Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär

Sotsiaalmaksu maksjatele on kehtestatud ühesugune sotsiaalmaksu kohustuse alammäär.

2021. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 584 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 192,72 eurot kuus.

Tööandja sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestamise kord on kehtestatud rahandusministri 15. märtsi 2013. a määrusega nr 17.

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansilised maksed

Füüsilisest isikust ettevõtja maksab aasta kestel sotsiaalmaksu avansilisi makseid neli korda aastas – iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks. FIE lõpliku sotsiaalmaksu kohustuse aastas arvutab Maksu- ja Tolliamet ettevõtja tuludeklaratsioonis deklareeritud ettevõtlustulu alusel ning saadab ettevõtjale maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta. Juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg on 1. oktoober.

Sotsiaalmaksu maksavad:

 • tööandjad; maks deklareeritakse deklaratsioonil TSD ja makstakse igakuiselt;
 • füüsilisest isikust ettevõtjad oma ettevõtlustuludelt;
 • riik, vald või linn (vt sotsiaalmaksu maksmise erijuhud); maks deklareeritakse maksudeklaratsioonil ESD ja makstakse igakuiselt.

Eestis kohaldub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning selle rakendusmäärus nr 987/2009. Määruse 883/2004 II jaotise alusel määratakse kindlaks, missuguse liikmesriigi seadusandlust tuleb kohaldada, kui tegu on töötaja liikumisega ELi piires või kui tööandja registreeritud tegevuskoht asub teises liikmesriigis kui isiku töötamiskoht.

MTA pädevus ELi määruste kohaldamisel

 • Sotsiaalkindlustusmaksude ja -maksete kogumine. Eesti puhul on nendeks sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ning Eesti residentide puhul ka pensioni II samba kogumispensioni maksed.
 • Andmevahetus liikmesriikide vahel sotsiaalkindlustusmaksete küsimustes.
 • Maksuvõlgade sissenõudmine teiste liikmesriikide pädevate asutuste taotluste alusel ning vastavate taotluste esitamine teistele liikmesriikidele.

ELi reeglid näevad ette, et igale inimesele peavad korraga kohalduma vaid ühe riigi seadused. Maksustamise seisukohalt tähendab see, et inimese erinevates liikmesriikides töötamise eest saadud tasud maksustatakse korraga vaid ühes riigis. Üldreeglina tasutakse sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed riiki, kus toimub töö tegemine.

Sellest üldreeglist on kehtestatud erandid mitmes riigis korraga töötavatele isikutele ning lähetatud töötajatele. Sellisel juhul makstakse sotsiaalkindlustusmaksed riigis (nn kindlustajariik), kelle pädev sotsiaalkindlustusasutus on väljastanud isiku või tema tööandja taotluse alusel tõendi A1 („Tõendi omaniku suhtes kohaldatavaid sotsiaalkindlustuse õigusakte käsitlev tõend“). Eestis on pädevaks asutuseks kindlustajariigi määramise ja tõendi A1 väljastamise küsimustes Sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Juhul kui Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud isikule tõendi A1, tähendab see, et rakendatakse Eesti sotsiaalmaksuseadust. Juhul kui tõend A1 on väljastatud teisest liikmesriigist, siis Eestis sotsiaalmaksukohustust ei teki ning töötaja sotsiaalkindlustusmaksed tuleb maksta selles riigis sealsete reeglite kohaselt.

Välisriigi tööandja sotsiaalmaksukohustus Eestis

Kui välisriigi tööandjal tekib Eestis sotsiaalmaksu kohustus, on tööandjal maksukohustuse täitmiseks võimalus volitada töötajat täitma Eestis tekkivaid maksukohustusi tööandja nimel ja arvel (rakendusmääruse 987/2009 artikkel 21).

Eeltoodust lähtuvalt juhime tähelepanu sellele, et olenevalt konkreetsest situatsioonist võib juhtuda, et Eesti tööandja, kes saadab oma töötaja välisriiki tööle või võtab Eestis tööle välisriigi töötaja, peab maksma sellele töötajale makstud palgalt Eestis nii tulu- kui ka sotsiaalmaksu või ainult tulumaksu või ainult sotsiaalmaksu.

