Maksu- ja Tolliameti e-teenuste tehniliste spetsifikatsioonide oluliste uuenduste ja muudatuste kohta saate tellida meiliteavitusi.

Uudiste tellimiseks täitke veebivorm.

Uudiste tellimine


Uudised

Muudatus erimärgistatud diislikütuse (EDK) müügil ja müügikannete esitamisel KKS-i alates 01.01.2023

18.11.2022

15.11.2022 jõustus vedelkütuse erimärgistamise seadus (VKEMS) muudatus, mille kohaselt tohib alates 01.01.2023 müüa erimärgistatud diislikütust (EDK) vaid neile isikutele, kes on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Ostuõiguse andmise otsustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Ostuõiguse andmisega seotud küsimuste korral palun pöörduda: Kristi Võikar, PRIA registrite osakonna juhataja asetäitja; telefon 556 47938, e-post: Kristi.Voikar@pria.ee

VKEMS-i muudatusega kaasnevad alates 01.01.2023 järgmised muudatused KKS-is.

KKS-i kasutajaliidesesse andmete sisestamine
Alates 01.01.2023 tuleb juhul, kui KKS-i esitatakse müügikanne või tankla aruanne, millel deklareeritakse EDK müüki, esitada lisaks ettevõtte poolt volitatud füüsilise isiku, s.o isiku, kellel on kehtiv esindusõigus, et osta ettevõtja eest EDK-d, andmed: riik, isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünnikuupäev.

X-teega andmeedastus või XML-i üleslaadimine KKS-i
XML-i tuleb täiendada viisil, et volitatud isiku andmeblokk lisatakse ostja andmebloki (</kks:Buyer>) alla järgnevas andmekoosseisus:

<kks:RepPerson>
<kks:Country>AZ</kks:Country>
<kks:PersonOrCompanyCode>12312312</kks:PersonOrCompanyCode>
<kks:BirthDate>2022-01-02</kks:BirthDate>
<kks:Name>perenimi</kks:Name>
<kks:FirstName>eesnimi</kks:FirstName>
</kks:RepPerson>

Tankla aruande esitamisel CSV-failiga
Tankla aruande CSV-faili on vaja täiendada andmeväljadega:
RepPerson.Country;
RepPerson.PersonOrCompanyCode;
RepPerson.BirthDate;
RepPerson.Name;
RepPerson.FirstName

Täiendatud andmekoosseisuga CSV-faili ja XML-näidised (märkega „alates 01.01.2023") on lisatud teenuste tehnilise info artiklisse.

KKS-i muudatuste teemadel palume pöörduda e-posti aadressil mtr@emta.ee.


TSD tehniline dokumentatsioon alates 01.01.2023

18.08.2022

01.01.2023 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, millega kehtestatakse uus maksuvaba tulu liik vanaduspensioniealistele. Vanaduspensioniealisele isikule rakendatakse maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni ulatuses, mis kehtestatakse eelarveaasta riigieelarve seadusega. Kui isik jõuab vanaduspensioniikka maksustamisperioodi jooksul (nt detsembris), rakendatakse vanaduspensioniealise maksuvaba tulu terve kalendriaasta eest, s.t 1. jaanuarist ja üldist maksuvaba tulu isikule ei kohaldata. Vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu ei ole regresseeruv, s.t et sõltumata sissetuleku suurusest on isikule õigus rakendada maksuvaba tulu mitte rohkem kui keskmise vanaduspensioni ulatuses.

Seoses sellega oleme muutnud TSD esitamise tehnilist dokumentatsiooni CSV-failiformaadis. XML-faili koosseisust eemaldasime vanad kehtetud elemendid ning lisasime uued XML- ja CSV-failiformaadi näidised.


19.07.2022

Alates 21.07.2022 muutub tollivormistuse infosüsteemis Impulss käibemaksuga maksustatavate kulude sisestamine.

Käibemaksuga maksustatavad kulud käibemaksuseaduse § 13 kohaselt on ELi territooriumil tehtud kulud, mis on seotud kauba sihtkohta toimetamisega, sealhulgas tolliväärtusesse arvamata vahendustasu, pakkimis-, veo- ja kindlustuskulud ning kaubaveoga seotud kõrvalteenuste kulud kuni esimese sihtkohani Eesti territooriumil ja kulud seoses kauba toimetamisega teise ühenduses asuva sihtkohani, kui see koht on importimise hetkel teada.

