Seestöötlemine

Seestöötlemine võimaldab liiduvälist kaupa maksuvabalt töödelda. Ei rakendata kaubanduspoliitilisi meetmeid, v.a sisseveoga seotud meetmed.
 • Töötlemist saab üldjuhul rakendada kaubale, millele sätestatud tollimaks on suurem kui 0% või kui kaubale rakendatakse kaubanduspoliitilisi meetmeid (nt koguselised piirangud).
 • Ainult käibemaksu peatamise eesmärgil seestöötlemist üldjuhul ei rakendata, v.a juhul, kui tegemist on remondiga või hävitamisega. Tollimaksuta kauba töötlemiseks võib seestöötlemise loa asemel taotleda KMD luba (luba maksta impordi käibemaks käibedeklaratsioonil).

Seestöötlemise luba ja taotlemine

Seestöötlemise rakendamiseks on vaja tolli luba. Lubasid on kolme erinevat liiki:

 • ühtne luba – eri liikmesriike hõlmav luba, kui järjestikuseid töötlemistoiminguid tehakse erinevates liikmesriikides;
 • tavaline luba – ühes liikmesriigis kehtiv luba;
 • tollideklaratsiooni alusel antud luba – ühekordseteks parandus-, hävitamis-, remondi- ja käitlemistoiminguteks väljastatav luba (DA Lisa 71-03).

Luba saab taotleda liidu isik, kes on töötleja või kes korraldab töötlemist ning kelle peamine raamatupidamine asub Eestis.
 

Loa taotlemise eeltingimused:

 • importkaup on valmistootes identifitseeritav;
 • töötlemiskoht ja töötlemise arvestus ning protseduuri kokkuvõte võimaldavad tollil teostada järelevalvet;
 • loa väljastamise majanduslikud tingimused on täidetud.

Loaomaniku kohustused

 • kaupade sisseveo dokumentide korrektne vormistamine ja tollideklaratsiooni nõuetekohane täitmine;
 • kaupade üle korrektne arvestuse pidamine;
 • tolliprotseduuri korrektne lõpetamine, sh järgneva tollikäitlusviisi rakendamiseks tollideklaratsiooni esitamine;
 • õigeaegne protseduuri kokkuvõtte esitamine;
 • asjassepuutuvate andmete muutumisel tolli teavitamine;
 • tagatise esitamine ja tagatise piisavuse jälgimine.

Kui loa omanik ei täida protseduuri kasutamisega seotud kohustusi ja tingimusi (näiteks arvestuse pidamine, aruande õigeaegne esitamine), tekib tollivõlg (LTS 79).

Ühtse ja tavalise loa saamiseks esitatakse loa taotlus elektroonselt süsteemis CDS (vt juhendit).

Ühtse loa menetlemiseks kulub kuni 90 päeva (IA 260), tavalise loa kulub kuni 30 päeva (DA 171). Menetlemise periood algab päevast, millal kõik vajalikud dokumendid ja informatsioon on tollile esitatud.

Loa kehtivus ei tohi ületada viit aastat, DA lisas 71-02 nimetatud kaupade korral (põllumajandustooted ja kala) kolme aastat (DA 173).

Ühtse ja tavalise loa taotlusega tuleb:

 1. esitada rahandusministri määruse nr 56 §-s 2 nimetatud lisadokumendid;
 2. taotleda ka üldtagatise kasutamise luba;
 3. kaupade käsitlemise protsessi kirjeldamiseks vastatakse enesehindamise küsimustiku asjakohastele punktidele.

Luba väljastatakse pärast tagatise esitamist.

Loa väljastamisest keeldumise kohta teeb toll põhjendatud kirjaliku otsuse. Loa väljastamisest keeldumise otsuse kohta võib loa taotleja esitada vaide 30 päeva jooksul.

Tollideklaratsiooni alusel saab luba taotleda üldjuhul remondiks, hävitamiseks või lihtsateks käitlemistoiminguteks (toimingute loetelu DA Lisa 71-03). Loa saamiseks esitatakse töötlemiskoha järgsesse maksu- ja tolliasutusse asjakohane tollideklaratsioon (profiil I1). Tollideklaratsiooni alusel luba ei saa taotleda, kui tollideklaratsiooni esitamiseks kasutatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni (LTS 166) või muud lihtsustust (LTS 179, 182).