Kui Eesti on sõlminud välisriigiga sotsiaalkindlustuslepingu, siis selle riigi elanikule tehtud väljamaksete sotsiaalmaksuga maksustamisel tuleb lähtuda lepingust.

Sotsiaalkindlustuslepingud

Riik Kehtivuse algus Riigi Teataja
Ukraina 01.02.2012 RT II, 07.11.2011, 2
Kanada 01.11.2006 RT II, 24.11.2005, 28, 93
Venemaa 21.10.2011 RT II, 11.10.2011, 1
Austraalia 01.01.2018 RT II, 29.04.2016, 3
Valgevene 01.03.2020 RT II, 14.03.2019, 2

Alljärgnevas tabelis on toodud isikute loetelu, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik, vald või linn, juriidiline isik või FIE sotsiaalmaksuseaduse §-de 6 ja 61 alusel.

Samuti on toodud loetelu riigiasutustest, kes peavad riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust, ning esitatud sotsiaalmaksu määr ja maksubaas, aga ka vormi ESD koodid ja tunnused.

Riigi, valla või linna, juriidilise isiku või FIE poolt sotsiaalmaksu maksmist ja deklareerimist reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi SMS) § 6 lg-d 1 ja 11 ning § 61, rahandusministri 31.12.2003 määrus nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel".

Maksudeklaratsioon ESD on kehtestatud rahandusministri 29.11.2010 määrusega nr 60 (lisa 9). Deklaratsioon laaditakse XML-vormingus või sisestatakse Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA. Faili struktuuri leiate lehelt Deklaratsiooni TSD esitamine".

SMS § 6
lõike 1
punkt
Isikud, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik (lg 11 – vald või linn) Seadus, mille alusel makstakse tasu või toetust SM maksja ESD kood SM määr SM baas
eurodes
1 Alla 3-aastase lapse vanem, eestkostja või hoolduspere vanem (sh isik, kellele makstakse sünnitushüvitist, lapsehooldustasu, vanemahüvitist) Sotsiaalkindlustusamet
(SKA)
611 33 584
11 Mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane SKA 6111 33 584
2 Välisteenistuse seaduse § 67 ja ATS § 46 alusel abikaasatasu saav isik Välisteenistuse seaduse § 67, ATS § 46 Välisministeerium, lähetajaministeerium või selle valitsemisala ametiasutus 612 33 Tasu
summa
21 Rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni lähetatud ametniku või tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik Kaitsevägi 6121 33 584
22 Vabariigi Presidendi mittetöötav abikaasa, kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik Vabariigi Presidendi Kantselei 6122 33 584
3 Ajateenija või asendusteenistuja Kaitsevägi (ajateenija eest)Kaitseressursside Amet (asendusteenistuja eest) 613 33 584
31 Isik, kellel on aja-, reserv- või asendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus (al 01.04.2013) Kaitsevägi,
Kaitseressursside Amet
6131 13 584
32 Välisriiki lähetatud tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa pensioni (al 01.04.2013) ega ole osalise või puuduva töövõimega isik Kaitsevägi,
Kaitseliit
6132 13 584
33 Ajateenistuse lõpetanud isik Kaitsevägi 6132 13 584
4 Kehtetu
5 Töötaja, kes saab töövõimetuspensioni või on osalise või puuduva töövõimega isik Töötukassa 615 33 584
6 Töötu toetust saav isik Töötukassa 616 13 584
61 Töötuna arvele võetud isik Töötukassa 6161 13 584
7 Tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötav isik, kes ei saa pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik Töötukassa 617 33 584
8 Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last Ravikindlustuse seaduse § 5 SKA 618 13 584
9 Sotsiaaltoetust saav isik Sotsiaalhoolekande seaduse § 140 SKA 619 13 584
10 Isik, kes kasvatab seitset või enamat alla 19-aastast last Riiklike peretoetuste seaduse § 91 SKA 6110 33 Toetuse
summa
11 Tööturukoolituses, tööpraktikas ja tööharjutuses osalev isik Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-d 13, 15, 17 Töötukassa 6211 13 584
13 Isik, kellele on määratud vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetus Päästeteenistuse seaduse § 19 Päästeamet
01.03.2008
6213 13 584
14 Doktoranditoetust saav isik
(al. 01.09.2015)
Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 5 Haridus- ja Teadusministeerium 6114 33 Toetuse
summa
lg 1.1 Isik, kellele makstakse toetust puudega isiku hooldamise eest või puudega lapse hooldamise eest ning kes ei tööta ega saa pensioni Sotsiaalhoolekande seaduse § 26 Valla- või linnavalitsus 620 33 584
lg 1.2 Vabakutseline loovisik, kellele makstakse loometoetust Loovisikute ja loomeliitude seaduse
§-d 18 ja 19
Loomeliit 721 33 584
§ 61 FIE abikaasa FIE 810 33 584

Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 12 kohaselt maksab loomeliit sotsiaalmaksu vabakutselise loovisiku eest, kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse §-de 18 ja 19 alusel.

Vabakutselise loovisiku kohta peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab maksudeklaratsiooni vormi ESD sellele isikule loometoetust maksev loomeliit.

Loomeliit maksab loometoetuse saava loovisiku eest sotsiaalmaksu kuumääralt, mis 2021. aastal on 584 eurot. Maksustamisperioodiks on kalendrikuu.

Kui loomeliidul on kohustus maksta loovisiku eest sotsiaalmaksu terve kuu eest, siis arvestatakse sotsiaalmaksu 584 eurolt maksumääraga 33% ehk 192,72 eurot, olenemata isikule makstava loometoetuse suurusest. Kalendrikuu eest, mille kestel isikul algab või lõpeb loometoetuse saamise õigus, makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on loomeliidul kohustus sotsiaalmaksu maksta. Maksudeklaratsioonil ESD näidatakse sotsiaalmaksu kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev. Näiteks, kui märtsikuus on isikul tekkinud õigus saada loometoetust 17. märtsist (15 päeva), siis arvutatakse sotsiaalmaksu järgnevalt: 584/31x15x33%=93,25 eurot (sotsiaalmaks arvestatakse eurodes sendi täpsusega).

Juhul kui vabakutseline loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ja saab neist kõigist loometoetust, siis iga loomeliit maksab loovisiku eest sotsiaalmaksu vastavalt SMS § 6 lõikes 2 sätestatule 584 eurolt, olenemata liidu poolt makstava loometoetuse suurusest.
 

Loomeliit on kohustatud:

 • arvutama iga kuu loometoetust saavate vabakutseliste loovisikute kohta sotsiaalmaksu,
 • kandma selle üle järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole, ning
 • esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni (vorm ESD).

Samuti on loomeliit kohustatud andma isikule, kelle eest maksti sotsiaalmaksu seaduse § 6 lõike 12 alusel, tõendi arvestatud sotsiaalmaksu kohta (vorm TSM), kui isik seda nõuab.

Sotsiaalmaksu deklaratsioon ESD täidetakse käsitsi e-MTAs või esitatakse e-MTA kaudu elektrooniliselt XML-vormingus. Deklaratsiooni koostamisel tuleb näidata loovisiku puhul sotsiaalmaksu erijuhu tunnuseks (kood 9050) 721.
 

 Kiirelt kätte

Tööandja, kelle juures töötab vähenenud töövõimega töötaja saab taotleda Eesti Töötukassalt sotsiaalmaksu soodustust

Sotsiaalmaksusoodustust saab taotleda kui:

 • tööandja on äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja;
 • töötajal on osaline või puuduv töövõime või vähemalt 40%-line püsiv töövõimetus;
 • töötaja töötab tööandja juures töölepingu alusel (töötamise registris peab olema registreeritud õige töötamise liik). Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel tasu saava vähenenud töövõimega isiku eest riik sotsiaalmaksu ei maksa.

Töötajal tuleb tööandjale tõendada, et ta on vähenenud töövõimega isik, esitades töötukassa otsuse osalise või puuduva töövõime kohta või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud pensionitunnistuse, kus peab olema märge vastava pensioniliigi (töövõimetuspension) ja tähtaja kohta.

