Kaubakoodi määramine

Kaubakood tuleb kauba sissetoomisel ja väljaviimisel tollideklaratsioonil alati deklareerida. Kaubakood on seotud kauba tolli-, aktsiisi- ja käibemaksuga maksustamisega, aga seda kasutatakse ka impordi- ja ekspordipiirangute ning päritolureeglite rakendamisel, statistika koostamisel jms.

Kõikidele olemasolevatele kaupadele on võimalik määrata kaubakood:

  • impordil deklareeritakse vähemalt 10-kohaline kaubakood, mis võib olla täiendatud 4-kohalis(t)e lisakoodidega;
  • ekspordil ja ELi-sisesel kaubavahetusel deklareeritakse 8-kohaline kaubakood;
  • eksporditoetuste aluste kaupade deklareerimisel on tegemist 12-kohalise kaubakoodiga.

Kaubakoodid on esitatud loendina kaupade nomenklatuuris. Kasutusel on kolm nomenklatuuri: Harmoneeritud Süsteemi nomenklatuur (HS), ELi kombineeritud nomenklatuur (KN) ja TARICi nomenklatuur.

Kaubakoodi määramist nomenklatuuris nimetatakse kauba tariifseks klassifitseerimiseks.

Harmoneeritud Süsteem (HS) on rahvusvaheline kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteem, mida haldab Maailma Tolliorganisatsioon (WCO). HS koosneb umbes 5000st 6-kohalisest koodist. HS kehtestab kuus üldreeglit kaupade klassifitseerimiseks.

HS nomenklatuur on kasutusel enam kui 200 riigis tollitariifide ja kaubandusstatistika alusena. Üle 98% rahvusvahelisest kaubandusest klassifitseeritakse HSi põhimõtetest lähtudes.

HS nomenklatuuri tõlgendamisel on abiks HS selgitavad märkused, klassifitseerimise arvamused ja otsused, mida võtab vastu HS Komitee.

Kombineeritud nomenklatuur (KN) on Euroopa Liidus kasutatav kaupade nomenklatuur, mis koos kolmandatele riikidele kohaldatavate tollimaksumääradega, täiendavate mõõtühikutega ning asjakohaste lisadega on nõukogu määruse 2658/87 I lisas. HS klassifitseerimise üldreeglid kehtivad ka KNis.

KNi ajakohastatakse igal aastal, et võtta arvesse statistikast, kaubanduspoliitikast või muude valdkondade arengust tulenevaid muudatusi. KN koosneb umbes 9400st 8-kohalisest koodist. Järgmise aasta KN avaldatakse EL Teatajas hiljemalt 31. oktoobril ja seda kohaldatakse alates järgneva aasta 1. jaanuarist.

KNi tõlgendamisel on abiks Euroopa Liidu Kohtu otsused, KN Selgitavad märkused.

Kaupade impordil väljaspoolt ELi tuleb kaup klassifitseerida ELi integreeritud tollitariifistiku (TARIC) nomenklatuuris.

TARICi kaubakood on vähemalt 10-kohaline number, mille 8 esimest kohta on KN kood (sellest 6 esimest kohta tulenevad HS-ist) ning 9. ja 10. koht on seotud liidu meetme integreerimisega tollitariifistikus. Lisakoode kasutatakse kui 10-kohalisest koodist ei piisa liidu meetmete rakendamiseks.

TARIC sisaldab ajakohastatult kõiki TARICi koodile ELi õigusaktidega kehtestatud kaubavahetusega seotud tariifseid ja mittetariifseid meetmeid.

Eesti Tollitariifistik (ETT) sisaldab lisaks TARIC meetmetele ka Eestis kehtivaid meetmeid (maksud, keelud, piirangud jms).

X-tee failid leiate lehelt „Teenuste tehniline info".

Siduv tariifiinformatsioon (STI, inglise keeles Binding Tariff Information, BTI) on tolli otsus kauba tariifse klassifikatsiooni (kaubakoodi) kohta.

STI taotlemine toimub läbi ettevõtja portaali (EU Trader Portal).

Ettevõtja portaali sisenemiseks peab kasutajale eelnevalt olema antud vastavad pääsuõigused. Kui sisselogimisel kuvatakse veateade „Customer xxx is not authorized to delegate customer xxx", siis puuduvad Teil pääsuõigused märgitud ettevõtte esindamiseks. Pääsuõiguste andmiseks tuleb:

  1. juhatuse liikmel siseneda Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda e-MTA esindaja rollis ning valida rubriigis „Seaded“ menüüpunkt „Pääsuõigused“;
  2. valida rippmenüüst „Esindajate pääsuõigused" ning avanenud lehel vajutada nupul „Uus pääsuõigus";
  3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul „Otsi"; seejärel vajutada nupul „Edasi" ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
  4. valida „Üksikõigused", leida õigused otsisõna „EBTI" abil, märgistada õigus „Saab EBTI-STP-s teavet vaadata, sisestada ja edastada“ ning vajutada nupule „Lisan".
     

