Välistöötlemine

Välistöötlemine annab osalise või täieliku tollimaksuvabastuse väljapoole liidu tolliterritooriumi töötlemiseks väljaveetud kauba reimpordil.
 • Reimpordil rakendatakse valmistootele kaubanduspoliitilisi meetmeid (nt koguselised piirangud), v.a juhul, kui tegemist on parandamisega või kui vastavalt päritolureeglitele on kaup säilitanud ELi päritolu.
 • Välistöötlemist rakendatakse liidu kaubal.

Välistöötlemise luba ja taotlemine

Välistöötlemise rakendamiseks on vaja tolli luba. Lubasid on 3 erinevat liiki:

 • ühtne luba – eri liikmesriike hõlmav luba, kui välistöötlemist ja reimporti rakendatakse erinevates liikmesriikides;
 • tavaline luba – ühes liikmesriigis kehtiv luba;
 • tollideklaratsiooni alusel antud luba – ühekordseteks parandustoiminguteks väljastatav luba.

Luba saab taotleda liidu isik, kes on töötleja või kes korraldab töötlemist ning kelle peamine raamatupidamine asub Eestis.


Loa taotlemise eeltingimused:

 • väljaviidav kaup on valmistootes identifitseeritav (v.a ekvivalentkaup või standardvahetus)
 • töötlemise arvestus võimaldab tollil teostada järelevalvet
 • väljaviidavale kaubale ei rakendata eksporditoetusi ja muid LTS 259 (2) nimetatud soodustusi.

Loaomaniku kohustused

 • kaupade välja- ja sisseveo dokumentide korrektne vormistamine ja tollideklaratsiooni nõuetekohane täitmine
 • kaupade üle korrektse arvestuse pidamine
 • impordimaksude õige arvestamine ja tasumine
 • asjassepuutuvate andmete muutumisel tolli teavitamine.

Ühtse ja tavalise loa saamiseks esitatakse loa taotlus elektroonselt süsteemis CDS (vt juhendit). Koos loa taotlusega esitatakse järgmised lisadokumendid:

 • välistöötlemise arvestuse vorm. Arvestus peab sisaldama DA artiklis 178 nimetatud andmeid.
 • töövõtuleping, kui töötlemine toimub tööettevõtte lepingu alusel.

Ühtse loa menetlemiseks kulub kuni 90 päeva (IA art 260). Tavalise loa menetlemiseks kulub kuni 30 päeva (DA art 171). Menetlemise periood algab päevast, millal kõik vajalikud dokumendid ja informatsioon on tollile esitatud.

Loa väljastamisest keeldumise kohta teeb toll põhjendatud kirjaliku otsuse. Loa väljastamisest keeldumise otsuse kohta võib loa taotleja esitada vaide 30 päeva jooksul.

Tollideklaratsiooni alusel saab välistöötlemise protseduurile suunamise luba taotleda juhul kui ei ole tegemist põllumajanduskaupadega (DA lisa 71-02).

Loa saamiseks esitatakse töötlemiskoha järgsesse tolliasutusse asjakohane tollideklaratsioon (profiil E1). Tollideklaratsiooni alusel luba ei saa taotleda, kui tollideklaratsiooni esitamiseks kasutatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni (LTS 166) või muud lihtsustust (LTS 179, 182).

Kauba vabastamist protseduuriks (tollideklaratsiooni olek „vabastatud“) loetakse loa väljastamiseks (IA art 262).

Loa väljastamisest keeldumise kohta teeb toll põhjendatud kirjaliku otsuse ning loa taotleja esitada vaide 30 päeva jooksul.

Protseduur

Kaupade tasuta parandamine garantiilepingu alusel, vabasse ringlusse lubamisel tollimaksu ja käibemaksu ei maksta (LTS art 260 (1)).

Kaupade parandamine ja töötlemine - imporditollimaksu summa määratakse üldjuhul töötlemiskulude alusel (LTS 86 (5)), mis sisaldab kauba importimisega seotud laadimis-, transpordi- ja kindlustuskulusid ELi piirini (LTS art 71 (1) e)).

Käibemaks makstakse töötlemiskulude alusel, mis sisaldab kõiki laadimis-, transpordi- ja kindlustuskulusid, nii kauba ekspordil Eesti piirist töötlemiskohta kui impordil Eesti piirini (käibemaksuseaduse § 13 lg 5 ).

Kui töödeldud tootele kohaldatakse koguselist tollimaksu arvutatakse tollimaksu summa vastavalt DA art 75: [(töödeldud toote tolliväärtus – eksporditud kauba statistiline väärtus) x töödeldud tootele kohaldatav tollimaksu summa] /töödeldud toote tolliväärtus.

Protseduuri rakendamiseks esitatakse loal märgitud protseduuri alustavale tolliasutusele (tollideklaratsiooni alusel antud loa korral töötlemisjärgsele tolliasutusele).

