Töötuskindlustuse seaduse (TKindlS) jõustumisega 1. jaanuarist 2002. aastal käivitati sissemaksetest finantseeritav töötuskindlustushüvitiste süsteem. Töötuskindlustuse finantseerimiseks kehtestati sundkindlustuse makse – töötuskindlustusmakse. Töötuskindlustusmaksele rakendatakse maksukorralduse seaduses maksu kohta sätestatut.

Töötuskindlustusmakse määrad kehtestab Vabariigi Valitsus TKindlS §-s 41 kehtestatud piirides (kindlustatul 0,5–2,8%, tööandjal 0,25–1,4%).

2015. aasta 1. jaanuarist kuni 2025. aasta lõpuni on töötaja maksemäär 1,6% ja tööandja maksemäär 0,8%.

Vastavalt TKindlS §-le 4 maksavad töötuskindlustusmakset:

 1. kindlustatu (antud mõiste hõlmab töötajat, avalikku teenistujat ja töövõtjat);
 2. tööandja ja riik või kohalik omavalitsus tööandjana (edaspidi tööandja).


Kindlustatu on TKindlS § 3 lg 1 kohaselt:

 • töötaja
 • ametnik
 • võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav füüsiline isik
 • riiklik lepitaja, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla- või linnaosavanem
 • pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasasolev mittetöötav abikaasa ja Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistujaga kaasasolev mittetöötav abikaasa

Töötuskindlustuse subjektide (kindlustatute) ringi ei kuulu (TKindlS § 3 lg 2):

 • füüsilisest isikust ettevõtjad
 • notar, kohtutäitur või muu avalik-õiguslikku ametit pidav sõltumatu isik, samuti vabakutseline loovisik loovisikute ja loomeliitude seaduse § 3 tähenduses, keda käsitatakse maksustamise alal füüsilisest isikust ettevõtjana
 • juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, kellele ei laiene töölepingu seadus
 • Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik ja kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liige
 • riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik
 • isik, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne või §-s 91 sätestatud paindlik vanaduspension

Tööandja on TKindlSi tähenduses isik, kes teeb kindlustatule töötuskindlustusmaksega maksustatavaid väljamakseid, sh:

 • residendist juriidiline isik
 • riigi ja kohaliku omavalitsusüksuse asutus
 • füüsilisest isikust tööandja
 • Eestis püsivat tegevuskohta omav või Eestis tööandjana tegutsev mitteresident

Töötuskindlustusmakset makstakse (TKindlS § 40 lg 1):

 • kindlustatule makstud töötasult ja muudelt tasudelt kindlustatule ja tööandjale kehtestatud töötuskindlustusmakse määras
 • vanaduspensionieas isikule või isikule, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud töötasult ja muudelt tasudelt tööandjale kehtestatud töötuskindlustuse määras (kindlustatule kehtestatud töötuskindlustusmakse määras makset kinni ei peeta)
 • Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistuja kaasasolevale abikaasale makstud abikaasatasult

Töötuskindlustusmakset ei maksta:

 • sotsiaalmaksuseaduse §-s 3 nimetatud summadelt
 • kindlustatule töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel seadusega ettenähtud hüvitiselt, mida maksab tööandja
 • kindlustatule töölepingu ebaseaduslikul ülesütlemisel või teenistussuhte ebaseaduslikul lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvitiselt või viiviselt
 • kindlustatule lõpparve kinnipidamisel seadusega ettenähtud palgalt

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, kellele ei laiene Eesti Vabariigi töölepingu seadus (s.o juhatuse või nõukogu liige, likvideerija, pankrotihaldur jms) võib samas juriidilises isikus töötada ka töölepingu alusel, kui tehtav töö ei kujuta endast juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani kohustuste täitmist.

Sellisel juhul maksustatakse palk ja muud tasud, mis makstakse sellele isikule töölepingu alusel, töötuskindlustusmaksega TKindlS § 40 lg 1 p 1 alusel. See tähendab, et isikut käsitletakse kindlustatuna kui töölepingu alusel tasu saavat töötajat.