Käibemaksuga maksustatavate kulude sisestamine

praegu alates 21.07.2022
sisestatakse üldosas andmeplokki „Jaotamisviis ja käibemaksukulud“ või kaupade lehel andmeplokki „Käibemaksuga maksustatavad kulud“.

sisestatakse üldosas või kaupade lehel andmeplokki „Tolliväärtuse juurde- ja mahaarvamised ning käibemaksuga maksustatavad kulud“.

 • Valige andmeväljal „Kood (1404008000)“ juurdearvamise kood CA - Muud käibemaksuga maksustatavad kulud, sealhulgas tolliväärtusesse arvamata vahendustasu, pakkimis-, veo- ja kindlustuskulud kuni esimese sihtkohani Eesti territooriumil;
 • sisestage kulude summa ja valuuta.

Uuendusega muutub käibemaksuga maksustatavate kulude deklareerimine mugavamaks ja sarnaseks tolliväärtuse juurde- ja mahaarvamiskulude sisestamisele. Näiteks üldkulud jaotab süsteem kõikide kaupade vahel alates 21.07.2022 automaatselt, seda ka siis, kui mõne kauba puhul märgitakse kaubapõhised erikulud.  


17.06.2022

Riigikogu võttis 18. mail vastu käibemaksuseaduse muutmise seaduse, millega kehtestatakse alates 2022. aasta 1. augustist nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniliste ajakirjandusväljaannete käibemaksumääraks 5% senise 9% asemel. Seoses sellega oleme muutnud käibedeklaratsiooni esitamise tehnilist dokumentatsiooni (andmekoosseisu, klassifikaatoreid, reegleid), samuti on lisatud uued xml- ja csv-failiformaadi näidised.

07.10.2021

Tegime TSD lisa 2 väljamakseliikide tabelis muudatusi, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2022. Muudatused on tingitud 17.03.2021 vastu võetud tulumaksuseaduse muudatustest, millega võimaldatakse alates 01.01.2022 Eestis viibivale EMP lepinguriigi residentsusega mitteresidendile väljamakse tegemisel võtta arvesse maksuvaba tulu.

Uus TSD lisa 2 väljamakseliikide tabel on kättesaadav TSD tehniliste spetsifikatsioonide lehel.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Lisatud on väljamakseliikide lõikes täiendavat info, kas konkreetsele väljamakseliigile rakendub maksuvaba tulu ja kas tulu osaleb kalendriaasta maksuvaba tulu arvestuses.

Väljamakseliigid on eraldi lehekülgedel vastavalt sellele, kas tegemist on füüsilisele või juriidilisele isikule tehtavate väljamaksetega.

TSD failistruktuuris on tehtud muudatused, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2022. Muudatused on tingitud 17.03.2021 vastu võetud tulumaksuseaduse muudatustest, millega võimaldatakse alates 01.01.2022 Eestis viibivale EMP lepinguriigi residentsusega mitteresidendile väljamakse tegemisel võtta arvesse maksuvaba tulu juhul, kui saaja on teinud vastava avalduse (tööandjale maksuvaba tulu rakendamiseks).

Uus TSD andmekoosseis, XML-failistruktuur, XML-näide, CSV-failistruktuur on kättesaadav TSD tehniliste spetsifikatsioonide lehel.

XSD muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Lisa 2 osades 1a ja 1b on mitteresidendi maksuvaba tulu liigi ja summa jaoks lisatud järgmised elemendid:

 • c2154_TuliKood
 • c2155_Summa
 • c2454_TuliKood
 • c2455_Summa
CSV muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Lisa 2 osa 1a CSV-faili struktuuri on lisatud uus veerg, mida täidetakse juhul, kui on olemas andmed:

 • 2155_610

Uue versiooni muudatused on järgmised.

Töölaua vaadetel on kande sisestamise kuupäev asendatud kande esitamise kuupäevaga. Aadressi andmetesse on lisandunud vastavalt asukohale asukoha koodid või ADS IDd, lisatud on kütuse liigi kood (sh i-nupu all on leitavad kütuse liikide selgitused), koorma number. Muutunud on alusdokumendi numbri paigutus – see on nüüd leitav kande numbri alt. Töölaua vaadetele on lisatud juhi ja veovahendi ning laopidaja andmed. Täiendatud on andmete filtreerimise võimalusi.

Ülejäägi, mahakandmise ja omatarbe kandele on võimalik lisada tehingu kuupäev ning vastavalt sellele kuupäevale tehakse kuu jäägiarvestus.

