Mida näitavad maksukäitumise hinnangud

Maksukäitumise hinnangute e-teenus on ettevõtjatele abiks maksuasjade korrashoidmisel. Teenuses anname ettevõtjatele tagasisidet nende maksukäitumise kohta ning puuduste korral anname juhiseid, mida ja kuidas on tarvis parandada.

Hinnangute teenuses kuvame äriühingutele ja käibemaksukohustuslasest FIEdele kaks hinnangut: maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangu. Hinnangute teenust saavad kasutada kõik e-teenuste keskkonna e-MTA kasutajad: nii ettevõtete esindajad, FIEd kui ka eraisikud.

Teenus annab ettevõtjatele võimaluse näha ennast Maksu- ja Tolliameti vaatest. Kui ettevõtte maksuandmetes ja/või -maksukäitumises on puudusi, siis saab ettevõte asuda neid ise kohe parandama, mis võimaldab ennetada maksukontrolli sattumist.

Hinnanguid näevad automaatselt ettevõtte seaduslikud esindajad – juhatuse liikmed, kellel on soovi korral võimalus anda luba hinnangute nägemiseks ka näiteks ettevõtte raamatupidajatele. Hinnangute teenuse pääsuõiguste andmisest täpsemalt lehel allpool.

Lisaks koondab hinnangute teenus ettevõtte avalikud andmed, näiteks aadress, tasutud riiklikud maksud, töötajate arv, võlad, erinevad load. Ettevõte saab ennast hinnangute teenuses avalike andmete alusel teiste ettevõtetega võrrelda, lisades nad nimekirja. Nimekirjadesse saab koondada ettevõtted, kelle andmeid soovitakse võrrelda või jälgida.

Uus võimalus hinnangute teenuses

Alates 2021. a augustist saavad ettevõtted oma hinnanguid jagada teiste ettevõtete, FIEde ja eraisikutega või tutvuda teiste ettevõtete poolt neile jagatud andmetega. Kui ettevõte soovib, saab ta muuta oma hinnangud avalikuks.

Maksukäitumise hinnangute abil saate kiirelt ja lihtsalt kontrollida tehingupartneri tausta ning veenduda, kas tehingupartneri maksuasjad on korras.

Ettevõtete avalikud andmed on kõigile kättesaadavad ka Maksu- ja Tolliameti kodulehel oleva avalike andmete päringu kaudu ning seda saavad kasutada ka eraisikud ja isikud, kellel ei ole e-MTAle ligipääsu. Ettevõtte hinnangud on avalike andmete päringu kaudu nähtavad ainult siis, kui ettevõte on need avalikustanud.

Kiirelt kätte

Maksukäitumise hinnangud e-MTA menüüpunktis „Hinnangud"

Ettevõtete esindajatele ja eraisikutele

Ettevõtete avalikud andmed „Avalike andmete päringus"

Isikutele, kellel ei ole e-MTAle juurdepääsu

Hinnangute abikeskus

Abi ja infot hinnangute teenuse kasutamisel saate e-teenuste keskkonnas e-MTA: Abikeskus – Hinnangud

Hinnangute teenuses kuvatakse ettevõttele tema avalikud andmed ning maksukäitumise hinnangud.

Avalikud andmed

 • Üldandmed (juriidiline aadress, põhitegevusala jne);
 • Maksu- ja Tolliametile deklareeritud andmed (käive, tasutud maksud, töötajate arv);
 • info võla, esitamata deklaratsioonide ning ettevõtlus- ja ärikeeldude kohta;
 • kehtivad majandustegevuse registri teated ja load;
 • ettevõtte elulugu;
 • aktsiisilao-, maksulao- ja tolliteenuste load.


Maksukäitumise hinnangud

Igale ettevõttele anname kaks maksukäitumise hinnangut: maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangu.

 • Maksukuulekuse hinnang iseloomustab ettevõtte seadusest tulenevate kohustuste täitmise õigeaegsust ja korrektsust.
  Hinnangus võtame arvesse ettevõtte võlga, süütegude olemasolu, maksumenetlusi, vastutava isiku tausta ja deklaratsioonide esitamist. Lisaks võrdleme ettevõtte deklareeritud töötasu väljamakseid Eesti keskmise töötasuga samadel ametikohtadel.
 • Maksuasjade korrasoleku hinnang juhib tähelepanu võimalikele puudustele ja ebakõladele andmete deklareerimisel ning võimaldab ettevõttel seeläbi oma maksukäitumist varakult parandada.
  Arvesse võtame töötamise registri ja deklaratsioonide andmete korrasolu (müük, ost, töötamine, maksustatavad kulud), samuti muid Maksu- ja Tolliameti tähelepanekuid.