Toll vaatab taotluse läbi ja teeb tagatise määramise otsuse hiljemalt 30 päeva jooksul (DA 171 (1)). Tollideklaratsiooni aktsepteerimist loetakse loa väljastamiseks. Kaupa ei vabastata enne, kui tagatis on esitatud. Loa omanikuks loetakse isikut, kes tolli nõudmisel esitab tagatise. Loa väljastamisest keeldumise kohta teeb toll põhjendatud kirjaliku otsuse ning loa taotleja esitada vaide 30 päeva jooksul.

1. Majandusliku tingimuse kood

Majandusliku tingimuse koodi kasutatakse seestöötlemise kasutamise põhjenduse identifitseerimiseks. Loa taotlemisel on vaja näidata majanduslike tingimuste kood vastavalt TDA lisa 12 liitele. Majandusliku tingimuse koodi kasutatakse ka juhul, kui majanduslikku põhjust ei ole vaja dokumentaalselt tõendada.

Majandusliku põhjenduse tõendamist on vaja ainult juhul, kui impordimakse soovitakse maksta töödeldud toote järgi (LTS 85) ja tegemist on põllumajanduskaupadega (DA lisa 71-02) või kauba suhtes kohaldatakse dumpinguvastast, tasakaalustavat või täiendavat tollimaksu (DA 166 (1) b)).

Majanduslikku põhjendust ei ole vaja siiski tõendada ka ülalnimetatud kaupade korral, kui taotlus on seotud:

 • mittekaubanduslikku laadi (isiklikuks tarbimiseks) kauba töötlemine;
 • kui töödeldavad kaubad on saadud töötlemise teel eelneva loa alusel, mis on antud pärast majanduslike tingimuste kontrollimist;
 • hävitamine;
 • töödeldavate põllumajanduskaupade (DA lisa 71-02) koguväärtus ei ületa 150 000 eurot kalendriaastas.

Majandusliku põhjenduse tõendused (hindade võrdlused, hinnapakkumised liidu ja liiduvälistelt tootjatelt) esitatakse koos taotlusega. Tõendused peavad näitama, miks ei saa tootmises kasutada liidus toodetud kaupa. Iga taotletud kaubakoodi kohta tuleb märkida majandusliku põhjenduse kood. Taotlust ei menetleta ilma nõutavate tõendusmaterjalideta ja tagastatakse taotlejale.

2. Töötlemise periood

Töötlemise periood algab kaupade deklareerimisest seestöötlemisele ja lõpeb järgmise tolliprotseduuri rakendamisega (nt lubamine vabasse ringlusse) või reekspordiga. Reekspordiks deklareeritud kaup peab olema töötlemise tähtaja jooksul liidu tolliterritooriumilt välja viidud (LTS 215 (1).

Loa taotluses tuleb näidata kauba töötlemiseks vajalik periood kuudes. Üldjuhul ei ületa töötlemise periood 1 aastat.

Kui peale loa väljastamist selgub, et vaja oleks pikemat töötlemise perioodi kui esialgselt taotletud, tuleb teha kirjalik taotlus (digitaalselt allkirjastatud e-kiri) järelevalve tolliasutusele töötlemisperioodi pikendamiseks.

3. Töödeldud tooted

Töödeldud tooted on kaup, mis on läbinud töötlemistoimingud. Loa taotluses tuleb märkida kõik töödeldud tooted, nii põhilised töödeldud tooted kui ka teisesed töödeldud tooted (kõrvalsaadused), mida ei käsitleta tootmiskaona (IA 1 (7) ja (9)).

4. Tulemimäär

Tulemimäär on kompensatsioonitoote kogus, mis on valmistatud seestöötlemisele suunatud kauba kogusest. See võib sisaldada ka töötlemistoimingus ärakasutatavaid tooteid, mis otseselt ei sisaldu valmistootes.