Makse arvestamine, tasumine ja deklareerimine

Makse kogumine toimub paralleelselt kinnipeetud tulumaksu ja isikustatud sotsiaalmaksu kogumisega ja deklareeritakse ühisel deklaratsioonil TSD.

Kindlustatu makse kinnipidamisel ja tööandja makse arvestamisel kasutatakse kassapõhist arvestusprintsiipi, mis kehtib ka tulumaksu kinnipidamisel ja sotsiaalmaksu arvestamisel. See tähendab, et makset arvestatakse ja peetakse kinni kalendrikuus tehtud väljamaksetelt, olenemata sellest millise kuu eest tasu on arvestatud. (TKindlS § 42)

Tööandja peab:

 • arvestama ja pidama kindlustatule makstud tasudelt kinni kindlustatule kehtestatud maksemääraga.
  Kindlustatu töötuskindlustusmaksete arvestamise ja kinnipidamise kohustus lõpeb kindlustatu vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.
 • arvestama töötuskindlustusmakse tööandjale kehtestatud maksemääraga;
 • kandma väljamaksetelt arvestatud tööandja makse ja kinnipeetud kindlustatu makse üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks ning esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni TSD.
 • andma kindlustatu nõudmisel talle tõendi väljamaksetelt kinni peetud töötuskindlustusmaksete kohta kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks või kindlustatuga töösuhte lõppemisel koos lõpparvega;
 • andma kindlustatu nõudmisel talle töösuhte lõpetamisel tõendi viimasel 3 töötatud kalendrikuul makstud tasude liikide, suuruste ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta kalendrikuude kaupa.
  Tõendi vorm on kehtestatud sotsiaalministri 30.06.2009 määrusega nr 59 töötuskindlustuse seaduse § 42 lg 21 alusel. Antud vormi esitab kindlustatu vajadusel Töötukassale töötuskindlustushüvitise taotlemisel ning seda ei kasutata füüsilise isiku tuludeklaratsiooni täitmisel.

Töölepingu ülesütlemisega (sh ebaseadusliku ülesütlemisega) seotud hüvitised, mis ei ole seaduse alusel tööandjale kohustuslikud, st need, mis ei ole seadustega ette nähtud ja on makstud tööandja initsiatiivil või poolte kokkuleppel, kuuluvad maksustamisele töötuskindlustusmaksega ja deklareerimisele palgatuluna.

Maksu- ja Tolliamet kannab laekunud töötuskindlustusmaksed üle Eesti Töötukassa arvele 15 tööpäeva jooksul nende laekumisest Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Samuti annab Maksu- ja Tolliamet Töötukassale andmeid kindlustatu ja tööandja makstud töötuskindlustusmaksete kohta (TKindlS § 35). Töötukassa määrab ja maksab töötuskindlustushüvitisi alates 01.01.2003. a.

Sisse- ja väljamaksete maksustamine

 • Tööandja töötuskindlustusmakse on ettevõtlusega seotud kulu (avaliku sektori asutuse puhul osa asutuse ülalpidamiskuludest) ning ei kuulu maksustamisele tulu- ega sotsiaalmaksuga, kuna tegemist on seadusest tuleneva kohustusega.
 • Kindlustatu töötuskindlustusmakse on tema tasu osaks, millelt tööandja tasub sotsiaalmaksu. Samas vähendab töötaja makse tema tulumaksuga maksustatavat tulu
 • Töötuskindlustuse seaduse alusel saadud hüvitised on töötu tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, seejuures rakendab isiku avalduse alusel väljamakse tegija (Töötukassa) hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel tulumaksuvaba miinimumi ning maksab sotsiaalmaksu.

Töötuskindlustusmakse kinnipidamine vanaduspensionieas isikutele tehtud väljamaksetelt

Tööandja ei pea töötuskindlustusmakset (määraga 1,6%) kinni pidama väljamaksetelt, mida ta teeb vanaduspensionieas isikutele ja isikutele, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik pension.

Juhend selgitab töötuskindlustusmakse kinnipidamise erisusi vanaduspensionieas ja ennetähtaegset või paindlikku pensioni saavate isikute ning muid pensioniliike saavate isikute korral. Töötuskindlustuse seaduse § 42 lg 1 p 1 kohaselt ei tule töötuskindlustusmakset (1,6% määraga) isikule tehtud väljamaksetelt kinni pidada juhul, kui isik on:

 1. riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik;
 2. isik, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne või §-s 91 sätestatud paindlik vanaduspension.

