Dokumentide kättetoimetamine

Maksu- ja Tolliamet toimetab dokumente kätte mitmel erineval viisil: allkirja vastu; käsipostiga; postiga (lihtkirjana, tähtkirjana, tähtkirjana väljastusteatega), sh kullerpostiga; elektrooniliselt (e-post, e-MTA); perioodilises väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisega.

Dokumentide eelistatuim kättetoimetamise viis on elektrooniline. Kui dokumendi saaja on e-MTA kasutaja ja tema andmed seal on ajakohased, siis laaditakse dokument üles e-MTAsse ja saajale tuleb sellekohane e-kiri, e-posti aadressi puudumisel lühisõnum mobiiltelefoninumbrile.

Kui e-MTA kaudu ei ole võimalik dokumenti saata, siis edastatakse dokument posti teel. 

Juurdepääsupiiranguga dokumendid toimetatakse adressaadile kätte tähtsaadetisena tema elu-, asu- või tegevuskoha aadressil tööpäeviti. Dokument loetakse kättetoimetatuks, kui see on allkirja vastu üle antud saajale või tema eluruumis elavale või perekonda teenivale isikule, või postkontoris saajale isiklikult või tema poolt volitatud isikule. Dokument loetakse kättetoimetatuks ka siis, kui selle vastuvõtmisest keeldutakse.

Kui menetlusosalise aadressi, tegeliku asu- või tegevuskoha kohta puuduvad andmed ja dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, siis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes dokumendi resolutiivosa ning dokument loetakse sel viisil kättetoimetatuks 10 päeva möödumisel avaldamisest.

Avaliku sektori asutustele dokumentide edastamiseks kasutatakse eelistatult dokumendivahetusprotokolli (DHX).

Dokumentide kättetoimetamise viisid

Allkirja vastu toimetatakse dokumente kätte nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Dokument toimetatakse kätte adressaadi elu-, asu- või tegevuskoha aadressile tööpäeviti ajavahemikus kl 8.00–20.00 või kokkuleppel isikuga Maksu- ja Tolliametis. Maksuhalduri juhi kirjalikul loal võib dokumendi kätte toimetada ajavahemikus kl 20.00–8.00 ja puhkepäevadel.

Allkirja vastu loetakse dokument kätte toimetatuks, kui:

 • juriidilise isiku äriregistri järgsele seaduslikule esindajale või juriidilise isiku mõnele muule esindajale, kui dokumendi üleandjal on veendumus, et dokumendi vastuvõtjaks on isik, kes on töö- või mõnes muus võlaõiguslikus suhtes adressaadiks oleva juriidilise isikuga (sh omab volitust ja maksuhaldur on isiku tuvastatud).
 • dokumendi vastuvõtmisest keeldutakse.
  Sel juhul teeb kättetoimetaja dokumendile märke, mille kinnitab oma allkirjaga. Märkega dokument tagastatakse maksuhaldurile ning loetakse adressaadile kättetoimetatuks.

Posti teel võib dokumente kätte toimetada nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Posti teel toimetatakse dokument kätte adressaadile ka siis, kui see on elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud, kuid:

 • dokumendi adressaat soovib dokumenti ka paberkandjal,
 • dokumenti ei ole avatud e-MTAs 5 tööpäeva jooksul selle kättesaadavaks tegemisest arvates,
 • MTA ei ole saanud dokumendi adressaadilt dokumendi kättesaamise kohta kinnitust 5 tööpäeva jooksul dokumendi e-posti aadressile saatmisest arvates. Sel juhul edastatakse posti teel isikule eelnevalt e-posti või e-MTA kaudu saadetud dokumendi väljatrükk.
 • kui see on ette nähtud õigusaktides või vastavasisulistes juhendites,
 • kui välisriiki edastatav dokument vajab allkirjastamist.

Dokumendid toimetatakse adressaadile kätte lihtkirjana või tähtkirjana või tähtkirjana väljastusteatega.

Dokumendid saadetakse adressaadile äriregistris märgitud aadressile või adressaadi soovil tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressile.

Lihtkirjana edastatud dokumendid loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud 5 päeva selle saatmisest Eesti piires või 30 päeva saatmisest välisriiki.

Tähtkirjana edastatud dokumendid loetakse kättetoimetatuks, kui postiteenuse osutaja on selle äriregistris märgitud aadressil või adressaadi soovil tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressil üle andnud või jätnud teate tähtkirja saabumise kohta. Kui tähtkirjana edastatud dokument saadakse tagasi märkega „ei ela/asu aadressil“, ei loeta dokumenti kättetoimetatuks. Sel juhul kasutatakse kättetoimetamiseks avaldamist Ametlikes Teadaannetes.

Välisriigis asuvale adressaadile toimetatakse dokument kätte tema poolt maksuhaldurile teatatud aadressil posti teel või välisriigi pädeva ametiasutuse kaudu. Kui välisriigis asuval adressaadil on Eestis püsiv tegevuskoht või esindaja, toimetatakse dokument kätte püsiva tegevuskoha või esindaja aadressil. Juriidilistele isikutele dokumentide posti teel kätte toimetamisel lähtutakse igast konkreetsest juhtumist ja otsustatakse kas infona saadetakse adressaadile ka e-kiri. Täiendavat teavitust e-kirjaga ei saadeta juhul, kui sama dokumenti oli eelnevalt püütud kätte toimetada elektrooniliselt.

Dokumentide kättetoimetamine elektrooniliselt on:

 • dokumendi üleslaadimine e-MTAsse tingimusel, et dokumendi adressaat on e-MTA kasutaja ja ta on teatanud MTAle oma e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbri. Dokumendi e-MTAs kättesaadavaks tegemise kohta saadetakse dokumendi adressaadile sellekohane teade tema e-posti aadressil või lühisõnumiga mobiiltelefoninumbril. Dokument loetakse kätte toimetatuks selle avamisel, dokumendi kättetoimetamise registreerib infosüsteem automaatselt.
 • dokumendi saatmine dokumendi adressaadi nõusolekul tema e-posti aadressil, mille dokumendi adressaat on Maksu- ja Tolliametile teatavaks teinud. Dokument loetakse kättetoimetatuks, kui adressaat saadab kinnituse dokumendi kättesaamise kohta.

Kõigi e-teenuste kasutamiseks antavate pääsuõigustega kaasneb e-MTAs õigus võtta vastu esindatava dokumente.

Perioodilises väljaandes „Ametlikud Teadaanded“ avaldatakse dokumendi resolutiivosa siis, kui:

 • menetlusosalise aadressi kohta puuduvad andmed või kui menetlusosaline ei ela või ei asu registrisse kantud või maksuhaldurile teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht või tegevuskoht ei ole teada ja
 • dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada.

Ametlikes Teadaannetes avaldamise korral lähtutakse konkreetse haldusakti resolutsioonist, dokumendi resolutiivosa avaldamisel veendutakse, et kohustavat haldusakti, mida avaldatakse, on võimalik täita, st et isikul oleks võimalik oma kohustustest aru saada.

Dokument loetakse Ametlike Teadaannete kaudu kättetoimetatuks 10 päeva möödumisel selle avaldamisest.

Viimati uuendatud 04.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?