Haldusakti või toimingu vaidlustamine

Kui leiate, et Maksu- ja Tolliameti haldusakti või toiminguga on rikutud teie õigusi või piiratud vabadusi, on teil võimalik esitada haldusakti või toimingu peale vaie või pöörduda kaebusega kohtusse.

Vaide esitamine

Haldusakti või toimingu peale esitatud vaide vaatab üle Maksu- ja Tolliamet ise. Kohtumenetlusega võrreldes on vaidemenetlus inimese või ettevõtte jaoks lihtsam, odavam ja kiirem võimalus enda õiguste kaitsmiseks.

Vaide esitamine ei võta ära õigust pöörduda kohtusse. Seda võib teha igas vaidemenetluse staadiumis või 30 päeva jooksul vaideotsuse kättesaamisest.

Vaiet saab esitada järgmistele toimingutele:

 • viivitus;
 • tegevusetus;
 • ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumine;
 • haldusakti andmise taotluse tagastamine;
 • muud toimingud.

Oluline teada

Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast arvates.

Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja vaidlustatavast toimingust teada sai või pidi teada saama.

Kui vaide esitamise tähtaeg on lastud mööda mõjuval põhjusel, võib Maksu- ja Tolliamet tähtaja isiku taotluse alusel ennistada.


Vaidemenetluse keel on eesti keel. Vaie kui ka kõik selle lisaks olevad dokumendid (tõendid) tuleb esitada eesti keeles või vajadusel eesti keelde tõlgituna.

Vaide võib esitada posti teel: Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn või e-posti teel emta@emta.ee.

Vaideotsuse koostame 30 päeva jooksul vaide vastuvõtmisest arvates. Kui on tegemist keerulise või mahuka vaidega, siis täiendava uurimise vajaduse korral võime vaide läbivaatamise tähtaega 10 päeva võrra pikendada.

Dokumendi kättetoimetamine

Ettevõtte või asutuse registrisse kantud või Maksu- ja Tolliametile teatatud aadressil posti teel saadetud:

 • lihtsaadetis loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud 5 päeva selle saatmisest Eesti piires või 30 päeva välismaale saatmisest.
 • tähtsaadetis loetakse kättetoimetatuks, kui postiteenuse osutaja on selle nimetatud aadressil üle andnud või jätnud teate tähtkirja saabumise kohta.

Elektronposti aadressil saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui adressaat saadab kinnituse dokumendi kättesaamise kohta.

E-MTAsse üleslaaditud dokument loetakse kättetoimetatuks selle avamisel e-keskkonnas, dokumendi kättetoimetamise registreerib infosüsteem automaatselt. 

Vaidele esitatavad nõuded

Vaie esitatakse kirjalikult ning selles märgitakse:

1. Ametiasutuse nimetus, kellele vaie on esitatud
Vaie Maksu- ja Tolliameti haldusakti või toimingu peale esitatakse Maksu- ja Tolliametile.

2. Vaide esitaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress
Kui vaide esitab isiku esindaja (näiteks volitatud esindaja või õigusnõustaja/advokaat), tuleb vaidele märkida ka vaide esitaja esindaja nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

3. Vaidlustatava haldusakti andmise kuupäev, nimetus ning number või toimingu aeg.

4. Lühikirjeldus vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu kohta
Haldusakti puhul kirjeldage kohustust, mis haldusaktiga pandi (resolutsioon) ning toimingu puhul kirjeldage, milline toiming läbi viidi.

5. Põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi
Vaide esitajal tuleb põhjendada, miks ei ole haldusakt või toiming õiguspärane. Näiteks: maksuseadusi ei ole õigesti kohaldatud või tõlgendatud, määratud maksusumma on väär, haldusakt ei ole nõuetekohaselt põhjendatud, järeldused on tõendamata või on tõenditele antud hinnang ebaõige, rikutud on menetlusnorme jne.

6. Vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus
Vaides on võimalik taotleda haldusakti täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistamist, täielikult või osaliselt muutmist ja/või uue haldusakti väljaandmist.
Toimingu vaidlustamisel on võimalik taotleda toimingu sooritamist, kestva toimingu lõpetamist või toimingu tegemisele eelnenud olukorra taastamist.

NB! Vaidemenetluses ei ole võimalik taotleda haldusakti või toimingu õigusvastasuse tuvastamist. Selleks tuleb pöörduda kohtu poole.
 

7. Vaide esitaja kinnitus selle kohta, et selles asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust
Esitatud vaie tagastatakse kui:
a) samas asjas on olemas jõustunud kohtuotsus,
b) toimub kohtumenetlus,
c) isik pöördub vaidemenetluse ajal (s.o enne vaideotsuse koostamist) kaebusega kohtu poole.

8. Vaide esitaja muud taotlused
Isik võib esitada ka järgmisi taotlusi:
a) tähtaja ennistamise taotlus, mis esitatakse siis, kui vaie esitatakse pärast vaide esitamise tähtaja möödumist. NB! Taotluses tuleb kindlasti kirja panna põhjused, miks tähtaeg mööda lasti. Taotlus ennistamiseks tuleb esitada alati koos sisulise vaidega.
b) vajaduse korral taotlus vaidlustatud haldusakti täitmise peatamiseks.

9. Vaidele lisatud dokumentide (tõendite) loetelu
Vaidele tuleb lisada ainult asjasse puutuvad dokumendid (tõendid), millega saab tõendada vaides esitatud seisukohti. Kui dokumentide esitamine ei ole võimalik, tuleb vaide esitajal viidata nende asukohale, et saaksime vajadusel ise dokumentide kohta järelepärimise teha.Vaide allkirjastab vaide esitaja või tema esindaja kas omakäeliselt või digitaalselt.

Kui vaide allkirjastab esindaja, tuleb vaidele lisada ka esindaja volitusi tõendav dokument. Näiteks volikiri, mis on allkirjastatud vaide esitaja poolt omakäeliselt või digitaalselt.

Haldusakti täitmise peatamine

Vaide esitamine ei tähenda üldjuhul, et maksuhaldur vaidlustatud haldusakti täitmistega seotud toiminguid ei alusta. Sellest reeglist on kaks erandit:

 1. kui maksumenetluses on tehtud korraldus kolmandale isikule (mitte maksukohustuslasele endale) ja asjas on näiteks käimas kohtumenetlus, siis kolmandale isikule antud korralduste täitmine peatub kuni selles asjas lõpliku lahendi jõustumiseni;
   
 2. Maksu ja Tolliamet võib isiku põhjendatud taotlusel haldusakti täitmise peatada, kui see on vajalik. Sellisel juhul peatatakse haldusakti täitmine kuni vaideotsuse tegemiseni. Peale vaideotsuse tegemist kuulub haldusakt viivitamatult täitmisele.

Kohtusse pöördumine

Kohtusse pöördumise osas võite täiendavalt lugeda halduskohtusse pöördumise teavet.

Kohtulahendid

Maksu- ja Tolliametit puudutavate jõustunud kohtulahenditega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehe kaudu. Jõustunud Riigikohtu otsused leiate ka otse Riigikohtu kodulehelt.

Samuti on Riigi Teataja võrguväljaandes võimalik tutvuda Eesti kohtute ning Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahendite kokkuvõtetega.

Kohtulahendi otsingul võivad abiks olla ka märksõnastikud Riigikohtu ja Riigi Teataja veebilehel.

Viimati uuendatud 30.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?