Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Impulss

Uus impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Impulss on ette nähtud impordi tollideklaratsioonide andmete esitamiseks ja töötlemiseks. Süsteem võeti kasutusele 1. juulil 2021. 

Alates uue süsteemi rakendamisest tuleb impordi tollideklaratsioonide andmed esitada Impulssi. Ekspordi tollideklaratsioonide andmed esitatakse jätkuvalt süsteemi Complex kuni uue ekspordisüsteemi kasutusele võtmiseni (orienteeruvalt 2023. a).

Impulssi saab tollile esitada

 • standarddeklaratsiooni andmeid,

 • lihtsustatud deklaratsiooni ja lihtsustatud deklaratsiooni lisadeklaratsiooni andmeid,

 • deklarandi arvestuskande lisadeklaratsiooni andmeid,

 • kauba esitamise teate andmeid,

 • tollideklaratsiooni muutmis- ja kehtetuks tunnistamise taotlusi (sh tollimaksu tagastamise taotlus).

Tollideklaratsiooni andmeid saab esitada enne, kui kaupa on võimalik esitada või samaaegselt kauba esitamisega.

2016. aastal jõustunud Liidu tolliseadustik sätestab ettevõtjate ja tolli vahelise elektroonilise andmevahetuse ja andmete säilitamise kohustuse. Samuti määrati kindlaks ühised andmenõuded tollideklaratsiooni esitamisel. Maksu- ja Tolliamet võttis impordi tollideklaratsioonidel uue andmekoosseisu kasutusele 1. juulil 2021.

Impordi tollideklaratsiooni andmete esitamiseks on kasutusel erinevad andmekoosseisud. Need sõltuvad tolliprotseduurist, kauba maksumusest ja/või kauba kogusest.

Kasutatakse järgmisi andmekoosseise (profiile):
 • vaba ringlus ja eriprotseduurid (Ajutine import, Lõppkasutus, Seestöötlemine, Tolliladustamine):

  • H1 Vaba ringlus (protseduurid 01, 07, 40, 42, 45, 46, 48, 61, 63, 68) ja Lõppkasutus (protseduur 44)

  • H2 Tolliladustamine, sh lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamine (protseduur 71)

  • H3 Ajutine import (protseduur 53)

  • H4 Seestöötlemine (protseduur 51)

 • eri andmekoosseisud:

  • H5 Eriterritooriumitega kauplemine (protseduurid 40, 42, 61, 63, 95, 96)

  • H6 Vaba ringlus postiettevõtjale (protseduur 40)

   Deklareerimise tingimused:

   • saadetise väärtus kuni 1000.00 eurot,

   • kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud.

  • H7 Vaba ringlus väikese väärtusega kaupadele (protseduur 40 00)
   Deklareerimise tingimused:

   • saadetise väärtus kuni 150.00 eurot,

   • kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud.

 • lihtsustatud kord:

  • I1A Lihtsustatud tollideklaratsioon lihtsustuse loa alusel (protseduurid 01, 07, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68)

   Deklareerimise tingimused:

   • lihtsustatud tollideklaratsioonil võivad puududa teatud andmed ja lisadokumendid, kui lihtsustatud tollivormistuse loal on see lubatud. Puuduvad andmed esitatakse lisadeklaratsiooniga.

   • kui saadetise väärtus ei ületa 1000 eurot ja kogus 1000 kg, võib loobuda lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest, sel juhul andmete ja lisadokumentide esitamisest loobuda ei saa.

  • I1B Lihtsustatud tollideklaratsioon ilma eelneva loata (protseduurid 01, 07, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68).

   Deklareerimise tingimused:

   • lihtsustatud tollideklaratsioonil võivad puududa teatud lisadokumendid. Puuduvad lisadokumendid esitatakse lisadeklaratsiooniga.

   • kui saadetise väärtus ei ületa 1000 eurot ja kogus 1000 kg, võib loobuda lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest, sel juhul lisadokumendid puududa ei tohi.

 • kauba esitamise teade:

  • I2 Kaupade saabumisest teavitamine, kui tollideklaratsiooni andmed on esitatud enne, kui kaupa oli võimalik esitada.

  • I2A Deklarandi arvestuskandest teavitamine.

Kui teil on varem olnud üksikõigused süsteemi Complex kasutamiseks, siis impordi tollideklaratsioonide süsteemi Impulss kasutamise õigust teil automaatselt ei ole.

Kiireim lahendus on, et esindatava äriühingu juhatuse liige annab teile e-MTAs pääsuõiguse.

Süsteemi Impulss kasutamiseks võib anda tolliteenuste paketi, mis hõlmab nii impordi tollideklaratsiooni sisestamise õigust kui ka ligipääsu aruannetele. Samuti saab anda Impulsi kasutamiseks üksikõigused IMPULSS_CUSTOMER (Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi (Impulss) andmete esitamine) ja REPORTING_CUSTOMER (Andmete päringu rakenduse (REPORTING) kasutamine).

E-MTA kasutajatel, kellel on tolliteenuste pakett, on süsteemi Impulss kasutamise õigused automaatselt olemas.

November 2022
 • Ühel kaubal ei saa enam koos kasutada lisakoode F48 (IOSS saadetised) ja F49 (KM erikord) koos lisakoodiga C08 (füüsilise isiku kingitus).
 • Lisati kontroll, et kui lihtsustatud tollideklaratsioonil loa alusel (I1A) on kogumisperiood päevade arv, kuu või nädal, siis lisaks CGU loale (üldtagatise kasutamise luba märkega 2) peab olema lihtsustatud tollideklaratsioonile märgitud ka DPO luba (tasumisele kuuluva tollimaksusumma tasumise edasilükkamise luba).
 • Deklarandi e-mailile saadetava kauba vabastamise teavitusteksti lisati juurde info tollideklaratsiooni eelneva dokumendi ja transpordidokumendi kohta.
 • Importija, esindaja ja ostja andmeväljale ei saa enam sisestada äriregistri koodi. Tollideklaratsiooni esitamiseks tuleb sisestada isiku EORI kood.
 • Tollideklaratsiooni jagamisel esines võimalus, et klient sai ametniku deklaratsiooni kaupade jagamisel loodud uue tollideklaratsiooni kaubaandmeid muuta. Kuna tollideklaratsiooni andmed on saadud tollipoolse kontrolli tulemusena, võeti isikutelt kaubaandmete muutmise võimalus tollideklaratsiooni jagamise korral.
 • Lisati  CERTEX süsteemi sertifikaadile FGAS (kasvuhoonegaaside litsents) talitusreegel, et kauba juurde võib esitada maksimaalselt ühe lisadokumendi igast FGAS dokumendigrupist (general prohibition grupist Y986; registration formalities grupist Y123 või Y124; quota/authorisation formalities grupist Y125, C057, Y120, C079, C082 või Y951).
 • Loodi keelatud kaubakirjelduste/importija nime klassifikaator MTA.UNACCEPTABLE_DESCRIPTION ning talitusreeglid, mille kohaselt kui isik täidab tollideklaratsiooni ning sisestab keelatud teksti, saab veateate, et kaubanimetus/importija nimi ei ole piisavalt täpne ning tollideklaratsiooni esitada ei saa. 


Varasemad muudatused

Muudetud keeldude ja piirangutega kaupade nimekirja, mille deklareerimine H7 tollideklaratsiooniga ei ole lubatud

H7 tollideklaratsiooni saab kasutada väikesaadetiste deklareerimisel, tingimusel, et saadetises sisalduva kauba suhtes ei kohaldata keelde ega piiranguid. Maksu- ja Tolliamet on koostanud keeldude ja piirangutega kaupade nimekirja, mille deklareerimine H7 tollideklaratsiooniga ei ole lubatud. Nimekirjas olevate kaupade deklareerimiseks tuleb kasutada standardtollideklaratsiooni (nt H1 või I1).

Viimati muudetud 20.09.2022.

Lisatud täismahus rubriigid 8401 ja 8411.

0802 rubriigist jäid nimekirja ainult 0802310000 (koorimata kreeka pähklid) ja 0802410000 (kooritud kreeka pähklid).

Selgitused nimekirja kasutamiseks:

