Nõukogu määrus (EL) nr 833/2014

Ukrainas toimuva sõjaga seotult Venemaale kehtestatud sanktsioonide konsolideeritud tekst (seisuga 22.07.2022), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2006

Ukrainas toimuva sõjaga seotult Valgevenele kehtestatud sanktsioonide konsolideeritud tekst (seisuga 20.07.2022), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu.

Kehtestatud sanktsioonid

Järgnev on lihtsustatud ja üldistav kokkuvõte, mis ei ole õiguslikult siduv ega asenda õigusaktides toodut.

 • Nõukogu määruse (EL) 2022/1269 artikli 3o kohaselt on keelatud otseselt või kaudselt osta, importida Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud kulda (mündikuld, survetöötlemata kuld, pooltöödeldud kuld, kullapulber, sh plaatinaga pinnatud kuld), kuldmünte, kuldehteid, kullassepatooteid.

 • Euroopa Nõukogu täiendavate sanktsioonide (VI) pakett
  Seoses VI paketi rakendamisega anname teada, et määruse artikli 3m lõike 3 punktides a ja b nimetatud erandite kasutamiseks enne 04.06 sõlmitud pikaajalistest lepingutest tuli ettevõtetel kirjalikult teavitada Välisministeeriumi.
  Lühiajalised, ühekordseid tarneid hõlmavad lepingud palume esitada Maksu- ja Tolliametile tolliformaalsuste käigus, misjärel tagatakse nendest Euroopa Komisjoni teavitamine.

 • Euroopa Komisjoni teade ettevõtjatele „Venemaalt pärit toornafta või naftatoodete import liitu" (2022/C 296/05)

 • Nõukogu määrusega (EL) 2022/879 muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Määruse kohaselt on muuhulgas keelatud importida Vene toornaftat ja rafineeritud naftasaadusi (üleminekuaeg), mida transporditakse laevadega. Keelatud on osutada Vene nafta transportimiseks vajalikke teenuseid (üleminekuaeg).

  Lisaks on VI paketiga täiendatud sanktsioneeritud isikute nimekirju (täiendatud on ka sanktsioneeritud pankade nimekirju). Palume täpsema info saamiseks tutvuda määrusega (EL) 2022/879 ja Euroopa Liidu Teatajaga.

 • Keelatud on importida Venemaalt pärit või Venemaalt lähetatud kivisütt või muid tahkeid fossiilkütuseid. Kaubakoodid ja nimetused on leitavad (EL) 2022/576 lisas XXII.
 • Keelatud on importida Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu, näiteks puit ja puittooted, mööbel, väetised jm. Täielik loetelu kaubakoodide ja nimetustega on leitav Nõukogu määruse (EL) 2022/576 lisas XXI.
 • Keelatud on eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kaupu, mis võivad aidata suurendada Venemaa tööstuslikku suutlikkust. Kaubakoodid ja nimetused on leitavad (EL) 2022/576 lisas XXIII.
 • Euroopa Liidu Nõukogu võttis 08.04.2022 vastu määrused (EL) 2022/576 ja 2022/577, mille kohaselt on keelatud igasugune kaupade vedu Liidu territooriumil Vene Föderatsioonis ja Valgevenes asutatud veoettevõtjatel.

  Lähemalt

  Kui tegemist on Venemaa Föderatsiooni või Valgevene numbrimärgiga või lepingus on märgitud vedajaks Venemaa Föderatsiooni või Valgevene isik, ei ole lubatud avada transiitvedusid (T1 ja TIR) Venemaa või Valgevene vedajate/numbrimärkidega veokitele või haagistele. Veokid võivad väljuda ainult tühjadena.

  Juba Euroopa Liidu (EL) territooriumil olevad Venemaa (RUS) ja Valgevene (BY) numbrimärkidega veokid said kuni 16.04 veo lõpuni viia, kui see alustati enne 09.04. Lubatud on ka läbiv transiit läbi ELi, kui vedu on alustatud enne 09.04 ja isik on Liidu territooriumil.

  Määrustega on kehtestatud erisused posti universaalteenuse ja Kaliningradi oblasti ja Venemaa vahelistele transiitvedudele.

  Täpsema info ja erisustega palume tutvuda määrustes.

