Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Lisa 7 täitmise juhised

Kes täidab TSD lisa 7

TSD lisa 7 täitjaks ja maksumaksjaks on residendist äriühingud (TuMS § 50):

 • aktsiaselts, k.a aktsiaseltsifond
 • osaühing
 • täisühing
 • usaldusühing
 • tulundusühistu
 • Riigimetsa Majandamise Keskus.

Tulundusühistute puhul tuleb lisaks tulundusühistuseaduses sätestatuga arvestada ka konkreetset tulundusühistut reguleeriva õigusaktiga,  näiteks hooneühistute puhul tuleb lähtuda hooneühistuseadusest. Aktsiaseltsifondile rakendatakse üldjuhul aktsiaseltsi maksustamise reeglid, tuues eraldi välja olukorrad, kus seadusanja on aktsiaseltsifondile lisa 7 täitmisel kehtestanud erinevused võrreldes tavalise aktsiaseltsiga.

Kes ei pea TSD lisa 7 esitama

Lisal 7 ei ole maksumaksjateks ja lisa 7 ei esita juriidilised isikud, kellel on keelatud kasumi jagamine oma liikmetele, näiteks mittetulundusühingud.
Samuti ei kuulu maksumaksjate hulka Eesti Pank, usaldusfondid ning kasumit jaotavad juriidilise isiku staatust mitteomavad isikuteühendused või varakogumid, näiteks seltsingud.

Mis juhtudel esitatakse TSD lisa 7

TSD lisa 7 esitatakse juhul, kui äriühing on maksustamisperioodil:

 • teinud lisal 7 deklareeritavaid väljamakseid,
 • ühinemise/jagunemisel üle andnud õigusi,
 • saanud tulusid või ühinemisel/jagunemisel õigusi, s.t tegemist on toimingutega, mida loetakse maksustamist mõjutavateks asjaoludeks, tuleb kalendrikuu eest esitada lisa 7 ja täita kassapõhiselt järgmistes olukordades:

  1) osa I või II dividendide või varjatud kasumieraldise väljamaksmisel, välismaiste  kontrollitavate äriühingute kasumi ja Eestist vara väljaviimisel;
  2) osa Ia või II omakapitalist väljamaksete tegemisel, omakapitali deklareerimisel, kui vara ei kasutata Eesti majandustegevuses;
  3) osa Ia või II likvideerimisjaotise väljamaksmisel;
  4) osa Ia äriühingu omakapitali sissemaksete tegemisel;
  5) osa Ib või II deklareerimisele kuuluvate tulude saamisel;
  6) osa III ühinemisel/jagunemisel maksumaksja poolt välja maksmata summade kasutamise õiguste üleandmisel enne äriregistris vastava kande tegemist;
  7) osa IV ühinemisel/jagunemisel ühendatavalt/jagunevalt äriühingult või püsivalt tegevuskohalt summade kasutamise õiguse saamisel äriregistris kande tegemise või hiljemalt sellele järgneval kalendrikuul;
  8) osa V krediidiasutuse kvartaalse kasumi maksustamisel

Maksustamisperiood, deklareerimine ja maksu tasumine

Maksustamisperiood on kalendrikuu. Väljamakstud dividendid, omakapitali väljamaksed või likvideerimisjaotised deklareeritakse lisas 7 selle kalendrikuu eest, millal väljamaksed tegelikult tehakse. Väljamakse ei tähenda ainult rahalist väljamakset, s.t raha liikumist. Väljamakse võib olla ka näiteks tasaarvestus, vahetamine vms.  

Näide
Äriühingu üldkoosolekul tehakse dividendide maksmise otsus, kuid äriühing ei tee rahalist väljamakset. Dividendi saaja ei võta saadud dividende rahas välja, vaid annab äriühingule laenu. Tegemist on kahe erineva tehinguga, raamatupidamises tehakse vastavad kanded, kus raha ei liigu. See ei tähenda, et dividende ei ole välja makstud:
- tehing 1 on dividendide väljamaksmine
- tehing 2 on saadud dividendide arvelt laenu andmine.

Väljamakstud dividendid tuleb deklareerida väljamaksmise kalendrikuul nii TSD lisas 7 kui ka vormil INF 1.

Maksmisele kuuluv tulumaksusumma kantakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks (TuMS § 54 lõige 4) ja esitatakse hiljemalt samaks kuupäevaks TSD lisa 7 koos sama kalendrikuu kohta esitatud vorm INF 1 „Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon” (TuMS § 56 lõige 1).

TSD lisa 7 osa V esitamine

Residendist krediidiasutus esitab lisa 7 osa V ja maksab tulumaksu üks kord kvartalis (TuMS § 471 lg 1) järgmiselt:

 • I kvartali eest 10. juuniks
 • II kvartali eest 10. septembriks
 • III kvartali eest 10. detsembriks
 • IV kvartali eest järgmise kalendriaasta 10. märtsiks.

Osa V täitmisel vormi INF 1 ei täideta, sest tegemist ei ole väljamaksega.

Viimati uuendatud 22.06.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?