Eelnimetatud isikud on vabastatud töötuskindlustusmakse (1,6%) maksmisest kinnipidamise teel, sest töö kaotuse korral ei võimalda seadus neil end töötuna arvele võtta ja seetõttu taotleda töötuskindlustushüvitist.

Töötuskindlustusmakse kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Ennetähtaegne vanaduspensionär on isik, kellel on vanaduspensioni määramiseks nõutav pensionistaaž ja ta on jäänud ennetähtaegsele vanaduspensionile kuni kolm aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist. Paindlikule vanaduspensionile on isikul õigus kuni viis aastat enne ja mistahes ajal pärast vanaduspensioniikka jõudmist.

Töötuskindlustusmakse maksmise kohustusest ei ole vabastatud töötajad, kes saavad mõnda muud liiki pensioni (töövõimetuspension, soodustingimustel vanaduspension riikliku pensionikindlustuse seaduse või soodustingimustel vanaduspensionide seaduse alusel, väljateenitud aastate pension jms), kuid ei ole veel vanaduspensionieas. Nendele tehtud väljamaksetelt tuleb tööandjal kinni pidada 1,6%-list töötuskindlustusmakset (vt näide 3). Kõigil neil pensionäridel on kuni vanaduspensioniea saabumiseni õigus end töö kaotuse korral Töötukassas töötuna arvele võtta ning saada teiste töötutega võrdsetel tingimustel töötuskindlustushüvitist ja tööturuteenuseid.

Maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 sisestamisel e-MTAs arvutab TSD programm sisestatud isikukoodi ja väljamakse andmete alusel automaatselt selle isiku eest tasumisele kuuluvad töötaja ja tööandja töötuskindlustusmaksed (vastavalt lisa 1 kood 1130 ja kood 1140). Seoses sellega ei ole e-MTAs sisestatava TSD lisal 1 lisamise real koodid 1120, 1130 ja 1140 aktiivsed ehk neid maksumaksja ise täita ei saa.

Töötuskindlustusmaksete arvutamise aluseks on töötuskindlustusmaksega maksustatav väljamakse TK VM koodil 1120, kuhu kantakse andmed väljamakse summa kohta koodilt 1030 koodi 1020 liikide real 10, 11, 14, 17, 18, 19, 25, 26, 52 ehk nende väljamakse liikide puhul, mis on maksustatavad töötuskindlustusmaksetega (vt TSD lisa 1 väljamaksete liikide tabel).

Koodil 1130 arvutatakse kinnipeetav töötuskindlustusmakse TK makse määraga 1,6%.

Kood 1130 arvutatakse juhul kui isikukood (koodil 1000) ei ole vanaduspensionieas või ennetähtaegne vanaduspensionär.

Kui isikukood (koodil 1000) on vanaduspensionieas või eelpensionär, siis kood 1130 = 0.

Kui isikukood (koodil 1000) ei ole vanaduspensionieas või eelpensionär, siis kood 1130 = kood 1120 × kindlustatu töötuskindlustusmakse määr (aastatel 2015–2025 on 1,6%).

Vanaduspensioniea kontrolli aluseks on isikukoodis (koodil 1000) sisalduv isiku sugu ja sünnikuupäev.

Vanaduspensionieas olevaks isikuks loetakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik:

 1. kes on saanud 63-aastaseks ja
 2. 1944.–1952. aastal sündinud naised järgnevalt sätestatud vanuses:
Sünniaasta
Vanus
1944 58 aastat 6 kuud
1945 59 aastat
1946 59 aastat 6 kuud
1947 60 aastat
1948 60 aastat 6 kuud
1949 61 aastat
1950 61 aastat 6 kuud
1951 62 aastat
1952 62 aastat 6 kuud

Alates 01.01.2017 jõustunud redaktsioonis:

