Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Aktsia- või osakapital ja ülekurss

Äriseadustik sätestab täis- ja usaldusühingu, osaühingu ning aktsiaseltsi tehtavad sissemaksed ja nende eest tasumise korra. Osaühingu ja aktsiaseltsi puhul võetakse sissemakse arvesse koos ülekursiga. Tegemist on äriühingu finantseerimisega osanike/aktsionäride poolt.

Sissemaksed aktsia-/osakapitali deklareeritakse sellel maksustamisperioodil, kui nad on kooskõlas äriseadustikus sätestatuga, s.t kui äriseadustiku kohaselt loetakse sissemakse tehtuks.

Ilma sissemakseta asutatud äriühing (vastav märga registrikaardil) täidab lisa 7 osa Ia koodi 7030 ja näitab äriühingusse tehtud sissemakse sellel maksustamisperioodil, kui äriregister aktsepteerib sissemakse tegemist (sellisel juhul kaob äriregistris teade „Asutatud sissemakset tegemata"). Äriregistrile on esitatud avaldus märke kustutamiseks, millele on lisatud sissemakse tasumist tõendavad dokumendid.

Kuigi äriseadustiku kohaselt ei tohi ilma sissemakset tegemata asutatud äriühing jagada kuni sissemakse tasumisena kasumit, kasutavad osanikud praktikas seda sissemakse tegemiseks. Maksustamise seisukohast tähendab see, et jaotatud kasumi summa tuleb eelkõige maksustada vastavalt TuMS § 50 lõikele 1 ja deklareerida lisa 7 osa I koodil 7008. Ka äriseadustikuga vastuolus väljamakse maksustatakse võrdselt seaduslikuga muu kasumieraldisena. Peale äriregistris osakapitali sissemakse aktsepti tuleb sissemakse deklareerida lisa 7 osa Ia koodil 7030.

Tulundusühistusse tehtud sissemakseid reguleerib üldjuhul tulundusühistuseadus, kuid võib olla reguleeritud ka konkreetset tulundusühistus reguleeriva seadusega, nt hooneühistuseadus.

Äriseadustik sätestab, kuidas tohib ülekurssi kasutada. Ülekursi kasutamist osaühingu või aktsiaseltsi kahjumi katmiseks ei käsitleta omakapitali väljamaksena ja lisal 7 ei deklareerita. Samuti võib ülekurssi kasutada osakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel. Sellisel juhul tehakse raamatupidamises kanne, kus ülekurss kantakse aktsia või osakapitali, kuid tegemist ei ole täiendava sissemaksega omakapitali ja lisal 7 uuesti ei deklareerita, sest ülekurss osaleb juba omakapitali sissemakse arvestuses.

Äriseadustiku kohaselt võib osakapitali suurendamisel uute osade või osade suurendatavate osade eest tasumisel osanike otsusel tasaarvestada osaniku või osa omandava isiku nõude osaühingu vastu. Nõuet tuleb hinnata nagu mitterahalist sissemakset ja deklareeritakse lisa 7 osa I a koodil 7030.

Näide 1
OÜ Meie päev asutamisel 2021. a aprillis tegid kolm osanikku sissemaksed OÜ osakapitali koos ülekursiga kokku summas 5000.00 eurot, mis deklareeriti ka lisa 7 koodil 7030. Suur Antsu sissemakse koos ülekursiga oli 2000.00 eurot. Suur Ants müüb oma osaluse OÜ-s AS-ile Homme 6000.00 euro eest 2022. a jaanuaris. OÜ Meie päev lisa 7 koodil 7040 jääb omakapitali sissemakseks ikkagi 5000.00, sest selle müügiga OÜ omakapital ei muutu. Suur Ants ei müünud osalust tagasi OÜ-le, vaid kolmandale isikule.

OÜ lisa 7 enne osaluse võõrandamist kolmandale isikule:

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Maksustamisperioodil omakapitali tehtud sissemaksed  7030 5000.00
Eelmise deklaratsiooni Lisa 7 koodi 7070 väärtus   0
Omakapitali sissemaksed kokku: 7040 5000.00
eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 5000.00
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 5000.00

INF 1 ei täideta, kuna väljamakset ei tehta.

OÜ lisa 7 pärast võõrandamistehingut 2022:

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Eelmise deklaratsiooni Lisa 7 koodi 7070 väärtus   5000.00
Omakapitali sissemaksed kokku 7040 5000.00
eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070 + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 5000.00
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 5000.00

Seega osaniku poolt OÜ osaluse võõrandamist kolmandale isikule jaanuar 2022 lisa 7 osa Ia koodil 7060 ei näidata ja lisa 7 osas Ia muudatusi ei ole.

Näide 
Aktsiaselts omandas osaühingu osaluse ainuosanikult 200 000.00 euro eest 2021. a märtsis. Osaühingu maksuhaldurile deklareeritud osakapital oli 12 000.00 eurot. 
Aktsiaseltsi omakapitali tehtud sissemakse oli 25 560.00 eurot, mis oli maksuhaldurile lisa 7 osa Ia koodil 7030 deklareeritud. 

AS-i maksuhaldurile esitatud lisa 7:

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Omakapitali sissemaksed kokku: 7040 25 560.00
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 25 560.00
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 25 560.00

maksuhaldurile esitatud lisa 7:

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Omakapitali sissemaksed kokku: 7040 12 000.00
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:  7050 12 000.00
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa:(kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 12 000.00

Seega antud tehingust ei muutu aktsiaseltsi ja osaühingu maksuhaldurile deklareeritud omakapitali sissemaksete suurused lisal 7. Aktsiaselts soetas endale tütarettevõtte.
 

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?