Töötamise üleviimine

Töölepingute kehtivust ettevõtte üleminekul reguleerib töölepingu seaduse § 112, mille kohaselt lähevad töölepingud muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale vastavalt võlaõigusseadusele, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust.

Ettevõtte üleminek võib toimuda mis tahes õiguslikul alusel (juriidiliste isikute ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, müügileping, rendileping jne), mille raames lähevad üleandjalt omandajale üle ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muu hulgas ka ettevõttega seotud lepingud ning ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust. Ettevõtte üleminekul peavad muutumatul kujul üle minema seega ka töölepingud, kollektiivlepingud ja muud töösuhetest tulenevad õigused ja kohustused. Ettevõtte üleminekul on ettevõtte üleandjal ja omandajal keelatud tööleping üles öelda ettevõtte ülemineku tõttu.
Allikas: Eesti Töötukassa

Töötamise registris andmete üleviimine

Selleks, et töötamise andmed töötamise registris üle viia nii, et isikute töötuskindlustusstaaž säiliks, peab tööandja algatama e-teenuste keskkonnas e-MTA töötamise registris üleviimise.

Üleandja
 • Töötamise kannete üleandja peab sisenema e-MTAs töötamise registrisse ja valima lingi „Töötamiste üleandmine“.
 • Töötamise kannete üleandmisel tuleb sisestada töötamise kannete vastuvõtja registrikood ning määrata üleviimise kuupäev ja vajutada nuppu „Otsin“.
 • Võimalik on üle anda:
  • kas kõik töötamised või
  • teha valik kannetest, mis kuuluvad üleviimisele.
 • Pärast nupule „Annan üle" vajutamist lähevad kanded vahelehele „Üleviimise ootel kanded".
 • Üle saab viia kandeid, mis on olekus „Kehtiv", „Peatatud" või „Tulevikus".
 • Tagasiulatuva ja tänase kuupäevaga üleviimist teha ei saa.
 • Üleviimise kuupäevaks loetakse üleandja poolt sisestatud üleviimise kuupäev.
Vastuvõtja
 • Töötamise kannete vastuvõtja peab minema e-MTAs töötamise registrisse ja kanded vastu võtma lingilt „Töötamiste vastuvõtmine".
 • Vastuvõtja peab töötamise kanded vastu võtma hiljemalt üleviimise kuupäeval.
 • Vastuvõetud kanded on kuni üleviimise tähtpäevani (vt allolevaid näiteid) üleandja all kehtivas olekus.
 • Kanded saab vastu võtta enne, kui üleandmise kuupäev saabub ehk alates hetkest, kui üleviidavad kanded on üleviiva ettevõtte poolt kinnitatud.
 • Pärast üleviimise kuupäeva ei ole võimalik enam kandeid vastu võtta, üleandja ettevõte peab algatama uue üleviimise.
Näide 1
 • Üleviimise kuupäev on 21.
 • Kanded on vastu võetud 20. kuupäevaks.
 • Üleviimine teostatakse 21. kuupäeva varahommikul.
Näide 2
 • Üleviimise kuupäev on 21.
 • Kanded on vastu võetud 21. kuupäeval.
 • Üleviimine teostatakse 22. kuupäeva varahommikul. Üleviimise kuupäev jääb nagu märgitud, 21. kuupäev.

Kui mingil põhjusel ei ole tööandjal võimalik e-MTAs töötamise kandeid üle viia, siis peab tööandja esitama Maksu- ja Tolliametile vabas vormis avalduse töötamiste üleviimiseks ning üleviidavate töötajate nimekirja.

Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • töötamist üle andva tööd võimaldava isiku registrikood ning
 • töötamist vastu võtva tööd võimaldava isiku registrikood.

Üleviidavate töötajate nimekiri peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • tööd tegeva isiku TÖR ID
 • isikukood
 • ees- ja perekonnanimi

Töötajate nimekirja võib eksportida e-MTAs töötamise registrist. Nimekiri peab olema XLSX-vormingus.

Nimekirja palume jätta ainult need isikud, kelle töötamine tuleb üle viia. Lõpetatud ja tühistatud töötamise kande/kannete read palume eemaldada.

Digitaalselt allkirjastatud avalduse koos nimekirjaga üleviidavatest töötajatest palume saata e-posti aadressile emta@emta.ee. Maksu- ja Tolliamet teeb seejärel töötamise registris vastavad muudatused, s.t kannab töötajad uue tööandja alla.

Andmete muutmine, parandamine ja tühistamine

Tööandjal on võimalik töötamise registrisse kantud andmeid elektroonselt ise parandada kolme kuu jooksul töötamise alustamise, peatamise või lõpetamise kuupäevast alates.

Sisestatud kuupäevi saab muuta esmakande kuupäevast +/- 3 kuu võrra nii kehtivate kui ka lõppenud registrikannete korral.

