Maksustamine ja deklareerimine

Hasartmängumaksu peab deklareerima ja maksma iga ettevõte, kellele on väljastatud hasartmängu tegevus- ja korraldusluba. Hasartmängumaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Hasartmängukorraldaja peab Maksu- ja Tolliametile (MTA) esitama hasartmängumaksu deklaratsiooni ja tasuma hasartmängumaksu maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.

 • Hasartmängumaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.
 • Õnnemänguturniiri korraldamisel on maksustamisperiood ühe õnnemänguturniiri korraldamise periood, mis algab õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise esimesel päeval ja lõpeb õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päeval.
 • Kaubandusliku loterii korraldamisel on maksustamisperiood kaubandusliku loterii korraldamise periood, mis algab mängureeglites märgitud panuste tegemise esimesel päeval ja lõpeb mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasel päeval.

Hasartmängumaksu deklaratsioonidel on 9 lisa, mis vastavad erinevatele hasartmängu liikidele. Hasartmängu korraldajad peavad esitama deklaratsiooni lisad vastavalt nende poolt korraldatavale hasartmängu liigile:


Hasartmängumaksu deklaratsiooni saab esitada:

 • õnnemängu korraldamisel mänguautomaadil 300 eurot õnnemängu korraldamiseks kasutatava ühe mänguautomaadi kohta ja 10 protsenti mänguautomaatidel tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud;
 • õnnemängu korraldamisel mängulaual 1278,23 eurot ühe mängulaua kohta;
 • õnnemängu ja osavusmängu kaughasartmänguna korraldamisel 5% tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud;
 • turniirina õnnemänguturniiri korraldamisel 5% õnnemänguturniiri osalustasudest laekunud summast, milleks on turniiris osalejate poolt korraldajale makstud tasude summa, millest moodustub turniiri võidufond ja korraldaja teenustasu;
 • ringmänguna õnnemänguturniiri korraldamisel 5% õnnemänguturniiri osalustasudest laekunud summast, milleks on mängijate poolt ringmängus tehtud panuste arvelt hasartmängukorraldajale laekuvate tasude summa;
 • toto korraldamisel 5% tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud;
 • loterii korraldamisel 18% loteriipiletite müügist saadud summast;
 • osavusmängu korraldamisel mänguautomaadil 31,95 eurot ühe osavusmängu mänguautomaadi kohta;
 • kaubandusliku loterii korraldamisel 18% võidufondi summast.

Majandusaasta aruande esitamise kohustus ja reservkapital

Iga aasta, 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu, peavad ettevõtted esitama Äriregistrile majandusaastaaruande eelneva aasta kohta.

Mitteresidentidest hasartmängukorraldajad peavad eesti keelde tõlgitud majandusaastaaruande esitama Maksu- ja Tolliametile aadressile hasart@emta.ee.

Hasartmängukorraldaja peab koos majandusaastaaruandega esitama lisa "Panused ja väljamakstud võidud" ning järgima raamatupidamisele kehtestatud täiendavaid nõudeid:

 • Hasartmängukorraldaja kasumiaruandes ei saldeerita omavahel tulusid ja kulusid. Saldeerida võib üksnes selliseid tulusid ja kulusid, mis ei ole tekkinud hasartmängukorraldaja põhitegevusest ja tulenevad ühest või mitmest samaliigilisest tehingust, mis ei avalda eraldivõetuna olulist mõju hasartmängukorraldaja majandustulemustele.
 • Tulude hulgas kajastatud panuste summa, kulude hulgas kajastatud mängijatele väljamakstud võitude summa ning nende panuste ja võitude vahe esitatakse aastaaruande lisas "Panused ja väljamakstud võidud" järgmiste alajaotustena:
  - maismaa õnnemängud; eraldi iga linna/valla kohta;
  - kaughasartmängu õnnemängud;
  - maismaa turniirid;
  - kaughasartmängu turniirid;
  - loteriid, eraldi iga alaliigi kohta;
  - totod;
  - osavusmängud.
 • Hasartmängukorraldaja esitab majandusaasta aruande lisana andmed isikute kohta, kellel majandusaasta lõpu seisuga oli hasartmängukorraldajas oluline osalus, näidates ära isikule kuuluva osaluse suuruse ja selle omamisega seotud asjaolud vastavalt hasartmänguseaduse § 11 lõikele 2 ja väärtpaberituru seaduse § 10 lõikele 1.