Tööandja esitab töötukassale sotsiaalmaksu tasumiseks taotluse, mille vorm on saadaval Töötukassa kodulehel (DOC). Taotlus on vaja esitada üks kord ühe tuvastatud püsiva töövõimetuse või osalise või puuduva töövõime perioodi kohta ühe vähenenud töövõimega töötaja eest.Kui vähenenud töövõimega isik on töösuhtes mitme tööandjaga, siis on õigus sotsiaalmaksu soodustust taotleda sellel tööandjal, kes arvestab töötaja palgalt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu. Kui isik ei ole esitanud maksuvaba tulu arvestamise avaldust ühelegi tööandjale, valib ta kirjaliku avaldusega ühe tööandja, kelle eest töötukassa maksab sotsiaalmaksu.

Sotsiaalmaksukohustuse tekkimise päevaks loetakse töötukassale taotluse esitamise päeva, kuid kohustuse tekkimise päev ei saa olla varasem töötajal osalise või puuduva töövõime tuvastamise päevast või tema kohta töötamise registrisse kantud töötamise alustamise päevast. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt.
 

Osalise töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu deklareerimine

Töötukassa maksab tööandja taotluse alusel vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu kehtestatud kuumääralt (2021. aastal 584 eurolt, ehk sotsiaalmaks 192,72 eurot).Tööandja maksab vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu tasu osalt, mis ületab töötukassa makstud sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olevat kuumäära (SMS § 6 lg 3).

Sotsiaalmaksusoodustuse kasutamiseks deklareerib tööandja oma maksudeklaratsiooni vormi TSD lisas 1 koodi 1070 all vähenenud töövõimega töötajale maksustamisperioodil makstud tasu osa, millelt maksab töötaja eest sotsiaalmaksu töötukassa. Kui töötasu on väiksem summast, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa, siis koodil 1070 näidatakse töötajale makstud töötasu (vt näidet 4).
Koodil 1070 näidatud summa võrra väheneb koodil 1060 deklareeritud sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse summa, millelt arvutatakse koodil 1100 tööandja tasumisele kuuluv sotsiaalmaks: kood 1100 = (kood 1060 – kood 1070) x 33%.

Kui töötukassa kohustus maksta isiku eest sotsiaalmaksu tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on töötukassal kohustus sotsiaalmaksu maksta (vt näidet 1 ja näidet 5).

Näited

Osalise töövõimega isikuga töösuhte alguse kuupäev (töötamise registris ja töötukassale esitatavas taotluses) on 1. august 2021.

Tööandja esitab töötukassale sotsiaalmaksu maksmise taotluse 10. augustil, seega töötukassa sotsiaalmaksu kohustus tekib alates 10. augustist. Töötukassa poolt augusti eest maksmisele kuuluv sotsiaalmaks arvutatakse proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on töötukassal kohustus sotsiaalmaksu maksta:
584 ÷ 31 × 22 = 414,45 × 33% = 136,77 eurot.

Töötajale on arvestatud augusti eest töötasu 600 eurot. Töötasu makstakse välja 5. septembril ja deklareeritakse septembri TSD (esitamise tähtaeg 10. oktoober) lisal 1, kus lisaks töötasu brutosummale (kood 1060) 600 eurot deklareerib tööandja koodi 1070 all summa 414,45 eurot ehk palga osa, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa. Kui deklaratsioon täidetakse e-MTAs, siis Maksu- ja Tolliameti süsteem arvutab deklareeritud andmete alusel sotsiaalmaksu:

Kood 1020 VM liik 10;
Kood 1030 VM summa 600 eurot;
Kood 1060 = Kood 1030 = 600 eurot;
Kood 1070 = 414,45 eurot;
Kood 1100 = (kood 1060 – kood 1070) × 33% = (600 – 414,45) × 33% = 61,23 eurot.

Töövõimetuspensioni saava töötaja töötasu on 600 eurot kuus. Töötukassale on ühekordne taotlus sotsiaalmaksu maksmiseks selle töötaja eest esitatud 2. juulil. Töötaja on puhkusel 1. septembrist kuni 30. septembrini. Septembris makstakse töötajale välja augusti töötasu 600 eurot ja septembri puhkuseraha 600 eurot, kokku 1200 eurot.