 • kahekohaline kaubakood, nt „01" tähendab, et kõik kaubakoodid algusega „01" on H7 profiilist välistatud;
 • neljakohaline kaubakood, nt „3826" tähendab, et kõik kaubakoodid algusega „3826" on H7 profiilist välistatud;
 • kuuekohaline kaubakood, nt „391220" tähendab, et kõik kaubakoodid algusega „391220" on H7 profiilist välistatud.
 • Muutus käibemaksuga maksustatavate kulude sisestamine (täpsem selgitus „Käibemaksuga maksustatavate kulude sisestamine infosüsteemis Impulss“).
 • 01.08.2022 jõustunud käibemaksuseaduse muudatustest tulenevalt kehtib ajakirjandusväljaannetele (kaubakoodid 4902900000 ja 4902100000) 5% käibemaksumäär senise 9% asemel.
 • I1B ja I1A profiilis saab nüüd lisadeklaratsiooni esitamise tähtaja pikendamise taotluse (lisadokumendi liik 6033) märkida ainult üldosas.
 • H2 profiilis toimib nüüd muus valuutas sisestatud summade ümberarvutus eurodesse statistilise väärtuse jaoks.
 • H2 profiili lisatud kaupade juurde andmeväljad „Kauba hind" (1408000000) ja „Juurde- ja mahaarvamiste jaotamisviis" (140400000C) ning plokk „Tolliväärtuse juurde- ja mahaarvamised". Kui need väljad on täidetud, siis süsteem arvutab „Statistiline väärtus" (9906000000) automaatselt. Kui eelnimetatud andmeväljad ei ole täidetud, saab kasutaja ise „Statistiline väärtus" (9906000000) sisestada.
 • Muudeti lisaprotseduurikoodide talitusreegleid:
 • kaubal saab olla vaid üks F-ga algav lisaprotseduuri kood;
 • kaubal saab olla vaid üks C-ga algav lisaprotseduuri kood;
 • 53 (ajutine import) protseduuri kaubal saab olla vaid üks D-ga algav lisaprotseduuri kood;
 • kaubal saab olla vaid üks 1K-ga algav lisaprotseduuri kood;
 • kaubal saab olla vaid üks 4T-ga algav lisaprotseduuri kood;
 • kaubal saab olla vaid üks 2A-ga algav lisaprotseduuri kood;
 • kaubal saab olla vaid üks B-ga algav lisaprotseduuri kood;
 • lisaprotseduuri koode F01-F05 ja C-ga, 1K-ga, 4T-ga või 2A-ga algavaid lisaprotseduuri koode ei saa kasutada koos lisaprotseduuri koodiga 000;
 • lisaprotseduuri koodi 4TD ei saa kasutada koos C- ja 1K-ga algavate lisaprotseduuri koodidega;
 • lisaprotseduuri koode 4TF või 4TK ei saa kasutada koos C-ga algavate lisaprotseduuri koodidega;
 • käibemaksu vabastuse lisaprotseduuri koodide kasutamine seoti teatud tingimustega:
 • lisaprotseduuri koode 1KM, 1KP, 1KV saab kasutada kaupadele rubriigist 4907;
 • lisaprotseduuri koodi 1KT saab kasutada kaupadele rubriigist 8523;
 • lisaprotseduuri koodi 1KE saab kasutada kaupadele rubriigist 7108 või alamrubriigist 711890;
 • lisaprotseduuri koodi 1KE kasutamisel peab importija (1304017000) olema Eesti Pank (EE74000174).
 • 01.07.2022 jõustunud käibemaksuseaduse muudatustest tulenevalt muutus kingituste deklareerimise loogika. Kingitusi (eraisikult eraisikule, kogu saadetise väärtus 45 eurot, lisaprotseduuri kood C08) ja väikesaadetisi (kogu saadetise väärtus 150 eurot, lisaprotseduuri kood C07) ei saa enam koos ühe tollideklaratsiooniga deklareerida. Kingituste ja väikesaadetiste kaupade koguselised keelud ja piirangud deklareerimisel ei muutu.
 • IOSS numbri lisamine tollideklaratsioonile peale kauba vabastamist ei ole enam lubatud.
 • Impulss X-tee sõnumisse SR413C „Teade muudatustaotluse kinnituse vajadusest“ lisati importija andmed.
 • Kasutajaliidese muudatused:
 • ruumi kompaktsemaks kasutuseks on horisontaalseid väljavahesid vähendatud (14 px pealt 7 px peale);
 • kontrastsuse tõstmiseks on muudetud vormiväljade pealkirjade värvi halli tooni tumedust;
 • väljade koodid on vaikimisi peidetud, kuid kasutaja saab vajadusel need endale deklaratsioonil kuvatavaks märkida. Väljade koodide kuvamine/mitte kuvamine on salvestatud kasutaja seadetes, st uuel süsteemi sisselogimisel säilib varasem kasutaja seadistus.
 • ruumi kokkuhoiu jaoks kuvatakse deklaratsiooni olek pealkirjaga samal real;
 • skrollimise vähendamiseks on vormi jaluse tegevusnupud ekraanil kogu aeg all nähtavad. Kaupade lehel on nähtav ainult vormi jalus, andmete lisamise nupud (nt „Salvestan kauba", „Sulgen kauba" jne) ei ole. Nutitelefoni vaates ei ole lahendus kasutusel.
 • deklaratsiooni aktiivne sakk on märgatavuse parendamiseks rasvases kirjas (bold'is).
 • Tolliväärtuse andmete sisestamist (kui kauba väärtus on üle 20 000 euro) nõutakse nüüd iga kauba juures, enne piisas ühele kaubale sisestamisest.
 • Deklaratsiooni XMLis on nüüd olemas „vabastamise kuupäev", „lisamise kuupäev", „olek" väljade andmed.
 • Kasutajatele kuvatakse deklaratsioonil ametnike tegevuste juures ametniku nime asemel „Maksu- ja Tolliamet".
 • Kasutaja ei saa esitada uut tollideklaratsiooni muutmis- või tühistamistaotlust, kui eelmise taotluse menetlemine kestab.
 • Kasutaja saab nüüd I1A profiili deklaratsiooni korral moodustada lisadeklaratsiooni, kui I1A profiili deklaratsiooni on muudetud peale kauba vabastamist.
 • Parandati X-tee sõnumit SR429T „Kauba vabastamine kolmandale osapoolele (terminali- või laopidajale)“, millega tuleb nüüd kaasa täiendav mõõtühik.
 • H1 profiilis saab deklareerida IOSS kaupa (lisaprotseduuri kood F48), kui kaubal on aktsiisi välistav riiklik lisakood S999 ehk deklareeritav kaup ei ole aktsiisikaup ATKEASe tähenduses. Selgituseks, et üldreegel on see, et IOSS erikorda ei saa kasutada aktsiisikaupade korral. Teatud kaupadel võib sama kaubakoodi alla kuuluda nii aktsiisikaup (lisakood S001), kui ka tavakaup (lisakood S999).
 • H2 profiili on lisatud netokaalu väli.
1. Kuidas märkida maksetähtaja pikendust H1 ja H7 profiilides?

H1 profiilis tuleb maksude tasumise edasilükkamiseks (maksetähtaja pikenduseks) sisestada tolliotsuste sakil andmevälja „Loa viitenumber“ (1212001000) isiku üldtagatise (CGU) loa number. NB! Üldtagatise loal peab olema tähis „2“ mis näitab, et isikule on võimaldatud maksude tasumise edasilükkamine. Üldtagatise luba peab olema väljastatud samale isikule, kes on näidatud andmeväljas „Tollimaksu maksnud isik“ (1321017000).

H7 profiilis märgitakse tollimaksu maksnud isiku üldtagatise (CGU) loa kood isikute lehel olevasse andmevälja „Tasumise edasilükkamine“ (1210000000) ja see peab olema väljastatud samale isikule, kes on näidatud andmeväljas „Tollimaksu maksnud isik“ (1321017000). Kaudse esindamise korral peab maksjaks olema märgitud kaudne esindaja ja ka üldtagatise luba peab olema kaudse esindaja luba.

2. Kui H1 profiilis nii üldosas kui ka kaupade juures on sisestatud kaubaväärtus ja see ei ühti, siis Impulss annab selle kohta hoiatuse, mitte vea. Kas see on õige?

Just nii, üldtasemel oleva andmevälja „Arve kogusumma“ (1406000000) täitmine ei ole kohustuslik – sinna märgib isik endale teadaoleva kõikide kaubaartiklite koguväärtuse – ja see ei oma kauba väärtuse näitamisel tähtsust. Kauba tasemel olev „Kauba hind“ väärtus on kohustuslik ja sellest oleneb maksustamine.

Süsteem võrdleb siiski „Arve kogusumma“ elemendis toodud väärtust kõikide kaubatasemel olevate „Kauba hind“ väärtustega ja kui need ei ole võrdsed, annab deklarandile hoiatuse. Deklaratsiooni esitamist see ei sega.

Ehk siis, kuna üldosa element ei ole kohustuslik täita, ei saa me selle täitmata jätmisel või valesti täitmisel ka viga anda. Kuid anname hoiatuse ja deklarant saab vajadusel summad üle kontrollida.

3. H1 profiili täitmisel annab süsteem vea: Kui deklareeritavate kaupade väärtus on kokku üle 20 000 euro, peavad väärtuse määramise näitajad olema märgitud kõikidel kaupadel. Mida pean tegema?

Kui kaupade koguväärtus on üle 20000 euro, tuleb kõikide kaupade juures täita andmeväli „Väärtuse määramise näitajad“ (1407000000). Sellesse andmevälja sisestatakse neljakohaline kood, mis koosneb numbritest 0 või 1 ja kus iga number tähendab tehinguväärtuse teatud tingimuse täitmist/mittetäitmist.

1. number: seotud osalised, kas see avaldab hinnale mõju või ei. Kui jah, siis „1“, kui ei, siis „0“.

2. number: kauba käsutamisel või kasutamisel ostjale rakenduvad piirangud vastavalt tolliseadustiku artikli 70 lõike 3 punktile a. Kui jah, siis „1“, kui ei, siis „0“.

3. number: müük või hind sõltub mingist tingimusest või kaalutlusest vastavalt tolliseadustiku artikli 70 lõike 3 punktile b. Kui jah, siis „1“, kui ei, siis „0“.

4. number: müügi suhtes kohaldatakse kokkulepet, mille kohaselt osa mis tahes edasimüügist, käsutamisest või kasutamisest saadavast tulust laekub otse või kaudselt müüjale. Kui jah, siis „1“, kui ei, siis „0“.

4. Kuidas näidata H1 profiilis transpordikulusid?

Impulsi süsteemis on vaja näidata (kus asjakohane) ELi sisene transport (käibemaksustamise eesmärgil) ja ELi väline transport tolliväärtuse elemendina (kokku ikka kogutransport). Kui kogutransport on antud ühe summana, siis peab deklarant selle jagama proportsionaalselt vastavalt rakendusmääruse artiklile 138.

Tolliväärtuse juurde arvatav transport (transport väljaspool ELi) näidatakse tolliväärtuse juurde- ja mahaarvamiste andmete blokis koodiga AK. Sisetransport (transport ELis) näidatakse andmeväljas „Kulude summa“ ja „Valuuta“ koodiga 140400000D ja 14040000E. Täpsemalt juhises (PDF) meie kodulehel.

5. Miks on esitatud deklaratsioonil transpordikulud kauba juures näidatud topelt?

See võib olla sellepärast, et te olete deklaratsiooni kopeerinud kasutades enne esitatud deklaratsiooni XMLi. Soovitame teil iga kord enne deklaratsiooni esitamist kõik andmed üle kontrollida ja ebavajalikud väljad ära kustutada, kasutades nuppu „Kustutan“. Lihtsalt väljast andmete kustutamisel süsteem andmeid ei pruugi kustutada. MTA uurib probleemi, miks süsteem deklaratsiooni kopeerimisel tolliväärtuse juurde- ja mahaarvamised kuvab topelt.

6. Kui kauba arve on koostatud eurost erinevas valuutas (nt USD), siis kas kauba „Statistiline väärtus“ (andmeelement 9906 000 000) tuleb arvutada ise profiilis H2?

Jah, kauba statistiline väärtus eurodes tuleb arvutada ise ja sisestada käsitsi, kuna kauba statistiline väärtus ei pruugi võrduda üksnes kauba arvel toodud summaga (s.t statistilise väärtuse arvutamisel võetakse aluseks kauba maksumus ning transpordi ja muud kulud).

7. Kuidas määrata kauba asukohta?

Kauba asukoha tüübi (1615 045 000) valikul tuleb lähtuda alljärgnevast:

A Määratud koht – üldjuhul on tegemist olukorraga, kui deklareeritav kaup asub tolliasutuses ning kauba asukoha täpsustiks (16 15 046 000) märgitakse „V“ koos vastava tolliasutuse koodiga. Tüüpi „A“ ei kasutata juhul, kui kaup asub ajutise ladustamise kohas (terminalis), tollilaos, vabatsoonis, seestöötlemiskohas või heakskiidetud kohas.

Näide
Transiidiga saabub kaup sihttolliasutusse, kus kaup soovitakse suunata kohe järgmisele tolliprotseduurile. Kauba asukohaks on määratud kohana asjakohane tolliasutus.

