• Kohustusliku kogumispensioni makse määr on 2%. Kinnipeetud maksed deklareeritakse maksudeklaratsiooni TSD lisal 1 ning kantakse üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.
  • Maksu- ja Tolliamet edastab tema pangakontole laekunud makse 15 tööpäeva jooksul Pensionikeskuse pangakontole.
  • 4%, mida lisatakse töötaja enda maksele tasutava sotsiaalmaksu arvelt, arvutab Maksu- ja Tolliamet ise ning edastab samuti nimetatud pangakontole.

Makse kinnipidamise alustamine ja lõpetamine

Seoses kogumispensioni II samba ümberkorraldusega toimub makse kinnipidamise alustamine ja lõpetamine 3 korda aastas: 1. jaanuarist, 1. maist või 1. septembrist (olenevalt sellest, millal konkreetne isik esitab II samba kontohaldurile valikuavalduse, makse tasumise avalduse, makse tasumisest vabastamise avalduse või raha väljavõtmise avalduse). Seoses sellega on tööandja kohustatud kontrollima tasu saaja makse kohustuse algus- või lõppkuupäeva detsembris, aprillis ja augustis.

Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustuse algus- või lõppkuupäeva saab kontrollida Pensionikeskuse liitumiskontrolli liht- või masspäringu kaudu isiku isikukoodi järgi.

Makse kinnipidamine

Kohustuslikus kogumispensionis ei osale mitte kõik töötajad, vaid ainult kogumispensioni II samba kohustatud isikud (kes on kohustatud liituma või kes on vabatahtlikult liitunud II sambaga).

Kogumispensionide seaduse § 6 kohaselt laieneb kohustusliku kogumispensioni süsteem ainult Eesti residentidele. Seega ei kuulu maksudeklaratsiooni TSD lisal 2 deklareeritav mitteresidendi töötasu maksustamisele kohustusliku kogumispensioni maksega.

Residendi mõiste on sätestatud tulumaksuseaduse §-s 6 ning füüsiline isik on kohustatud teavitama maksuhaldurit residentsuse tekkimisest või muutumisest (tulumaksuseaduse § 6 lg 6) rahandusministri kehtestatud vormil R. Maksuarvestuse õigsuse huvides soovitame tööandjatel oma mitteresidendist töötajaid informeerida.

Kuigi makse maksjaks loetakse kohustatud isikut, toimub makse tasumine selle kinnipidamise teel kohustatud isikule makstud tasult. Makset on kohustatud kinni pidama need isikud, kellel on kohustus maksta sotsiaalmaksu ehk kõik Eestis tegutsevad tööandjad.

Tööandja on kohustatud kontrollima, kas isik, kellele ta teeb sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid, on kohustatud isik või mitte.

Maksete kinnipidamise lõpetamine

Kui II sambaga liitunud isik jääb pensionile, siis maksete tegemine kohe ei lõpe, kui ta tööl edasi käib.

  • Kui II samba kogumispensionile mineku avaldus on esitatud vahemikus 2020 detsember – 2021 märtsi lõpp, siis lõpeb maksete kinnipidamine 2021. aasta 1. septembrist.
  • Kui isik jääb pensionile aprillis, mais, juunis või juulis, siis lõpetatakse makse kinnipidamine järgmise aasta jaanuarist.
  • Kui ta jääb pensionile augustis, septembris, oktoobris või novembris, siis lõpetatakse makse kinnipidamine järgmise aasta maist.

Pärast pensionile jäämist kuni makse kinnipidamise lõpuni kogutud raha saab kätte hiljem samuti pensioni või ühekordse väljamaksena, vastavalt oma valitud pensioni saamise viisile.

Teise pensionisamba sissemaksete ajutine peatamine 1. juulist 2020 kuni 31. augustini 2021

Riik peatab alates 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini teise sambasse sotsiaalmaksu arvelt (4%) tehtavad sissemaksed (sotsiaalmaksuseaduse § 13 lõiked 19–22).

Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud isikud, kellel pensioni II sambasse sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4% sissemaksed automaatselt 1. juulist 2020 ei peatu ja need jätkuvad tavapärases korras. Kuid nad saavad soovi korral II samba maksed nii 4% kui ka 2% peatada 1. detsembrist, kui esitavad 2020. a oktoobris avalduse maksete mittetegemiseks.

Tööandja jaoks maksudeklaratsioonil TSD sotsiaalmaksu deklareerimisel ja tasumisel ei muutu seoses sotsiaalmaksu kogumispensioni osa peatamisega midagi. Tööandja deklareerib ja tasub sotsiaalmaksu tavakorras, kõik vajalikud toimingud teostab Maksu- ja Tolliamet ise.

Kogumispensioni maksete (2%) peatamine soovi korral alates 1. detsembrist 2020 kuni 31. augustini 2021 (kogumispensionide seaduse § 67³).

2020. aasta oktoobris saavad kõik sambaga liitunud otsustada, kas loobuda oma palgalt 2% makse tegemisest. Selleks tuleb neil 2020. a oktoobris esitada kontohaldurile või registripidajale internetipangas, pangakontoris või Pensionikeskuse kodulehe kaudu maksete mitte tegemise avaldus. Avalduse alusel peatub 2% makse tasumine 2020. a detsembrist kuni 2021. a 31. augustini. Soovi korral saavad maksed peatada ka inimesed, kes on sündinud ajavahemikus 1942–1960: kui nad esitavad avalduse maksete mitte tegemiseks, siis peatub neil ka 4% maksmine.

Tööandja peab alates 1. novembrist 2020 kontrollima oma töötajate kogumispensioni maksete kinnipidamise peatamist või jätkamist. Kui töötaja on esitanud avalduse kogumipensioni maksete peatamisest, siis maksudeklaratsioonidel TSD 2020. a detsembri kohta kuni 2021. a augusti kohta ei tohi selle töötaja kogumispensioni makset deklareerida. Kui töötaja ei ole avaldust esitanud, siis jätkatakse kinnipeetud kogumispensioni makse deklareerimist tavakorras.

Samuti ei tasu avalduse esitanud isik kogumispensioni makset ettevõtluskontole laekunud tulust.

Avalduse esitanud füüsilisest isikust ettevõtja ei tasu kogumispensioni makset oma 1/12-lt 2020. aastal saadud ettevõtlustulult.

Kohustusliku kogumispensioni makse tasumise ja ajatamise muudatused alates 1. juulist 2022

  • Alates 1. juulist 2022 tasutakse või tasaarvestatakse kohustusliku kogumispensioni makse ettemaksukontole kantud vahenditest makse tasumise tähtpäeval, arvestamata maksukorralduse seaduse § 105 lõike 6 kohustuste tekkimise järjekorda.
    Muude kohustuste tasumisel või tasaarvestamisel rakendub maksukorralduse seaduse § 105 lõike 6 kohustuste tekkimise järjekord. Lugege lähemalt ettemaksukontode kohta.
  • Alates 1. juulist 2022 ei ole kohustusliku kogumispensioni makse tasumist võimalik ajatada. Enne ajatamise taotluse esitamist tuleb veenduda, et kogumispensioni maksed oleksid tasutud. Lugege lähemalt maksuvõla ajatamise.

Viimati uuendatud 12.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?