  • Venemaalt on keelatud otse või kaudselt importida raua- ja terastooteid. Keelatud on ka nende kaupade transport ja muu tehniline või rahaline teenus. Kauba koodid ja nimetused on leitavad (EL) 2022/428, (ÜVJP) 2022/430 ja (EL) 2022/434.
  • Venemaalt on keelatud importida kaupu, kui nende kaupade tegelik päritolu on Donetski või Luganski oblast.
  • Sanktsiooni all on Venemaa teatud isikud ja kodanikud ning nende varad (sanktsioonid on kättesaadavad Euroopa Liidu Teatajas, määruses 2022/428 ja otsuses 2022/327 ning 2022/429).
  • Venemaale on kehtestatud ekspordisuunalised sanktsioonid, mis puudutavad kahesuguse kasutusega kaupu (umbes 600–700 kaubakoodi). Sealhulgas on ekspordisuunal Venemaale piirangud erinevatele nafta kaevandamise ja uurimisega seotud kaupadele (torud, puurimisseadmed, pumbad jms).
   Keelatud on kõik KNi gruppi 88 kuuluvad kaubad (lennundus), reaktiivkütus ning kütuselisandid.

   Keelatud on otseselt või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida merenavigatsioonikaupu ja -tehnoloogiat, mis on pärit liidust või väljastpoolt liitu, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal või Venemaa lipu all sõitva laeva pardale paigutamiseks.

   KN rubriigid 8526, 8529, 9014

   Rubriik 8526 – radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed), raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed. Siia alla kuuluvad mh laevade või lennukite navigatsiooni radarseadmed (kas monteerimiseks laevadele, lennukitele jne), kaasa arvatud sadamate radariseadmed poidele, majakatele jne paigutatavad identifitseerimisseadmed.
   Laevade- ja õhutõrjesuurtükkide kauguse ja suuna radarseadmed.
   Raadioaparatuur laevade, piloodita lennukite, rakettide, mürskude, mänguasjade, laeva- ja lennukimudelite jne kaugjuhtimiseks.

   Rubriik 8529 – osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8524-8528 aparaatides.

   Rubriik 9014 – suundkompassid; muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed. Nende hulka kuuluvad:
   a) instrumendid laeva asukoha määramiseks, nagu sekstandid, oktandid, asimuudid jne;
   b) muud spetsiaalsed mere- või jõenavigatsiooni instrumendid, nagu näiteks autopiloodid (güropiloodid); kursilugemise aparatuur; inklinomeetrid, logid; loodid; kajaloodid; ultraheli sügavusmõõturid ja avastavad seadmed. Selle rubriigi osad klassifitseeritakse samas rubriigis.

   • Luksuskaupade eksport Venemaale on keelatud. Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida luksuskaupu otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal. Seda keeldu kohaldatakse luksuskaupade suhtes, kui nende väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta, ja mis tahes väärtusega optikatoodete ja -seadmete suhtes. Kaubakoodid ja nimetused on leitavad (EL) 2022/428(ÜVJP) 2022/430 ja (EL) 2022/576.
   • Valgevene päritolu ja Valgevenest saabuvad teatud kaubad on keelatud – üldistatult öeldes on keelatud väetiste, tubakaga seotud seadmete/varustuse (sh filtrid, paber jne) ja naftasaaduste vedu (import, eksport, transiit).
   • Valgevenest on keelatud importida puitu, tsementi, rauda, terast, kummitooteid. Sama piirang kehtib ka eelloetletud Valgevene päritoluga kaupadele, kui neid imporditakse muudest riikidest (nt Venemaalt).
    Täpsemalt palume vaadata määrusest nr 2022/355.
   • Valgevenesse on keelatud toimetada kahesekasutusega kaupu ekspordi või muu tolliprotseduuri raames.
   • Keelatud on Ukraina Donetski ja Luganski oblastist saadetud kaubad ning keelatud on saata kaupu Donetski ja Luganski oblastisse. Sanktsioonid on kehtestatud kõikidele kaupadele.

   Küsimused ja vastused 10.07.2022 Venemaa Föderatsioonile kehtestatud sanktsioonide üleminekuperioodi lõppemisel

   1. Kui kaupa ei jõua enne 10.07 esitada, kas seda lubatakse üle piiri ELi siseneda pärast 10.07?
   Määruse 833/2014 artikkel 3i lisa XXI alla kuuluvaid kaupu ei lubata üle piiri ELi siseneda pärast 10.07 kell 23.59. Need kaubad, mida soovitakse küll importida, kuid ajaliselt ei jõuta, suunatakse tollilattu.

