Tulumaksusoodustusega ühingule

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) kuulumine annab ühingule võimaluse saada tulumaksusoodustust annetustelt/kingitustelt, vastuvõtukuludelt ning maksta teatud tingimustel tulumaksuvabalt stipendiumeid.

Enne tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmise taotluse esitamist tasub ühingul kaaluda, kas nimekirjas olemine on ühingu tegevuseks vajalik sest lisaks teatud maksusoodustustele tekivad ühingutel ka täiendavad kohustused.

Palume kindlasti tutvuda nimekirja kuulumise eelistega ja kohustustega.

Nimekirja kuulumise eelised

Nimekirjas olevatel ühingutel on võimalik teatud tingimustel maksta maksuvabalt stipendiume õppe- ja teadustööks ning loome- ja sporditegevuseks.

Maksuvaba stipendiumi maksmise tingimusteks on:

 • stipendiumikonkurss peab olema avalik, st et sellest on teavitatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel;
 • stipendiumi ei tohi maksta ühinguga seotud isikule või annetajale, kes on annetanud viimase 12 kuu jooksul;
 • stipendiumi ei saa maksuvabalt maksta töötajatele (kui makstakse, siis maksustatakse väljamakse töötasuna);
 • stipendium vastab tulumaksuseaduse § 19 lg 7 definitsioonile. Vastavalt sellele on stipendium tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Rohkem infot spordivaldkonnas tehtavate väljamaksete (sh stipendiumite) maksustamise kohta.

Juriidilistel isikud saavad teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi all toodud piirmäärade raames maksuvabalt.

Maksuvabastuse piirmääradeks on:

 • 3% kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast või
 • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.

Kuna tulumaksuseaduse kohaselt arvutatakse 10% maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele, saab seda piirmäära kasutada pärast seda, kui majandusaasta kasum on kinnitatud. Niisiis tuleb maksumaksjal teha valik kahe piirmäära kasutamise vahel. Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada.

Aasta lõplik maksukohustus selgub maksumaksja viimasest piirmäära valikust.

Kalendriaastal nimekirjas olevale ühingule tehtud annetused on füüsilisel isikul võimalik deklareerida oma tuludeklaratsioonis, mis esitatakse igal aastal 31. märtsiks.

Nimekirjas olevad ühingud esitavad igal aastal 1. veebruariks vormi INF 4 „Kingituste ja annetuste deklaratsioon“, mille alusel kannab Maksu- ja Tolliamet need andmed eeltäidetud füüsilise isiku tuludeklaratsioonile.

Rohkem infot tuludeklaratsiooni esitamise ja tulust mahaarvatavate kulude kohta.

Ühingul on võimalik oma vara teisele isikule maksuvabalt üle anda, kui seda tehakse oma heategevuslike ja avalikes huvides olevate eesmärkide saavutamiseks.

Vahendite üleandmine peab olema dokumentidega tõendatud ning ühing peab suutma põhjendada, kuidas see on seotud tema heategevusliku ja avalikes huvides tegutsemisega. Vastasel korral loetakse üle antud vara turuhind kingituseks ja deklareeritakse TSD lisas 5 koodil 5180.

Toimetulekuabi on võimalik osutada nii rahas (maksuvaba piirmäära ulatuses) kui ka materiaalselt.

Toimetulekuks osutatud materiaalne abi võib seisneda rahalise toetuse maksmises, tasuta või soodushinnaga kauba üleandmises või teenuse osutamises (nt toitlustamine teatud perioodi jooksul; toidupakid; humanitaarabi korras riiete, jalanõude, majapidamistarvete vms soetamine või väljastamine; eriarstide suunamiskirja alusel eriarstide juurde uuringutele sõidu maksmine; prillide, kuuldeaparaatide ja ravimite eest tasumine; eluliselt vajalike majapidamistarvete soetamise või remondiga seotud kulude katmine, jne). Abi ei pea väljenduma ühe konkreetse tegevusena, see võib olla ka kombineeritud (nt toit ja riietusesemed). Toimetulekuks osutatakse abi olukorras, kus abisaaja võimalused endaga toime tulla ei ole piisavad.