TSD septembri eest lisa 1:

Kood 1030 = kood 1060 = 1200 eurot;
Kood 1070 = 584 + 584* = 1168 eurot;
Sotsiaalmaks kood 1100 = (1200 – 1168) × 33%= 10,56 eurot.

* Tööandjal on õigus kasutada septembris sotsiaalmaksusoodustust kahekordses määras, kuna puhkusetasu makstakse välja septembris ning oktoobris töötajale väljamakset ei tehta.

Kui töötaja puhkab näiteks 16. augustist kuni 14. septembrini ning saab septembri puhkusepäevade eest 300 eurot puhkuseraha augustis, aga tasu septembris töötatud päevade eest 300 eurot saab oktoobris, siis saab poole sotsiaalmaksusoodustusest kasutada augustis ja teise poole oktoobris.

Kui töötaja, kelle eest maksab sotsiaalmaksu töötukassa, on terve kuu tasustamata puhkusel või haige, st selle kuu eest talle töötasu ei maksta ja tema eest sotsiaalmaksu ei arvestata, siis tööandjal ei ole õigust vähendada selle võrra oma teiste kuude sotsiaalmaksu kohustust.

Töötaja töötab osalise tööajaga ja saab töötasu 300 eurot kuus.
Tööandja esitas töötukassale ühekordse taotluse selle töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu tasumiseks. Tööandja ise sotsiaalmaksu selle töötaja töötasult ei maksa. Vormi TSD lisas 1 näidatakse: kood 1030 = kood 1060 = 300 eurot ja kood 1070 = 300 eurot, selle tulemusena sotsiaalmaks koodil 1100 = 0.

Koodil 1070 deklareeritav summa ei tohi olla tegeliku väljamakse summast suurem (kuigi töötukassa maksab sotsiaalmaksu 584 eurolt)!

Selle kohta on rahandusministri 29.11.2010 määrusega nr 60 kinnitatud TSD lisa 1 täitmise korra punktis 10 (PDF) kirjas: „Koodil 1070 näidatakse osalise või puuduva töövõimega isikust töötajale maksustamisperioodil makstud tasu osa, millelt tööandja esitatud taotluse alusel maksab sotsiaalmaksu Eesti Töötukassa ja mille võrra vähendatakse sotsiaalmaksuga maksustatavat töötasu (SMS § 6 lõige 3). Kui osalise või puuduva töövõimega isikule makstud töötasu on väiksem summast, millelt maksab sotsiaalmaksu Eesti Töötukassa, siis koodil 1070 näidatakse töötajale makstud töötasu."

Kui töötukassa kohustus maksta sotsiaalmaksu isiku eest lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on riigil kohustus sotsiaalmaksu maksta.

Vähenenud töövõimega töötaja, kelle eest maksab sotsiaalmaksu töötukassa, koondatakse töölt. Töösuhte viimaseks päevaks on 17. detsember (töötamise registris töötamise lõpukuupäeva kanne). Töötukassa maksab viimase sotsiaalmaksu proportsionaalselt detsembris töötatud päevade arvuga:
584 ÷ 31 × 17 = 320,26 × 33% = 105,69 eurot.

Viimaseks kuuks, millal tööandja saab kasutada SMS §-s 6 ette nähtud soodustust, on töötajale viimase sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse ehk lõpparve maksmise kuu. Detsembris makstakse välja novembri töötasu 600 eurot ja lõpparve 330 eurot kogusummas 930 eurot, seega on tööandjal õigus vähendada detsembris isikule tehtud sotsiaalmaksuga maksustatavat väljamakset (töötasu + lõpparve) summa võrra, millelt maksab sotsiaalmaksu töötukassa kahe kuu (november ja detsembri 17 päeva) eest:
detsembri TSD lisa 1 kood 1030 = kood 1060 = 930 eurot;
kood 1070 = 904,26 eurot (584 + 320,26);
Tööandja sotsiaalmaks kood 1100 = (930 – 904,26) × 33% = 8,49 eurot.