B Loaga ettenähtud koht – tegemist on olukorraga, kui deklareeritav kaup asub ajutise ladustamise kohas (terminalis), tollilaos, vabatsoonis või seestöötlemiskohas. Ehk siis kauba asukoht on seotud tolliotsuste süsteemis CDS oleva loaga või vabatsooni korral LUBA süsteemis oleva loaga. Kauba asukoha täpsustiks märgitakse „Y“ koos asjakohase loa numbriga. Kauba asukoha täiendavaks tunnuseks (16 15 053 000) märgitakse 3-kohaline kood, milleks on loa omaniku tegevuskoha koodi 3 viimast numbrit (nt 002) ja mille saab loa omanikult.2. 

Näited
1. Ajutise ladustamise kohta omav volitatud kaubasaaja võtab vastu transiidiga saabunud kauba, mis soovitakse kohe suunata järgmisele tolliprotseduurile (nt vabasse ringlusse, tolliladustamisele või seestöötlemisele). Kuna kaup on enne järgmisele protseduurile vabastamist ajutise ladustamise staatuses, on kauba asukohaks ajutise ladustamise koht.
2. Tolliladustamisel olev kaup soovitakse suunata vabasse ringlusse. Kauba asukohaks on tolliladu.

C Heakskiidetud koht – üldjuhul ongi tegemist olukorraga, kui deklareeritav kaup asub tolli poolt heakskiidetud kohas. Ehk siis kauba asukoht on seotud LUBA süsteemis oleva loaga. Kauba asukoha täpsustiks märgitakse „Y“ koos asjakohase loa numbriga. Kauba asukoha täiendavaks tunnuseks (16 15 053 000) märgitakse 3-kohaline kood, milleks on loa omaniku tegevuskoha koodi 3 viimast numbrit (nt 002) ja mille saab loa omanikult. Tüüpi „C“ ei kasutata juhul, kui kaup asub ajutise ladustamise kohas (terminalis), tollilaos, vabatsoonis või seestöötlemiskohas.

Näide
Heakskiidetud kohta omav volitatud kaubasaaja võtab vastu transiidiga saabunud kauba, mis soovitakse kohe suunata vabasse ringlusse. Kauba asukohaks on heakskiidetud koht.

8. Kuhu tekib link PDF-i alla laadimisel?

PDF-i link alla laadimisel tekib keele valiku alla, mille olete teinud faili genereerimisel. Näiteks valides eesti keel ning selle genereerimisel tekib eesti keel valiku alla aktiivne nupp Laadin alla.

9. Millal tohib märkida eelnevaks dokumendiks „Muu tollisüsteemiväline dokument“ (kood 7606)?

Kood 7606 valige ainult siis, kui eelnev dokument on tollisüsteemiväline dokument. Näiteks, asendustoimingute käigus vormistatud dokument või suuline ja muu toiminguga deklareerimine. See tähendab, kõik juhud, kus eelnev tollivormistus oli teostatud süsteemiväliselt.
Üldreegel on see, et eelnevaks dokumendiks tuleb märkida tolli infosüsteemidesse esitatud dokument, mille alusel:

 1. kaup EL-i toodi (NCTS, ICS1, NES);
 2. paigutati ajutisele ladustamisele (TERM, NES) või
 3. suunati eelnevale tolliprotseduurile (Complex, Impulss, NCTS).

Juhul kui kaup on deklareeritud algselt näiteks ICS1, millele järgneb TERM2, siis eelneva dokumendi plokis viidatakse TERM2 kui viimasele dokumendile.

Andmeväli ei ole korrektselt täidetud, kui koodiga 7606 on näiteks märgitud transpordi (laeva konossement või lennuveokiri). Transpordi dokumendid kajastatakse plokis Transpordidokumendid.

10. Kuidas leida ja koostada kliendi aruandeid?

Valige menüüst Toll ja seejärel Impordi andmete päring.

Nüüd avaneb uus aken ja siin valige Aruannete koondi lehele. Kui olete juba koostanud mõne aruande, siis kuvatakse need siin nimekirjana, vastasel juhul on avanenud leht tühi. Uue aruande koostamiseks valige Uus aruanne (lehel paremal pool ääres). Avaneb koostatavate päringute nimekiri. Konkreetsel aruandel klõpsates saate sisestada otsingu parameetrid ning klõpsab Koosta. Aruanne on allalaaditav leheküljel Aruanded.

11. Kas tollideklaratsiooni muutmise või kehtetuks tunnistamise taotlusele tuleb lisada täiendavaid dokumente?

Tollideklaratsiooni muutmise või kehtetuks tunnistamise taotlusele tuleb alati lisada täiendavad dokumendid, mis selgitavad taotluse põhjendatust (RM 19.06.17 määrus nr 40). Tollideklaratsiooni muutmise või kehtetuks tunnistamise taotluse korral ei kehti põhimõte, et lisadokumendid esitatakse üknes tolli nõudmisel.

12. Millised on tollideklaratsiooni täitmise erisused protseduuril 42?

Kauba suunamiseks vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile koodiga 42 esitatav tollideklaratsiooni täitmisel tuleb arvestada järgmisi erisusi:

 • ühel tollideklaratsioonil tuleb deklareerida vaid ühte liikmesriiki ühele isikule (ühele lõppsaajale) saadetav kaup;

 • Sihtriik 1603000000 peab olema liikmesriik (v.a EE)

 • Maksukohustuslased 1316031000 (Roll) ja 1316034000 (Maksukohustuslasena registreerimise number) tuleb valida ja märkida:

  • FR1 Importija (Eesti käibemaksukohustuslane) – isik või isikud, kes on impordiliikmesriigi poolt määratud või tunnistatud käibemaksu tasumise eest vastutavaks kooskõlas direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 201;

  • FR2 Klient (teise liikmesriigi käibemaksukohustuslane) – isik, kes vastutab liidusiseselt soetatud kaubalt käibemaksu tasumise eest kooskõlas direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 200;

  • FR3 Maksuesindaja (tolliagentuur, kes on Eesti käibemaksukohustuslane) – importija määratud maksuesindaja, kes vastutab käibemaksu tasumise eest impordiliikmesriigis. siit

   Protseduuri 42 kasutamisel on võimalik tollideklaratsioonil kasutada maksukohustuslaste rolle järgmiste kombinatsioonidena:

  • FR1 ja FR2 kasutatakse sel juhul, kui importija omab Eesti käibemaksukohustuslase numbrit. FR1 on importija Eesti käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks ja FR2 on teise liikmesriigi kauba lõppsaaja käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks;

  • FR3 ja FR2 kasutatakse sel juhul, kui importija on teise liikmesriigi isik, kes ei oma Eestis käibemaksukohustuslase numbrit. FR3 on tolliagentuuri, kes esindab importijat kaudse esindusega, Eesti käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks ja FR2 on teise liikmesriigi kauba lõppsaaja käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks.

Kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse edasitoimetamisega eriterritooriumile

või tolliliidus olevasse riiki

0100 | pdf
Kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse ladustamisega aktsiisi- ja maksulaos 0700 | pdf
Kauba vabasse ringlusse ja kodumaiseks kasutamiseks lubamine 4000 | pdf
Kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse edasitoimetamisega teise liikmesriiki 4200 | pdf

Kauba vabasse ringlusse ja kodumaiseks kasutamiseks lubamine tollimaksuvabastusega

või vähendatud tollimaksumääraga selle kauba erikasutuse tõttu (lõppkasutus)

4400 – lisame
Kauba vabasse ringlusse lubamine koos samaaegse ladustamisega aktsiisi- või maksulaos 4500 | pdf
Välistöötlemine, standardvahetus IM/EX 48 | pdf
Seestöötlemine 5100 | pdf
Kauba ajutine import 5300 | pdf
Kauba reimport pärast välistöötlemist 6121 | pdf
Kauba reimport 6123 | pdf
Kauba reimport koos samaegse edasitoimetamisega teise liikmesriiki 6300 – lisame
Kauba reimport koos samaaegse ladustamisega aktsiisi- või maksulaos 6800 – lisame
Tolliladustamine 7100 | pdf
Eriterritooriumilt saabunud liidu kauba ladustamine aktsiisi- ja maksulaos 9500 | pdf
Eriterritooriumilt saabunud liidu kauba ladustamine aktsiisi- või maksulaos 9600 | pdf

Tehnilised spetsifikatsioonid leiate lehelt „Teenuste tehniline info".

Enne testimist

Enne kasutajaliideses testima asumist palume teil tutvuda süsteemi Impulss kasutamisjuhendiga.

Enne X-tee sõnumite testima asumist palume teil tutvuda süsteemi Impulss tehnilise spetsifikatsiooniga.

Küsimused saate saata e-posti aadressile xteetest@emta.ee.

Masin-masin liidese kaudu andmete saatmise testimiseks tuleb liituda X-tee andmevahetuskihi testkeskkonnaga ja seadistada X-tee turvaserver. Täiendav info X-tee kohta on kättesaadav Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) veebilehelt Liitumine X-teega ning küsimusi saate esitada kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee ja telefonil 663 0230 (tööajad: E–N 8.30–17.00 ja R 8.30–16.00).

Õiguste taotlemine

Kasutajaliidese testimiseks tuleb taotleda pääsuõigused e-MTA koolituskeskkonda.

X-tee testimiseks võite taotleda pääsuõigused e-MTA koolituskeskkonda – sellisel juhul on võimalik Impulsi kasutajaliidesest kontrollida esitatud tollideklaratsioonide olekuid ja andmete kandumist üle X-tee Maksu- ja Tolliameti süsteemi Impulss.

Õiguste (Impulss kasutajaliidese ja/või Impulss X-tee teenuste) saamiseks tuleb täita taotlus Maksu- ja Tolliameti tolliinfosüsteemide testimiseks. Digiallkirjastatud taotluse palume edastada e-posti aadressile testimisetaotlus@emta.ee.

Õiguste saamiseks tuleb kinnitada taotlusel ka kasutustingimustega nõustumist.

Taotlus peab olema allkirjastatud ettevõtte esindusõigusliku isiku (juhatuse liikme) poolt. Kui taotluse esitab volitatud esindaja, siis on vajalik esitada ka esindusõigust tõendav volikiri.

Õiguste andmisest teavitame teid e-kirjaga. Seejärel saate testimist alustada.

Testimine

Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonda saab sisse logida Eestis väljastatud ID-kaardiga, mobiil-ID ja Smart-ID'ga. Kui kasutada ID-kaarti siis peab testijal olemas olema kehtiv ID-kaart ja arvutil ID-kaardi lugeja.

Tehniline teave testimiseks

X-tee spetsifikatsioonid

Testimisel palume arvestada alljärgnevaga:

 • koolituskeskkonna andmed ei ole tootekeskkonna andmete koopia ja seetõttu ei pruugi kõikide ettevõtete andmed olla korrektsed.

 • testide läbiviimise edukamaks kulgemiseks on vajalik esitada koos taotlusega nende ettevõtete nimed ja EORI numbrid, mida te oma testandmetes kasutama hakkate. Samuti, mis protseduure ja profiile testida soovite. See tagab testimiseks vajalike eeltingimuste kvaliteetsema ettevalmistuse.