 1. kes on saanud 65-aastaseks ja
 2. vanaduspensioniea järkjärguliseks tõstmiseks tekib õigus vanaduspensionile enne käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud ea saabumist 1953.–1960. aastal sündinud isikutel alljärgnevalt sätestatud vanuses
Sünniaasta
Vanus
1953 63 a
1954 63 a 3 kuud
1955 63 a 6 kuud
1956 63 a 9 kuud
1957 64 a
1958 64 a 3 kuud
1959 64 a 6 kuud
1960 64 a 9 kuud


[RT I 2010, 18, 97 – jõust. 01.01.2017]

Vanaduspensionieas isikute eristamiseks teistest isikutest lähtub maksuhalduri maksudeklaratsiooni arvutiprogramm isiku soost ja tema sünnikuupäevast isikukoodis.Seega lähtutakse antud juhul isiku east, sõltumata sellest, kas sellele isikule on juba määratud vanaduspension pärast pensioni saamiseks vajalike formaalsuste täitmist.

Isikukoodid

 • 33911 – alates 01.12.2002
 • 33912 – alates 01.01.2003
 • 34001 – alates 01.02.2003
 • 34002 – alates 01.03.2003 jne kuni 344011 k.a
 • 34012 – alates 01.01.2004
 • 34101 – alates 01.02.2004 jne kuni 34111 k.a
 • 34112 – alates 01.01.2005
 • 34201 – alates 01.02.2005 jne kuni 34211 k.a
 • 34212 – alates 01.01.2006
 • 34301 – alates 01.02.2006 jne kuni 34311 k.a
 • 34312 – alates 01.01.2007
 • 34401 – alates 01.02.2007 jne kuni 34411
 • 34412 – alates 01.01.2008
 • 34501 – alates 01.02.2008 jne kuni 34511
 • 34512 – alates 01.01.2009
 • 34601 – alates 01.02.2009 jne kuni 34611
 • 34612 – alates 01.01.2010
 • 34701 – alates 01.02.2010
 • 34702 – alates 01.03.2010
 • 34703 – alates 01.04.2010
 • 34704 – alates 01.05.2010
 • 34705 – alates 01.06.2010
 • 34706 – alates 01.07.2010
 • 34707 – alates 01.08.2010
 • 34708 – alates 01.09.2010
 • 34709 – alates 01.10.2010
 • 34710 – alates 01.11.2010
 • 34711 – alates 01.12.2010
 • 34712 – alates 01.01.2011
 • 34811 – alates 01.12.2011
 • 34812 – alates 01.01.2012
 • 34901 – alates 01.02.2012
 • 34911 – alates 01.12.2012
 • 34912 – alates 01.01.2013
 • 35001 – alates 01.02.2013 jne kuni 35011
 • 35012 – alates 01.01.2014
 • 35101 – alates 01.02.2014
 • 35102 – alates 01.03.2014
 • 35103 – alates 01.04.2014
 • 35104 – alates 01.05.2014
 • 35105 – alates 01.06.2014
 • 35106 – alates 01.07.2014
 • 35107 – alates 01.08.2014
 • 35108 – alates 01.09.2014
 • 35109 – alates 01.10.2014
 • 35110 – alates 01.11.2014
 • 35111 – alates 01.12.2014
 • 35112 – alates 01.01.2015
 • 352010– alates 01.02.2015
 • 35202 – alates 01.03.2015
 • 35203 – alates 01.04.2015
 • 35204 – alates 01.05.2015
 • 35205 – alates 01.06.2015
 • 35206 – alates 01.07.2015
 • 35207 – alates 01.08.2015
 • 35208 – alates 01.09.2015
 • 35209 – alates 01.10.2015
 • 35210 – alates 01.11.2015
 • 35211 – alates 01.12.2015
 • 35212 – alates 01.01.2016
 • 35301 – alates 01.02.2016 jne kuni 35311
 • 35312 – alates 01.01.2017
 • 35401 – alates 01.05.2017 (vanaduspensioniiga 63 aastat 3 kuud)
 • 35402 – alates 01.06.2017
 • 35403 – alates 01.07.2017
 • 35404 – alates 01.08.2017
 • 35405 – alates 01.09.2017
