Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Sissemaksed omakapitali

Tulumaksuseadus ei sätesta, mis on sissemaksed omakapitali, kuid lisa 7 täitmise juhendis on rahandusminister täpsustanud, mida maksuarvestuses käsitatakse omakapitali sissemaksena ja antud loetelu on lõplik:

 • aktsionäride või osanike tehtud sissemakse aktsia- või osakapitali (sissemakse tegemist reguleerib äriseadustik, tulundusühistuseadus)
 • aktsionäride või osanike sisse makstud ülekurss (ülekurssi ja selle kasutamist reguleerib äriseadustik)
 • enne 2000. a fondiemissiooniks kasutatud kasum (TuMS § 61 lg 34 p 1)
 • äriühingu oma aktsia, osa või osamakse võõrandamisel saadud summa (oma aktsiate tagasiostu reguleerib äriseadustik)
 • aktsionäride või osanike täiendavalt tehtud muud sissemaksed omakapitali (reguleerib äriseadustik, nt omakapitalikõlblik vaba reservi moodustamine aktsionäride/osanike tehtud täiendavate sissemaksete arvelt)

Näide
Aktsiaselts suurendas 2021. aasta detsembris oma aktsiakapitali mitterahalise sissemaksega, mis hinnati 32 000.00 eurole. Raamatupidamisarvestuses suurendatakse aktsiakapitali 2000.00 eurot ja 30 000.00 eurot kantakse ülekurssi. Maksuarvestuses täidetakse detsembrikuu eest lisa 7 osa Ia kood 7030 summas 32 000.00 eurot.

Osa Ia. Omakapitali sisse- ja väljamaksed

  Kood  Summa
Maksustamisperioodil omakapitali tehtud sissemaksed  7030 32 000.00
Omakapitali sissemaksed kokku:    
(eelmise vormi TSD lisa 7 kood 7070) + 7030 + SUM7510 + SUM7520 > 0 7040 32 000.00
Omakapitali sissemaksed pärast õiguste üleandmist:     
7040 – SUM7410 – SUM7420 ≥ 0 7050 32 000.00
Omakapitalist tehtud väljamaksete summa:  7060  
Maksustamisperioodi lõpuks omakapitalist väljamaksmata sissemaksete summa (kantakse üle järgmise vormi TSD lisa 7 koodile 7040): 7050 – 7060 ≥ 0 7070 32 000.00

INF 1 ei täideta, sest väljamakset ei tehta.

Ei ole võimalik anda lõplikku loetelu, mida maksuarvestuses omakapitali sissemaksetena ei käsitleta, raamatupidamisarvestuses tehakse omakapitalis väga erinevaid kandeid, mida maksuarvestuse omakapitalis ei näidata. Siinkohal toome välja maksuhaldurile esitatud küsimused, mida maksuarvestuses omakapitali sissemaksena lisa 7 osa Ia koodil 7030 ei näidata:

 • äriühingu kasum;
 • kasumi arvelt moodustatud reservid nt kohustuslik reserv;
 • nn vaba reserv, mis ei ole omakapitalikõlblik;
 • pärast 2000. aastat läbiviidud fondiemissioon;
 • nt ülekurss, mida raamatupidamises kajatatakse omakapitalis vastavalt RTJ 11-le;
 • ühinemisel/jagunemisel saadud kasum;
 • summat, millega aktsionär või osanik võõrandab oma osaluse kolmandale isikule, s.t sissemakseks ei ole osaluse soetamismaksumus;
 • ühinemisel/jagunemisel saadud/üleantud vara maksumus;
 • allutatud laen vms.

 
Sissemaksed omakapitali võivad olla nii rahalised kui ka mitterahalised.

Omakapitali tehtud mitterahaline sissemakse võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja üle antav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.

Mitterahaline sissemakse võetakse maksuarvestuses arvesse äriseadustikus sätestatud tingimustel ja korras õiglases väärtuses ning summas, mis kajastatakse raamatupidamises aktsia- või osakapitalis ja ülekursina kokku. Seega näidatakse aktsia-/osakapital bilansi passivas omakapitali hulgas ja märgitud kapitali suuruses.

Viimati uuendatud 21.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?