Saatelehed (SADHES, EMCS)

Aktsiisikauba (alkoholi, tubaka ja kütuse) liikumisel aktsiisiladude vahel ning tarbimisse lubamisel peab olema kaubale elektroonne saateleht. Saatelehtede vormistamiseks on siseriikliku kaubaliikumiste rakenduse SADHES ja liikmesriikide vaheliseks rakenduseks EMCS. Aktsiisikaubaga peab veol olema kaasas saatelehe väljatrükk või saatelehte asendav pabersaateleht, kus on rakendusest saadud unikaalne saatelehe number.

Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem (SADHES)

SADHES hõlmab siseriiklikke A- ja T-saatelehti, SAAD saatedokumente ja aktsiisi tagastamise taotlusi. A-saateleht on ajutises aktsiisivabastuses veetava aktsiisikauba saateleht. T-saateleht on ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saateleht. A- ja T-saatelehti saavad esitada aktsiisilaopidajad.

SAAD saatedokument on varem tarbimisse lubatud aktsiisikauba saateleht, mis peab olema kui kaupa veetakse teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi ärilisel eesmärgil kasutamiseks. SAAD saatedokumendi esitajaks võib olla nii aktsiisilaopidaja kui ka muu isik.

SADHES asub Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA: Maksud – Aktsiisid – Aktsiisikaupade saatelehed (SADHES).

Ettevõtte seaduslik esindaja annab volituse SADHES kasutamiseks isikutele, kes teostavad ettevõtte nimel saatelehtedega seotud toiminguid.

SADHESe teenuse kasutamiseks saab anda üksikõigusi. Analüüsiaktide registreerimiseks ja vaatamiseks on vajalik anda LIDO süsteemi pääsuõigused.

SADHES ja LIDO pääsuõigused | pdf

Tehnilise teabe failid leiate lehelt „Teenuste tehniline info".

A- ja T-saatelehe asendustoimingu saatedokument

Asendustoimingut on lubatud kasutada, kui ettevõtja on maksuhaldurit teavitanud e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee tehnilistest probleemidest tingitud juurdepääsu takistustest SADHESele ja probleemide kavandatud lahendamise ajast.


Asendustoiminguna koostatud saatelehele annab numbri aktsiisikauba lähetaja.

SADHESe töö või juurdepääsu taastumisel SADHESele peavad aktsiisikauba lähetaja ja vastuvõtja viivitamata esitama SADHESe kaudu tagantjärele saatelehed ja teatised vastavalt toimingute kronoloogilisele järjekorrale, kui kasutati asendustoiminguid.

Aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem (EMCS)

EMCS on aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem (ingl Excise Movement and Control System).

Tegemist on süsteemiga, mille kaudu teostatakse elektroonsete saatelehtede (eSL) haldamist ning vahetamist ajutises aktsiisivabastuses oleva kauba lähetamisel liikmesriikide vahel. Saatelehtede esitajaks ja vastuvõtjaks on aktsiisilaopidaja.

EMCS asub Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA: Maksud – Aktsiisid – ELi aktsiisikaupade saatelehed (EMCS).

Ettevõtte seaduslik esindaja annab volituse EMCS kasutamiseks isikutele, kes teostavad ettevõtte nimel saatelehtedega seotud toiminguid. EMCSi kasutamiseks saab anda järgmisi üksikõigusi.

EMCS pääsuõigused | pdf


EMCSi kasutamise üksikõigused sisalduvad järgmistes e-MTA kasutamise pääsuõiguste pakettides:

 • „Juriidilise isiku esindaja pakett“, „FIE esindaja pakett“ ja „Aktsiisipakett“ sisaldab üksikõigusi:
  • Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede haldamine
  • Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede vastuvõtmine
 • „Tolliteenuste pakett“ sisaldab üksikõigust:
  • Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis (EMCS) elektroonsete saatelehtede haldamine

Täpsemat infot pääsuõiguste põhimõtete kohta ning juhtnöörid e-MTAs pääsuõiguste andmiseks leiate pääsuõiguste lehelt.

Info edastamine EMCS infosüsteemi XML-faili abil

Faili edastamine toimub järgmiselt.

 1. Kasutaja koostab ettevõtte infosüsteemist lähetamiste faili, mis vastab lisatud failistruktuurile.
  EMCS andmemudel | xsd
  EMCS fieldlist | csv
  EMCS andmemudeli tüübid | xsd
  Property | xsd
  EMCS vastuvõtu teate andmemudel | xml
  EMCS vastuvõtu teate andmemudel | xsd
 2. Ettevõtte volitatud kasutaja logib e-teenuste keskkonna e-MTA kaudu infosüsteemi: Maksud – Aktsiisid – ELi aktsiisikaupade saatelehed (EMCS).
 3. Kasutaja valib menüüst „Lisa eSL XMLina".
 4. Kasutaja valib menüüst „Impordi vastuvõtuteade XML-ist".
 5. Kasutaja näitab XML-faili asukohta ning käivitab selle importimise.
 6. Süsteem täidab XML-faili alusel eSL lahtrid ning saateleht esitatakse kontrolliks, juhul kui see läbib edukalt kontrolli, see esitatakse.
 7. eSL loetakse esitatuks, kui sellele on omistatud ARC.

Asendustoimingut on lubatud kasutada, kui e-teenuste keskkond e-MTA või EMCS ei tööta. Ettevõtja koostab asendustoimingu saatedokumendi, kasutades selleks antud vormi:

Asendustoimingu saatedokumendil täidetakse samu lahtreid ning märgitakse samu koode, mis on kasutusel tavalisel EMCS saatelehel. Andmekoosseisu leiab Komisjoni määrusest 684/2009. Asendustoimingu saatedokument tuleb edastada e-posti aadressile asendustoiming@emta.ee. Kui saatedokument on täidetud korrektselt ja vastab nõuetele, siis väljastab ametnik sellele ARC numbri. ARC number märgitakse saatelehele ning kaupa tohib lähetada saatedokumendile märgitud ajal.

EMCS töö või juurdepääsu taastumisel peavad aktsiisikauba lähetaja ja vastuvõtja viivitamata esitama EMCS kaudu tagantjärele saatelehed ja teatised vastavalt toimingute kronoloogilisele järjekorrale, kui kasutati asendustoiminguid.

Probleemidest informeerimine

Palume probleemist informeerimisel edastada e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee järgmised andmed:

 • rakenduse või infosüsteemi nimetus, kus tekkis tõrge
 • probleemi tekkimise kuupäev ja kellaaeg
 • oma kontaktandmed: telefoninumber ja/või e-posti aadress
 • saatja/saaja registrikood
 • saatelehe number
 • võimalikult täpne probleemi kirjeldus, mida tegite ja milline on vea täpne tekst, võimalusel lisaga ekraanipilt failina. Ekraanipilti saab teha järgmiselt: vajutage klahve Ctrl+ PrintScrn ja lisaks Ctrl+ C (koopia) ning salvetades selle kleepimisega (Ctrl+V) TXT- või DOC-failina (vormingus *.docx); vajadused lisage XML või pilt eluloo leheküljest.
 • kui tegemist on veakahtlusega, siis tuleb lisada kirjeldus õigeks peetavast lahendusest

Viimati uuendatud 10.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?