Hasartmängukorraldaja peab moodustama täiendava reservkapitali iga-aastastest puhaskasumi või muudest eraldistest, mida võib seaduse või põhikirja alusel kanda reservkapitali.

Täiendava reservkapitali moodustamise kohustust ei ole hasartmängukorraldajal, kelle raamatupidamise aastaaruandes esitatud bilansis kajastatud omakapital moodustab vähemalt poole varade mahust.

Reservkapitali moodustamisest:

 • Täiendava reservkapitali suurus ei või olla väiksem kui 1/3 aktsia- või osakapitalist.
 • Igal majandusaastal tuleb täiendavasse reservkapitali kanda vähemalt 1/7 puhaskasumist. Kui täiendav reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse selle suurendamine.
 • Täiendavat reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui kahjumit ei ole võimalik katta hasartmängukorraldaja vabast omakapitalist eelmiste perioodide jaotamata kasumi, tulemi või põhikirjas ettenähtud reservkapitali arvelt. Täiendavat reservkapitali võib üldkoosoleku otsusel kasutada ka aktsia- või osakapitali suurendamiseks.
 • Väljamaksete tegemine täiendavast reservkapitalist asutajatele, aktsionäridele või osanikele on keelatud.

Tegevus- või korraldusloa aluseks olevate andmete muutmine

Hasartmängukorraldaja on kohustatud teatama Maksu- ja Tolliametile viivitamata kõigist muudatustest tegevusloa või korraldusloa saamiseks esitatud andmetes. Koos teavitusega võib olla vajalik esitada lisa¬informatsiooni olenevalt sellest, mis andmeid soovitakse muuta.

Enne uue platvormi ja/või uute mängude kasutuselevõtmist peab korraldaja esitama MTA-le allkirjastatud teavituse, milles on märgitud informatsioon platvormi ja/või mängude kohta, mida soovitakse kasutusele võtta.

Kaughasartmängude või platvormi puhul peab kindlasti teavitus sisaldama informatsiooni platvormi/mängu nime ja tootja kohta ning infot, millal soovitakse platvorm/mäng kasutusele võtta. Koos teavitusega tuleb esitada ka MTA poolt tunnustatud eksperdi poolt koostatud sertifikaat, milles on kinnitatud, et:

 1. hasartmängu tulemuse selgitamise juhuslikkust ei saa mõjutada hasartmängukorraldaja ega mõni teine isik (Random Number Generator ehk RNG);
 2. keskmise õnnemängumängu tulemusena mängijatele tehtud väljamaksete summa on suurem kui 80% kõikide panuste summast;
 3. hasartmängu mängimisel olulist tähtsust omavad andmed säilitatakse mängu katkemise korral, olenemata katkestuse põhjusest ning mängu katkestused, mängu tulemused ja mängusüsteemis tehtud muudatused registreeritakse. Nimetatud andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

MTA aktsepteerib punktis 2 ja 3 toodud nõude kohta ka üksnes korraldaja poolset allkirjastatud kinnitust. Juhuslikkuse nõude täidetuse kohta on kindlasti vajalik esitada sertifikaat.

Samuti juhime tähelepanu, et kui platvormi kohta on eeltoodud informatsioon esitatud ning soovitakse kasutusele võtta üksnes samal platvormil jooksvaid uusi mänge, siis eraldi teavitust MTA-le esitada ei ole vaja.

Maismaa mänguautomaatide ja mängulaudade puhul teavitust ei ole vaja esitada, kuid need tuleb registreerida EHMA süsteemis.

Enne mängureeglite muutmist peab korraldaja esitama MTA-le allkirjastatud teavituse ning juhatuse poolt kinnitatud uued mängureeglid. Mängureeglid peavad sisaldama:

 1. hasartmängukorraldaja ettevõtte nime ja registrikoodi;
 2. mängu kirjeldust, sealhulgas osalemise tingimusi ja korda;
 3. võitja ja võidu suuruse määratlemise reegleid;
 4. võitude väljaandmise kohta, korda ja lõpptähtaega;
 5. mängijate esitatavate pretensioonide lahendamise korda ja tähtaega.