Eeldatav tulemimäär või selle määramise meetod peab olema märgitud loa taotluses. Kui taotlus sisaldab mitut töötlemisoperatsiooni, tuleb esitada iga operatsiooni jaoks eraldi tulemimäär võttes arvesse:

 • töödeldud toote valmistamiseks kulunud kogust
 • kõrvaltoote kogust 
 • tootmiskadusid – aurustumine, kuivamine, hävitamisele kuuluvad jäätmed jne
 • kaupade kogus, mis on vajalik tootmise juures, kuid mis ei sisaldu kompensatsioonitootes (nt lihvimispasta)

Kui valmistoode on sama, mis imporditud kaup, näiteks remondi korral, on tulemimäär 1:1.

Kui töötlemisel kasutatakse erinevaid kaupu ühe valmistoote valmistamiseks, siis tulemimäär näitab, mitu ühikut imporditud kaupa on vaja ühe ühiku valmistoote valmistamiseks (nt ühe pluusi jaoks on vaja 3 m kangast, 5 m niiti ja 6 nööpi).

Kui töötlemisel kasutatakse ühte imporditud kaupa erinevate valmistoodete valmistamiseks, näitab tulemimäär erinevate valmistoodete kogust imporditud kauba koguse kohta (nt 1000 kg puidust saadakse 14 lauda, 10 tooli ja 50 kilo puidujäätmeid (kõrvaltoode)).

Kui tulemimäär ei ole teada taotlemise hetkel või tulemimäär on igal partiil erinev, märgitakse taotlusse, et tulemimäära kindlakstegemiseks kasutatakse tootmisaruannet ja tulemimäär esitatakse koos protseduuri lõpetava deklaratsiooniga. Kui taotletud tulemimäär muutub või on vale, tuleb sellest teavitada järelevalve tolliasutust.

Protseduuri rakendamine

Protseduuri rakendamiseks esitatakse loal märgitud protseduuri alustavale tolliasutusele (tollideklaratsiooni alusel antud loa korral töötlemisjärgsele tolliasutusele) järgmised dokumendid:

 • kauba väärtust tõendav dokument (kauba arve või pro-forma arve);
 • seestöötlemise luba (tavalise ja ühtse loa korral);
 • kaubaveo saatedokument.


Toll võib nõuda muude asjassepuutuvate dokumentide esitamist.

Deklaratsiooni esitamisel lisadokumente üldjuhul ei esitata vaid need tuleb hoida tollile kättesaadavad ja esitada tolli nõudmisel.

Kauba seesöötlemise tolliprotseduurile suunamiseks peab asjakohane isik ehk importija taotlema tollilt loa kas CDSis või tollideklaratsiooni alusel (LTS art 211 lg 1). Deklareerida saab profiilil „H4“ (seestöötlemine) või kasutada lihtsustust „I1A“ (eelneva loaga). Profiili „I1A“ saab kasutada kui tollilt on taotletud seestöötlemise luba (IPO-luba) ja lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamise luba (SDE-luba). Üldjuhul järgneb lihtsustatud deklaratsioonile lisadeklaratsiooni esitamine. Kui saadetise väärtus ei ületa 1000 eurot või kogus 1000 kg, võib klient loobuda lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest. Sellisel juhul märkige lihtsustatud deklaratsioonile lisateabe kood 94300.

Tollideklaratsiooni alusel saab luba taotleda üldjuhul remondiks, hävitamiseks või lihtsamateks käitlemistoiminguteks (DA Lisa 71-03). Maksu- ja Tolliamet soovitab neil, kes kasutavad kauba seestöötlemise protseduurile suunamiseks regulaarselt tollideklaratsiooni alusel antud luba, taotleda deklareerimisprotsessi kiirendamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks CDSist tavaline või ühtne luba. Loataotluse menetlusaeg on üldjuhul 30 päeva (DA art 171 lg 1), v.a ühtse loa taotluse menetlusaeg, mis on 90 päeva.

