X-tee teenused

Maksu- ja Tolliameti ning juriidiliste isikute infosüsteemide vaheline masin-masin liidesega andmevahetus toimub andmevahetuskihi X-tee kaudu. Teenuse kasutamiseks peab teenus olema Maksu- ja Tolliameti poolt avatud.

Eesti äriregistris registreeritud ettevõtete ja asutuste juhid saavad X-teega liituda läbi X-tee iseteeninduskeskkonna. X-tee liitumisega seotud küsimuste korral palume pöörduda RIA kasutajatoe help@ria.ee poole.

Maksu- ja Tolliamet saab X-tee teenuse avada X-tee teenust tegelikult kasutava asutuse alamsüsteemile.
 

Lisainfo ja abimaterjalid

X-tee

Abistavad juhised

X-teega liitumine

Abistavad juhised liitumiseks

X-tee erinevad kasutamisvõimalused

Majutatud turvaserver, teenuste vahendamine, infosüsteem teenusena

Kõikide Maksu- ja Tolliameti alamsüsteemide loetelu on leitav X-tee teenuste kataloogist, kus Maksu- ja Tolliameti X-tee jaoks loodud alamsüsteemid on leitavad Maksu- ja Tolliameti registrikoodi (70000349), asutuse nime, alamsüsteemi koodi või alamsüsteemi nime järgi.

Maksu- ja Tolliameti X-tee teenuste täielik loetelu on leitav X-tee alamsüsteemide kataloogis teenuste ja WSDL kirjeldustega, kus kõik Maksu- ja Tolliameti alamsüsteemid ja nende teenused on leitavad näiteks MTA registrikoodi (70000349) järgi.

Teenuste avamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile vabas vormis taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • teenuse kasutaja registrikood ja nimi;
 • teenuse nimi, mida soovitakse kasutada;
 • teenuse kasutaja alamsüsteem, mis hakkab teenust kasutama;
 • X-tee keskkond (arendus-, test- või tootekeskkond), milles soovitakse teenust kasutada.

Taotluse palume esitada e-posti aadressile emta@emta.ee.

Testimine arendus- ja testkeskkonnas on lubatud ainult testandmetega.

Tolliinfosüsteemide (NES, Impulss, AES ja NCTS) testimise taotlus tuleb esitada e-posti aadressile testimisetaotlus@emta.ee.

Taotlus peab olema täidetud vastaval vormil ja olema ettevõtte esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud (äriregistri andmetel juhatuse liige vm esindusõiguslik isik).

Tollinfosüsteemide X-tee teenuste avamiseks X-tee arendus- ja/või testkeskkonnas, tuleb kinnitada taotlusel ka kasutustingimustega nõustumist.


X-tee teenuste kasutamiseks tootekeskkonnas peab üldjuhul olema Maksu- ja Tolliameti ning juriidilise isiku vahel sõlmitud andmevahetusleping. Lepingu põhja saadame teenuse avamise taotluse esitanud isikule e-kirja teel.

Erandina ei vaja andmevahetuslepingu sõlmimist järgmised teenused:

 • töötamise registreerimine
  EE/GOV/70000349/tor/TOOTREG/v2
  EE/GOV/70000349/tor/TORRGNO/v2
  Lisainfo
 • KMD andmete saatmine ja saamine
  EE/GOV/70000349/mkrliides/downloadMime/v1
  EE/GOV/70000349/mkrliides/uploadMime/v1
  Lisainfo
 • TSD andmete saatmine
  EE/GOV/70000349/mkrliides/uploadMime/v1
  EE/GOV/70000349/tsd/confirmTsd
  EE/GOV/70000349/tsd/getTsdStatus
  EE/GOV/70000349/tsd/getTsdFeedback
  Lisainfo

Andmepõhine aruandlus koos ülejäänud reaalajamajanduse (ingl real-time economy, RTE) ökosüsteemiga muudab riigile vajalike andmete edastamise ettevõtete ja teiste juriidiliste isikute jaoks võimalikult lihtsaks.

Tegemist on riigiasutuste ülese projektiga ning esimeses järjekorras on Maksu- ja Tolliamet loonud võimaluse vähendada ettevõtjate koormust palga ja tööjõu andmete esitamisel. 2025. aastaks on kavas riigiasutuste koostöös paika panna teiste edastatavate andmete taksonoomia ja luua võimalus nende automaatseks esitamiseks riigile.

Ettevõtjate aruandluskohustust saab tublisti vähendada. Täna tuleb erinevatest infosüsteemidest vajalik info kokku koguda ning riigiasutuse jaoks sobivale kujule kanda, kusjuures erinevatele asutustele tuleb esitada sarnaseid andmeid.

Üks võimalus koormust vähendada, on edastada aruandlusandmeid automaatselt. See tähendab, et ettevõte kasutab oma infosüsteeme tavapäraselt edasi, aga aruandluseks vajalikud andmed kogutakse ja edastatakse infosüsteemist masinloetaval kujul otse õigele asutusele.

Automaatne andmeedastus hakkab toimuma infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu. Selleks tuleb luua standardne andmete struktuur. See tähendab, et luuakse asutuste ülene taksonoomia ja võetakse kasutusele uus rahvusvaheline andmevahetusstandard eXtensible Business Reporting Language Global Ledger (XBRL GL).

Maksu- ja Tolliametile saavad ettevõtjad masinloetaval kujul juba täna esitada käibemaksudeklaratsiooni (KMD), tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) ning töötamise registri (TÖR) andmeid.

Andmepõhise aruandluse materjalid tarkvaraarendajale

Siit leiate loodud taksonoomia ja vajalikud näidised, et alustada XBRL GL formaadis automaatse andmeedastuse arendustöid.

Andmete edastamiseks kasutatakse ettevõtte finantsinfosüsteemis kajastatud ja taksonoomiaelementidega (klassifikaatorid) rikastatud tehinguid, mis on summeeritud taksonoomiaelementide komplekti tasemele. Teisisõnu on finantsinfosüsteemis vaja häälestada vajalike klassifikaatorite info ning selle alusel liidetakse ühte tüüpi andmed kokku ja edastatakse andmeid koguvale riigiasutusele.

Edaspidi tuleb taksonoomiat finantsinfosüsteemis uuendada vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui kord aastas aasta alguse seisuga.

XBRL GL on info edastamise struktureeritud XML-põhine formaat, mis sobib äri- ja rahandusinfo kiiremaks, tõhusamaks ja väiksemate kuludega edastamiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks.

Rahvusvahelisel standardil põhineva struktuuriga andmevahetusfaili formaadi kasutuselevõtmine võimaldab luua analoogseid andmevahetusi eri rakenduste vahel, misläbi on saadav kasu oluliselt suurem.

Taksonoomia põhineb XBRL GL standardil ja standardi laiendusel nimega Dimensions 1. Taksonoomiat uuendatakse finantsinfosüsteemis vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui kord aastas.

XBRL GL formaat kasutab andmete edastamiseks ettevõtte finantsinfosüsteemis kajastatud ja taksonoomiaelementidega (klassifikaatorid) rikastatud tehinguid, mis on summeeritud taksonoomiaelementide komplekti tasemele. Finantsinfosüsteemides on vaja eri registrites seadistada vajalike klassifikaatorite info ning selle alusel liidetakse ühte tüüpi andmed esitamiseks kokku.
 

Lisainfo

Viimati uuendatud 04.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?