Testimise tulemused

Testimise tulemused palume märkida allolevasse tabelisse ja edastada e-posti aadressile xteetest@emta.ee.

Testimisel ilmnenud vigade ja probleemide korral kirjeldage võimalikult täpselt, missuguse tegevuse käigus ja missugustel tingimustel viga tekkis ning edastage veateadete tekst koos ekraanipildiga. Sõnumivahetusel või kasutajaliideses XML-faili üleslaadimisel tekkivate vigade korral lisage kasutatud sõnumi XML.

Tollideklaratsioonide töötlemise süsteem Complex

Complex on tollideklaratsioonide töötlemise elektrooniline süsteem, mis on ette nähtud tollideklaratsioonide andmete esitamiseks ja töötlemiseks.

Alates uue impordisüsteemi Impulss kasutuselevõtust 01.07.2021 impordi tollideklaratsioone Complexi esitada ei saa.

Complexi saab jätkuvalt esitada:

 • ekspordi tollideklaratsioone ja varude teateid kuni uue ekspordisüsteemi AES kasutuselevõtuni (orienteeruvalt 2023. aasta teine poolaasta);
 • lisadeklaratsioone Complexis esitatud lihtsustatud impordideklaratsioonidele kuni 31. juulini 2021.

Complexis saab jätkuvalt vaadata, muuta (s.t teha järelkannet) ja kehtetuks tunnistada kõiki sinna esitatud tollideklaratsioone, sh enne 01.07.2021 esitatud impordi tollideklaratsioone.

Andmete esitamise võimalused
 • Complexi kasutajaliidese kaudu: Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkond e-MTA – Toll – Tollideklaratsioonid – Tollideklaratsioon (Complex)
 • kasutades andmevahetuskihti X-tee
Complexi vahendusel on võimalik tollile esitada
 • standardtollideklaratsioone
 • lihtsustatud tollideklaratsioone ja lisadeklaratsioone
 • deklarandi arvestuskande lisadeklaratsioone
 • reisija deklaratsioone
 • esitatud tollideklaratsioonide muutmis- ja kustutamistaotlusi enne ja pärast kauba vabastamist
 • varude teateid

     

NB! Seoses Ukraina ühinemisega ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga märgitakse alates 1. oktoobrist 2022 sihtriigi Ukraina korral ekspordi tollideklaratsiooni lahtrisse 1A „Deklaratsiooni liik" tähis „EU" (s.t mitte tähis „EX").

Ettevõte saab edastada tollideklaratsioonide andmeid X-tee vahendusel. Juhendid ja failid leiab veebilehelt Tehniline info.

Complexi infosüsteemis on võimalik koostada esitatud deklaratsioonide aruandeid, mida isikud saavad kasutada enda tarbeks näiteks raamatupidamise või statistika jaoks. Nende aruannete tollile esitamine ei ole vajalik.

Aruande lähteandmete sisestamisel on teatmik avatud siis, kui lubatud on mitmene valik (hoides klahvi „Ctrl" all on võimalik valida mitu väärtust). Rippmenüü lubab valida ainult ühe väärtuse.

Aruandeid on võimalik koostada kahes vormingus:

 • CSV-vormingus ehk Exceli tabelina, millele saab rakendada tavalisi Exceli funktsioone. Väljundvorming CSV_OUTPUT kaotab ära võõrkeelsed tähed. Väljundvorming CSV_OUTPUT_UTF säilitab kõik tähed, kuid ei kuva neid korrektselt.

 • HTML-vormingus – sel juhul moodustatakse aruanne veebikeskkonnas ning deklaratsiooni aktsepteerimise numbril klõpsates on võimalik deklaratsiooni vaadata.

Kõik ettepanekud on oodatud aadressil: tolliinfo@emta.ee. Pealkirjaks palume märkida „Kliendi aruanded".

1. Aruanne EE1007 „Kliendi impordi ja ekspordi andmed"

Toob välja põhilisemad andmed kõikidelt impordi / ekspordi deklaratsioonidelt, kus klient on kauba saaja, saatja, deklarant või esindaja.

Kohustuslik parameeter on soovitud ajavahemiku algus. Lõpukuupäev on vaikimisi aruande tegemise kuupäev.

Lisaks võib sättida filtreid: suund (vaikimisi mõlemad), profiil, viis, lähte-, siht- ja päritoluriik, protseduur, protseduuri lisakood, kaubakoodide vahemiku algus ja lõpp (1–10 positsiooni), kaubakoodi lisakood, tarnetingimuse, soodustuse kood.

Kui soovitakse teavet selle kohta, kas deklaratsioon on suunatud / on olnud suunatud kontrolli, märgistatakse sisendparameetrites valik „Kontrolli suunatud".

Väljundis on nähtav ka iga deklaratsiooni viimane staatus.

Aruandes on võimalik näha ja avada deklaratsioone, valides aruande koostamisel väljundvalikust (HTML-i kuva brauseris) nende numbri ja sellel klikkides.

2. Aruanne EE1007L „Kliendi impordi ja ekspordi andmed lisadokumendi valikuga"

Toob välja põhilisemad andmed kõikidelt impordi / ekspordi deklaratsioonidelt, kus klient on kauba saaja, saatja, deklarant või esindaja. Lisaks kuvab agendi koodi ja nime ning ekspordil saaja andmed.

Kohustuslikud parameetrid on soovitud ajavahemiku algus ja lisadokumendi kood. Lõpukuupäev on vaikimisi aruande tegemise kuupäev.

Lisaks võib sättida filtreid: suund (vaikimisi mõlemad), profiil, viis, lähte-, siht- ja päritoluriik, protseduur, protseduuri lisakood, kaubakoodide vahemiku algus ja lõpp (1–10 positsiooni), kaubakoodi lisakood, tarnetingimus, soodustuse kood.

Väljundis on nähtav ka agendi kood, agendi nimi, staatus, lisadokumendi kood, lisadokumendi number, lisadokumendi kuupäev ning ekspordil saaja aadress.

Aruandes on võimalik näha ja avada deklaratsioone, valides aruande koostamisel väljundvalikust (HTML-i kuva brauseris) nende numbri ja sellel klikkides.

3. Aruanne EE1030 „Lao aruanne (ajutise ladustamise koht/tolliladu) paigutamine ja väljastamine"

Koondab konkreetsesse tollilattu või ajutise ladustamise kohta vormistatud deklaratsioonid.

Päringu tegemise õigus on isikul, kellele Maksu- ja Tolliamet on väljastanud tollilao või ajutise ladustamise koha pidamise tegutsemise loa.

Samuti võimaldab aruanne kontrollida tollilattu või ajutise ladustamise kohta sisse või sealt välja vormistatud tollideklaratsioonide menetlemise staatust.

Täiendavalt väljastatakse isikutele ka infot, mis on vajalik laoarvestuse pidamiseks.

Aruanne on laoarvestuse pidamise abivahend, mitte kannete tegemise alus.

Aruande koostamiseks tuleb sisestada ajutise ladustamise koha või tollilao kood ja valida periood, mille jooksul aktsepteeritud deklaratsioonid päringus kajastuvad.

Protseduuri pass on dokument, mis sisaldab viidet tollieeskirjade artiklitele ning toob välja protseduurile esitatud nõuded ja erisused tollideklaratsiooni täitmisel ja infosüsteemi sisestamisel ning selle töötlemisel.

Süsteemis Complex deklaratsiooni töötlemisel käivitatakse protseduuri passis kirjeldatud nõuete täitmiseks teatud talitusreeglid (alamprogrammid), mis on koostatud tolliprotseduuride analüüsi tulemusena.

Talitusreeglid võimaldavad näiteks:

 • kontrollida, kas vajalikud lahtrid on täidetud;

 • kontrollida Luba süsteemist loa olemasolu;

 • kontrollida, et on sisestatud nõutud lisadokumendid;

 • lasta ETT-l makse arvutada ja keelde ning piiranguid rakendada;

 • lubada makse käsitsi sisestada.

Süsteem väljastab talitusreeglite rakendamise tulemusena:

 1. veateateid ja hoiatusi;
 2. lisab kliendile kohustusi;
 3. annab ametnikele tööülesanded;

Hoiatused on nendest kõige leebemad ja juhivad tähelepanu konkreetselt sõnastatud juhisele, mida peaks vältima või kontrollima ja mille põhjusi saab deklaratsiooni andmetes ka kohe parandada.
Töökäsk on ülesanne ametnikule millegi kontrollimiseks enne deklaratsiooni esitamist.
Kõige tõsisemad on veateated, mille põhjusi parandamata ei saa edasi liikuda ega deklaratsiooni esitada. Nii hoiatuste kui veateadete tekstis on viidatud ka konkreetsele lahtrile, millesse oli sisestatud probleeme tekitav väärtus ja mida peab muutma.

Kui kõik protseduuri passis olevad nõuded on täidetud, siis on võimalik deklaratsioon esitada ja jõuda olekusse, kus deklaratsioon on aktsepteeritud.

Protseduuride passid

Ajutiselt imporditud kauba taasväljavedu

3153 (PDF)

Kauba ajutine import

5300 (PDF)

Varude teade

Profiil V 1045, 1000 (PDF)

Kauba eksport

1000 (PDF)
Tagasimaksesüsteemis seestöödeldud kauba eksport 1041 (PDF)
Kauba eksport aktsiisilaost läbi teise liikmesriigi 1045 (PDF)
Tollilattu paigutatava kauba eelfinantseeritav eksport 1076 (PDF)
Kauba eksport pärast eelfinantseerimisega töötlemist 1077 (PDF)
Kauba ajutine eksport 2300 (PDF)
Vabasse ringlusse lubatud kauba ajutine eksport 2340 (PDF)
Seestöötlemise tagasimaksesüsteemis oleva kauba ajutine eksport 2341 (PDF)
Kauba reeksport pärast seestöötlemist 3151 (PDF)
Ajutiselt imporditud kauba reeksport 3153 (PDF)
Kauba reeksport pärast tolliladustamist 3171 (PDF)
Kauba reeksport pärast II kontrollitüüpi vabatsooni paigutamist 3178 (PDF)
Kauba reeksport pärast töötlemist tollikontrolli all 3191 (PDF)
Kauba reeksport 31xx (PDF)

Kauba vabasse ringlusse lubamine samaaegse

edasitoimetamisega eriterritooriumile

0100 (PDF)

Kauba vabasse ringlusse lubamine ladustamiseks

üheaegselt aktsiisi- ja maksulaos

0700 (PDF)
Kauba vabasse ringlusse lubamine 4000 (PDF)

Kauba vabasse ringlusse lubamine käibemaksuta

edasitoimetamiseks teise liikmesriiki

4200 (PDF)

Kauba vabasse ringlusse lubamine ladustamiseks kas

aktsiisi- või maksulaos

4500 (PDF)

