Sisenemisformaalsused

Kauba sisenemistolliformaalsuste teostamine algab enne kauba Euroopa Liidu tolliterritooriumile toimetamist. Vahetult kolmandast riigist Euroopa Liitu toodava kauba kohta tuleb esitada sisenemise ülddeklaratsioon. Kauba saabumisel liidu tolliterritooriumile tuleb esitada saabumisteade.

Tolliformaalsused kauba sissetoomisel

Vahetult kolmandast riigist (välja arvatud Norra ja Šveits) Euroopa Liitu toodava kauba kohta tuleb esitada sisenemise ülddeklaratsioon (Entry Summary Declaration, ENS).
Kaubad, mille kohta sisenemise ülddeklaratsiooni ei pea esitama, on loetletud Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446  artiklis 104 ja rahandusministri 03.07.2017 määruse 57 §-s 1 (näiteks reisija pagasis sisalduv kaup, vedaja konteinerid ja kaubaalused jne).

Sisenemise ülddeklaratsiooni andmekoosseis

Sisenemise ülddeklaratsiooni (ENSi) andmekoosseis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses 2016/341 (9. lisas Liide A). ENSi andmed nimetatakse julgeolekuandmeteks. Toll kasutab neid kaubale elektroonse turvalisuse ja julgeoleku riskianalüüsi tegemiseks. Mida täpsemad on esitatud andmed kauba kohta, seda efektiivsem on riskianalüüs ning turvalisuse ja julgeoleku tollikontroll.

Andmete esitaja

ENSi peab esitama vedaja või vedaja teadmisel isik, kes on võtnud vastutuse kauba veo eest liidu tolliterritooriumile (näiteks ekspediitor). ENSi esitajal peab olema kehtiv EORI number, samuti peab olema kehtiv EORI number vedajal mere-, õhu- ja siseveetranspordi puhul.
Lugege rohkem: EORI number.

Andmete esitamise tähtajad

ENS esitatakse enne kauba liidu tolliterritooriumile toomist (DA art 105–110), näiteks maanteetranspordi puhul 1 tund enne piiripunkti saabumist, meretranspordi ookeani konteinervedude puhul 24 tundi enne konteineri laadimist laeva pardale.

Impordi kontrollisüsteem

ENS tuleb esitada elektroonselt iseteeninduskeskkonnas e-MTA Impordi Kontrollisüsteemi ICS (Import Control System - ICS). Andmete esitamiseks ICSi on kaks võimalust: masin-masin liidese kaudu ja veebiliidese kaudu käsitsi sisestades. Masin-masin liidese kaudu andmete edastamine toimub X-tee kanali andmevahetuskihti kaudu https://ria.ee/x-tee.

Kauba saabumisel Liidu tolliterritooriumile tuleb esitada saabumisteade transpordivahendi kohta, millega kaup tolliterritooriumile toimetatakse.

Saabumisteade tuleb esitada elektroonselt e-MTAs infosüsteemi IMF.

Saabumisteatel tuleb viidata esitatud ENSidele ning märgistada kaubad, mis Eestis maha laaditakse. Seejärel tuleb suunata kaubad ajutisele ladustamisele või tolliprotseduurile. Sellega loetakse sisenemisformaalsused lõppenuks.

Maantee- ja raudteetranspordi puhul on võimalik esitada julgeolekuandmed koos transiidideklaratsiooniga transiidi andmevahetuse süsteemis NCTS.

Selleks tuleb valida transiidideklaratsiooni profiil julgeolekuandmetega. Sellisel juhul toimub sisenemisformaaluste tollivormistus ainult NCTSis ning ICSi ja IMFi ei kasutata.

Lennuki või laeva saabumisel Eestisse liidu liikmesriigist tuleb Eestis mahalaaditava kauba kohta esitada elektroonne kaubamanifest. Kaubamanifesti andmekoosseis on sätestatud rahandusministri 03.07.2017 määruse nr 57 lisades.

Kaubamanifest tuleb esitada süsteemi ICSi enne transpordivahendi saabumist  ning kauba saabumisel tuleb esitada süsteemi IMFi saabumisteade. Seejärel tuleb suunata kaubad ajutisele ladustamisele või tolliprotseduurile.

Sisenemisformaalsuste infosüsteemide (ICS ja IMF) kasutamise juhendid

  • ICS - impordi kontrollisüsteem (Import Control System)
  • IMF - saabumisteadete töötlemise süsteem (Import Management Functionality)
Pealkiri Kirjeldus
EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon (versioon 6) Dokument kirjeldab üldist protokolli sõnumite vahetamiseks MTA X-tee vahendusel. See spetsifikatsioon on ühine kõigi pakutavate teenuste jaoks ning kirjeldab suhtluse tehnilisi aspekte.
X-tee TolliOperatsioon v.6 Teenuse WSDL (XML-formaadis) tehniline kirjeldus
ICS liidestamise tehniline spetsifikatsioon 01122015 Tehniline spetsifikatsioon sisaldab teenuste üldkirjeldust, lühiülevaadet ICSi spetsifikatsioonidest, sõnumeid xml- ja xsd-vormingutes ning uuendatud koodiloendi alates 01.12.2015
ICS technical specifications 01122015 (ENG) Technical specifications for lodging entry summary declarations (ENS) electronically. ZIP file contains general description of services, short overview of ICS specifications, messages in .xml and .xsd formats and renewed codelist applies from  01.12.2015
Tegevusjuhis ettevõttele tolli infosüsteemide masin-masin liidese testide teostamiseks Dokumendi eesmärgiks on kirjeldada testimisega seotud tegevusi, mida on ettevõttel vaja teha, kui ta hakkab esitama dokumente MTA tolli infosüsteemis, kasutades masin-masin liidest
Code of practice for the company for the performance of tests for the machine-machine interface of the customs information systems The document describes activities related to testing that a company needs to undertake if it wishes to start submitting documents in the customs information systems of the Estonian Tax and Customs Board using a machine-machine interface
Asendustoimingutest Juhis asendustoimingute kasutamiseks infosüsteemide ICS ja IMF tõrgete korral.
ICSi ja IMFi juhend Sisenemisformaalsuste teostamise juhend infosüsteemides ICS ja IMF
Scenarios for testing of the X-Road interface Teststsenaariumid x-tee liidese testimiseks (ingliskeelne). This document describes the scenarios for testing of the X-Road interface between ICS and IMF information processing systems of Estonian Tax and Customs Board.
Kauba kirjeldus ülddeklaratsioonil Suunised vastuvõetavate ja vastuvõetamatute terminite kohta kaupade kirjeldamiseks väljumisel ja sisenemisel esitatavates ülddeklaratsioonides
Kauba kirjeldus ülddeklaratsioonil (Description of goods for summary declarations in English) Suunised vastuvõetavate ja vastuvõetamatute terminite kohta kaupade kirjeldamiseks väljumisel ja sisenemisel esitatavates ülddeklaratsioonides (Guidelines on acceptable and unacceptable terms for the description of goods for exit and entry summary declarations)
Lennutranspordi vormistamisest Lühijuhend lennutranspordiga saabunud kaupade vormistamisest ICSis
X-tee teststsenaariumid Teststsenaariumid X-tee liidese testimiseks
Näidispäringud Näidispäringud X-tee testimiseks
Veebikliendi ENSi andmemudel Veebikliendi ENSi andmemudel

Viimati uuendatud 14.04.2021

Kas sellest lehest oli abi?