Kellele anname maksukäitumise hinnangud? Kelle avalikud andmed on teenuses leitavad?
Maksukäitumise hinnanguid ja avalikke andmeid näevad enda kohta äriühingud (aktsiaseltsid, välismaa äriühingute filiaalid, Euroopa majandushuviühingud, Euroopa äriühingud, Euroopa ühistud, Euroopa territoriaalse koostöö rühmitused, täisühingud, usaldusühingud, osaühingud, tulundusühistud) ning käibemaksukohustuslasena registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Mittekäibemaksukohustuslasest füüsilisest isikust ettevõtjate ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste kohta on kättesaadavad avalikud andmed, kuid hinnanguid neile ei anta.

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja kohaliku omavalitsuse asutused, notarid ja kohtutäiturid, korteri- ja hooneühistud ning mitteresidendid enda kohta hinnanguid ei näe ja nende avalikke andmeid teenuses ei kuvata.
 

Kas ettevõttele, kes ei ole ühtegi deklaratsiooni esitanud, antakse maksukäitumise hinnanguid? 
Hinnangud anname nii käibemaksukohuslasest kui ka mittekäibemaksukohuslasest ettevõtetele, kellel on kohustus esitada deklaratsioone (käibedeklaratsioon, deklaratsioon TSD, aktsiisideklaratsioonid, ühendusesisese käibe aruanne), andmeid registritesse ja aruandeid (töötamise register, julgeolekuandmed laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu). Kui ettevõttel on deklaratsioonide esitamise kohustus, kuid deklaratsioone esitatud ei ole, siis arvestame seda hinnangu andmisel deklaratsioonide esitamata jätmisena.

Mida tähendavad hinnangute värvid ja väärtused?

Hinnangud ja hinnangute näitajad kuvatakse numbrilise väärtusena skaalal 1–3.

Hinnangu ja värvide tähendused:

Värv Hinnangu väärtus Tähendus
Roheline 3 Kõik korras
Kollane 2 Mõned puudused
Punane 1 Olulised puudused


Kuidas kujuneb ettevõtte hinnang?
Hinnang antakse ettevõtte poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud andmete ja teadaolevate andmete põhjal. Hinnangu juures kuvatav number näitab hinnangu väärtust. Näiteks numbri 1/3 puhul on „1“ hinnangu väärtus ja „3“ suurim võimalik väärtus.
Nii maksukuulekuse kui ka maksuasjade korrasoleku hinnang koosneb kuuest näitajast. Igal näitajal on samuti väärtus. Hinnangu väärtuse määrab kõige madalama väärtusega näitaja.

Kui hinnangu väärtus on „3“ ja värv roheline, kas see tähendab siis, et Maksu- ja Tolliamet kunagi ei kontakteeru?
Hinnangute aluseks on ettevõtte poolt deklareeritud andmed. Kui aga mõne teie tehingupartneri kontrolli käigus selguvad asjaolud, mida on vaja teiste osapooltega täpsustada, siis võib Maksu- ja Tolliamet teiega siiski ühendust võtta. Roheline värv (väärtus „3") tagab pöördumise minimaalse vajaduse.

Kui hinnangu juures kuvatakse selgitust, siis mida pean edasi tegema?
Kui hinnangu aluseks olevates näitajates on puudusi, siis kuvatakse näitaja juures selgitused koos juhistega, mida teha puuduste kõrvaldamiseks.

Kui kõrvaldan selgitustes märgitud puudused, kas pean sellest ka Maksu- ja Tolliametit teavitama?
Hinnangud muutuvad pärast andmete muutmist automaatselt reeglina järgmisel päeval ning Maksu- ja Tolliametit ei ole andmete muutmisest vaja täiendavalt teavitada. Teenuses on nähtav andmete uuendamise kuupäev ja kellaaeg. Andmete uuendamise kohta on rohkem infot dokumendis:

Kui ettevõte on oma hinnangud avalikustanud, siis on need nähtavad kõigile Maksu- ja Tolliameti kodulehel avalike andmete päringu kaudu ja e-teenuste keskkonna e-MTA menüüpunktis HinnangudOtsi andmeidEttevõtte otsing.

Hinnangute jagamisel antakse pääsuõigus oma ettevõtte hinnangute nägemiseks teie poolt valitud ettevõttele või eraisikule. Hinnangute jagamisel teise ettevõttega on hinnangud nähtavad selle ettevõtte seaduslikele esindajatele ning nende poolt volitatud esindajatele.