Teavitus muudatuste kohta palun esitada MTA teenindusbüroosse või saata e-posti aadressile hasart@emta.ee.

Juhatuse või nõukogu liikmete vahetuse korral peab korraldaja esitama MTA-le allkirjastatud teavituse. Antud teavitusele tuleb lisada andmed ja dokumendid uute juhatuse või nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad antud isikute:

 1. ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega;
 2. elukohta, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu;
 3. usaldusväärsust ning hasartmänguseaduse nõuetele vastavust kinnitavaid dokumen¬te, mida taotleja peab oluliseks esitada (elukohajärgse politsei tõendit karistuste puudumise kohta);
 4. kolme viimase aasta varanduslikku seisu tõendavaid dokumente, sealhulgas täielik loetelu isikutele kuuluvate kinnisasjade, ehitiste ja väärtpaberite kohta;
 5. viimase kolme aasta tuludeklaratsioonide kinnitatud ärakirjad.

Eestlastest uute juhatuse või nõukogu liikmete korral ei ole vaja MTA-le esitada punktides 3-5 toodud dokumente.


Enne osanike või aktsionäride vahetust peab korraldaja esitama MTA-le allkirjastatud teavituse. Teavitusele tuleb lisada uute aktsionäride või osanike nimekiri, milles on toodud:

 1. iga aktsionäri või osaniku nimi, registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
 2. andmed iga aktsionäri või osaniku poolt omandatavate või talle kuuluvate aktsiate või osa suuruse ja häälte arvu kohta.


Kui tegemist on eestlas(t)est ja/või eesti äriühingu(te)st osanike või aktsionäridega, kes omandavad hasartmängu¬korraldajas olulise osaluse (vähemalt 10% aktsia- või osakapitalist, seda väljendavatest kõigist õigustest või kõigist häältest äriühingus või mis võimaldab olulise mõju äriühingu juhtorganite üle), siis tuleb esitada dokumendid ja andmed, mis sisaldavad:

 1. olulise osaluse omandaja ning tegeliku kasusaaja nime või nimetust, elu- või asukohta;
 2. äriühingust olulise osaluse omandaja puhul äriühingu registrikoodi, andmed juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega;
 3. konsolideerimisgruppi kuuluva olulise osaluse omandaja puhul konsolideerimisgrupi struktuuri kirjeldus koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluse suuruse kohta.

Kui tegemist on välismaalas(t)est ja/või välismaa äriühingu(te)st osanike või aktsionäridega, kes omandavad hasartmängu¬korraldajas olulise osaluse, siis tuleb esitada dokumendid ja andmed, mis sisaldavad:

 1. olulise osaluse omandaja ning tegeliku kasusaaja nime või nimetust, elu- või asukohta ja registrikoodi, äriühingu puhul põhikirja olemasolul ka selle ärakirja;
 2. eraisikust olulise osaluse omandaja puhul kolme viimase aasta varanduslikku seisu tõendavad dokumendid, sealhulgas täielik loetelu talle kuuluvate kinnisasjade, ehitiste, väärtpaberite kohta ja tema viimase kolme aasta tuludeklaratsioonide kinnitatud ärakirjad ning elukohajärgse politsei tõend karistuste puudumise kohta;
 3. äriühingust olulise osaluse omandaja puhul andmed juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, ning nende isikute usaldusväärsust ja laitmatut ärialast mainet kinnitavad dokumendid, mida isik peab oluliseks esitada;
 4. äriühingust olulise osaluse omandaja puhul lisaks kolme viimase majandusaasta aruanded;
 5. tegeliku kasusaaja puhul elukohajärgse politsei tõend karistuste puudumise kohta;
 6. konsolideerimisgruppi kuuluva olulise osaluse omandaja puhul konsolideerimisgrupi struktuuri kirjeldus koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluse suuruse kohta;
 7. konsolideerimisgruppi kuuluva olulise osaluse omandaja puhul kolme viimase majandusaasta aruanded koos kasumi jaotamise ettepanekute ning vandeaudiitori aruannetega.


Eespool nimetatud teavitused tuleb esitada MTA teenindusbüroosse või saata e-posti aadressile hasart@emta.ee.

Viimati uuendatud 23.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?