Impulsis kasutatakse andmete sisestamiseks järgmisi lehekülgi: üldosa, isikud ja kaubad. Osade andmete korral on lubatud valida, kas esitada need kogu saadetise või üksikute kaupade kohta. Kui andmed esitatakse kogu saadetise kohta, kehtivad need kogu impordideklaratsiooni kohta, aga kui andmed esitatakse konkreetse kauba juures, kehtivad andmed ainut kauba kohta. Impulsis lisatakse CDSis taotletud loa number loa viitenumbri lahtrisse. Seestöötlemise tolliprotseduurile suunamiseks peab esitama seestöötlemise tollideklaratsiooni.

Andmeelement Kui seestöötlemise luba on ühtne, tavaline või antud tollideklaratsiooni alusel, kasutage deklareerimiseks profiili „H4”.
Lisadokumendid ja mahakandmine 1203002000-1203001000

Märkige kauba väärtust tõendava dokumendi liigiks „N935 – Kaubaarve, mille alusel tolliväärtus deklareeritakse” või „N325 – Esialgne kaubaarve”.

 • Kui valmistoote reeksport toimub teises liikmesriigis, lisage kauba väärtust tõendavale dokumendile juurde ka lisadokument, mille liik on „C710 – Teabeleht” ja selle viitenumber või „C700 – Teabeleht INF4” ja selle viitenumber.

Tolliotsused
1212002000-1212080000
 • Ühtse või tavalise loa korral märkige CDS-s ettevõttele antud IPO-loa viitenumber ning loa kehtivuse alguskuupäev.

 • Kui kasutate üldtagatist, märkige CGU-loa number.

Lisateave
1202008000-1202009000
Märkige kood 00100, kui seestöötlemise tolliprotseduurile suunamiseks kasutatakse lihtsustatud luba.
Lihtsustatud loa taotlus
Täitke juhul, kui loataotlus esitatakse tollideklaratsiooni alusel.
Töötlemise koha riik
4/9
Märkige töötlemise kohaks Eesti.
Töötlemise koha linn
4/9
Märkige töötlemise koha linna nimi, kus töötlemistoiminguid tehakse.
Töötlemise koha aadress
4/9
Märkige töötlemiskoha või hävitamiskoha aadress, kus toimub töötlemine või hävitamine.
Töötlemise koha sihtnumber
4/9
Märkige töötlemiskoha või hävitamiskoha sihtnumber, kus toimub töötlemine või hävitamine.
Protseduuri lõpetav tolliasutus
4/11
Märkige tolliasutus, kuhu esitatakse seestöötlemise tolliprotseduuri lõpetav tollideklaratsioon.
Protseduuri lõpetamise ajavahemik kuudes
4/17
Märkige kuude arv, kaua kaup seestöötlemise tolliprotseduuril on.
Tulemimäär
5/5

Märkige hinnanguline tulemimäär või hinnanguline keskmine tulemimäär protsentides. Kui kauba hävitamistoimingu tulemusel ei teki kaubandusliku väärtusega jäätmed, siis märkige kood 100.

Töödeldud toote kaubakood
5/7

Seestöötlemise korral märkige töödeldud toote kaubakood. 

Kui kauba hävitamistoimingu tulemusel ei teki kaubandusliku väärtusega jäätmed, siis märkige kood 00000000.

Töödeldud toote kirjeldus
5/7
Seestöötlemise korral märkige töödeldud toote kirjeldus. Kauba hävitamistoimingu korral märkige „kaup hävitatud”.
Kauba identifitseerimise meetod
5/8
Valige klassifikaatorist sobiv kauba identifitseerimise meetod.
Kauba identifitseerimise kirjeldus
5/8
Märkige kauba identifitseerimise meetodi kirjeldus, kaupa identifitseerivad andmed.
Majanduslik tingimus
6/2

Valige klassifikaatorist sobiv majanduslik tingimus.

Majandusliku tingimuse kirjeldus
6/2

Märkige täiendavad üksikasjad, mis võimaldavad kontrollida majanduslike tingimuste täitmist. Kauba hävitamisel märkige põhjus, miks kaup suunatakse hävitamistoimingule.

Kavandatud toimingute üksikasjad
7/5

Märkige kasutamise või töötlemistoimingute laad.

Kauba hävitamistoimingu korral märkige hävitamise meetod (näiteks, purustamine).

Lisateave
8/5

Märkige lisateave, kui peate seda vajalikuks.