 • 35406 – alates 01.10.2017
 • 35407 – alates 01.11.2017
 • 35408 – alates 01.12.2017
 • 35409 – alates 01.01.2018
 • 35410 – alates 01.02.2018
 • 35411 – alates 01.03.2018
 • 35412 – alates 01.04.2018
 • 35501 – alates 01.08.2018 (vanaduspensioniiga 63 a 6 kuud)
 • 35502 – alates 01.09.2018
 • 35503 – alates 01.10.2018
 • 35504 – alates 01.11.2018
 • 35505 – alates 01.12.2018
 • 35506 – alates 01.01.2019
 • 35507 – alates 01.02.2019
 • 35508 – alates 01.03.2019
 • 35509 – alates 01.04.2019
 • 35510 – alates 01.05.2019
 • 35511 – alates 01.06.2019
 • 35512 – alates 01.07.2019
 • 35601 – alates 01.11.2019 (vanaduspensioniiga 63 aastat 9 kuud)
 • 35602 – alates 01.12.2019
 • 35603 – alates 01.01.2020
 • 35604 – alates 01.02.2020
 • 35605 – alates 01.03.2020
 • 35606 – alates 01.04.2020
 • 35607 – alates 01.05.2020
 • 35608 – alates 01.06.2020
 • 35609 – alates 01.07.2020
 • 35610 – alates 01.08.2020
 • 35611 – alates 01.09.2020
 • 35612– alates 01.10.2020
 • 35701 – alates 01.02.2021 (vanaduspensioniiga 64 aastat)
 • 35701 – alates 01.03.2021 jne kuni 35711
 • 35712 – alates 01.01.2022
 • 35801 – alates 01.05.2022 (vanaduspensioniiga 64 aastat 3 kuud)
 • 35802 – alates 01.06.2022
 • 35803 – alates 01.07.2022
 • 35804 – alates 01.08.2022
 • 35805 – alates 01.09.2022
 • 35806 – alates 01.10.2022
 • 35807 – alates 01.11.2022
 • 35808 – alates 01.12.2022
 • 44407 – alates 01.02.2003 (vanaduspensioniiga 58 aastat 6 kuud – jõuab 01.01.2003)
 • 44408 – alates 01.03.2003
 • 44409 – alates 01.04.2003
 • 44410 – alates 01.05.2003
 • 44411 – alates 01.06.2003
 • 44412 – alates 01.07.2003
 • 44501 – alates 01.02.2004 (vanaduspensioniiga 59 aastat – jõuab 01.01.2004)
 • 44502 – alates 01.03.2004 jne kuni 44511
 • 44512 – alates 01.01.2005
 • 44601 – alates 01.08.2005 (vanaduspensioniiga 59 aastat 6 kuud)
 • 44602 – alates 01.09.2005
 • 44603 – alates 01.10.2005
 • 44604 – alates 01.11.2005
 • 44605 – alates 01.12.2005
 • 44606 – alates 01.01.2006
 • 44607 – alates 01.02.2006
 • 44608 – alates 01.03.2006
 • 44609 – alates 01.04.2006
 • 44610 – alates 01.05.2006
 • 44611 – alates 01.06.2006
 • 44612 – alates 01.07.2006
 • 44701 – alates 01.02.2007 (vanaduspensioniiga 60 aastat)
 • 44702 – alates 01.03.2007 jne kuni 44711
 • 44712 – alates 01.01.2008
 • 44801 – alates 01.08.2008 (vanaduspensioniiga 60 aastat 6 kuud)
 • 44802 – alates 01.09.2008
 • 44803 – alates 01.10.2008
 • 44804 – alates 01.11.2008
 • 44805 – alates 01.12.2008
 • 44806 – alates 01.01.2009
 • 44807 – alates 01.02.2009
 • 44808 – alates 01.03.2009
 • 44809 – alates 01.04.2009
 • 44810 – alates 01.05.2009
 • 44811 – alates 01.06.2009
 • 44812 – alates 01.07.2009
 • 44901 – alates 01.02.2010 (vanaduspensioniiga 61 aastat)
 • 44902 – alates 01.03.2010
 • 44903 – alates 01.04.2010
 • 44904 – alates 01.05.2010
 • 44905 – alates 01.06.2010
 • 44906 – alates 01.07.2010
 • 44907 – alates 01.08.2010
 • 44908 – alates 01.09.2010