Maksuvabastuse piirmäärad:

 • rahalise abi piirmäär on sätestatud tulumaksuseaduse § 49 lg 6 punktis 3 ning see on piiratud leibkonnaliikme kuu keskmise väljaminekuga (leibkonnaliikme kulutused aastas/12 kuuga);
 • toimetulekuks osutatud materiaalne abi hõlmab kogu ainelist abi ning selle maksuvaba andmine ei ole piiratud, st osutatud materiaalne abi maksustamisele ei kuulu.

Leibkonnaliikme kulutused aastas leiate statistikaameti lehelt.

 • Vastuvõtukulud
  Maksuvabad on külaliste, koostööpartnerite ja/või vabatahtlike vastuvõtmisel tehtud kulud toitlustamisele, majutamisele, transpordile või meelelahutusele. Maksuvabasid vastuvõtukulusid ei deklareeri ühing TSD lisas 5.
 • Ühingute vahelised kingitused ja annetused
  Kui nimekirja kuuluv ühing soovib teha annetusi ja/või kingitusi teisele nimekirjas olevale ühingule, siis on need maksuvabad juhul kui need on tehtud annetuse saaja põhikirjalistel eesmärkidel.
 • Laagrite, võistluste meened
  Noortelaagris, projektlaagris või spordivõistlusel osalejale (näiteks laagri parimatele või võistluse võitjatele) võib kinkida maksuvabalt meeneid väärtusega kuni 32 eurot osaleja kohta.

Nimekirja kuulumisel tekkivad kohustused

Nimekirjas olevatel ühingutel tekivad ka lisakohustused võrreldes ühingutega, kes nimekirja pole kantud.

Kord aastas on vaja Maksu- ja Tolliametile esitada õigeaegselt eelneva aasta kohta:

 • 1. veebruariks deklaratsiooni vorm INF 4 „Kingitused ja annetused“
 • 1. juuliks deklaratsiooni vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon".

Kehtivad INF vormid.

Kord aastas peab ühing õigeaegselt esitama Äriregistrile majandusaastaaruande.

Samuti peavad nimekirja kuuluvad ühingud nimekirjas püsimiseks täitma seadusega pandud tingimusi.

Kuidas saada tulumaksu soodustusega ühingute nimekirja

Selleks, et ühing saaks hakata taotlema tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmist, tuleb tegutseda avalikes huvides ja heategevuslikult pakkudes kaupa, teenust või muud hüve peamiselt tasuta või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil.

Rohkem infot nimekirja taotlemise nõuete ja tingimuste kohta.

Juhime tähelepanu, et koolitaja tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumine ei ole eelduseks koolitatava poolt õppemaksult tulumaksutagastuse taotlemisel. Õppemaksult tulumaksutagastuse taotlemisel on oluline koolitusloa olemasolu koolituse läbiviijal. Täpsemalt saate lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

Nimekirja taotlemine

Tulumaksusoodustuse saamiseks peab heategevuslikult ja avalikes huvides (tegevus vastab tulumaksuseaduse § 11 nõuetele) tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus esitama nõuetekohase taotluse tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmiseks.

Loe edasi

Nimekirjas olevad ühingud

Nimekiri mittetulundusühingutest, sihtasutustest ja usuliste ühendustest, kes saavad tulumaksusoodustust. Antud ühingud tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides.

Loe edasi

Nõuded nimekirjas püsimiseks

Nimekirja kandmiseks ja seal püsimiseks peab ühing vastama tulumaksuseaduse nõuetele. Juhul kui ühing nõuetele ei vasta, siis ta arvatakse välja tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjast.

Loe edasi

Viimati uuendatud 06.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?