Kui töötamise registrisse on kantud töötamine, mis mingil põhjusel ei alga, on võimalik tööandjal endal see kanne elektroonselt tühistada kolme kuu jooksul töötamise alguseks märgitud kuupäevast arvates.

Kande tühistamiseks tuleb töötamise registris vajutada töötamise otsingu lehel töötamise kande numbrile. Seejärel avaneb kande detailvaade ning kande andmete lehe all tuleb vajutada nuppu „Tühista".

Kande tegemisest kolme kuu möödumisel on võimalik andmeid parandada vaid Maksu- ja Tolliametile esitatud põhjendatud taotluse alusel, mille saab esitada e-MTAs rubriigis SuhtlusKirjavahetus, digitaalselt allkirjastatuna aadressil emta@emta.ee või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

Kui andmete parandamine ei ole põhjendatud, võib Maksu- ja Tolliamet andmete parandamisest keelduda.

Haigekassast töötamise registrisse ületoodud andmete osas Maksu- ja Tolliamet töötamise alguse kuupäevi ei muuda, kuna puudub võimalus uute esitatud andmete õigsust kontrollida.

Enne 1. juulit 2014 võetakse erinevate sotsiaalsete tagatiste määramisel aluseks TSD-l deklareeritud väljamaksed. Töötamise registreerimine Maksu- ja Tolliametis algas 1. juulist 2014 ning varasemad kehtivad kanded toodi haigekassast töötamise registrisse üle eesmärgiga vähendada tööandjate halduskoormust. Isikute varasemad töötamise andmed (kuni 1. juulini 2014) on registris informatiivse tähendusega.

Küsimused ja vastused töötamise kannete muutmise ja parandamise kohta

1. Kui töötaja on registreeritud, aga tööle üldse ei ilmugi, kas sel juhul on võimalik registreeritud töötaja registrist kustutada? Kas seda saab teha ainult teenindusbüroos ja pole võimalik teha elektrooniliselt ja mis hetkest alates see on võimalik?

Juhul kui töötamise registrisse on kantud töötamine, mis mingil põhjusel ei alga, on võimalik see kanne elektroonselt tühistada kolme kuu jooksul töötamise alguseks märgitud kuupäevast arvates.

Kui on kande registreerimist kolm ja enam kuud, siis paranduste tegemiseks ei pea sellisel juhul teenindusbüroosse tulema, vaid soovitame teha avalduse kande tühistamiseks e-MTAs rubriigis „Suhtlus" – „Kirjavahetus" või avaldus digitaalselt allkirjastatuna aadressil emta@emta.ee.

Kande tühistamiseks tuleb töötamise registris vajutada töötamise otsingu lehel töötamise kande numbrile, avaneb kande detailvaade, kande andmete all tuleb vajutada nuppu „Tühista".

2. Haigekassast töötamise registrisse ületulnud töötamise alguskuupäev on vale. Kas töötamise registris peab selle õigeks muutma?

Haigekassast töötamise registrisse ületulnud andmete osas Maksu- ja Tolliamet töötamise alguse kuupäevi ei muuda. See tähendab, et n‑ö ajalugu me ei paranda, kuna enamasti on tegemist vanade andmetega ning meil puudub võimalus uute esitatud andmete õigsust kontrollida.

Maksu- ja Tolliamet muudab üldjuhul andmeid vaid põhjendatud avalduse alusel ja siis, kui andmete esitamisest on möödunud 3 kuud.

Seda, et töötajal jääb mõni hüve seetõttu saamata, et tema töötamise alguskuupäev töötamise registris ei ole vastavuses lepinguga karta ei tule, kuna õiguslikku tähendust omavad registris andmed alates 1. juulist 2014 ja edaspidi. Vanemad andmed on vaid informatiivsed ning nende osas võib ka hiljem olla vajadus esitada erinevaid lisatõendeid ja andmeid pädevatele asutustele. Haigekassasse esitati andmeid ainult ühel eesmärgil, töötamise registri võimalused on laiemad ning vanu haigekassa andmeid ei saagi kuidagi aluseks võtta muude, kui ravikindlustuse alaste otsuste tegemisel. Küll aga on tööandjal kohustus jälgida, et 1. juulist 2014 oleks töötamise registris kanded õiged.

Kui isiku eest on enne 1. juulit 2014 kõik maksud deklareeritud, arvestatakse sotsiaalsed tagatised isikule tehtud väljamaksete alusel.

Töötuskindlustusstaaži arvestus on kuni 30. juunini 2014 väljamaksete põhine ja alates 1. juulist 2014 töötamise perioodi põhine ning töötukassa saab andmeid kontrollida töötamise registrist.