 • 44909 – alates 01.10.2010
 • 44910 – alates 01.11.2010
 • 44911 – alates 01.12.2010
 • 44912 – alates 01.01.2011
 • 45001 – alates 01.08.2011 (vanaduspensioniiga 61 aastat 6 kuud)
 • 45002 – alates 01.09.2011
 • 45003 – alates 01.10.2011
 • 45004 – alates 01.11.2011
 • 45005 – alates 01.12.2011
 • 45006 – alates 01.01.2012
 • 45007 – alates 01.02.2012
 • 45008 – alates 01.03.2012
 • 45009 – alates 01.04.2012
 • 45010 – alates 01.05.2012
 • 45011 – alates 01.06.2012
 • 45012 – alates 01.07.2012
 • 45101 – alates 01.02.2013 (vanaduspensioniiga 62 aastat)
 • 45102 – alates 01.03.2013
 • 45103 – alates 01.04.2013
 • 45104 – alates 01.05.2013
 • 45105 – alates 01.06.2013
 • 45106 – alates 01.07.2013
 • 45107 – alates 01.08.2013
 • 45108 – alates 01.09.2013
 • 45109 – alates 01.10.2013
 • 45110 – alates 01.11.2013
 • 45111 – alates 01.12.2013
 • 45112 – alates 01.01.2014
 • 45201 – alates 01.08.2014 (vanaduspensioniiga 62 aastat 6 kuud)
 • 45202 – alates 01.09.2014
 • 45203 – alates 01.10.2014
 • 45204 – alates 01.11.2014
 • 45205 – alates 01.12.2014
 • 45206 – alates 01.01.2015
 • 45207 – alates 01.02.2015
 • 45208 – alates 01.03.2015
 • 45209 – alates 01.04.2015
 • 45210 – alates 01.05.2015
 • 45211 – alates 01.06.2015
 • 45212 – alates 01.07.2015
 • 45301 – alates 01.02.2016 (vanaduspensioniiga 63 aastat) jne kuni 45311
 • 45312 – alates 01.01.2017
 • 45401 – alates 01.05.2017 (vanaduspensioniiga 63 aastat 3 kuud)
 • 45402 – alates 01.06.2017
 • 45403 – alates 01.07.2017
 • 45404 – alates 01.08.2017
 • 45405 – alates 01.09.2017
 • 45406 – alates 01.10.2017
 • 45407 – alates 01.11.2017
 • 45408 – alates 01.12.2017
 • 45409 – alates 01.01.2018
 • 45410 – alates 01.02.2018
 • 45411 – alates 01.03.2018
 • 45412 – alates 01.04.2018
 • 45501 – alates 01.08.2018 (vanaduspensioniiga 63 a 6 kuud)
 • 45502 – alates 01.09.2018
 • 45503 – alates 01.10.2018
 • 45504 – alates 01.11.2018
 • 45505 – alates 01.12.2018
 • 45506 – alates 01.01.2019
 • 45507 – alates 01.02.2019
 • 45508 – alates 01.03.2019
 • 45509 – alates 01.04.2019
 • 45510 – alates 01.05.2019
 • 45511 – alates 01.06.2019
 • 45512 – alates 01.07.2019
 • 45601 – alates 01.11.2019 (vanaduspensioniiga 63 aastat 9 kuud)
 • 45602 – alates 01.12.2019
 • 45603 – alates 01.01.2020
 • 45604 – alates 01.02.2020
 • 45605 – alates 01.03.2020
 • 45606 – alates 01.04.2020
 • 45607 – alates 01.05.2020
 • 45608 – alates 01.06.2020
 • 45609 – alates 01.07.2020
 • 45610 – alates 01.08.2020
 • 45611 – alates 01.09.2020
 • 45612 – alates 01.10.2020
 • 45701 – alates 01.02.2021 (vanaduspensioniiga 64 aastat)
 • 45701 – alates 01.03.2021 jne kuni 45711
 • 45712 – alates 01.01.2022
 • 45801 – alates 01.05.2022 (vanaduspensioniiga 64 aastat 3 kuud)
 • 45802 – alates 01.06.2022
 • 45803 – alates 01.07.2022
 • 45804 – alates 01.08.2022
 • 45805 – alates 01.09.2022
 • 45806 – alates 01.10.2022
 • 45807 – alates 01.11.2022
 • 45808 – alates 01.12.2022