Hinnanguid saavad jagada või avalikustada üksnes ettevõtte esindajad, kellel on hinnangute teenuse peakasutaja õigus, näiteks vaikimisi on selline õigus lisatud juriidilise isiku esindaja pakettidesse lisatud. Ettevõtte esindaja saab ise otsustada, kas ja kellega (teiste füüsiliste või juriidiliste isikutega) ning millise perioodi jooksul ta oma ettevõtte hinnanguid jagab. Nemad saavad ka jagamise ja/või avalikustamise igal hetkel lõpetada.

Kui tehingupartneri hinnangud on korras või on mõned puudused (ei ole punane), siis on suurem kindlus temaga tehingusse minemisel. Punane värv viitab olulisele puudusele, mille puhul soovitame tehingupartneri tausta hoolikamalt kontrollida.


Kas ma tohin teha koostööd tehingupartneriga, kes on n-ö punane?
Maksu- ja Tolliamet nende isikutega koostöö tegemist ei keela. Teil on aga oluline teada, et nn punaste isikutega tehingute tegemine võib tuua kaasa täiendavaid maksuriske ja tehingupartneri tausta tuleb hoolikamalt kontrollida. Soovitame uurida tehingupartneri tausta.
Nn kollased selgitused on mõeldud ettevõttele endale ja nendest tehingupartneri valikul lähtuda ei tule.

Kuidas näen milline on minu tehingupartneri maksukäitumine Maksu- ja Tolliameti arvates?
Tehingupartneri hinnanguid näete ainult juhul, kui tehingupartner on oma hinnanguid teiega jaganud või need avalikustanud. Tehingupartneri andmetele võite taotleda ligipääsu. Selleks otsige tehingupartner e-MTA hinnangute teenuses üles (Otsi andmeid – Ettevõtte otsing), avage tema detailvaade ja vajutage hinnangute plokis lingile Küsin nõusolekut.

Hinnangute muutumise kohta saate tellida teateid. Uued teated kuvatakse e-teenuste keskkonnas e-MTA hinnangute teenuse avalehel. Kõik hinnangute muutumise teated koondatakse e-MTA menüüpunkti Hinnangute teated. Teadete saamine oma ettevõtte hinnangute muutumise kohta on vaikimisi sisse lülitatud.

Teavitust hinnangute muutumise kohta on võimalik tellida ka e-posti aadressile, mis on märgitud teie ettevõtte kontaktandmetes (e-MTAs SeadedKontaktandmed). Kui soovite teateid saada, siis palun veenduge lehel HinnangudTeadete tellimine, et olete teadete saamise tellinud.

Teile huvipakkuva ettevõtte hinnangute muutuste teavituste tellimiseks peate selle ettevõtte lisama nimekirja. Hinnangute muutuste kohta saab infot ainult juhul, kui hinnangud on avalikud või kindla ettevõtte või isikuga jagatud.

Hinnangute kohta saate koostada endale maksukäitumise tõendi kas PDF- või Digidoc-formaadis. Tõendi koostamisel Digidoc-formaadis lisatakse sellele Maksu- ja Tolliameti digitempel, mis kinnitab, et tõendi on väljastanud Maksu- ja Tolliamet ning andmed sellel on autentsed ja usaldusväärsed. Tõendi saab koostada jooksva kuu või viimase 3, 6 või 12 kuu hinnangute kohta.

Enda ettevõtte kohta saate tõendi koostada e-teenuste keskkonnas e-MTA, valides HinnangudMaksukäitumise tõendid.

Teile huvipakkuva ettevõtte kohta saate tõendi koostada e-MTAs, valides HinnangudEttevõtte otsingKoostan tõendi.

Hinnangute teenuse kasutamiseks peavad olema pääsuõigused.

Pääsuõiguste paketid

Hinnangute teenuse kasutamise õigus sisaldub järgmistes e-MTA kasutamise pääsuõiguste pakettides.
1. Juriidilise isiku esindaja pakett sisaldab õigust „Hinnangute teenuse peakasutaja“, mis võimaldab kasutada teenust täismahus.
2. FIE esindaja pakett sisaldab õigust „Hinnangute teenuse peakasutaja“, mis võimaldab kasutada teenust täismahus.
3. Raamatupidaja pakett sisaldab õigust „Hinnangute teenuse kasutamine õiguseta vaadata esindatava ettevõtte hinnanguid“.
4. Füüsilise isiku esindaja pakett sisaldab õigust „Hinnangute teenuse peakasutaja“, mis võimaldab kasutada teenust täismahus.

Üksikõigused

Hinnangute teenuse kasutamiseks saab anda ka üksikõigusi.