Töötukassa maksab vähenenud töövõimega isiku eest tööandja ühekordse taotluse olemasolul sotsiaalmaksu arvestusperioodil kehtiva sotsiaalmaksu kuumäära alusel. Seega, kuna detsembris 2020 kehtis sotsiaalmaksu kuumäär 540 eurot, siis töötukassa maksab 2020. a detsembrikuu eest sotsiaalmaksu 540 eurolt. Jaanuaris 2021 on sotsiaalmaksu kuumäär 584 eurot, seega töötukassa maksab arvestusperioodi jaanuar 2021 eest sotsiaalmaksu 584 eurolt.

Tööandja võtab soodustuse arvesse siis, kui töötasu välja makstakse, lähtudes sellest kuumäärast, millelt töötukassa on arvestusperioodi eest sotsiaalmaksu maksnud, täites vormi TSD lisal 1 koodi 1070. Tööandja peab igat kuud eraldi vaatama, st kui näiteks makstakse korraga välja mitme kuu töötasu, siis soodustus liidetakse kokku selle järgi, millised kuumäärad konkreetsetel arvestusperioodidel kehtisid. Kasutamata osa järgmistele kuudele ei kanta (arvestus iga kuu kohta eraldi). Kui konkreetse kuu töötasu brutosumma on väiksem kui kuumäär, siis saab vähendusena arvesse võtta brutosummale vastava summa.

Kui:

 • detsembrikuu tasu makstakse välja arvestusperioodi lõpus detsembris, siis on detsembrikuu kohta esitataval TSD lisal 1 koodil 1070 vähendusena võimalik näidata 540 eurot (arvestusperioodil detsember 2020 kehtinud sotsiaalmaksu kuumäär);
 • detsembrikuu tasu makstakse välja järgmise kuu algul jaanuaris 2021, siis on jaanuarikuu kohta esitataval TSD lisal 1 koodil 1070 vähendusena võimalik näidata 540 eurot (arvestusperioodil detsember 2020 kehtinud sotsiaalmaksu kuumäär);
 • detsembrikuu tasu makstakse välja hilinemisega märtsis 2021, siis on märtsikuu kohta esitataval TSD lisal 1 koodil 1070 vähendusena võimalik näidata 540 eurot detsembrikuu eest (arvestusperioodil detsember 2020 kehtinud sotsiaalmaksu kuumäär). Kui näiteks märtsis makstakse välja lisaks detsembrikuu tasule ka jaanuari- ja veebruarikuu töötasu, siis liidetakse koodile 1070 kokku kõikide nende kuude soodustused, milliste kuude töötasu korraga välja maksti.
  Näiteks kui 2020. a detsembrikuu tasu on 584 eurot, jaanuari 2021 tasu on 300 eurot, veebruari tasu 600 eurot ja töötasu makstakse välja korraga märtsis 2021. a kogusummas 1484 eurot, siis märtsikuu TSD lisa 1 koodile 1070 saab vähendusena näidata 540 (detsembri eest) + 300 (jaanuari eest, NB! brutosumma oli väiksem kui jaanuaris kehtiv sotsiaalmaksu kuumäär) + 584 (veebruari eest) ehk kokku 1424 eurot ning sotsiaalmaksukohustus tekib tööandjal 60 eurolt.
 • jaanuarikuu tasu makstakse välja jaanuaris – jaanuarikuu TSD lisal 1 koodil 1070 näidatakse 584 eurot;
 • jaanuarikuu tasu makstakse välja veebruaris – veebruarikuu TSD lisal 1 koodil 1070 näidatakse 584 eurot.

Seega, kui vähenenud töövõimega isiku detsembrikuu tasu maksti välja jaanuaris, siis jaanuarikuu TSD lisal 1 (deklaratsiooni esitamise tähtaeg 10.02) koodil 1070 saab vähendusena deklareerida selle kuumäära, millelt riik sotsiaalmaksu detsembrikuu eest maksis, seega mitte rohkem kui 540 eurot. Esimest korda saab vähendusena koodil 1070 näidata 584 eurot jaanuarikuu 2021 eest makstavale tasule, kui see välja makstakse.

