Töötamise üleviimine

Töölepingute kehtivust ettevõtte üleminekul reguleerib töölepingu seaduse § 112, mille kohaselt lähevad töölepingud muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale vastavalt võlaõigusseadusele, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust.

Ettevõtte üleminek võib toimuda mis tahes õiguslikul alusel (juriidiliste isikute ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, müügileping, rendileping jne), mille raames lähevad üleandjalt omandajale üle ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muu hulgas ka ettevõttega seotud lepingud ning ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust. Ettevõtte üleminekul peavad muutumatul kujul üle minema seega ka töölepingud, kollektiivlepingud ja muud töösuhetest tulenevad õigused ja kohustused. Ettevõtte üleminekul on ettevõtte üleandjal ja omandajal keelatud tööleping üles öelda ettevõtte ülemineku tõttu.
Allikas: Eesti Töötukassa

Töötamise registris andmete üleviimine

Selleks, et töötamise andmed töötamise registris üle viia nii, et isikute töötuskindlustusstaaž säiliks, peab tööandja algatama e-teenuste keskkonnas e-MTA töötamise registris üleviimise.

Üleandja
 • Töötamise kannete üleandja peab sisenema e-MTAs töötamise registrisse ja valima lingi „Töötamiste üleandmine“.
 • Töötamise kannete üleandmisel tuleb sisestada töötamise kannete vastuvõtja registrikood ning määrata üleviimise kuupäev ja vajutada nuppu „Otsin“.
 • Võimalik on üle anda:
  • kas kõik töötamised või
  • teha valik kannetest, mis kuuluvad üleviimisele.
 • Pärast nupule „Annan üle" vajutamist lähevad kanded vahelehele „Üleviimise ootel kanded".
 • Üle saab viia kandeid, mis on olekus „Kehtiv", „Peatatud" või „Tulevikus".
 • Tagasiulatuva ja tänase kuupäevaga üleviimist teha ei saa.
 • Üleviimise kuupäevaks loetakse üleandja poolt sisestatud üleviimise kuupäev.
Vastuvõtja
 • Töötamise kannete vastuvõtja peab minema e-MTAs töötamise registrisse ja kanded vastu võtma lingilt „Töötamiste vastuvõtmine".
 • Vastuvõtja peab töötamise kanded vastu võtma hiljemalt üleviimise kuupäeval.
 • Vastuvõetud kanded on kuni üleviimise tähtpäevani (vt allolevaid näiteid) üleandja all kehtivas olekus.
 • Kanded saab vastu võtta enne, kui üleandmise kuupäev saabub ehk alates hetkest, kui üleviidavad kanded on üleviiva ettevõtte poolt kinnitatud.
 • Pärast üleviimise kuupäeva ei ole võimalik enam kandeid vastu võtta, üleandja ettevõte peab algatama uue üleviimise.
Näide 1
 • Üleviimise kuupäev on 21.
 • Kanded on vastu võetud 20. kuupäevaks.
 • Üleviimine teostatakse 21. kuupäeva varahommikul.
Näide 2
 • Üleviimise kuupäev on 21.
 • Kanded on vastu võetud 21. kuupäeval.
 • Üleviimine teostatakse 22. kuupäeva varahommikul. Üleviimise kuupäev jääb nagu märgitud, 21. kuupäev.

Kui mingil põhjusel ei ole tööandjal võimalik e-MTAs töötamise kandeid üle viia, siis peab tööandja esitama Maksu- ja Tolliametile vabas vormis avalduse töötamiste üleviimiseks ning üleviidavate töötajate nimekirja.

Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • töötamist üle andva tööd võimaldava isiku registrikood ning
 • töötamist vastu võtva tööd võimaldava isiku registrikood.

Üleviidavate töötajate nimekiri peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • tööd tegeva isiku TÖR ID
 • isikukood
 • ees- ja perekonnanimi

Töötajate nimekirja võib eksportida e-MTAs töötamise registrist. Nimekiri peab olema XLSX-vormingus.

Nimekirja palume jätta ainult need isikud, kelle töötamine tuleb üle viia. Lõpetatud ja tühistatud töötamise kande/kannete read palume eemaldada.

Digitaalselt allkirjastatud avalduse koos nimekirjaga üleviidavatest töötajatest palume saata e-posti aadressile emta@emta.ee. Maksu- ja Tolliamet teeb seejärel töötamise registris vastavad muudatused, s.t kannab töötajad uue tööandja alla.


Andmete muutmine, parandamine ja tühistamine

Tööandjal on võimalik töötamise registrisse kantud andmeid elektroonselt ise parandada kolme kuu jooksul töötamise alustamise, peatamise või lõpetamise kuupäevast alates.

Sisestatud kuupäevi saab muuta esmakande kuupäevast +/- 3 kuu võrra nii kehtivate kui ka lõppenud registrikannete korral.

Kui töötamise registrisse on kantud töötamine, mis mingil põhjusel ei alga, on võimalik tööandjal endal see kanne elektroonselt tühistada kolme kuu jooksul töötamise alguseks märgitud kuupäevast arvates. 

Kande tühistamiseks tuleb töötamise registris vajutada töötamise otsingu lehel töötamise kande numbrile. Seejärel avaneb kande detailvaade ning kande andmete lehe all tuleb vajutada nuppu „Tühista".

Kande tegemisest kolme kuu möödumisel on võimalik andmeid parandada vaid Maksu- ja Tolliametile esitatud põhjendatud taotluse alusel, mille saab esitada e-MTAs rubriigis Suhtlus - Kirjavahetus, digitaalselt allkirjastatuna aadressil emta@emta.ee või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

Kui andmete parandamine ei ole põhjendatud, võib Maksu- ja Tolliamet andmete parandamisest keelduda.

Haigekassast töötamise registrisse ületoodud andmete osas Maksu- ja Tolliamet töötamise alguse kuupäevi ei muuda, kuna puudub võimalus uute esitatud andmete õigsust kontrollida.

Enne 1. juulit 2014 võetakse erinevate sotsiaalsete tagatiste määramisel aluseks TSD-l deklareeritud väljamaksed. Töötamise registreerimine Maksu- ja Tolliametis algas 1. juulist 2014 ning varasemad kehtivad kanded toodi haigekassast töötamise registrisse üle eesmärgiga vähendada tööandjate halduskoormust. Isikute varasemad töötamise andmed (kuni 1. juulini 2014) on registris informatiivse tähendusega.

Viimati uuendatud 28.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?