Ühenduse kauba kodumaiseks kasutamiseks lubamine

kaubavahetuse raames, mis toimub ühenduse tolliterritooriumi

osade vahel või kauba vabasse ringlusse lubamine ühenduse

ja nende riikide vahelise kaubanduse raames, millega ühendus

on loonud tolliliidu

4900 (PDF)
Kauba taassissevedu pärast välistöötlemist 6121 (PDF)
Kauba taassissevedu pärast tekstiilitoote välistöötlemist 6122 (PDF)
Kauba taassissevedu pärast ajutist eksporti 6123 (PDF)

Pärast välistöötlemist kauba vabasse ringlusse

lubamine samaaegse

edasitoimetamisega teise liikmesriiki

6321 (PDF)

Pärast tekstiilitoodete välistöötlemist kauba vabasse ringlusse

lubamine samaaegse

edasitoimetamisega teise liikmesriiki

6322 (PDF)

Pärast ajutist eksporti kauba vabasse ringlusse lubamine

samaaegse edasitoimetamisega teise liikmesriiki

6323 (PDF)

Pärast välistöötlemist kauba vabasse ringlusse lubamine üheaegse

kauba suunamisega tolliladustamisest erinevale ladustamise

protseduurile

6821 (PDF)

Välistöötlemise eesmärgil tagasitoomiseks ajutiselt eksporditud

tekstiilitoote taassissevedu tingimusel, et kaup suunatakse

tolliladustamisest erinevale ladustamise protseduurile

6822 (PDF)

Kauba tolliladustamine

7100 (PDF)

Kauba tolliladustamine B-tüüpi tollilaos või paigutamine B-tüüpi

II kontrollitüüpi vabatsooni

7100b_7800b (PDF)

Kauba tolliladustamine D-tüüpi tollilaos või paigutamine D-tüüpi

II kontrollitüüpi vabatsooni

7100d_7800d (PDF)
Kauba tolliladustamine pärast välistöötlemist 7121 (PDF)
Kauba tolliladustamine pärast ajutist eksporti 7123 (PDF)

Kauba tolliladustamine pärast seestöötlemist

(tagasimaksesüsteem)

7141 (PDF)

Kauba tolliladustamine pärast seestöötlemist

(peatamissüsteem)

7151 (PDF)
Kauba tolliladustamine pärast ajutist importi 7153 (PDF)

Kauba tolliladustamine pärast seestöötlemist

(peatamissüsteem) teises liikmesriigis

7154 (PDF)
Kauba tolliladustamise jätkamine teises tollilaos 7171 (PDF)
Kauba tolliladustamine pärast töötlemist tollikontrolli all 7191 (PDF)

Kauba tolliladustamine pärast töötlemist tollikontrolli all

teises liikmesriigis

7192 (PDF)

Ekvivalentkaubast saadud kompensiatsioonitoote

eelnev eksport seestöötlemise (peatamissüsteem) raames

1100 (PDF)

Kauba välistöötlemine

2100 (PDF)
Kauba välistöötlemine pärast asendustoote eelnevat importi 2148 (PDF)
Kauba välistöötlemine pärast seestöötlemist 2151 (PDF)
Tekstiilitoote välistöötlemine 2200 (PDF)

Asendustoote eelnev import välistöötlemise soodustuste

raames

4800 (PDF)
Kauba seestöötlemine (peatamissüsteem) 5100 (PDF)

Kauba seestöötlemine (peatamissüsteem) pärast

ekvivalentkaubast saadud kompensatsioonitoote eelnevat

eksporti

5111 (PDF)

Kauba seestöötlemine (peatamissüsteem)

pärast välistöötlemist

5121 (PDF)

Seestöötlemisel (peatamissüsteem) oleva kauba

üleandmine teisele loa valdajale

5151 (PDF)

Kauba seestöötlemine (peatamissüsteem)

pärast ajutist importi

5153 (PDF)

Kauba seestöötlemine (peatamissüsteem)

pärast seestöötlemist

teises liikmesriigis

5154 (PDF)

Kauba seestöötlemine (peatamissüsteem)

pärast tolliladustamist

5171 (PDF)

Kauba seestöötlemine (peatamissüsteem)

pärast II kontrollitüüpi

vabatsooni paigutamist

5178 (PDF)

Kauba seestöötlemine (peatamissüsteem)

pärast töötlemist

tollikontrolli all

5191 (PDF)

Kauba seestöötlemine (peatamissüsteem)

pärast töötlemist

tollikontrolli all teises liikmesriigis

5192 (PDF)
Eelfinantseerimisega kauba töötlemine tollijärelevalve all 7700 (PDF)

Alates 01.07.2021 ei rakendata Complexi juhendeid impordideklaratsioonide sisestamisel ja esitamisel.

Uue impordideklaratsioonide töötlemise süsteemi Impulss kasutuselevõtust alates sisestatakse ja esitatakse impordideklaratsioonid süsteemis Impulss.

Enne 01.07.2021 esitatud impordi tollideklaratsioonide vaatamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning ekspordi tollideklaratsioonide vaatamine, sisestamine, esitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine jääb edasi süsteemi Complex.

 Tollideklaratsiooni täitmise juhend Complexis

(PDF, kehtiv alates 01.02.2019)

Aktsiisikaupade tollivormistuse juhend

(PDF)

Aktsiisikauba liigi määramine

(PDF, alates 18.06.2020)

Tolliväärtuse deklaratsiooni täitmisest

(PDF)

SAD XML Complexi katsetamisel (ning ka edasise töö jaoks) koostati tollideklaratsiooni illustreerivad XML-failid. Nende kahe faili põhjal saab ettekujutuse, milline näeb välja tollideklaratsioon XML kujul, mida saab lihtsalt ning mugavalt laadida tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Complex. NB! Laadige tingimata alla mõlemad failid!

Ühtse haldusdokumendi suuniste Lisa 1

(PDF)

Ühtse haldusdokumendi suunisdokument üleminekuperioodiks

(PDF) 
SAD Guidance document for the transitional period

(PDF)

Tollivormistus, kui isik on pankrotis

(PDF)

Maht- ja puistekauba deklareerimine mittetäieliku tollideklaratsiooniga

(PDF, alates 01.07.21)

Automatiseeritud ekspordisüsteem AES

Automatiseeritud ekspordi süsteem AES on ette nähtud ekspordi tollideklaratsioonide, väljumise ülddeklaratsioonide ja reekspordi teatiste andmete esitamiseks ja töötlemiseks.

AES vahetab välja praegused ekspordi ja väljumise süsteemid Complex, ECS2, ECS2BRD ja OMF, et viia ekspordiformaalsused vastavusse Liidu tolliseadustiku nõuetega.

Süsteem võetakse kasutusele 2023. a teisel poolaastal.

Ettevõte saab esitada andmeid X-tee vahendusel. Failid leiab veebilehelt Tehniline info.

X-tee dokumentatsiooni avaldamine:

 • ekspordi deklaratsiooniga seotud sõnumid – mais 2022,
 • väljumise deklaratsioonidega (VÜD, reekspordi teatis) seotud sõnumid – 3. kvartalis 2022.

Koolituskeskkonnas on AES arendusversioon (06.2022 seisuga), mis ei ole lõplik versioon ja ei sisalda kõiki funktsionaalsusi ja klassifikaatorite tõlkeid.

Testida saab kasutajaliidese kaudu deklaratsiooni täitmist, esitamist, muutmist (enne vabastamist) ja kehtetuks tunnistamist (enne vabastamist). X-tee kaudu andmete esitamist hetkel testida ei saa.

Koolituskeskkonna andmed ei ole toodangukeskkonna andmete koopia ja seetõttu ei pruugi kõikide ettevõtete andmed olla korrektsed.


Õiguste taotlemine

Kasutajaliidese testimiseks tuleb taotleda pääsuõigused Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonda.

Õiguste saamiseks tuleb täita taotlus ja saata see e-posti aadressile testimisetaotlus@emta.ee.

Samuti tuleb kinnitada taotlusel kasutustingimustega nõustumist.

Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud ettevõtte esindusõigusliku isiku (juhatuse liikme) poolt. Kui taotluse esitab volitatud esindaja, siis on vajalik esitada ka esindusõigust tõendav volikiri.

Õiguste andmisest teavitame teid e-kirjaga. Seejärel saate testimist alustada.

Testimise käigus tekkinud küsimusi ja ettepanekuid palume saata aesinfo@emta.ee.

Ekspordikontrollisüsteem ECS

Impordikontrollisüsteem ICS

Impordikontrollisüsteemi juhendid ja X-tee failid leiate lehelt „Teenuste tehniline info".

Transiidi andmevahetuse süsteem NCTS

Transiidideklaratsiooni ja TIR-märkmiku andmete (edaspidi transiidideklaratsioon) esitamine transiidi andmevahetuse süsteemi (New Computerised Transit System, NCTS) vahendusel on kohustuslik. Andmete esitajal on võimalik valida, kas ta esitab transiidideklaratsiooni ülddeklaratsiooni rollis või lisaks transiidideklaratsioonile esitab sisenemise või väljumise ülddeklaratsiooni.

Transiidideklaratsiooni ja TIR-märkmiku andmeid võib kasutada sisenemise või väljumise ülddeklaratsioonina, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. kaubad tuuakse EL-i tolliterritooriumile või viiakse sealt välja transiidiprotseduuriga
 2. transiidi andmeid vahetatakse infotehnoloogia ja arvutivõrgu abil
 3. andmed hõlmavad komisjoni delegeeritud määruse 2016/341 9. lisas nõutavaid andmeid

Transiidideklaratsiooni esitab tollile transiidiprotseduuri pidaja või TIR-märkmiku valdaja. TIR-vedude tollivormistus paberkandjal jätkub vastavalt TIR-konventsioonis sätestatud nõuetele. Elektroonilise transiidideklaratsiooni, sh ülddeklaratsiooni rollis, võib ettevõtja esitada, kasutades Maksu- ja Tolliameti veebipõhist süsteemi NCTS või ettevõtja infosüsteemi vahelise masin-masin liidese olemasolul ettevõtja infosüsteemi kaudu.

Turvalisuse ja julgeoleku andmetega transiidideklaratsioon (s.o transiidideklaratsioon ülddeklaratsiooni rollis) esitatakse piiritolliasutuses kauba sisseveol tolliterritooriumile ja sealt väljaveol, kui transiidiprotseduurile ei eelne ekspordi tolliprotseduur. Kauba transiitveol terminalist ja/või laost teise ELi liikmesriiki või EFTA riiki (Šveits, Norra, Island) turvalisuse ja julgeoleku andmeid ei esitata.

     

Oleme arendamas uut transiidisüsteemi (NCTS faas 5), mis asendab tänase NCTSi. Sellega viime transiidiformaalsused vastavusse Liidu tolliseadustikuga.