Protseduur
1109001000
Märkige kood 51 (seestöötlemine)
Lisaprotseduur
1110000000
Märkige kood 000, kui tegemist on põhirežiimiga.

Protseduuri lõpetamine

Protseduuri lõpetamiseks esitab loa omanik järelevalve tolliasutusele järgneva tolliprotseduuri või reekspordi rakendamise tollideklaratsiooni.

Loa omanik esitab seestöötlemise tolliprotseduuri lõpetamiseks järgneva tolliprotseduuri või reekspordi rakendamise tollideklaratsiooni järelevalve tolliasutusele. Seestöötlemise tollideklaratsiooni täitmise erisustest lähemalt Complexi juhendite lehel Complexis tollideklaratsiooni täitmise juhendis.

Kauba reeksport

Kui reekspordiks deklareeritud kaup toimetatakse väljumistolliasutusse (väljumine EList) ilma transiidi protseduurita (seestöötlemise raames), siis lõpeb laoomaniku vastutus, kui kaup on lõplikult liidu tolliterritooriumilt välja viidud. 

Reekspordi korral esitatakse tollideklaratsioon EX või EU. 

Kui pärast seestöötlemist on reeksporditavale kaubale kinnitatud sooduspäritolutõendid (EUR1, EUR, EUR-MED), tuleb töödeldud tootes sisalduvalt liiduväliseväliselt kaubalt tasuda asjakohased impordimaksud (LTS art. 78). Impordimaksud tasutakse reekspordi deklaratsiooniga (tolliprotseduur kood 3151).

Lahter 37A

Nõutud protseduur

Märkige kood 31 (reeksport)
Lahter 37B

Eelnev protseduur

Märkige kood 51 (seestöötlemine)
Lahter 44AA

Lisadokumendi kood

 • Märkige üks järgnevatest sooduspäritolutõendi koodidest: N954, N864, U045 või U048. Juhul kui koode ei märgita, makse tasuda ei saa.

 • Märkige maksude käsitsi arvutamise tõendav dokument, kood 4004 . Maksude arvutus näidatakse maksude arvutamisel lehel, mida saab lisada deklaratsioonile ning esitatakse tolli nõudmisel.

Lahter 47

Käsitsi sisestatud maksu kood

Märkige deklarandi poolt arvutatud maksud.
Kauba toimetamine teise liikmesriiki

Kauba toimetamisel teise liikmesriiki liigub kaup üldjuhul transiidi tolliprotseduuriga. Transiidideklaratsioonile või saatedokumendile tuleb teha märge „ST kaubad”. Kui teises liikmesriigis lubatakse kaup vabasse ringlusse, võib kasutada dokumenti INF 1 (TDA 13.lisa). INF 1 kasutamine on kohustuslik (DA art 176 lg 1, TDA art 23).

Kui kaup liigub teise liikmesriiki ühtse loa raames, siis kaup on loaomaniku vastutusel. Kauba liikumine tuleb kajastada seestöötlemise arvestuses.

Loa omanik esitab seestöötlemise tolliprotseduuri lõpetamiseks järgneva tolliprotseduuri või reekspordi rakendamise tollideklaratsiooni järelevalve tolliasutusele. Seestöötlemise tollideklaratsiooni täitmise erisustega tutvuge Impulsi juhendite lehel juhendis „Tollideklaratsiooni täitmine Impulsis”.

Kauba paigutamine tollilattu

Kauba viimine seestöötlemise kohast tollilattu või toimuda kas transiidiprotseduuriga või seestöötleja või laopidaja vastutusel.

Kauba paigutamisel tollilattu tuleb tolliladustamise deklaratsioonile märkida lisateabe kood „00700 – Seestöötlemise lõpetamine” või „00800 – Seestöötlemise lõpetamine (kaubaduspoliitilised meetmed)” ja lisada kirjelduse lahtrisse märge „ST kaubad”.

Kauba reekspordil tollilaost märkige tolliprotseduuri koodiks 3151; tollilaost vabasse ringlusse lubamisel märkige tolliprotseduuri koodiks 4051.