Tööandja ei pea minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustust täitma, kui:

 1. töötaja saab riiklikku pensioni;
 2. töötaja kasvatab alla kolmeaastast last, või kolme või enamat alla 19-aastast last;
 3. töötaja on õpilane või üliõpilane;
 4. töötaja on olnud enne tööle asumist aasta jooksul vähemalt kuus kuud töötuna arvel;
 5. töötaja on tööl lühendatud tööajaga (7- kuni 17-aastased töötajad ja haridustöötajad);
 6. töötaja on terve kuu töölt ära järgmistel juhtudel:
 • ta kasutab puhkust (sh rasedus- ja sünnituspuhkus), välja arvatud tasustamata puhkust poolte kokkuleppel;
 • ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustuse seaduse tähenduses;
 • ta esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid;
 • ta osaleb streigis;
 • ta on ajateenistuses või asendusteenistuses või osaleb õppekogunemisel.
   

Töötuna arveloleku ajal on lubatud teha ajutist tööd kuni kaheksa kalendripäeva kuus (nn tööamps). Tööandja peab tavalisel viisil sõlmima isikuga töölepingu, töötamise registris töötamise vormistama, tasuma ja deklareerima maksudeklaratsioonil TSD tööjõumaksud (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, kinnipeetud tulumaks ja kohustusliku kogumispensioni makse).

Tööandja sotsiaalmaksu miinimumkohustus tööampsude puhul on sama, mis tavalise töötamise puhul.

Sotsiaalmaksu miinimumkohustus võib tööandjal tekkida juhul, kui ta sõlmib töötuna arvel oleva isikuga tööampsude tegemiseks ajutise töölepingu kestvusega kuni kaheksa päeva ning maksab talle selle töö eest töötasu, mis on väiksem kui sotsiaalmaksu kuumäär proportsionaalselt töötatud päevade arvuga.

Näited

 1. Töötuna arvel olev isik töötab septembris ajutise töölepingu alusel 8 päeva ja saab töötasu 233,60 eurot. Sotsiaalmaksu miinimumkohustuse baassumma ehk sotsiaalmaksu kuumäär päeva kohta on 18 eurot, seega 8 päeva eest 144 eurot (540 eurot ÷ 30 päeva × 8 päeva, alus: sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 3), mis on tegelikust tasust väiksem, seega tööandja arvestab sotsiaalmaksu tegelikult töötasult ehk 233,60 eurolt 33% ehk 77,09 eurot.
 2. Töötuna arvel olev isik töötab septembris ajutise töölepingu alusel 8 päeva ja saab töötasu 100 eurot. Tegelik töötasu on sotsiaalmaksu miinimumkohustuse baassummast 144 eurost väiksem, seega tööandja deklareerib sotsiaalmaksu miinimumkohustust 144 eurolt 33% ehk 47,52 eurot.

Sotsiaalmaksu miinimumkohustust ei teki tööandjal töölepinguga töötaja või ametniku puhul juhul, kui on täidetud sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikes 4 sätestatud tingimused.

Muuhulgas on punktis 5 sätestatud, et sotsiaalmaksu makstakse tegelikult tasult kuni 12 kuu jooksul tööle asumisest töötaja või ametniku puhul, kes 12 kuu jooksul enne tööle asumist on olnud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 alusel töötuna arvel vähemalt kuus kuud. Kui isik oli töötuna arvel vähem kui 6 kuud, siis antud maksusoodustus ei kohaldu ning sotsiaalmaksu arvestus käib näidete 1 või 2 kohaselt.
 

Lisainfo

Alates 01.01.2021 kuni 31.12.2021 peab tööandja maksma töötajale hüvitist haiguse, vigastuse või karantiini korral 2. kuni 5. kalendripäeva eest 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 122. Alates haiguse, vigastuse või karantiini 6. päevast maksab hüvitist haigekassa vastavalt ravikindlustuse seaduses sätestatule (vt lähemalt Haigekassa kodulehelt). Täpsem info haigekassa töövõimetushüvitiste kohta Haigekassa kodulehelt. Ajutine kord kehtib 2021. aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini väljastatud haiguslehtedele.

Tööandja haigushüvitis on täies ulatuses tulumaksuga maksustatav (tulumaksuseaduse § 13 lg 1), kuid teatud piirini sotsiaalmaksuvaba.

Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 3 punkti 3 kohaselt ei maksustata sotsiaalmaksuga TTOS §-s 122 sätestatud tingimustele vastavat haigushüvitist, mida makstakse töötaja haigestumise või vigastuse teise kuni viienda päeva eest ja mis ei ületa töötaja keskmist töötasu. Samuti ei maksustata SMS §-s 3 nimetatud summasid töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksetega (TKindlS § 40 lg 2 p 4, KoPS § 7 lg 2). Seega kuigi TTOS § 122 kohustab tööandjat maksma töötajale vaid 70% töötaja keskmisest töötasust, on tööandjal soovi korral õigus maksta töötajale 2.–5. haiguspäeva eest ainult tulumaksuga maksustatavat haigushüvitist kuni 100% töötaja keskmisest töötasust.

Kuna TTOS laieneb juriidilise isiku juhatuse või seda asendava juhtorgani liikme tööle, seaduses ei välistata § 122 rakendamist (s.t haigushüvitise maksmist) kõnealuste isikute puhul ning kuna SMSi kohaselt on TTOSi alusel makstav hüvitis maksuvaba, siis on Maksu- ja Tolliamet seisukohal, et ka juhatuse liikmele makstav haigushüvitis on SMS § 3 p 3 alusel maksuvaba tema keskmise tasu ulatuses.

Muude VÕS lepingute (töövõtuleping, käsundusleping) alusel töötamise korral ei ole tööandjal haigushüvitise maksmise kohustust. Väljamakse maksustatakse nagu VÕS lepingu tasu.

Sotsiaalmaksuvabastus rakendub juhul, kui tööandja maksab haigushüvitise välja nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe alusel.

Maksustamise skeem haigulehtede puhul on sama, olenemata sellest, kas haiguslehe väljakirjutamise aluseks on haigus, vigastus või karantiin. SMS § 3 punkti 3 kohaselt ei maksustata summasid, kui tööandja on TTOS § 122 alusel maksnud töötajale haigushüvitist ka karantiinilehe alusel. Hüvitise summa, mis ületab töötaja (juhatuse liikme) keskmise töötasu, maksustatakse üldises korras kõigi tööjõumaksudega, mis on ette nähtud töötajale või juhatuse liikmele.

Tööandja haigushüvitis 2. kuni 5. päeva eest deklareeritakse TSD lisal 1 väljamakse liigiga 24 piirmäära ulatuses (ainult tulumaks). Piirmäära ületav osa maksustatakse nagu vastava väljamakse liigi tasu (väljamakse liigid 10, 11, 12, 13, 21, 22 või 23); vt MTA kodulehel lisal 1 deklareerimise näidet 6.

TSD lisal 2 mitteresidendist töötaja puhul piirmäära ulatuses deklareeritakse väljamakse liigiga 129, piirmäära ületav osa väljamakse liigiga 120, 121 või 122; mitteresidendist ametniku puhul väljamakse liigiga 130, mitteresidendist juhatuse liikme puhul piirmäära ulatuses väljamakse liigiga 157 ja üle piirmäära – väljamakse liigiga 156.

Näited

 • Kui tööandja hüvitab 70% keskmisest töötasust, siis tuleb kinni pidada ainult tulumaks 20% ja TSD-l on väljamakse liik 24.
 • Kui tööandja hüvitab 100% keskmisest töötasust, siis on see hüvitis ka ainult tulumaksuga maksustatav ja väljamakse liik 24.
 • Kui tööandja hüvitab 130% töötaja keskmisest töötasust, siis hüvitist 100% tuleb deklareerida väljamakse liigiga 24 ja kinni pidada tulumaks ning maksuvaba piirmäära ületava osa (30%) väljamakse liigiga 10 nagu töötasu ja maksustada kõigi tööjõumaksudega.
 • Kui tööandja maksab töötajale vabatahtlikult hüvitist esimese haiguspäeva eest, siis maksustatakse esimese päeva hüvitis kõigi tööjõumaksudega ja deklareeritakse väljamakse liigiga 10.

Viimati uuendatud 26.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?