Dokumentatsiooni X-tee kasutajatele teeme kättesaadavaks mais 2022. Tehnilised spetsifikatsioonid leiate lehelt „Teenuste tehniline info".
Süsteem võetakse kasutusele 2023. a teisel poolaastal.

NCTS transiidi kasutusjuhend kliendile

TIR-märkmike töötlemine infosüsteemis NCTS

(kasutusjuhend kliendile)

Lisa „Vastavustabel"

NCTS kasutusjuhend autentimata isiku

transiidideklaratsioonide esitamiseks

NCTS4 ja NCTS5 tehnilised spetsifikatsioonid leiate lehelt „Teenuste tehniline info".

Koolituskeskkonnas on NCTS5 arendusversioon (06.2022 seisuga), mis ei ole lõplik versioon ja ei sisalda kõiki funktsionaalsusi ja klassifikaatorite tõlkeid.

Testida saab kasutajaliidese kaudu deklaratsiooni täitmist, esitamist, muutmist (enne vabastamist) ja kehtetuks tunnistamist (enne vabastamist). X-tee kaudu andmete esitamist hetkel testida ei saa. 

Koolituskeskkonna andmed ei ole toodangukeskkonna andmete koopia ja seetõttu ei pruugi kõikide ettevõtete andmed olla korrektsed.

NCTS5 kasutajaliidese tutvustav veebikoosolek toimub 2022. aasta septembri keskel (info uueneb).


Õiguste taotlemine

Kasutajaliidese testimiseks tuleb taotleda pääsuõigused Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonda.

Õiguste saamiseks tuleb täita taotlus ja saata see e-posti aadressile testimisetaotlus@emta.ee.

Samuti tuleb kinnitada taotlusel kasutustingimustega nõustumist.

Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud ettevõtte esindusõigusliku isiku (juhatuse liikme) poolt. Kui taotluse esitab volitatud esindaja, siis on vajalik esitada ka esindusõigust tõendav volikiri.

Õiguste andmisest teavitame teid e-kirjaga. Seejärel saate testimist alustada.

Testimise käigus tekkinud küsimusi ja ettepanekuid palume saata NCTS-INFO@emta.ee.

Ladustamisteadete töötlemise süsteem TERM

TERM – andmetöötlussüsteem, kus teostatakse kõik kauba ajutise ladustamisega seotud elektroonilised tegevused.

TERMi kasutavad ajutise ladustamise koha pidajad ladustamisteadete esitamiseks ja tolliga sõnumite vahetamiseks.

TERMi kasutusõigust võib endale taotleda ka kauba ladustaja, kes soovib näha ladustamisteateid, millel tema esineb kauba ladustajana.

Andmetöötlussüsteem TERM on asendatud uuendatud ladustamisteadete menetlemise süsteemiga TERM2.

Vanas TERMi versioonis on klientidel õigus menetleda neid ladustamisteateid, mis on tollile esitatud enne 1. juulit 2009.

Eesti tollitariifistik ETT

Alates 1. maist 2004 rakendusid kaupade impordil kolmandatest riikidest tollimaksud, mis põhinevad ühisel tollitariifistikul. Euroopa Liitu importimise ja liidust eksportimisega seotud meetmete kohaldamiseks kasutatakse Euroopa ühenduste integreeritud tariifistikku TARIC (Tarif Intégré Communautaire). TARICi rakendamiseks Eestis on välja töötatud Eesti Tollitariifistik (ETT), mis sisaldab lisaks liidu meetmetele ka Eesti riiklikke meetmeid.

X-tee failid leiate lehelt „Teenuste tehniline info".

Euroopa Liidu tolliotsuste süsteem CDS

Alates 2. oktoobrist 2017 on ette nähtud taotlemis- ja otsustusprotsessi ühtne lähenemisviis kogu Euroopa Liidus (EL) ning kauplejatele mõeldud ainulaadne kauplejaportaal, mis annab juurdepääsu üleeuroopalisele tolliotsuste süsteemile (Customs Decisions System, CDS).

CDSi üks osa on EL-i kauplejaportaal (Trader Portal, TP), mis on kauplejate ja nende esindajate koordinatsioonikeskus. Portaal annab juurdepääsu kõikidele Euroopa kauplejatele, kes vajavad oma tegevuseks ELis tolliotsust. Ettevõtjad saavad portaali kaudu esitada taotlusi, jälgida oma taotluse staatust, teostada järelmeetmeid (nt teha muudatusi), saada ülevaade tehtud või menetluses olevatest otsustest ja hallata oma ettevõtte suhtes tehtud otsuseid.

Tollilubade kehtivuse kontrollimine

CDSi sisenemine

NB! Tolliotsuste süsteemi ettevõtjaportaali (Trader Portal) sisenemisel ja selle kasutamisel esineb hetkel häireid.

Kui sisselogimisel kuvatakse veateade: „Customer xxx is not authorized to delegate customer xxx", siis puuduvad Teil pääsuõigused märgitud ettevõtte esindamiseks. Pääsuõiguseid saab lisada ettevõtte juhatuse liige läbi e-MTA menüüpunktist Seaded – Pääsuõigused. Infot pääsuõiguste andmise kohta leiate lehelt „Pääsuõiguste andmine ja lõpetamine".

Taotluse vastuvõtmine
Taotluse vastuvõtmine algab siis, kui kaupleja esitab tolliotsuse taotluse. See on esimene samm, mis tuleb loa saamiseks teha.
Taotluse vastuvõtmise kirjeldus (PDF)

Otsuse tegemine
Pärast taotluse vastuvõtmist hakkab tolliasutus seda loa andmise eesmärgil analüüsima.
Otsuse tegemise kirjeldus (PDF)

Paranduste haldamine
Selles otsustusprotsessi osas saavad nii kaupleja kui tolliasutus hallata parandusi.
Paranduste haldamise kirjeldus (PDF)

Lisateabe nõudmine
Selles otsustusprotsessi osas saab tolliametnik nõuda kauplejalt lisateavet.
Lisateabe nõudmise kirjeldus (PDF)

Tähtaja pikendamine
Selles otsustusprotsessi osas saab tolliametnik taotleda tähtaja pikendamist.
Tähtaja pikendamise kirjeldus (PDF)

Taotluse tagasivõtmine
Kauplejal on lubatud taotlus pärast selle esitamist tagasi võtta.
Taotluse tagasivõtmise kirjeldus (PDF)

Edasikaebamisõigus
Kauplejal on õigus esitada kaebus mis tahes otsuse peale, mille tolliasutus on teinud seoses taotluse või otsusega.
Edasikaebamisõiguse kirjeldus (PDF)

Otsuse peatamine
Otsuse saaja ja tolliasutus saavad otsuse konkreetsetel juhtudel peatada.
Otsuse peatamise kirjeldus (PDF)

Otsuse muutmine
Kui luba on antud, siis võib kas kaupleja või tolliametnik taotleda otsuse muutmist.
Otsuse muutmise kirjeldus (PDF)

Otsuse tühistamine
Kui luba on antud, siis võib tolliametnik otsustada otsuse tühistada.
Otsuse tühistamise kirjeldus (PDF)

Otsuse kehtetuks tunnistamine
Kui luba on antud, siis võib kas kaupleja või tolliametnik taotleda otsuse kehtetuks tunnistamist.
Otsuse kehtetuks tunnistamise kirjeldus (PDF)

Õigus olla ära kuulatud
Ärakuulamisõiguse protsess algatatakse siis, kui on kavatsus teha otsus, mis võib kauplejat kahjustada.
Ärakuulamisõiguse protsessi kirjeldus (PDF)

Otsuse kordushindamine
Kui luba on antud, siis võivad kaupleja, otsustuspädeva tolliasutuse tolliametnik, asjaomaste liikmesriikide tolliametnikud või muud asutused taotleda otsuse kordushindamist.
Otsuse kordushindamise kirjeldus (PDF)

Tolli- ja aktsiisilubade süsteem LUBA

Süsteemis LUBA saab loataotlusi ja lube esitada, vaadata, muuta, kustutada, tühistada ja kehtetuks tunnistada.

Tollideklaratsiooni vormistamisel kontrollib Impulsi ja Complexi loa kehtivust LUBA süsteemis ning loast tulenevad mitterahalised kohustused ehk aruanded esitatakse MIKO-s (aruandlus).

LUBA süsteemi load

1. Aktsiisilao tegevusluba
2. Alkoholi aktsiisivabastuse luba
3. Energia aktsiisivabastuse luba – elektrienergia
4. Energia aktsiisivabastuse luba – kutseline kalur
5. Energia aktsiisivabastuse luba – kütusekäitleja
6. Energia aktsiisivabastuse luba – laevavarustaja
7. Energia aktsiisivabastuse luba – maagaas
8. Kauba impordi käibemaksu lihtsustatud tasumise luba
9. Heakskiidetud eksportija luba
10. Heakskiidetud koha luba

11. Põhivara impordi käibemaksu lihtsustatud tasumise luba
12. Registreeritud kaubasaaja tegevusluba
13. Registreeritud kaubasaaja – juhuti vastuvõtt
14. Registreeritud kaubasaatja tegevusluba
15 Tolliagentuuri tegevusluba
16. Tunnistus konteineri lubamiseks tollitõkendiga kauba veole
17. Tunnistus maanteesõiduki lubamiseks tollitõkendiga kauba veole
18. Vabatsoonis tegutsemise luba
19. Väljumise kinnitamise luba

Laoarvestus ja aruandlus LAAK

Alates 1. veebruarist 2019 kehtima hakanud vedelkütuse seaduse § 61 kohaselt on kütuse hoiuteenuse osutaja kohustatud pidama kütuse ladustamise või töötlemisega seoses laoarvestust ning kajastama seda maksukorralduse seaduse § 259 alusel laoarvestuse ja -aruandluse andmekogus (LAAK).

Reaalajas kütuse arvestuse kajastamise kohustus on:

 1. ajutise ladustamise koha pidajal
 2. tollilaopidajal
 3. vabatsoonis tegutsemise luba omaval isikul
 4. seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamise luba omaval isikul
 5. aktsiisilaopidajal
 6. maksulaopidajal
 7. hoiuteenuse osutajal

Lisaks puudutab LAAK ka kütusest erineva kauba (edaspidi muu kaup) ladustamisega seotud isikuid (ajutise ladustamise koha pidaja, tollilaopidaja, maksulaopidaja ja vabatsoonis tegutsemise luba omav isik), kes sõltuvalt oma valmisolekust, kuid hiljemalt 01.12.2019 peavad hakkama esitama laoarvestuse koondaruandeid iga kuu 20. kuupäevaks täna kehtiva Maksu- ja Tolliameti süsteemi MIKO (mitterahaliste kohustuste aruandlus) asemel andmekogusse LAAK.