Otsus väljastatakse ettevõtjale taotluse alusel. Taotlust saab esitada ainult tegelikult kavandatava impordi või ekspordi kohta. Taotlus esitatakse tollile kindlal vormil. Tolli poolt väljastatud otsus kehtib kogu ELis kolm aastat. STI otsus on siduv nii STI omanikule kui tollile. STI otsus annab selle saajale õiguskindluse kauba tariifse klassifitseerimise (kaubakoodi) kohta. See on oluline, sest kaubakoodist sõltuvad impordimaksud, eksporditoetused ja kaubale rakendatavad meetmed.

Teatud juhtudel võib STI kehtivuse kaotada, näiteks asjakohase klassifitseerimise määruse või kohtuotsuse avaldamisel või kui muutub nomenklatuuri tõlgendus rahvusvaheliselt vms juhul. Sellisel juhul võib ettevõtja taotleda STI pikendatud kasutamist teatud ajavahemiku jooksul, muidugi kui tolliseadustikus toodud tingimused on täidetud.

STI väljastatakse tasuta.

Deklareerimisel on deklarandil kohustus STI-otsusele viidata, st deklaratsiooni lahtrisse 44 tuleb märkida ETT sertifikaadi number C626 koos vastava STI viitenumbriga. See kohustus kehtib ka nende kehtivate STIde suhtes, mis on väljastatud enne 1. maid 2016.

Kõik ELis väljastatud STI-d säilitatakse komisjoni poolt hallatavas andmebaasis EBTI (European Binding Tariff Information). Sellest andmebaasist saab teha päringuid STI-de kohta.

 Lisainfo

STI taotlusi vastuvõtvad ja otsuseid väljastavad ELi tolliasutused EBTI

Siduvat tariifiinformatsiooni puudutav elektrooniline andmebaas, mis võimaldab teostada päringuid ELis väljaantud siduva tariifiinformatsiooni kohta

ECICS

Komisjoni poolt hallatavas põhiliselt keemilisi aineid sisaldavas andmebaasis ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances) sisalduvad taimekaitsevahendid, maailma terviseorganisatsiooni poolt soovitatud tollimaksuvabad rahvusvahelised raviainete vabanimetused (INN), INN toodete soolad ja estrid, narkootilised, psühhotroopsed, osoonikihti kahandavad, ohtlikud ja toksilised ained jms.

Iga toode on identifitseeritav DG TAXUDi poolt omistatud CUS numbriga ja kogu maailmas kasutusel oleva CAS numbriga (Chemical Abstract Service Registry Number).

Sellest andmebaasist saab teha päringuid, et leida nimetusele vastav õige kaubakood.

Kiirelt kätte

Muudatused kaubakoodides alates 01.01.2022

Juhime tähelepanu, et alates 01.01.2022 hakkavad kehtima uued kaubakoodid seoses kombineeritud ja harmoneeritud nomenklatuuri muudatustega. Muudatused võeti vastu komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/1832 ning on sisse viidud Eesti Tollitariifistikku.

Kombineeritud nomenklatuuris (KN) on uued kaubakoodid tähistatud tärniga ★ ja kaubakoodi sisu muutus ruuduga ■.

Näiteks lisandus uus rubriik tubakatoodete deklareerimiseks, mis on ette nähtud sissehingamiseks ilma põletamata: ★ 2404 11 00 – sisaldavad tubakat või taastatud tubakat.

Rubriigi lisamisega ei ole taolisi tooteid enam lubatud deklareerida näiteks rubriiki 2403 ning KNis on muudatus fikseeritud järgmiselt: ■ 2403 99 90 – muud.

Ruut annab deklarandile informatsiooni, et nimetud kaubakoodi kasutamisega on seotud muudatusi.

Seoses muudatuste suure mahuga palume kõikidel kaupade deklareerimisega seotud isikutel tutvuda uute kaubakoodidega ja nende selgitavate märkustega, et tagada korrektne kaupade klassifitseerimine.

Eraldi juhime tähelepanu uutele rubriikidele, mida varasemalt kasutusel ei olnud: 2404 – tubakatooted; 8485 – 3D-printerid; 8524 – lameekraanid; 8549 – elektroonikaseadmete jäätmed; 8806 – droonid.

Kontaktisikud

Infot kaupade tariifse klassifitseerimise kohta annavad järgmised kontaktisikud.

Tauri Pung 676 3286 tauri.pung@emta.ee
Reinis Randla 676 4167 reinis.randla@emta.ee
Regina Laur 676 3824 regina.laur@emta.ee
Meeli Paas 5694 1908 meeli.paas@emta.ee

Viimati uuendatud 31.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?