   2. Kui kaubale vormistatakse transiidi järgnev protseduur ja see suunatakse kontrollkoridori enne 10.07 kell 23.59, kas kaupade sellele protseduurile lubamine, mida kontrollitakse, on lubatud pärast 10.07 kell 23.59 ehk pärast seda kui kontrollkoridor tavapäraselt lõpetataks?
   Kui tollikontrolli ei lõpetata enne 11.07 kell 00.00, siis kaupade suunamine kontrollitud impordi protseduurile ei ole lubatud, välja arvatud tolliladustamine. Vedude korraldamisel tuleb lähtuda tolli tööaegadest, arvestada tuleb sellega, et üleminekuperioodil olevad sanktsioneeritud kaubad suunatakse tollikontrolli.

   3. Kas alates 11.07 kell 00:00 on keelatud kaupade sisenemine liitu või on keelatud ka impordi vormistus, kuigi kaup on liitu sisenenud varem ja ei ole tolli tööajaks vormistust lõpetada jõudnud (autojuhid magavad vmt olukorrad)?
   Vedude korraldamisel tuleb lähtuda tolli tööaegadest, arvestada tuleb sellega, et üleminekuperioodil olevad sanktsioneeritud kaubad suunatakse tollikontrolli.

   4. Mis juhtub, kui sanktsioneeritud kaubale avatud transiit jääb lõpetamata?
   Sankstioonidest kõrvalehoidmise eest on ette nähtud kriminaalvastutus. Maksudest kõrvalehoidmise osas alustatakse maksumenetlust.

   5. Juhtum, kus määruse 833/2014 sätestatud impordi keelu all olev kaup, mis tuleb Venemaa Föderatsioonist ja läheb näiteks Moldovasse. Transiit avatakse Eesti piiril näiteks 03.07 ja see auto jõuab Moldova–Rumeenia piirile 11.07. Kas veokil lubatakse piiri ületada Moldovasse? Mis saab kaubast? Mis saab Eestis avatud transiidist?
   Kui sarnane juhtum toimuks Eestis, siis Eesti toll ei lubaks selliseid transiite enam üle piiri, vaid suunaks tagasi Venemaa Föderatsiooni. Sõltumata veo alustamise kuupäevast kontrollib Eesti toll ka vabasse ringlusesse suunamisel kaupu.

   Kuna läbi ELi ei lubata sanktsioneeritud kaupu vedada, võib juhtuda, et Rumeenia toll ei luba Venemaa Föderatsioonist pärit kaupu üle piiri Moldovasse ja Eesti piiril avatud transiidid suunatakse tagasi Eesti piirile Venemaa Föderatsiooni tagasi saatmiseks. Eestis avatud transiidi lõpetamine toimub sel juhul Eesti – Venemaa Föderatsiooni piiril.

   Rumeenia tolli käitumist tuleb küsida Rumeenia tollist.

   6. Juhtum, kus määruse 833/2014 sätestatud impordi keelu all olev kaup, mis tuleb Venemaa Föderatsioonist ja läheb näiteks Serbiasse, mis on ELi ühinemisläbirääkimiste kanditaatriik, kellel ei ole sanktsioone Venemaa Föderatsiooniga. Kuidas mõjutab transiidiprotseduuri asjaolu, et Serbiale on antud õigus ELi transiidisüsteemis NCTS transiidiprotseduur iseseisvalt lõpetada?
   See ei mõjuta ELi väljumispiiripunktis tehtavaid toiminguid, mille käigus kontrollitakse kõiki asjaolusid. Kuna läbi ELi ei lubata sanktsioneeritud kaupu vedada, võib juhtuda, et ELi väljumistollipunkt ei luba Venemaa Föderatsioonist pärit kaupu üle piiri Serbiasse ja Eesti piiril avatud transiidid suunatakse tagasi Eesti piirile Venemaa Föderatsiooni tagasi saatmiseks. Eestis avatud transiidi lõpetamine toimub sel juhul Eesti – Venemaa Föderatsiooni piiril.