LAAK õiguste andmiseks tuleb:

 • juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis Seaded menüüpunkt Pääsuõigused;
 • valida rippmenüüst Esindajate pääsuõigused ning avanenud lehel vajutada nupul Uus pääsuõigus;
 • valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul Otsi; kui isik leitud, siis vajutada nupul Edasi ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
 • valida Üksikõigused, leida otsinguga koodi lahtrist LAAK õigused, märgistada vajalikud õigused ja vajutada nupule Lisan.

Andmed esitatakse e-MTAs, kus tuleb valida Toll → LAAK.

Kütuse arvestuse andmeid saab sisestada LAAKi kasutajaliidese kaudu käsitsi või edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu. Koondaruanded esitatakse LAAKi andmefailina XML-vormingus.

LAAK tehnilised spetsifikatsioonid leiate lehelt „Teenuste tehniline info".

Alates 1. jaanuarist 2020 toimuvad Eesti tollitariifistikus (ETT) kaubakoodide muutused, mis puudutavad muuhulgas kütuste KN-koode ning seeläbi ka LAAKis kannete tegemist. Kütuse KN-koodide muudatused on toodud veebilehel „Vedelkütuste KN-koodid".

Kuigi SADHES võimaldab juba alates 30. detsembrist 2019 valida aktsiisikauba saatedokumendile KN-koode, mis kehtivad alates 1. jaanuarist 2020, kasutage palun seda võimalust ainult juhul, kui kütuse lähetamisaeg jääb uude, 2020. aastasse. Seda põhjusel, et SADHESest edastatakse andmed KKSi lähetamisaja saabumisel ja KKSis kantakse kütus arvestusse uue KN-koodiga.
 

Kaubakoodide muutmine LAAKis

Juhul kui laos on kütuseid, mille kaubakood muutub alates 1. jaanuarist 2020 kehtetuks, on vaja LAAKi viia sisse vastav muudatus.

Olenevalt laotüübist on 2 varianti, kuidas kaubakoodi muuta:

 1. laotüübid, kus on olemas kanne „OLE" (s.o kauba olemuse erinevuse kanne) – tehke palun nimetatud kanne, märkides dokumenditüübiks „Muud“. Dokumendi numbri lahtrisse sisestage palun „KN muudatus 2020“.
 2. laotüübid, kus ei ole kannet „OLE" (näiteks hoiuteenuse osutaja) – tehke palun esmalt kanne „VAL" (s.o väljakanne), märkides dokumenditüübiks „Muud“ ning dokumendi numbri lahtrisse sisestage „KN muudatus 2020“. Seejärel tuleb teha samade andmetega uus kanne „SIS" (s.o sissekanne).

Eelkõige on sellised kaubakoodi muutused vajalikud neile, kes soovivad samades mahutites hakata ladustama uue kaubakoodiga kaupa (ehk siis koos vana kauba koodiga soovitakse ladustada uue kauba koodiga kaupa). Sellisel juhul tuleb vana kauba kood muuta ära enne uue kaubakoodiga kauba vastuvõtmist. Kui kaubakood on muutmata ja soovitakse uue koodiga kaupa vastu võtta, siis LAAK sellist kannet teha ei lase.

Kaubakoodide muudatusi saab LAAKis hakata tegema alates 1. jaanuarist 2020 ning need peavad olema tehtud hiljemalt 10. jaanuaril 2020. Alates 11. jaanuarist 2020 ei saa mittekehtivaid koode LAAKis enam kasutada, sh neid uute vastu ümber vahetada.

Abiinfo

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:

Mitterahaliste kohustuste aruandlus MIKO

MIKO (Mitterahalised Kohustused) hõlmab kliendi mitterahalisi kohustusi (aruandlust), milleks on aruanded, selgitused/teavitused, muu lisainformatsioon, mida klient peab maksuhaldurile esitama.

MIKO-s hallatakse nii maksu- kui tollipoole mitterahalisi kohustusi:

 • töötlemise aruanded
 • ladustamise aruanded
 • vedelkütuse aruanded
 • AVL (aktsiisivabastuse) aruanded
 • muud

Kliendi mitterahalise kohustuse aluseks saavad olla:

 • loapõhised kohustused (AVL aruanne),
 • registreeringupõhised kohustused (vedelkütuse aruanne),
 • deklaratsioonipõhised kohustused (töötlemise aruanne).

Sisenemisformaalsuste rakendus NES (ICS2)

Sisenemisformaalsuste rakenduse NES (National Entry System) eesmärk on tugevdada liitu sisenevate kaupade saabumiseelset ohutust ja turvalisust, rakendades liidu tolliseadustiku uusi nõudeid seoses sisenemise ülddeklaratsioonide esitamise ja töötlemisega.

Kaupade (ülddeklaratsiooni) andmeid esitavad ainult ettevõtted, kes on üldjuhul kauba vedaja rollis või nende esindajad.

NES koguprogramm koosneb kolmest suurest arendusetapist:

 • I arendusetapp: lennutranspordiga liikuva posti- ja kullersaadetiste käsitlemine – 2021;
 • II arendusetapp: kogu õhu teel veetavate kaupade käsitlemine – Euroopa Liidus 01.03.2023; Eesti võtab kasutusele 03.10.2023;
 • III arendusetapp: mere-, maantee- ja raudtee kaupade käsitlemine – 01.03.2024.

Rohkem informatsiooni NES (ICS2) kohta leiate Euroopa Liidu ICS2 veebilehelt.

Sisenemisformaalsuste süsteemi arenduseks on kasutatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahalisi vahendeid ning teenuse arendajaks on tarkvaraettevõte Nortal AS.

NES on liikmesriigipõhine rakendus, mis:

 • võtab vastu läbi Euroopa Komisjoni CRi (keskrepositooriumi) esitatud ülddeklaratsiooni;
 • võimaldab kaupade Eestisse saabumisel esitada kaupade esitamise teadet;
 • võimaldab andmeid esitada kas üle X-tee, läbi kasutajaliidese või failist laadimise kaudu.

Tekib ka võimalus sisenemisformaalsuste käigus tollile esitatud andmete taaskasutamiseks järgnevate tolliprotseduuride läbiviimisel.

Alates 15.03.2021 võtab NES vastu esitatud ülddeklaratsioone posti- ja kullersaadetiste kohta läbi Euroopa Komisjoni CRi (Common Repository) ehk tsentraalse infosüsteemi, millega kõik liikmesriigid on ühendatud, mida esitavad vedajad enne kauba jõudmist sihtriiki.

Alates 01.07.2021 lisandub NESi võimekus esitada kaupade ajutise ladustamise deklaratsioon (ALD), millega saab vastavalt vajadusele kaubad ajutisele ladustamisele paigutada.

NES-rakenduses on võimalik andmeid esitada X-tee kaudu masin-masin liidesega. Selleks peab ettevõtte infosüsteem olema liidestatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga.

X-tee teenuse avamiseks tuleb ettevõttel edukalt sooritada testid Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonnas. Pärast testimist sõlmime teie ettevõttega kirjaliku kokkuleppe X-tee kaudu andmevahetuse kohta NES-rakenduses ning avame teenuse e-MTA tootekeskkonnas.

Andmete esitamine läbi ICS2 STI-STP kasutajaliidese

Euroopa Komisjoni juhenddokumendid (ingl)

ICS2-STI-STP-GUIS-v1.50

Graphical User Interface Specifications

ICS2-STI-STP-UCS-v1.50

Use Case Specifications

ICS2-STP-Use Case Specifications-SfA-v1.90

Use Case Specifications

SD-ICS2-STI-STP-Graphical User Interface Prototype-SfA-v1.90

Graphical User Interface Prototype

ICS2-MON-Graphical User Interface Prototype-SfA-v2.90

Graphical User Interface Prototype

Kaupade andmeid saab edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu.

NES X-tee teenused on loetletud failis „NES X-tee spetsifikatsioon". Nende selgitused leiate järgmisest tabelist.

X-tee teenus Selgitus
createPresentationNotification.v1 PN esitamine
updatePresentationNotificationRequest.v1 PN muutmine
riskAnalysisStatus.v1 Riskide seisu päring
insertTemporaryStorageDeclaration.v1 ALD esitamine
updateTemporaryStorageDeclaration.v1 ALD muutmine
insertTemporaryStorageDeclarationWithDataReuse.v1 ALD esitamine andmete taaskasutamisega
updateTemporaryStorageDeclarationWithDataReuse.v1  ALD muutmine andmete taaskasutamisega
revokeTemporaryStorageDeclaration.v1 ALD tühistamine
euDeclaration.v1 ELi saadetiste esitamine
euPresentationNotification.v1 ELi saadetiste PNi esitamine


Ilmnenud vigade ja probleemide korral saatke palun järgmine info e-posti aadressile ics2.hd@emta.ee.

 • Süsteemi nimetus ja võimalusel selle konkreetne teenus/funktsionaalsus, kus esineb probleem/viga.
 • Vea saamise aeg (kuupäev/kellaaeg)
 • Konkreetne viga/kood
 • Kui viga saadakse kliendi veebirakenduses, siis ekraanitõmmis, kus on näha ka aadressiriba ja aeg ning viga.
 • Kui viga saadakse X-tee teenust kasutades, siis saadetav request sõnum ja vastu saadav response (kui saadakse), XML-vormingus.
 • Info kriitilisuse kohta (kas takistab nt tööd või ainult häirib, vmt)
 • Pöörduja kontakt (e-posti aadress, telefoninumber)

Enne X-tee sõnumite testima asumist palume teil tutvuda süsteemi NES tehnilise spetsifikatsiooniga (1.49 MB, PDF).

Küsimused saate saata e-posti aadressile nesinfo@emta.ee.

Masin-masin liidese kaudu andmete saatmise testimiseks tuleb liituda X-tee andmevahetuskihi arenduskeskkonnaga ja seadistada X-tee turvaserver. NES x-tee teenuste testimiseks MTA koolituskeskkonnas on vajalik registreerida enda alamsüsteem arenduse (ee-dev) keskkonda. Täiendav info X-tee kohta on kättesaadav Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) veebilehelt „Liitumine X-teega" ning küsimusi saate esitada kasutajatoele e-posti aadressil help@ria.ee ja telefonil 663 0230 (tööajad: E–N 8.30–17.00 ja R 8.30–16.00).

Koolituskeskkonna õigused

Kasutajaliidese testimiseks tuleb taotleda pääsuõigused e-MTA koolituskeskkonda.

X-tee testimiseks võite taotleda pääsuõigused e-MTA koolituskeskkonda – sellisel juhul on võimalik NESi kasutajaliidesest kontrollida esitatud dokumentide olekuid ja andmete kandumist üle X-tee Maksu- ja Tolliameti süsteemi NES.

Õiguste (NES kasutajaliidese ja/või NES x-tee teenuste) saamiseks tuleb täita taotlus Maksu- ja Tolliameti tolliinfosüsteemide testimiseks. Digiallkirjastatud taotluse palume edastada e-posti aadressile testimisetaotlus@emta.ee.

