Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Omakapitali sisse – ja väljamaksed (osa Ia)

TuMS § 50 lõige 2 kohaselt maksab residendist äriühing (v.a aktsiaseltsifond) tulumaksu aktsia- või osakapitali või sissemaksete vähendamisel, aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksete ning makstud likvideerimisjaotiste summa (edaspidi omakapitali väljamaksete) osalt, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.

Maksuarvestuse omakapitali sisse- ja väljamaksed erinevad raamatupidamise omakapitali arvestusest. Raamatupidamisarvestuse aktsia-/osakapital ja ülekurss kokku võivad, kuid ei pea võrduma omakapitali sissemaksete summaga maksuarvestuses maksustamisperioodi lisa 7 koodil 7040 deklareerituga. 

Omakapital raamatupidamisarvestus
 • osa/aktsiakapital
 • ülekurss
 • omaaktsiad
 • kohustuslik reserv
 • muud reservid
 • kasum
Omakapital maksuarvestuses   
 • osa/aktsiakapital
 • ülekurss
 • oma aktsiate võõrandamisest saadud tulu
 • aktsionäride/osanike poolt tehtud täiendavad muud sissemaksed omakapitali (reguleerib äriseadustik)

Lisal 7 peetakse arvestust ainult maksustamisega seotud omakapitali sisse- ja väljamaksete üle. Maksustatavate omakapitali väljamaksete arvestus toimub osas Ia ja maksuvabade omakapitali väljamaksete arvestus toimub osa II koodil 7320.

Aktsiaseltsifond ei deklareeri aktsiakapitali vähendamisel, aktsiate tagasiostmisel või tagastamisel või muul juhul omakapitalist tehtavatelt väljamaksetelt ega makstud likvideerimisjaotist, kuna nimetatud väljamakseid ei maksustata aktsiaseltsifondi tasemel. Aktsiaseltsifondile ei rakendata TuMS § 50 lg 2. Nimetatud summad maksustatakse aktsionäri tuluna. Kuid aktsiaseltsifond peab osa Ia siiski täitma kahel korral – kui:

 • maksab likvideerimisjaotist, s.t näitab koodil 7060 likvideerimisjaotisena makstava summa ja sama summa peab näitama koodil 7030, et ei tekiks maksukohustust. Selline täitmine tuleneb TuMS § 56 lg 11, kus  vormil INF 1 tuleb deklareerida likvideerimisjaotiste saajad ja suurused.
 • rakendab TuMS § 50 lg 22, s.t toimub ühinemine, mille käigus fondi vara ei kasutata Eesti majandustegevuses. Sellisel juhul toimub osa Ia täitmine analoogselt teiste äriühingutega.

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?