Deklaratsiooni esitamise võimalused

  • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
    Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

    deklaratsiooni esitama

  • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

  • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Tehingud seotud isikutega

Seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse vahe, saamata tulu või kandmata kulu summa ning maksustamise ebakõla põhjustanud summa (kood 6000)

Koodil 6000 näidatakse residendist juriidilise isiku, mitteresidendist juriidilise isiku püsiva tegevuskoha ja äriregistrisse kantud mitteresidendist krediidiasutuse filiaali ning nendega seotud isikutega tehtud tehingute hinna ja nimetatud tehingute turuväärtuse vahe. Sel juhul lisatakse maksustatavale tulule saamata jäänud tulu või vähendatakse kulusid, mis maksumaksjal oleks jäänud kandmata. Tehingute turuväärtuse määramisel lähtutakse TuMS §50 lõigete 6 ja 8 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud korrast. Eelnimetatut kohaldatakse ka püsiva tegevuskoha kaudu või püsiva tegevuskoha arvel tehtud tehingutele (TuMS §53 lõige 4⁶).

Koodil 6000 näidatakse ka TuMS §54¹ ja § 53 lõike 6 alusel tulumaksuga maksustatav summa, mille maksumaksja oleks tuluna saanud, või summa, mille maksumaksja oleks kuluna kandmata jätnud, kui oleks puudunud maksueelise saamise eesmärgil tehtav tehing või tehingute ahel.

Koodil 6000 näitab residendist äriühing ja püsiv tegevuskoht TuMS peatüki 10² alusel maksustamise ebakõla põhjustanud summa (kulu, kahjum või netotulu), kui maksustamise ebakõla on tekkinud TuMS §-s 547 sätestatud juhtudel. Netotulu on välisriigist saadud tulu summa eurodes ilma kinnipeetud või tasutud tulumaksuta.

TuMS §547 lõige 9 näeb ette piirangu TuMS §54 lõikes 5 sätestatud tasaarvestusmeetodi rakendamisel hübriidülekande tulemusena. Kui hübriidülekande (repo-tehing ja väärtpaberite laenamise tehing) tulemusena tekib õigus kinnipeetud tulumaksu mahaarvamiseks üleantud finantsinstrumendilt saadud maksest, mida käsitatakse rohkem kui ühe tehinguosalise tuluna, on residendist äriühingul ja püsival tegevuskohal õigus kinnipeetud tulumaksu arvesse võtta proportsionaalselt maksustatava netotuluga.

Lisale 6 on lisatud täiendav tabel II osas, milles tuleb deklareerida seotud isikute vaheliste tehingute väärtused (siirdehind) ja saamata tulu või kandmata kulu summad ning maksustamise ebakõla põhjustanud summad tehingupartnerite lõikes. II osa tabeli koodi 6230 summeeritud väärtused näidatakse I osa koodil 6000.

Näide siirdehinna deklareerimisest lisal 6

AS Y seotud isikuteks on AS X ja AS B. AS Y on teinud seotud isikutega tehinguid, mille hind (siirdehind) ei ole turuväärtuses. Tehingute maksustatav väärtus kalendriaastas oli AS-iga X 10 000 eurot ja AS-iga B 30 000 eurot. AS Y täidab detsembrikuu deklaratsiooni järgnevalt:

I.Täidab äriühing, riigitulundusasutus, mittetulundusühing, sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus, mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht, krediidiasutus ning mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal Kood Summa

Seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse vahe (SUM  6230)
10 000+30 000=40 000
 

6000 40 000

II Juriidilise isiku, mitteresidendist juriidilise isiku püsiva tegevuskoha ja Eesti residendi ja tema välisriigis asuva tegevuskoha ja nendega seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse vahe (siirdehind).

Kood Seotud isik I Seotud isik II
Seotud isiku registrikood 6200 123458 0123456
Seotud isiku nimi 6210 AS X AS B
Riigi kood/nimetus 6220 EST/Eesti EST/Eesti
Maksustatav summa 6230 10 000 30 000

Viimati uuendatud 20.09.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?