Õiguste saamiseks tuleb kinnitada taotlusel ka kasutustingimustega nõustumist.

Taotlus peab olema allkirjastatud ettevõtte esindusõigusliku isiku (juhatuse liikme) poolt. Kui taotluse esitab volitatud esindaja, siis on vajalik esitada ka esindusõigust tõendav volikiri.

Õiguste andmisest teavitame teid e-kirjaga. Seejärel saate testimist alustada.

Tootekeskkonna õigused

NESi õiguste andmiseks e-teenuste keskkonnas e-MTA tuleb:

 1. juhatuse liikmel siseneda e-MTAsse esindaja rollis ning valida rubriigis Seaded menüüpunkt Pääsuõigused;
 2. valida rippmenüüst Esindajate pääsuõigused ning avanenud lehel vajutada nupul Uus pääsuõigus;
 3. valida isik, kellele soovitakse anda pääsuõigused: sisestada isiku- või registrikood, vajutada nupul Otsi; kui isik leitud, siis vajutada nupul Edasi ning täita õiguste kehtivuse algus- ja lõppkuupäev;
 4. valida Üksikõigused, leida otsinguga koodi lahtrist NES õigused, märgistada vajalikud õigused ja vajutada nupule Lisan.

NESi üksikõigused

 • Sisenemisformaalsused (NES) – vaataja – õigusega saab: vaadata ülddeklaratsiooni; vaadata kauba esitamisteadet; vaadata ajutise ladustamise deklaratsiooni; vaadata järgmisi toiminguid.
 • Sisenemisformaalsused (NES) – laopidaja – õigusega saab: vaadata ülddeklaratsiooni; esitada, vaadata, muuta, tühistada kauba esitamisteadet; esitada, vaadata, muuta ja tühistada ajutise ladustamise deklaratsiooni; vaadata ja muuta äripartnerite nimekirja;
 • Sisenemisformaalsused (NES) – andmete esitaja – õigusega saab: vaadata ülddeklaratsiooni; esitada, vaadata, muuta, tühistada kauba esitamisteadet; esitada, vaadata, muuta ja tühistada ajutise ladustamise deklaratsiooni.

ICS2 STI-STP (Import Control System Shared Trader Interface - Shared Trader Portal) õigused

ICS2 STI-STP õigused on vaja nii test- kui tootekeskkonna jaoks.

Pääsuõiguste nimetused:

 • ICS2 STI-STP süsteemis andmete sisestamine, esitamine ning esitatud andmete muutmine
  ENS filingute sisestamine, esitamine ja esitatud filingutes andmete muutmine; sõnumite vaatamine; seadete haldus; vastavustestide läbimiseks õigused.
 • ICS2 STI-STP süsteemis parameetrite seadistamine
  Sõnumite vaatamine; seadete haldus; vastavustestide läbimiseks õigused.
 • ICS2 STI-STP süsteemist teavituste saaja
  Transpordivahendis saabumisteate saaja; kauba kontolli suunamise info saaja; saadetise oleku info saaja.
 • ICS2 STI-STP süsteemis piiratud andmete sisestamine, esitamine ning esitatud andmete muutmine
  Transpordivahendi saabumisteate esitamine; sõnumite vaatamine; vastavustestide läbimiseks õigused.

Maksu- ja Tolliameti koolituskeskkonda saab sisse logida Eestis väljastatud ID-kaardiga, mobiil-ID ja Smart-ID'ga. Kui kasutada ID-kaarti siis peab testijal olemas olema kehtiv ID-kaart ja arvutil ID-kaardi lugeja. Pärast sisse logimist valige Toll ja seejärel vastav rakendus (ICS2 STI-STP, NES). 

UUM&DS sertifkaadi lisamine ettevõtte kontole on ICS2 STI-STP läbitavate vastavustestimise eeldus.

Tehniline teave testimiseks

X-tee spetsifikatsioonid | pdf UUM&DS kliendi juhend, sertifikaadi lisamine ettevõtte kontole

Juhime tähelepanu, et juhendis toodud UUM&DS link on testkeskkonna ehk Conformance environment keskkonna link.

Testimisel palume arvestada alljärgnevaga:

 • koolituskeskkonna andmed ei ole tootekeskkonna andmete koopia ja seetõttu ei pruugi kõikide ettevõtete andmed olla korrektsed.
 • testide läbiviimise edukamaks kulgemiseks on vajalik esitada koos taotlusega nende ettevõtete nimed ja EORI numbrid, mida te oma testandmetes kasutama hakkate. Samuti, mis toiminguid ja profiile testida soovite. See tagab testimiseks vajalike eeltingimuste kvaliteetsema ettevalmistuse.

Testimisel ilmnenud vigade ja probleemide korral kirjeldage võimalikult täpselt, missuguse tegevuse käigus ja missugustel tingimustel viga tekkis ning edastage veateadete tekst koos ekraanipildiga. Sõnumivahetusel või kasutajaliideses XML-faili üleslaadimisel tekkivate vigade korral lisage kasutatud sõnumi XML.

XML-vormingus failid

Testimise tulemused või testimisel tekkinud küsimused palume edastada e-posti aadressile nesinfo@emta.ee.

Tollikontrollide rakendus

Kliendile on olemas üks kasutusõigus – tollikontrollide kliendi rakenduse kasutamise õigus. Õigus võimaldab kliendil esitada kontrolli käigus küsitud dokumente, jälgida kontrolli käiku ja kontrollidokumente ning digiallkirjastada dokumente.

Eraisikutele kuvatakse tollikontrollide kliendi rakenduse kasutamise õigus vaikimisi. See tähendab, et eraisik ei pea endale infosüsteemi kasutajaõigusi tellima.

Eriprotseduuride teabevahetus INF STP

Eriprotseduuride teabevahetuse süsteem (INF STP) on üleeuroopaline keskne süsteem, mis on kasutusel alates 01.06.2020. INF teabelehe õiguslik alus on delegeeritud määruse 2015/2446 (DA) art 176.

INF STP süsteem asendab paberkandjal INF 1, INF 2, INF 5 ja INF 9 teabelehti ning võimaldab ettevõtjal esitada töödeldavat kaupa käsitlevaid andmeid elektroonselt. INF teabelehti tuleb esitada juhul, kui vastav kohustus on sätestatud sees- või välistöötlemise loaga. Üldjuhul sätestatakse kohustus siis, kui sees- või välistöötlemise luba hõlmab rohkem kui ühte liikmesriiki, s.t protseduuri alustamine ja lõpetamine või järjestikused töötlemistoimingud toimuvad erinevates liikmesriikides.

INF teabeleht sisaldab andmeid töödeldava kauba kohta, mille alusel toll saab teostada järelevalvet kauba koguste üle, arvutada impordimakse ja rakendada kaubanduspoliitilisi meetmeid. Ettevõtjad saavad INF teabelehti süsteemi sisestada ja sisestatud andmeid vaadata. Toll teeb INF teabelehele märkeid vastavalt ettevõtja poolt esitatud tollideklaratsioonidele, s.t, et INF teabele number peab olema märgitud tollideklaratsioonile. Üks INF teabeleht võib sisaldada ühe või enama tollideklaratsiooniga alustatud ja lõpetatud toiminguid.

INF STP süsteemi saab siseneda e-MTA menüüpunktist TollÕigused ja kohustusedEriprotseduuride teabevahetus (INF STP).

Pääsuõigused Sisenemiseks on vaja pääsuõiguseid:

 • pääsuõigus INF teabelehe sisestamiseks on üksikõigus „UUMDS.EO.INFSTP_EXECUTIVE",
 • pääsuõigus INF teabelehe vaatlemiseks on üksikõigus „UUMDS.EO.INFSTP_CONSULTATIVE".

Pääsuõiguseid saab lisada e-MTA menüüpunktist SeadedPääsuõigused. Lisainfot pääsuõiguste andmise kohta leiate lehelt Pääsuõiguste andmine ja lõpetamine.

Välistöötlemine (OP EX/IM) või eelneva ekspordiga seestöötlemine (IP EX/IM)

 1. Sees- või välistöötlemise loale on märgitud nõue kasutada INF teabelehte.
 2. Ettevõtja esitab INF STP süsteemis „INF loomise avalduse“.
 3. Toll aktsepteerib „INF loomise avalduse“ ja süsteem genereerib INF teabelehe numbri.
 4. Protseduuri alustamiseks esitab ettevõtja välistöötlemise (2100) või eelneva ekspordi (1100) deklaratsiooni(d), kus lisadokumendi koodiks on märgitud C710 „Teabeleht“ ja INF teabelehe number.
 5. Toll aktsepteerib ja vabastab tollideklaratsiooni(d) ning märgib deklareeritud kauba andmed INF süsteemis vastavale teabelehele.
 6. Kaupade väljaviimisel EList märgib toll väljaviimise tulemused (kontrolli tulemused väljumistolliasutuses) INF süsteemis vastavale teabelehele.
 7. Protseduuri lõpetamiseks esitab ettevõtja reimpordi (6121) või seestöötlemise (5111) tollideklaratsiooni(d), kus lisadokumendi koodiks on märgitud C710 „Teabeleht“ ja INF teabelehe number.
 8. Toll aktsepteerib ja vabastab tollideklaratsiooni(d) ning märgib deklareeritud kauba andmed INF süsteemis vastavale teabelehele.
 9. Teabeleht saab oleku „Töödeldud“.

Seestöötlemine (IP IM/EX) või eelneva impordiga välistöötlemine (OP IM/EX)

 1. Sees- või välistöötlemise loale on märgitud nõue kasutada INF teabelehte.
 2. Ettevõtja esitab INF STP süsteemis „INF loomise avalduse“.
 3. Toll aktsepteerib „INF loomise avalduse“ ja süsteem annab INF teabelehe numbri.
 4. Protseduuri alustamiseks esitab ettevõtja seestöötlemise (5100) või eelneva impordi (4800) tollideklaratsiooni(d)), kus lisadokumendi koodiks on märgitud C710 „Teabeleht“ ja INF teabelehe number.
 5. Toll aktsepteerib ja vabastab tollideklaratsiooni(d) ning märgib deklareeritud kauba andmed INF süsteemis vastavale teabelehele.
 6. Protseduuri lõpetamiseks esitab ettevõtja reekspordi (3151) või välistöötlemise (2148) tollideklaratsiooni(d), kus lisadokumendi koodiks on märgitud C710 „Teabeleht“ ja märgitud INF teabelehe number.
 7. Toll aktsepteerib ja vabastab tollideklaratsiooni(d) ning märgib deklareeritud kauba andmed INF süsteemis vastavale teabelehele.
 8. Kaubad viiakse EList välja ja toll märgib väljaviimise tulemused INF süsteemis vastavale teabelehele.
 9. Teabeleht saab oleku „Töödeldud“.

Viimati uuendatud 25.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?