residentsust. Isik ei saa mitteresidendi koodiga Eesti residendiks ning sellega ei kinnitata ka välisriigi maksuresidentsust. Väljamakse tegija peab mitteresidendile tehtud maksustatavad väljamaksed endiselt deklareerima deklaratsiooni TSD lisal 2 ning mitteresidendist füüsiline isik saadudu tulu deklareerima mitteresidendi tuludeklaratsioonidel (vormid A1, E1, V1).

Mitteresidendi koodist ei piisa maksulepingu soodusmäärade kohaldamiseks. Selleks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada ka välisriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõend vormil TM 3 või samu andmeid sisaldav välisriigi maksuhalduri tõend. Füüsilise isiku residentsustõend kehtib 12 kuud, juriidilisele isiku residentsustõend 36 kuud, kui tõendile ei ole märgitud teisiti.

Kui andmed mitteresidendi residentsustõendi kohta on sisestatud Maksu- ja Tolliameti andmebaasi, siis on need samuti leitavad mitteresidentsuse päringu kaudu.

Kehtiva residentsustõendi olemasolul kohaldatakse väljamaksetele vormil TSD lisa 2 Eesti ja välisriigi vahel sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingu maksumäära.

Kui tulu saaja kohta kehtivat residentsustõendit ei ole, kohaldatakse väljamaksele Eesti tulumaksuseaduse kohaseid tulumaksumäärasid ning maksulepingut kohaldatakse pärast kehtiva residentsustõendi saamist.

Mitteresidendi registreerimiseks maksuresidentsuse rakenduse kaudu (vormi R3 esitamine läbi e-MTA) on vajalikud pääsuõigused. Mitteresidendi registreerimise avalduse (vorm R3) kasutamise õigus sisaldub järgmistes pääsuõiguste pakettides:

 • Füüsilise isiku esindaja pakett
 • FIE esindaja pakett
 • Juriidilise isiku esindaja pakett
 • Juriidilise isiku andmete vaataja pakett
 • Eraisiku maksupakett
 • Raamatupidajapakett
 • Tolliteenuste pakett
 • Eraisiku tolliteenuste pakett

Ettevõtte esindaja, kes soovib esitada mitteresidendi registreerimise avaldust (vorm R3), kuid kellele ei ole antud ligipääsu vastavale paketile, saab teenuse kasutamiseks taotleda üksikõiguse nimega „Mitteresidendi registreerimise avalduse (vorm R3) esitamine" (kood: MRR_USER_R3).
 

Pääsuõiguste andmine

Ettevõtte esindajatele saab pääsuõigusi anda isik, kellel on e-MTA kasutamiseks juriidilise isiku esindaja pakett või FIE esindaja pakett või õigus isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguse haldamiseks.

Pääsuõigusi saab anda e-MTAs menüüpunktis SeadedPääsuõigusedEsindajate pääsuõigused.

Õiguse andmiseks:

 1. vajutage nupule Uus pääsuõigus;
 2. otsige isik koodi või kasutajatunnuse abil või valige lemmikute hulgast. Otsitud isik kuvatakse tabelis Valitud isikud.
 3. vajutage nupule Edasi;
 4. avaneval lehel Muu info märkige pääsuõiguse alguse (ja soovi korral ka lõpu) kuupäev;
 5. õiguste plokis valige, kas soovite anda pääsuõiguste paketi või üksikõiguse. Seejärel sisestage nimetuse lahtrisse paketi või pääsuõiguse nimetus või koodi lahtrisse pääsuõiguse kood. Vajutage nupule Otsi.
 6. valige leitud õiguste hulgast vajalik ja vajutage nupule Lisan.

Viimati uuendatud 26.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?