E-tolli arengusuunad

Euroopa Liidu tollivaldkonna eesmärgid tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna loomisel, samuti selleks vajalik struktuur, vahendid ja tähtajad, lepiti kokku Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta otsuses nr 70/2008/EÜ tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta (e-tolli otsus).

Kõik tollivaldkonna arendused on koondatud tolli mitmeaastasesse strateegilisse plaani (Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs - MASP), mis on töövahendiks IT-projektide tõhusaks ja ühtseks juhtimiseks, strateegilise raamistiku loomiseks ning vahe-eesmärkide paikapanekuks.

Rohkem infot leiate allolevatest dokumentidest.

This document, the electronic customs Multi-Annual Strategic Plan for Customs (MASP-C) sets down the vision, objectives, the strategic framework and the milestones to implement the electronic customs initiative. Dokument on inglise keeles.
This Annex is a short summary of the main changes resulting from the MASP-C Revision 2019, in particular as it pertains to the updated structure and arrangement of IT project fiches in the area of customs. Dokument on inglise keeles.
 
E-tolli mitmeaastases strateegilises plaanis esitatakse visioon, eesmärgid, strateegiline raamistik ja tähtajad elektrooniliste tollisüsteemide rakendamiseks. Lisaks soovitakse anda huvitatud pooltele põgus ülevaade ja taustateave e-tolli algatuse väljatöötamisega seotud projektide, võtmeküsimuste ja hetkeolukorra kohta.
E-tolli mitmeaastase strateegilise plaani lisa, mis on eriti seotud osaga 6 (Tegevuste ühtlustamine) ja 7 (Tollisüsteemide info- ja sidetehnoloogia arendamine), annab eraldi tabelites ülevaate kõigist projektidest, mis on kas otseselt või kaudselt seotud e-tolliga.
Maksu- ja Tolliameti 15.11.2016 koosoleku protokoll
Maksu- ja Tolliameti 04.04.2014 koosoleku protokoll

Viimati uuendatud 23.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?