Kauba paigutamine vabatsooni

Kauba paigutamisel vabatsooni toimetatakse kaup vabatsooni transiidiprotseduuriga või seestöötleja vastutusel. Transiidideklaratsioonile või saatedokumendile peab tegema märke „ST kaubad”. Vabatsooni paigutamise kohta tollideklaratsiooni ei esitata, kaup kantakse vabatsooni laoarvestusse märkega „ST kaubad”. Kauba liikumisel seestöötleja vastutusel, märkige seestöötlemise arvestusse vabatsooni laoarvestuse kande number.

Kui töötlemiskoht asub vabatsoonis, siis pärast seestöötlemist kauba paigutamisel sama vabatsooni režiimile lõpetage seestöötlemine vabatsooni laoarvestusse tehtava kandega.

Kauba reekspordil vabatsoonist märkige tolliprotseduuri koodiks 3151, kauba vabasse ringlusse lubamisel vabatsoonist märkige tolliprotseduuri koodiks 4051.

Kauba lubamine vabasse ringlusse Loaomanik või isik, kellele on üle antud loaomaniku õigused (LTS art 218, IA art 266), esitab seestöötlemisel oleva kauba vabasse ringlusse lubamiseks impordi tollideklaratsiooni (tolliprotseduuri kood 4051) ja kõik vajalikud dokumendid kauba vabasse ringlusse lubamiseks.

Töödeldud toote ehk lõpptoote järgi
(LTS artikkel 85)
Importkauba maksustamiselementide järgi
(LTS artikli 86 lõige 3)
Tollimaksu makstakse töödeldud toote järgi. Tollimaksu makstakse importkauba liiduvälise kauba maksustamiselemendi järgi.

Käibemaksu makstakse töödeldud toote järgi.

Käibemaksu arvutamine toimub järgmiselt: (töödeldud toote väärtus + tollimaksu summa + aktsiisi määra summa) × 0,2

Käibemaksu makstakse importkauba liiduvälise kauba maksustamiselemendi järgi.

Käibemaksu arvutamine toimub järgmiselt: (importkauba liiduväline maksustamiselement + tollimaksu summa + aktsiisi määra summa) × 0,2
Aktsiisi määr makstakse töödeldud toote järgi. Aktsiisi määr makstakse töödeldud toote järgi.
Töödeldud kauba maksustamiselementideks on kaubakood, tolliväärtus, kogus ja päritolu. Kuigi maksustamine toimub importkauba maksustamiselementide järgi, deklareeritakse lõpptoode vabasse ringlusesse.

Tollimaksu määr (sh dumpinguvastased maksud jne) ei kuulu importkauba maksustamiselementide alla ehk makse arvutatakse vabasse ringlusse lubamisel hetkel kehtiva tollimaksu määra järgi.

Töötlemata jäänud kauba vabasse ringlusse lubamisel makstakse impordimaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiis) tavakorras ehk vabasse ringlusse deklareeritava kauba maksustamiselementide järgi.

Protseduuri kokkuvõtte esitamine

30 päeva jooksul seestöötlemise lõpetamisest või loas märgitud ajal esitab loa omanik järelevalve tolliasutusele protseduuri kokkuvõtte (DA 175). Protseduuri kokkuvõte peab sisaldama, DA lisa 71-06 sätestatud andmeid.

Kokkuvõtet ei esitata tollideklaratsiooni alusel antud loa korral, kui on tegemist ühekordse remondiga.

Seestöötlemise protseduuril hävitamine

Kauba hävitamiseks tuleb hävitamist teostaval või korraldaval isikul taotleda sees-töötlemise luba. Luba võib taotleda mitmekordseks toiminguks või ühekordseks toiminguks.

Ühekordseks toiminguks võib luba taotleda tollideklaratsiooni esitamisega. Lisaks tuleb esitada tagatis. Seestöötlemise protseduuri lõpetamiseks ja tagatise vabastamiseks tuleb esitada kauba hävitamise akt, mis peab sisaldama teavet hävitamisele suunatud kauba, hävitamise meetodi ning jäätmete ja jääkide kohta.

Viimati uuendatud 16.12.2021

Kas sellest lehest oli abi?