Veokandele on võimalik sisestada tehingu kuupäeva ja selgitusi (andmeid saab sisestada üldandmete plokis 1 kuu jooksul arvates kande kinnitamisest), samad andmed kajastatakse ka trükisel.

Aruandeid „Kütuse jääkide toimingud“ ja „Ostu-müügi aruanne“ saab koostada senisest pikema perioodi kohta (kuni 12 kuud) ning allalaetavasse CSV-faili on lisatud täiendavaid lahtreid (kütuse jääkide toimingute aruandes lisandus tehingu kpv, ostu-müügi aruandesse lisandusid tehingu kpv, peale- ja mahalaadimise asukoha kood, vastavusdokumendi andmed (nr, kp, väljaandja), veovahendi andmed.

Tankla aruannete vaatel kuvatakse kasutajatele teavitusi esitamata tankla aruannete kohta, teavituses on loetletud 4 viimase kuu aruandeperioodid. Samuti on võimalik CSV-failina alla laadida tankla müügi ja isikustatud müügi aruandeid.

Lisaks oleme täiendanud ka teavituste saamise võimalust ning lähetatud ja vastuvõetud vedelgaasi koefitsienti (erinevus liitrites) suurendasime 3,5%ni.

Muudatused X-tee sõnumi esitamisel, XML- ja CSV-failiga esitatavate kannete osas
 

Muudatused XML-failis

 • Ülejäägi (YJ), mahakandmise (MK), omatarbe (OT) XML-faili andmekoosseisu on lisatud uus element – „tehingu kuupäev“: <kks:TransactionDate></kks:TransactionDate>
 • HTA XML faili on lisatud uus element „selgitus“: <kks:Comment></kks:Comment>
 • Planeeritud vedu XML faili lisati uued elemendid „tehingu kuupäev“ ja „selgitus“ <kks:Comment></kks:Comment> ja <kks:TransactionDate></kks:TransactionDate>

Failide näited on leitavad failist naidissonumid v1.7.zip.

Muudatused X-tee sõnumis

 • FuelEntry, FuelShipmentOrder, ChangeChipment, FuelStorageServiceEntry sõnumitele on lisatud <kks:Comment></kks:Comment> ja <kks:TransactionDate></kks:TransactionDate> elemendid.
 • Uues KKSi versioonis ilmuvad uued andmeväljad nähtavale ka nendele käitlemiskannetele, mis on varem KKSis loodud (ettevalmistamisel olekus kanded).

Planeeritud vedude automaatset sidumist kütuse laost väljastustega antud muudatus ei mõjuta, kuna veoga seotud kande liikidel (M, EV, MVR) on tehingu kp (TransactionDate) ja selgitus (Comment) vabatahtlikud.

Seega võib KKSi uues versioonis:

 • edastada teenustega FuelShipmentOrder, ChangeShipmentOrder ja FuelStrorageServiceEntry sõnumeid nii uues kui ka vanas formaadis. KKS võtab mõlemas formaadis edastatud sõnumid vastu.
 • edastada XML-failiga HTA kannet või planeeritud vedu nii uues kui vanas formaadis. KKS võtab mõlemas formaadis edastatud sõnumid vastu.

Failide näited: 


Muudatused CSV-failis

 • Ülejäägi (YJ), mahakandmise (MK), omatarbe (OT) CSV-faili on lisatud uus veerg „tehingu kuupäev“ – „transaction_date“.

Muudatus mõjutab ainult YJ (Ülejääk), MK (Mahakandmine) ja OT (Omatarve) kannete edastamist. Antud kande liikidel on tehingu kuupäev (TransactionDate) kohustuslik, kuna seda kuupäeva kasutab süsteem arvestustoimingu tegemiseks ning pärast kande esitamist seda muuta enam ei saa.

Seega KKSi uues versioonis:

 • ei saa edastada vanas formaadis FuelEntry sõnumeid;
 • ei saa OT, MK, YJ kandeid üles laadida vanas formaadis XML-failiga;
 • ei saa OT, MK, YJ kandeid üles laadida vanas formaadis CSV-failiga.

 Lahenduseks on OT, MK, YJ kannete käsitsi sisestamine või edastamine CSV-failiga.

Uuenenud CSV-faili näidis: 


KKSi tehnilised spetsifikatsioonid leiate lehelt "Tehniline info arendajale".

Viimati uuendatud 29.11.2022