3. Miks mu töötamise alguse kuupäev ei ole õige, kui see on alanud enne 1. juulit 2014?

Töötamise registreerimine Maksu- ja Tolliametis algas 1. juulist 2014 ning töötamise andmed eeltäideti haigekassa ravikindlustatud isikute andmetega eesmärgiga vähendada tööandjate halduskoormust. Seega enne 1. juulit 2014 alanud töötamise alguskuupäev, mis on eeltäidetud haigekassast üle toodud andmete alusel, ei ühti alati töötamise tegeliku alguskuupäevaga. Alates 1. juulist 2014. omavad töötamise registri andmed õiguslikku tähendust, mis tähendab, et tööandjal on kohustus jälgida, et pärast 1. juulit 2014 tehtud kanded oleksid töötamise registris õiged.

Tööandjad saavad teha uusi kandeid ja paranduskandeid tagasiulatuvalt kuni 3 kuud vältimaks segadusi andmete ristkasutuses. Kui on vaja teha parandusi vanemates kannetes kui kolm kuud, siis tuleb tööandjal pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole põhjendatud taotlusega kas kasutades e-MTA suhtluse kanalit või saata digiallkirjastatud taotlus e-postiga aadressile emta@emta.ee.

1. Kas lapsehoolduspuhkuse peatatud töötamise ajal võib töötada ja kui tohib, kas siis töötamise ajal peab peatamise lõpetama või võib peatatud töötamise kanne jääda peatatuks ning kõrvale registreerida uue töötamise kande?

Ühe tööandja juures saab töötaja olla kas lapsehoolduspuhkusel või tööl, korraga mõlemas seisus ta olla ei saa. Samas kui ühe tööandja juures on lapsehoolduspuhkuse tõttu töösuhe peatunud, siis ei ole keelatud tööle asumine teise tööandja juures.

Samas tuleb alati arvestada vanemapuhkuse kasutamisega kaasnevaid õigusi vanema- ja perehüvitistele, mille suurust võib mõjutada täiendava tulu saamine ehk tööle asumine.

Vanemahüvitise saamise ajal on lubatud teenida tulu. 2021. aastal hakkab olema 1910,77 eurot. Kui ühe kuu tulu on sellest summast väiksem, siis vanemahüvitis ei vähene. Kui tulu on suurem, vähendatakse vanemahüvitist.

Täpsemalt kaasnevatest õigustest ja kohustustest Sotsiaalkindlustusameti veebilehel „Perehüvitiste saajale".

2. Kas lapsehoolduspuhkusel ajal võib võtta haiguslehe? Kas tööandja lõpetab lapsehoolduspuhkuse peatamise haiguslehe ajaks ja pärast haiguslehe lõppemist peatab taas kande?

Töötaja võib teha avalduse lapsehoolduspuhkuse lõpetamiseks, kui tööle naasmise päeval ta haigestub või laps jääb haigeks ning selle tulemusel ta otsustab, et pärast töövõimetuslehe lõppemist jääb ikka veel lapsehoolduspuhkusele ja ei naase tööle.

Töövõimetushüvitise saamise õigus tekib töötajal vaid juhul, kui töötamise kanne on töövõimetuslehe ajaks tööandja poolt taastatud ehk aktiivne. Kui tööandja kandemuudatust ei tee, siis töötaja töövõimetushüvitist ei saa.

Kanded töötamise registris peavad vastama tegelikule olukorrale ehk kui inimene soovib tööle naasta, siis töötamise kande peatumine lõpetatakse ehk muudetakse aktiivseks kandeks. Ning kui töötaja soovib taas jääda lapsehoolduspuhkusele, siis tehakse töötamise registris uuesti vastav kanne.

3. Mida peab tegema sünnitushüvitise saamiseks juhul, kui lapsehoolduspuhkusel viibiv naine soovib seoses uue lapse sünniga võtta uut sünnituspuhkust?

Lapsehoolduspuhkusel viibiv naine, kes soovib võtta uut sünnituspuhkust ning saada selle eest sünnitushüvitist, peab lapsehoolduspuhkuse katkestama. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks. Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Soovitame tööandjat teavitada enne sünnituspuhkuse algust piisava ajavaruga, et tööandja jõuaks töötamise registris peatamise õigeaegselt lõpetada.

1. Töötajale võimaldatakse tööandjaga kooskõlastamisel tasustamata puhkus 1 kuuks (kuu esimesest kuni viimase päevani). Tööandja registreerib töötamise peatamise töötamise registris, kuid hiljem esitab töötaja töövõimetuslehe osa puhkuse kohta. Tööandja teeb vastavad muudatused töötamise registris – tühistab kande. Kas selline muudatus on registreerimise korra rikkumine?

Ei ole rikkumine, kuna kande tühistamine on põhjendatud. Kui tööandja peatamise kannet ei tühista, siis ei ole tööandjal võimalik haiguslehte registreerida.

Viimati uuendatud 14.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?