Hävitamine ja loovutamine

Liiduvälist kaupa saab hävitada kauba suunamisega seestöötlemise tolliprotseduurile. Liiduvälise kauba riigi omandisse loovutamiseks tuleb kauba asukohajärgsele tolliasutusele esitada kirjalik taotlus.

Liiduvälise kauba riigi omandisse kandmine

Liiduvälise kauba võib tolli nõusolekul üle kanda riigi omandisse. Kui kauba valdaja soovib kaupa riigi omandisse üle kanda, esitab ta kauba asukohajärgsele tolliasutusele kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:

  • taotleja nimi, isikukood või EORI number ja aadress;
  • kauba nimetus;
  • KN alamrubriik vastavalt EÜ Nõukogu määrusele nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675);
  • kauba asukoht;
  • tollideklaratsiooni, ülddeklaratsiooni või nende puudumisel muu kaupa identifitseeriva; dokumendi number ja kuupäev;
  • kauba ülekandmise või kauba hävitamise põhjendus;
  • kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood ja aadress.

Õiguslikud alused

Tolliseaduse § 81 Kauba riigile loovutamise täpsustavad juhised

Rahandusministri määrus 19.06.2017 nr 35

Toll teeb otsuse 10 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Ülekandmisest riigi omandisse keeldutakse, kui kaup ei ole hõlpsasti realiseeritav või selle realiseerimisega kaasnevad tarbetud halduskulud või sellise kauba vabasse ringlusse lubamine ei ole õigusaktidega lubatud. Kui ülekandmise taotlus esitatakse pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimist ja enne kauba vabastamist, tunnistatakse aktsepteeritud tollideklaratsioon kehtetuks.

Kauba hävitamine

Kaupa saab hävitada selle suunamisega seestöötlemise tolliprotseduurile, v.a juhul, kui kauba hävitamise viib läbi toll.

Võimalik on ka tollijärelevalveta hävitamine (komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 art 180), näiteks kauba hävitamine toimub Põllumajandus- ja Toiduameti otsusel ja selle ameti järelevalve all.

Seestöötlemise protseduuril hävitamine

Kauba hävitamiseks tuleb hävitamist teostaval või korraldaval isikul taotleda seestöötlemise luba. Luba võib taotleda mitmekordseks toiminguks või ühekordseks toiminguks. Ühekordseks toiminguks võib luba taotleda tollideklaratsiooni esitamisega. Lisaks tuleb esitada tagatis. Seestöötlemise protseduuri lõpetamiseks ja tagatise vabastamiseks tuleb esitada kauba hävitamise akt, mis peab sisaldama teavet hävitamisele suunatud kauba, hävitamise meetodi ning jäätmete ja jääkide kohta. Lähemalt seestöötlemise protseduurist

Kui kaup, mida soovitakse hävitada, on suunatud lõppkasutusprotseduurile, siis toimub kauba hävitamine sama protseduuri raames. Kauba hävitamise vajadusest teavitatakse järelevalve tolliasutust, kes sätestab hävitamise tingimused lõppkasutuse loas.

Tolli poolt hävitamine

Riigi omandisse üle läinud kauba, mida ei ole võimalik võõrandada ning intellektuaalse omandi (IO) kauba hävitamiseks teeb toll hävitamise otsuse. Hävitamise kulud kannab kauba valdaja. IO kauba osas tasub hävitamise kulud IO õiguste valdaja.

Õiguslikud alused

ELi tolliseadustik (EL) 952/2013

artikkel 197 (tolli nõudmisel), artikkel 198 (tolli meetmed, sh hävitamine), artikkel 254 p 7 (lõppkasutusprotseduuril hävitamine), artiklid 256–258

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447

artiklid 180 ja 248

Tolliseaduse § 82

Täiendav informatsioon

telefon 880 0814
e-posti aadress tolliinfo@emta.ee

Viimati uuendatud 29.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?