Pääsuõiguse nimi ja kood Võimaldab järgmisi tegevusi
Hinnangute teenuse peakasutaja
kood: MIRROR_ADMIN
 • Esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine;
 • esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangu vaatamine;
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine;
 • esindatava ettevõtte kohta maksukäitumise tõendite koostamine ja vaatamine;
 • esindatava ettevõtte teadete seadistamine, lugemine;
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta teadete seadistamine, lugemine;
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine;
 • esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangu jagamine/avalikustamine;
 • esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine;
 • esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangu vaatamine;
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine;
 • esindatava ettevõtte deklaratsiooni KMD INF A ja B osa alusel koostatud nimekirjade vaatamine ja kopeerimine;
 • esindatava ettevõtte kohta maksukäitumise tõendite koostamine ja vaatamine;
 • esindatava ettevõtte teadete seadistamine, lugemine;
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta teadete seadistamine, lugemine;
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine;
 • esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangu jagamine/avalikustamine.

Hinnangute teenuse kasutamine
kood: MIRROR_ANALYST

 • Esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine;
 • esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangu vaatamine;
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine;
 • esindatava ettevõtte deklaratsiooni KMD INF A ja B osa alusel koostatud nimekirjade vaatamine ja kopeerimine;
 • esindatava ettevõtte kohta maksukäitumise tõendite koostamine ja vaatamine;
 • esindatava ettevõtte teadete seadistamine, lugemine;
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta teadete seadistamine, lugemine;
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine.
Hinnangute teenuse maksukuulekuse hinnangu vaatamine

kood: MIRROR_TAX_COMPLIANCE

 • Esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine;
 • esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangu vaatamine;
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine;
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta teadete lugemine;
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine.

Puudub õigus vaadata esindatava ettevõtte maksuasjade korrasoleku hinnangut.

Hinnangute teenuse maksuasjade korrasoleku hinnangu vaatamine

kood: MIRROR_TAX_RISK

 • Esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine;
 • esindatava ettevõtte maksuasjade korrasoleku hinnangu vaatamine;
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine;
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta teadete lugemine;
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine.

Puudub õigus vaadata esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangut.

Hinnangute teenuse kasutamine õiguseta vaadata esindatava ettevõtte hinnanguid

kood: MIRROR_USER

 • Esindatava ettevõtte avalike andmete vaatamine;
 • esindatava ettevõtte nimekirjade vaatamine, loomine, muutmine ja kustutamine;
 • teiste ettevõtete otsimine ja avalike andmete vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta tõendite koostamine ja vaatamine;
 • teiste ettevõtete kohta teadete lugemine;
 • teiste ettevõtete hinnangutele juurdepääsu küsimine.

Puudub õigus vaadata esindatava ettevõtte maksukuulekuse hinnangut ja maksuasjade korrasoleku hinnangut.

Pääsuõiguste andmine

Ettevõtte esindajatele saab pääsuõigusi anda isik, kellel on e-MTA kasutamiseks juriidilise isiku esindaja pakett või FIE esindaja pakett või õigus isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguse haldamiseks.

Pääsuõigusi saab anda e-MTAs menüüpunktis SeadedPääsuõigusedEsindajate pääsuõigused.

Õiguse andmiseks:
1. vajutage nupule Uus pääsuõigus;
2. otsige isik koodi või kasutajatunnuse abil või valige lemmikute hulgast. Otsitud isik kuvatakse tabelis Valitud isikud.
3. vajutage nupule Edasi;
4. avaneval lehel Muu info märkige pääsuõiguse alguse (ja soovi korral ka lõpu) kuupäev;
5. õiguste plokis valige, kas soovite anda pääsuõiguste paketi või üksikõiguse. Seejärel sisestage nimetuse lahtrisse paketi või pääsuõiguse nimetus või koodi lahtrisse pääsuõiguse kood. Vajutage nupule Otsi.
6. valige leitud õiguste hulgast vajalik ja vajutage nupule Lisan.

Lisainfot pääsuõiguste andmise kohta leiate lehelt Pääsuõiguste andmine ja lõpetamine.


Miks ettevõtte raamatupidaja ei näe ettevõtte hinnanguid?

Hinnangute teenuse andmed sisaldavad maksusaladust ja seetõttu ei saa me neid raamatupidajatele ilma juhatuse liikme nõusolekuta avaldada. Hinnangute teenuses olevate andmete puhul ei ole tegemist algandmetega, mida raamatupidaja on Maksu- ja Tolliametile esitanud (e-MTAsse sisestanud), vaid Maksu- ja Tolliameti hinnangutega esitatud andmetele. See tähendab, et seaduse mõistes on tegemist täiesti uute andmetega.

Maksukäitumise hinnangute e-teenus

Maksukäitumise hinnangute e-teenuse juhendvideo

Maksukäitumise hinnangute e-teenuse arenduseks on kasutatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahalisi vahendeid ning teenuse arendajaks on tarkvaraettevõte Nortal AS.

Viimati uuendatud 25.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?