Lisadokumentide viited märgitakse tollideklaratsioonile (lahter 44) ja esitatakse tolli nõudmisel:

 • kauba väärtust tõendav dokument (kauba arve või pro-forma arve);
 • välistöötlemise luba (tavalise ja ühtse loa korral);
 • teabeleht INF 2 juhul, kui valmistoote reimport toimub teises liikmesriigis (TDA lisa 13 Lisa 71).

Toll võib nõuda muude asjassepuutuvate dokumentide esitamist.

Deklaratsiooni esitamisel lisadokumente üldjuhul ei esitata vaid need tuleb hoida tollile kättesaadavad ja esitada tolli nõudmisel.

Protseduuri lõpetamiseks esitab loa omanik järelevalve tolliasutusele järgneva tolliprotseduuri või reimpordi rakendamise tollideklaratsiooni.

Reimport

Reimpordi korral esitatakse tollideklaratsioon I profiiliga H.

Lahtris 37A ,,Nõutud protseduur“ märgitakse protseduuri kood 61.
Lahtris 37B „Eelnev protseduur“ märgitakse protseduuri kood 21 või 22.
Lahter 40 A-D eelnev dokument Z- eelnev dokument ja eelneva deklaratsiooni number ja kuupäev.

Loa omanik (ühtse loa korral loal märgitud isik) või loa omanikult nõusoleku saanud isik esitab järelevalve tolliasutusele reimpordi tollideklaratsiooni (LTS 259 (1)). Kauba väärtust tõendava dokument ja kõik teised dokumendid, mis on vajalikud kauba vabasse ringlusse lubamiseks (impordi litsents, kui see on nõutav jne) märgitakse deklaratsiooni lisadokumentideks (lahter 44) ja esitatakse tolli nõudmisel.

Lahtris 44AA „Lisadokumendi kood“ märgitakse kood „4004“ ja N „325“. Deklarant arvutab maksud välja ning sisestab käsitsi lahtrisse 47.

Maksude arvutus näidatakse maksude arvutamisel lehel (lahter 44AA, kood 4004), mida saab failina lisada deklaratsioonile või mis hoitakse tollile kättesaadavana ja esitatakse tolli nõudmisel.


Kaup jääb kolmandasse riiki

Kui välistöötlemiseks eksporditud kaupa ei reimportida, siis tollivormistust tegema ei pea, arvestusse tehakse sellekohane märge.

Välistöötlemise protseduuril teabelehe INF 2 kasutamine

Teabelehte INF 2 (edaspidi INF 2) peab kasutama juhul, kui välistöötlemise protseduuri raames kauba eksport ja import toimub erinevates liikmesriikides (DA art 176 (1)).

INF 2 sisaldab eksporditavat kaupa käsitlevat teavet, et kauba impordil oleks võimalik kontrollida ja arvestada kauba koguseid ning arvutada koguselist tollimaksu.

Loa omanik täidab vormil INF 2 lahtrid 1-15 ning prindib vormi kahes eksemplaris ja esitab need paberkandjal välistöötlemise protseduurile suunavale tolliasutusele (Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/341 Lisa 13).

Protseduurile suunav tolliasutus märgib INF 2 ülemisse paremasse lahtrisse registreerimisnumbri, täidab ja kinnitab lahtri 16 (mõlemal eksemplaril), jätab ühe eksemplari endale ja tagastab teise selle esitanud isikule.

Kauba vedaja esitab INF 2 väljumistolliasutuses, kus toll kinnitab (lahter 17), et kaup on liidu tolliterritooriumilt välja viidud, ja tagastab dokumendi selle esitanud isikule.

Kauba impordil esitab töödeldud toote või asendustoodete importija INF 2 dokumendi protseduuri lõpetavale tolliasutusele koos re-impordi tollideklaratsiooniga (6121, 6122).

INF 2 on välistöötlemise loa omaniku nõusolek maksusoodustuse (täieliku või osalise imporditollimaksudest vabastamise) õiguse loovutamise kohta teisele isikule. Kauba importija ei pea olema välistöötlemise loa omanik. Kui välistöötlemisele viidud kaup reimporditakse osade kaupa, täidab toll paberkandjal dokumendi lahtri 20 ja tagastab importijale.

Kauba garantiiremont väljaspool liidu tolliterritooriumi

Garantiiremondiks loetakse kauba tasuta parandamist lepingulise või seadusejärgse garantiikohustuse või tootmisdefekti tõttu.

Kui defekt võeti arvesse juba enne kauba esmakordset vabasse ringlusse lubamist, ei ole tegemist garantiiremondiga (nt defekti tõttu allahinnatud kaup).

Kauba toimetamisel garantiiremondi eesmärgil väljapoole liidu tolliterritooriumi rakendatakse välistöötlemist, kuna välistöötlemise protseduuri kasutamine võimaldab kaupa reimportida maksuvabalt (vabastus tollimaksust vastavalt LTS art 260 (1), vabastus käibemaksust vastavalt käibemaksuseaduse § 13 lõikele 5).

