Lubade taotlemine

Selleks, et pakkuda Eestis hasartmänge on vaja ettevõttel taotleda Maksu- ja Tolliametis hasartmängude korraldamise tegevusluba ja korraldusluba.

Esimese tegevusena on ettevõttel vaja taotleda tegevusluba, mille väljastamisel peab ettevõte taotlema veel eraldi korraldusloa iga mängukoha jaoks. Alles nii tegevus- ja korraldusloa väljastamisel saab ettevõte alustada korraldusloas märgitud mängukohtades hasartmängude pakkumist.

Tegevus- ja korraldusluba ei pea taotlema ka kaubandusliku loterii korraldamise puhul, küll aga peab esitama kaubandusliku loterii korraldamise kohta majandustegevuse teate. Rohkem infot kaubandusliku loterii korraldamise kohta.

Rohkem infot hasartmängu ja hasartmänguliikide kirjelduste kohta.

Hasartmängude korraldamise tegevusluba

Tegevusluba annab õiguse hasartmängude korralduslubade taotlemiseks ning kehtib tähtajatult. Tegevusluba saab taotleda õnnemängude (mille hulka kuuluvad ka pokkeri turniirid), toto ja osavusmängude pakkumiseks. Iga mänguliigi pakkumiseks on vaja eraldi tegevusluba.

Loterii korraldamiseks tegevusluba vaja pole, seal piisab vaid korraldusloa taotlemisest. Tegevusluba pole vaja ka taotleda, kui soovite korraldada osavusmänge, mille ainus võimalik võit on võimalus uuesti osaleda samas mängus.

Hasartmängude korraldamisel ei kehti Euroopa Liidus ühtlustatud nõudeid. See tähendab, et teisest Euroopa Majanduspiirkonna riigist saadud tegevusluba ei anna Teile õigust pakkuda hasartmänge Eestis ja vastupidi.

Tegevusluba saab taotleda Eesti või Euroopas Liidus registreeritud aktsiaselts või osaühing, kelle aktsia- või osakapitali suurus on vähemalt:

 • Õnnemängude puhul 1 000 000 eurot.
 • Toto puhul 130 000 eurot.
 • Osavusmängu puhul 25 000 eurot.

Hasartmängukorraldaja peab olema usaldusväärne juriidiline isik, kellele hasartmängude korraldamine on ainus tegevusala.

Mitteresidendist ettevõtted peavad end enne taotluse esitamist registreerima Maksu- ja Tolliametis mitteresidendist maksumaksjaks.

Hasartmängukorraldaja olulise osalusega aktsionäride või osanike, tegelike kasusaajate ega juhtorgani liikmete hulka ei tohi kuuluda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

 • isikul on karistatus kuriteo eest;
 • isik on olnud sellise juriidilise isiku juhtorgani liige, mis on korraldanud hasartmängu ilma tegevus- või korraldusloata või mille tegevusluba on tunnistatud kehtetuks hasartmängu seaduse § 20 lõike 1 punktides 2–4 või 7 toodud alustel;
 • pankrotimenetluses tehtud kohtulahendist nähtub, et isik on raske juhtimisvea tõttu põhjustanud äriühingu maksejõuetuse.

Hasartmängu korraldamise tegevusloa saamiseks täita taotluse vorm ja lisada taotlusele lisas loetletud dokumendid. 


Enne taotluse esitamist tuleb ettevõttel tasuda ära riigilõiv, mille suurus on erinev vastavalt hasartmängu liigile.

Tegevusloa riigilõiv on:

 • õnnemängu korraldamiseks 47 940 eurot;
 • toto korraldamiseks 31 960 eurot;
 • osavusmängu korraldamiseks 3200 eurot.

Riigilõivu saab kanda alljärgnevatele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB – IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – IBAN EE93 2200 2210 2377 8606
Luminor Bank – IBAN EE 701 7000 1700 1577 198

Maksekorraldusele tuleb kindlasti märkida viitenumber: 2900082919.

Taotluse saate esitada:

Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta nelja kuu jooksul kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamisest arvates, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul tegevusloa taotluse saamisest arvates.

Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti teel või Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna e-MTA kaudu. Tegevusluba väljastatakse elektrooniliselt.

Hasartmängukorraldaja on kohustatud teatama Maksu- ja Tolliametile viivitamata kõigist muudatustest tegevusloa saamiseks esitatud andmetes. Rohkem infot hasartmängukorraldaja kohustuste kohta.

Hasartmängu korraldusluba

Hasartmängude korraldusluba on vajalik, et korraldada Eestis hasartmänge. Korraldusluba annab õiguse hasartmängu mängukoha avamiseks loale märgitud aadressil, laeval või hasartmängu kaughasartmänguna korraldamiseks.

Korraldusluba saab taotleda vaid ettevõtte, kellele on juba Eestis väljastatud vastava hasartmänguliigi hasartmängude korraldamise tegevusluba (v.a. loterii).

Korraldusluba saab taotleda õnnemängude (sealhulgas pokkeri turniirid), täiendava õnnemängu, toto, osavusmängude ja üle 1000 euro võidufondiga loterii pakkumiseks. Korraldusluba tuleb taotleda igale mänguliigile ja mängukohale eraldi. Selleks, et aru saada millise hasartmänguliigile on vaja luba taotleda palun tutvuge mänguliikide kirjeldustega.

Üle 1000 euro võidufondiga loterii korraldusluba saab taotleda vaid aktsiaselts, mille aktsiakapitali suurus on vähemalt 1 000 000 eurot ja mille kõik aktsiad kuuluvad Eesti riigile. Alla 1000 euro võidufondiga loterii korraldamiseks lube taotleda pole vaja.