Tööandjad on endiselt kohustatud maksma tööandja töötuskindlustusmakset (0,8% määraga) ka töötava vanaduspensionieas isiku või isiku, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, palgalt ning muudelt tasudelt (TKindlS § 42 lg 1 p 2). Tööandja 0,8% määraga tasutud töötuskindlustusmaksest rahastatakse Töötukassa poolt töötajale makstavaid hüvitisi (koondamishüvitised, saamata jäänud palga hüvitis jms) seoses töölepingute kollektiivse ülesütlemisega või tööandja pankrotistumisega. Nimetatud juhtudel on vanaduspensionieas töötajatel ja ennetähtaegse pensioni saavatel töötajatel õigus hüvitistele teiste töötajatega võrdsetel alustel.

Seoses eeltooduga arvutab TSD programm maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 koodil 1140 tööandja töötuskindlustusmakset (TTK) isikustatult ka juhul, kui väljamakse on tehtud vanaduspensionieas isikule või isikule, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension.

Koodi 1140 arvutamise aluseks on kood 1120. Kood 1140 = kood 1120 × tööandja töötuskindlustusmakse määr (aastatel 2015–2025 on 0,8%).

Paindlik vanaduspension

Kindlustatu töötuskindlustusmaksete arvestamise ja kinnipidamise kohustus lõpeb kindlustatu vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval (TKindlS § 42 lg 1 p 1).

Töötaja Jaak Tamm on 61aastane. Talle on määratud paindlik vanaduspension 2021. aasta detsembris (5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist). Talle makstakse 2022. aasta jaanuaris töötasu 500 eurot.

Töötuskindlustusmakset (1,6%) kinni ei peeta; arvutatakse tööandja töötuskindlustusmakse (0,8%).

2022. aasta jaanuari TSD lisa 1

Kood 1000 isikukood 353...
Kood 1020 VM liik 10
Kood 1030 VM summa 500 eurot
Kood 1120 TK VM = kood 1030 = 500 eurot
Kood 1130 TK = 0
Kood 1140 TTK = kood 1120 × tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% = 500 × 0,8% = 4 eurot

Vanaduspensionieas töötaja

Töötaja Eha Lepp, sündinud 1958. aasta jaanuaris, jõudis vanaduspensioniikka 2022. aasta aprillis vanuses 64 aastat ja 3 kuud.

Makset ei peeta kinni väljamaksetelt, mida tehakse talle alates 1. maist 2022. 2022. aasta mais maksti talle palka välja 500 eurot. Töötuskindlustusmakset (1,6%) kinni ei peeta, arvutatakse tööandja töötuskindlustusmakse (0,8%).

2022. aasta mai TSD lisa 1

Kood 1000 isikukood 45701...
Kood 1020 VM liik 10
Kood 1030 VM summa 500 eurot
Kood 1120 TK VM = kood 1030 = 500 eurot
Kood 1130 TK = 0
Kood 1140 TTK = kood 1120 × tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% = 500 × 0,8% = 4 eurot

Soodustingimustel pensionär

Töötaja Enn Kask on 59aastane, talle on määratud soodustingimustel vanaduspension 5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist sel alusel, et ta on töötanud tervist kahjustavatel ja raskete tingimustega töödel.

2022. aasta jaanuaris maksti talle palka 500 eurot. Palgalt peetakse kinni 1,6%-line töötuskindlustusmakse ja arvutatakse tööandja töötuskindlustusmakse 0,8%.

2022. aasta jaanuari TSD lisa 1

Kood 1000 isikukood ...
Kood 1020 VM liik 10
Kood 1030 VM summa 700 eurot
Kood 1120 TK VM = kood 1030 = 500 eurot
Kood 1130 TK = kood 1120 × kindlustatu töötuskindlustusmakse = 500 × 1,6% = 8 eurot
Kood 1140 TTK = kood 1120 × tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% = 500 × 0,8% = 4 eurot

Viimati uuendatud 30.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?