Välistöötlemine

Välistöötlemine annab osalise või täieliku tollimaksuvabastuse väljapoole liidu tolliterritooriumi töötlemiseks väljaveetud kauba reimpordil.
 • Reimpordil rakendatakse valmistootele kaubanduspoliitilisi meetmeid (nt koguselised piirangud), v.a juhul, kui tegemist on parandamisega või kui vastavalt päritolureeglitele on kaup säilitanud ELi päritolu.
 • Välistöötlemist rakendatakse liidu kaubal.

Välistöötlemise luba ja taotlemine

Välistöötlemise rakendamiseks on vaja tolli luba. Lubasid on 3 erinevat liiki:

 • ühtne luba – eri liikmesriike hõlmav luba, kui välistöötlemist ja reimporti rakendatakse erinevates liikmesriikides;
 • tavaline luba – ühes liikmesriigis kehtiv luba;
 • tollideklaratsiooni alusel antud luba – ühekordseteks parandustoiminguteks väljastatav luba.

Luba saab taotleda liidu tolliterritooriumil asutatud isik, kelle peamine raamatupidamine asub Eestis.


Loa taotlemise eeltingimused:

 • väljaviidav kaup on valmistootes identifitseeritav (v.a ekvivalentkaup või standardvahetus)
 • töötlemise arvestus võimaldab tollil teostada järelevalvet
 • väljaviidavale kaubale ei rakendata eksporditoetusi ja muid LTS 259 (2) nimetatud soodustusi.

Loaomaniku kohustused

 • kaupade välja- ja sisseveo dokumentide korrektne vormistamine ja tollideklaratsiooni nõuetekohane täitmine
 • kaupade üle korrektse arvestuse pidamine
 • impordimaksude õige arvestamine ja tasumine
 • asjassepuutuvate andmete muutumisel tolli teavitamine.

Ühtse ja tavalise loa saamiseks esitatakse loa taotlus elektroonselt süsteemis CDS (vt juhendit). Koos loa taotlusega esitatakse järgmised lisadokumendid:

 • välistöötlemise arvestuse vorm. Arvestus peab sisaldama DA artiklis 178 nimetatud andmeid.
 • töövõtuleping, kui töötlemine toimub tööettevõtte lepingu alusel.

Ühtse loa menetlemiseks kulub kuni 90 päeva (IA art 260). Tavalise loa menetlemiseks kulub kuni 30 päeva (DA art 171). Menetlemise periood algab päevast, millal kõik vajalikud dokumendid ja informatsioon on tollile esitatud.

Loa väljastamisest keeldumise kohta teeb toll põhjendatud kirjaliku otsuse. Loa väljastamisest keeldumise otsuse kohta võib loa taotleja esitada vaide 30 päeva jooksul.

Tollideklaratsiooni alusel saab välistöötlemise protseduurile suunamise luba taotleda juhul kui ei ole tegemist põllumajanduskaupadega (DA lisa 71-02).

Loa saamiseks esitatakse töötlemiskoha järgsesse tolliasutusse asjakohane tollideklaratsioon (profiil E1). Tollideklaratsiooni alusel luba ei saa taotleda, kui tollideklaratsiooni esitamiseks kasutatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni (LTS 166) või muud lihtsustust (LTS 179, 182).

Kauba vabastamist protseduuriks (tollideklaratsiooni olek „vabastatud“) loetakse loa väljastamiseks (IA art 262).

Loa väljastamisest keeldumise kohta teeb toll põhjendatud kirjaliku otsuse ning loa taotleja esitada vaide 30 päeva jooksul.

Protseduur

Kaupade tasuta parandamine garantiilepingu alusel, vabasse ringlusse lubamisel tollimaksu ja käibemaksu ei maksta (LTS art 260 (1)).

Kaupade parandamine ja töötlemine - imporditollimaksu summa määratakse üldjuhul töötlemiskulude alusel (LTS 86 (5)), mis sisaldab kauba importimisega seotud laadimis-, transpordi- ja kindlustuskulusid ELi piirini (LTS art 71 (1) e)).

Käibemaks makstakse töötlemiskulude alusel, mis sisaldab kõiki laadimis-, transpordi- ja kindlustuskulusid, nii kauba ekspordil Eesti piirist töötlemiskohta kui impordil Eesti piirini (käibemaksuseaduse § 13 lg 5 ).