Hasartmängude korraldamisel ei kehti Euroopa Liidus ühtlustatud nõudeid. See tähendab, et teisest Euroopa Majanduspiirkonna riigist saadud tegevusluba ei anna Teile õigust pakkuda hasartmänge Eestis või taotleda siin korraldusluba ja vastupidi.

Maismaa korraldusluba peab taotlema kui soovite korraldada hasartmänge konkreetsel aadressile või laeval.

Ettevõttele peab olema antud nõusolek valla- või linnavalitsuse poolt õnnemängu, toto või osavusmängu mängukoha avamiseks taotluses näidatud aadressil. Maismaa korraldusluba antakse ajaks, mis on märgitud mängukoha asukohajärgse valla- või linnavalitsuse kirjalikul nõusolekul mängukoha avamiseks.

Maismaa õnnemängude ja toto korraldusluba antakse üksnes hasartmängukorraldajale, kelle elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem on nõuetekohaselt ühendatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.

Maismaa õnnemängude, toto ja klassikalise loterii korraldusluba antakse ainult ettevõttele, kellel on testitud ühendus hasartmängu piiranguga isikute nimekirjaga. Rohkem infot nende süsteemide ühendamise ja testimise kohta.

Maismaa korraldamiseloa saamiseks tuleb ära täita taotluse vorm ja lisada taotlusele lisas loetletud dokumendid. 


Enne taotluse esitamist tuleb ettevõttel tasuda ära riigilõiv.

Kaughasartmängu korraldusluba peab taotlema kui soovitakse korraldada hasartmängu, kus mängu tulemus selgitatakse elektroonilisel seadmel ja mängija saab mängus osaleda elektroonilise sidevahendi vahendusel (interneti lehekülg, telefon jne). Rohkem infot kaughasartmängu mõiste kohta.

Kaughasartmänguloa taotluse vormi peab esitama ka juhul kui soovitakse korraldada totot, kus panus võetakse mängijatelt vastu ja võidud makstakse välja sidevahendi abil.

Hasartmängu korraldusluba antakse eraldi hasartmängu liigi või alaliigi kaughasartmänguna korraldamiseks. Kaughasartmängu õnnemängude korraldusluba ja toto korraldusluba antakse üksnes hasartmängukorraldajale, kelle elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem on nõuetekohaselt ühendatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.

Kaughasartmängu õnnemängude, klassikalise loterii ja toto korraldusluba antakse ainult ettevõttele, kellele on testitud ühendus hasartmängu piiranguga isikute nimekirjaga. Rohkem infot nende süsteemide ühendamise ja testimise kohta.

Kaughasartmängu luba saab ühe taotlusega taotleda rohkem kui ühele interneti leheküljele. Kaughasartmängu õnnemängu, loterii ja osavusmängu korraldusluba antakse kuni viieks aastaks. Toto luba antakse kuni 20 aastaks.

Kaughasartmänguna pakutavate õnnemängude, toto või osavusmängude korraldamiseloa taotluse esitamiseks tuleb ära täita taotluse vorm ja lisada taotlusele lisas loetletud dokumendid.


Samuti palume tutvuda kaughasartmängu korraldamise tingimustega, mis on kohustuslikuks täitmiseks.


Enne taotluse esitamist tuleb ettevõttel tasuda ära riigilõiv.

Maismaa õnnemängude, toto või osavusmängude korraldamise taotluse vorm: 


Kaughasartmänguna pakutava õnnemängude, loterii, osavusmängude korraldamise või toto korraldamise taotluse vorm: 


Riigilõivu tasumine Enne taotluse esitamist tuleb ettevõttel tasuda ära riigilõiv, mille suurus on 3200 eurot, v.a loterii korraldusloa taotluse puhul, mille läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot

Riigilõivu saab kanda alljärgnevatele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

SEB – IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – IBAN EE93 2200 2210 2377 8606
Luminor Bank – IBAN EE 701 7000 1700 1577 198

Maksekorraldusele tuleb kindlasti märkida viitenumber: 2900082919.

Taotluse saate esitada:

Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse korraldusloa andmise või sellest keeldumise kohta kahe kuu jooksul kõigi vajalike dokumentide ja andmete saamisest arvates, kuid mitte hiljem kui nelja kuu jooksul korraldusloa taotluse saamisest arvates.

Teid teavitatakse tegevusloa väljastamisest e-posti teel või Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna e-MTA kaudu. Tegevusluba väljastatakse elektrooniliselt.

Hasartmängukorraldaja on kohustatud teatama Maksu- ja Tolliametile viivitamata kõigist muudatustest korraldusloa saamiseks esitatud andmetes. Rohkem infot hasartmängukorraldaja kohustuste kohta.

MTA poolt aktsepteeritud sõltumatud eksperdid

 • Sõltumatu ekspert peab mänguautomaadi ja kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara vastavuse kohta hinnangu andmiseks omama tehnilist valmisolekut ning tunnustatud pädevust.
 • Sõltumatu eksperdi vastavus on tagatud asutuse, isiku, ettevõtte või laboratooriumi puhul, kes omab Euroopa Liidus tunnustatud ISO/IEC 17025 akrediteeringut.
 • Ekspert on sõltumatu, kui tema poolt antud hinnangule ei oma automaadi/tarkvara tootja, operaator ega maaletooja isiklikul ega majanduslikul tasemel sellist mõju, et sellest saaks sõltuda hinnangu tulemus.

Ettevõtte lisamiseks Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud sõltumatute ekspertide nimekirja palun saata aadressile hasart@emta.ee koopia ISO/IEC 17025 akrediteeringust ja taotlus, kus kinnitate, et olete tutvunud Eesti hasartmänguseadusega pandud tingimustega ja olete valmis nende alusel ekspertiise läbi viima.

Lisainformatsioon hasart@emta.ee.

Viimati uuendatud 19.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?