Ühekordseks remondiks esitatakse asukohajärgsele tolliasutusele välistöötlemise tollideklaratsioon.

Lisadokumentide viited märgitakse tollideklaratsioonile (lahter 44) ja esitatakse tolli nõudmisel:

 • kauba väärtust tõendav dokument (kauba arve või pro-forma arve)
 • teabeleht INF 2 juhul, kui reimport toimub teises liikmesriigis (TDA lisa 13 lisa 71).

Toll võib nõuda muude asjassepuutuvate dokumentide esitamist.

Kui garantiiremonti teostatakse pidevalt või kui soovitakse kasutada lihtsustatud korras deklaratsiooni esitamist, siis taotletakse välistöötlemise tavaluba (vt protseduuri rakendamine.

Kauba reimpordil esitatakse tolliprotseduuri lõpetavale tolliasutusele impordi tollideklaratsioon.

Garantiileping, mis tõendab kauba tasuta parandamist lepingulise või seadusjärgse garantiikohustuse või tootmisdefekti tõttu, tuleb hoida tollile kättesaadavana ja esitada tolli nõudmisel.

Kui kaup on toimetatud garantiiremonti välistöötlemise tolliprotseduuri rakendamata (nt koos reisijaga, postisaadetisega, ekspordi tolliprotseduuriga vms), võib reimpordil siiski saada maksuvabastuse, kui välistöötlemisluba taotletakse tagasiulatuvalt (LTS art 211 (2)).

Üldjuhul taotletakse tagasiulatuvalt välistöötlemise tavaluba.

Kui tegemist on mittekaubandusliku laadi kaubaga (isiklikuks otstarbeks) saab tagasiulatuvat luba taotleda tollideklaratsiooni alusel (DA art 163 (1) f)), vaata tollideklaratsiooni alusel vormistust.

Kui eelnevat elektroonset ekspordideklaratsiooni ei ole, siis lahtrisse 40 C „Viide“ märgitakse ekspordi viis, nt „postipakk“, „kuller", „reisija". Toll võib nõuda väljavedu tõendavate dokumentide esitamist.

Tagasiulatuv luba väljastatakse juhul, kui toll on veendunud, et tegemist on kaubaga, mis oli eelnevalt garantiiremonti viidud. Impordi tollideklaratsioonil (Deklaratsiooni ajalugu – Ametnike märked) märgib tolliametnik, et tegemist on tagasiulatuva loaga.

Luba loetakse väljastatuks, kui impordi tollideklaratsioonil on „kaup vabastatud” märge. Välistöötlemisele suunamise tollideklaratsiooni tagantjärgi ei vormistata.

Loa väljastamisest keeldumisest teatab tolliasutuse juhataja taotlejale kirjalikult. Kui tagasiulatuvat välistöötlemise luba ei väljastata, tuleb kauba vabasse ringlusse lubamisel maksta kaubale rakenduvad imporditollimaksud ja muud tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluvad siseriiklikud maksud.

Välistöötlemine eelneva impordiga

Välistöötlemine eelneva impordiga (4800-2148)

Liidu kauba parandamisel väljaspool liidu tolliterritooriumi võib parandatud kauba asemel importida asendustoote. Asendustootel peab olema sama kaheksakohaline kaubakood, kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised omadused kui defektsel liidu kaubal, kui viimast oleks parandatud. Asendustoote võib importida enne eksporditava kauba väljavedu. Defektne kaup tuleb eksportida kahe kuu jooksul asendustoote impordideklaratsiooni aktsepteerimisest. (LTS art 261).

Näiteks, seadme osa vajab parandamist. Kolmandast riigist tellitakse asendusosa, mis imporditakse enne parandamist vajava osa väljavedu. Asendusosa import deklareeritakse tolliprotseduuri koodiga 4800. Impordi deklaratsiooniga makstakse maksud remondikuludelt või eeldatavatelt remondikuludelt (tollideklaratsiooni alusel antava loa korral võetakse ka tagatis seadmelt arvestatud impordimaksude tagamiseks). Parandamist vajav osa deklareeritakse välistöötlemise tolliprotseduurile koodiga 2148 (tollideklaratsiooni alusel antava loa korral vabastatakse ka tagatis).

Kui tegelik remondikulude summa selgub pärast kauba väljavedu, siis korrigeeritakse impordideklaratsiooni (koodiga 4800) ja taotletakse tagasi või makstakse juurde enammakstud või vähemmakstud impordimaksud.

Eelneva impordiga välistöötlemist võib rakendada nii eelnevalt väljastatud loa alusel (kaubanduslikku laadi kauba korral) kui ka tollideklaratsiooni alusel antava loa alusel (mittekaubanduslikku laadi kauba korral).

Eelnevalt väljastatud luba taotletakse e-MTA süsteemis LUBA.

Tollideklaratsiooni alusel antavaks loaks on vastava tollideklaratsiooniga deklareeritud kauba vabastamine.

Viimati uuendatud 23.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?