Kui töödeldud tootele kohaldatakse koguselist tollimaksu arvutatakse tollimaksu summa vastavalt DA art 75: [(töödeldud toote tolliväärtus – eksporditud kauba statistiline väärtus) x töödeldud tootele kohaldatav tollimaksu summa] /töödeldud toote tolliväärtus.

Protseduuri rakendamiseks esitatakse loal märgitud protseduuri alustavale tolliasutusele (tollideklaratsiooni alusel antud loa korral töötlemisjärgsele tolliasutusele).

Lisadokumentide viited märgitakse tollideklaratsioonile (lahter 44) ja esitatakse tolli nõudmisel:

 • kauba väärtust tõendav dokument (kauba arve või pro-forma arve);
 • välistöötlemise luba (tavalise ja ühtse loa korral);
 • teabeleht INF 2 juhul, kui valmistoote reimport toimub teises liikmesriigis (TDA lisa 13 Lisa 71).

Toll võib nõuda muude asjassepuutuvate dokumentide esitamist.

Deklaratsiooni esitamisel lisadokumente üldjuhul ei esitata vaid need tuleb hoida tollile kättesaadavad ja esitada tolli nõudmisel.

Loa omanik või loa omanikult nõusoleku saanud isik esitab reimpordi tollideklaratsiooni Impulsis (LTS art 259 lg 1).

Deklareerida saab profiilil „H1“ või kasutada lihtsustusi „I1A“ (eelneva loaga) või „I1B“ (eelneva loata).

Profiili „I1A“ saab kasutada, kui tollilt on taotletud:

 • välistöötlemise luba (OPO luba) ja
 • lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamise luba (SDE luba).

Profiilis „I1B“ on lubatud vaid lisadokumentide hilisem esitamine lisadeklaratsiooniga.
Üldjuhul järgneb lihtsustatud deklaratsioonile lisadeklaratsiooni esitamine. Kui saadetise väärtus ei ületa 1000 eurot ega kogus 1000 kg, võib loobuda lisadeklaratsiooni esitamise kohustusest, lihtsustatud deklaratsioonile märgitakse lisateabekood 94300.

Impulsis kasutatakse andmete sisestamiseks lehekülgi: Üldosa, Isikud ja Kaubad. Osade andmeelementide korral on lubatud valida, kas esitada need üldtasemel või kauba tasemel. Kui andmed esitatakse üldtasemel, siis kehtivad need kogu reimpordi tollideklaratsiooni kohta, aga kui esitatakse konkreetse kauba juures, siis kehtivad andmed ainut kauba kohta. Impulsis lisatakse CDSis taotletud loa numbri tolliotsuse andmeelementi.
 

Reimpordi tollideklaratsiooni esitamine Impulsis

 • Sisenege e-teenuste keskkonda e-MTA: TollTollideklaratsioonid Impordi tollideklaratsiooni töötlemise süsteem „Impulss".
 • Vajutage paremal pool nupule „Uus deklaratsioon“.
 • Tollideklaratsiooni täitmine algab profiili valikust, järgneb deklaratsiooni liigi valik.
 • Reimpordi tollideklaratsiooni täitmise erisused (tutvuge Impulsi juhendite lehel juhendiga „Tollideklaratsiooni täitmine Impulsis").
Andmeelemendid Välistöötlemise luba on ühtne, tavaline või antud tollideklaratsiooni alusel
Eelnevad dokumendid ja mahakandmine
1201002000–1201001000
Märgitakse ekspordi tollideklaratsiooni number, kui välistöötlemise luba oli antud tollideklaratsiooni alusel.
Lisadokumendid ja mahakandmine
1203002000–1203001000
 • Märgitakse kauba väärust tõendav dokument: N935 – Kaubaarve või N325 – Esialgne kaubaarve.
 • Märgitakse maksude käsitsi arvutamise tõendav dokument, kood „4004".
 • Märgitakse kõik dokumendid, mis on vajalikud kauba vabasse ringlusse lubamiseks ning esitatakse tolli nõudmisel.
Tolliotsused
1212002000–1212080000
Ühtse või tavalise loa korral märgitakse CDSis ettevõttele antud OPO loa number.
Protseduur
1109001000
Märgitakse kood „61" (reimport vabaks ringluseks).
Eelnev protseduur
1109002000
Märgitakse kood „21" (kui reimport on pärast välistöötlemist)
Lisaprotseduur
1110000000
 • Märgitakse koodiks „000", kui kasutatakse tasulist töötlemist või asendamist või remonti.

Tolli- ja käibemaks makstakse töötlemiskulude summalt + kindlustus- ja veokulud. Lisadokument „Maksude käsitsi arvutamist tõendav dokument (kood „4004“) on kohustuslik.

 • Märgitakse koodiks „B02", kui töödeldud tooted tuuakse tagasi pärast tasuta remonti (sh garantiiremonti).
 • Märgitakse koodiks „B03", kui töödeldud tooted tuuakse tagasi pärast tasuta asendamist.

Lisakoodide korral „B02" ja „B03" maksude käsitsi arvutamist tõendav dokumenti ei kasutata.

Kauba garantiiremont väljaspool liidu tolliterritooriumi

Garantiiremondiks loetakse kauba tasuta parandamist lepingulise või seadusejärgse garantiikohustuse või tootmisdefekti tõttu.

Kui defekt võeti arvesse juba enne kauba esmakordset vabasse ringlusse lubamist, ei ole tegemist garantiiremondiga (nt defekti tõttu allahinnatud kaup).

Kauba toimetamisel garantiiremondi eesmärgil väljapoole liidu tolliterritooriumi rakendatakse välistöötlemist, kuna välistöötlemise protseduuri kasutamine võimaldab kaupa reimportida maksuvabalt (vabastus tollimaksust vastavalt LTS art 260 (1), vabastus käibemaksust vastavalt käibemaksuseaduse § 13 lõikele 5).

Ühekordseks remondiks esitatakse asukohajärgsele tolliasutusele välistöötlemise tollideklaratsioon.

Lisadokumentide viited märgitakse tollideklaratsioonile (lahter 44) ja esitatakse tolli nõudmisel:

 • kauba väärtust tõendav dokument (kauba arve või pro-forma arve)
 • teabeleht INF 2 juhul, kui reimport toimub teises liikmesriigis (TDA lisa 13 lisa 71).

Toll võib nõuda muude asjassepuutuvate dokumentide esitamist.

Kui garantiiremonti teostatakse pidevalt või kui soovitakse kasutada lihtsustatud korras deklaratsiooni esitamist, siis taotletakse välistöötlemise tavaluba (vt protseduuri rakendamine.

Kauba reimpordil esitatakse tolliprotseduuri lõpetavale tolliasutusele impordi tollideklaratsioon.

Garantiileping, mis tõendab kauba tasuta parandamist lepingulise või seadusjärgse garantiikohustuse või tootmisdefekti tõttu, tuleb hoida tollile kättesaadavana ja esitada tolli nõudmisel.

Kui kaup on toimetatud garantiiremonti välistöötlemise tolliprotseduuri rakendamata (nt koos reisijaga, postisaadetisega, ekspordi tolliprotseduuriga vms), võib reimpordil siiski saada maksuvabastuse, kui välistöötlemisluba taotletakse tagasiulatuvalt (LTS art 211 (2)).

Üldjuhul taotletakse tagasiulatuvalt välistöötlemise tavaluba.

Kui tegemist on mittekaubandusliku laadi kaubaga (isiklikuks otstarbeks) saab tagasiulatuvat luba taotleda tollideklaratsiooni alusel (DA art 163 (1) f)), vaata tollideklaratsiooni alusel vormistust.

Kui eelnevat elektroonset ekspordideklaratsiooni ei ole, siis lahtrisse 40 C „Viide“ märgitakse ekspordi viis, nt „postipakk“, „kuller", „reisija". Toll võib nõuda väljavedu tõendavate dokumentide esitamist.

Tagasiulatuv luba väljastatakse juhul, kui toll on veendunud, et tegemist on kaubaga, mis oli eelnevalt garantiiremonti viidud.

Luba loetakse väljastatuks, kui impordi tollideklaratsioonil on „kaup vabastatud” märge. Välistöötlemisele suunamise tollideklaratsiooni tagantjärgi ei vormistata.

Loa väljastamisest keeldumisest teatab tolliasutuse juhataja taotlejale kirjalikult. Kui tagasiulatuvat välistöötlemise luba ei väljastata, tuleb kauba vabasse ringlusse lubamisel maksta kaubale rakenduvad imporditollimaksud ja muud tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvad siseriiklikud maksud.

Viimati uuendatud 13.01.2022

Kas sellest lehest oli abi?