   7. Kas pärast 10.07 kell 23.59 on lubatud määruse 833/2014 sätestatud impordi keelu all olevaid kaupu vabasse ringlusesse vormistada?
   Ei, kaupade vabasse ringlusesse lubamine alates 11.07 ei ole lubatud. Oluline on teada, et sama reegel kehtib ka kontrollkoridorides olevate kaupade kohta. Seetõttu on oluline, et vedude korraldamisel lähtutaks tolli tööaegadest, arvestada tuleb sellega, et üleminekuperioodil olevad sanktsioneeritud kaubad suunatakse tollikontrolli.

   8. Kas pärast 10.07 kell 23.59 on lubatud määruse 833/2014 sätestatud impordi keelu all olevaid kaupu tolliladustamisele või vabatsooni ladustamisele suunata?
   Jah, lubatud on lõpetada enne 10.07 kell 23.59 alustatud sisenemise protseduurid (transiit ja ajutine ladustamine) tolliladustamise protseduuriga või vabatsooni ladustamisega.

   1. Kas kõik kaupade väljumised peavad olema tehtud 10.07 kuupäeva jooksul?
   Jah, kõik kaubad peavad olema väljunud enne 10.07 kell 23.59. See tähendab, et kõik ekspordiprotseduurid (väljumised) peavad olema lõpetatud ja transiitveod peavad olema piiril lõpetatud.

   2. Kui Saksamaal avatakse transiit näiteks 05.07, mis jõuab Eesti piirile 11.07, kas kaup lubatakse üle Eesti piiri Venemaa Föderatsiooni?
   Ei, kaubad saadetakse sama transiidiga tagasi Saksamaale.

   3. Kas ekspordi keelu all olevate kaupade transiit läbi Venemaa Föderatsiooni on lubatud?
   Üldprintsiibis on see lubatud, kuid arvestada tuleb, et ELi tollid kontrollivad ka sellistel juhtudel kaupade väljumise tegelikku sihtkohta ja eesmärki. Seetõttu tuleb ka selliste uute logistika ahelate loomisel arvestada täiendava ajakuluga, mis uute ahelate kontrollimisele kulub. Sanktsioonide kõrvalehoidmisest on ette nähtud kriminaalvastutus.

   4. Kas pärast 10.07 kell 23.59 on lubatud määruse 833/2014 sätestatud ekspordi keelu all olevaid kaupu tolliladustamiselt või vabatsoonist järgmisele väljumisprotseduurile suunata (reeksport, transiit)?
   Ekspordi keeluga kaupu on lubatud suunata tollilaost ja vabatsoonist väljumisprotseduurile, kui kaubad on mõeldud mujale kui Venemaa Föderatsiooni. Arvestada tuleb, et ELi tollid kontrollivad ka sellistel juhtudel kaupade väljumise tegelikku sihtkohta ja eesmärki. Seetõttu tuleb ka selliste uute logistika ahelate loomisel arvestada täiendava ajakuluga, mis uute ahelate kontrollimisele kulub. Sanktsioonide kõrvalehoidmisest on ette nähtud kriminaalvastutus.

   5. Kas pärast 10.07 kell 23.59 on lubatud määruses 833/2014 sätestatud ekspordi keelu all olevaid kaupu tolliladustamiselt või vabatsoonist järgmisele impordi protseduurile suunata?
   Ekspordi keeluga kaupu on lubatud suunata impordi protseduuridele.

   Sanktsioonid

   Juhime tähelepanu, et kui transpordivahend saabub Eestisse või lahkub Eestist meritsi, siis kehtib sisenevate või väljuvate kaupade suhtes tolliformaalsuste teostamise kohustus. Lisaks teostab toll Euroopa Liidu poolt seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas kehtestatud sanktsioonide järelevalve tagamiseks kaupade kontrolli nii peale-, maha- kui ka ümberlaadimisel. Kui kaupu sadamakülastuse käigus maha ei laadita, on tollil õigus kontrollida pardal olevate kaupade toimetamise eesmärki ning vajadusel nõuda kaupade mahalaadimist kontrolli teostamise eesmärgil. Vastavalt liidu tolliseadustiku artiklile 127 lg 2, tuleb sisenemise ülddeklaratsioon esitada ka territoriaalvett läbivate veovahendite ja kaupade suhtes, juhul kui tolliterritooriumil peatutakse (nõue ei kohaldu ainult varustamise eesmärgil territoriaalvetesse saabumisel).

   Kontrollimise eesmärk on takistada igasugune sanktsioneeritud kaupade vedu läbi Euroopa Liidu tolliterritooriumi.

   Täiendavate küsimuste kohta sanktsioonide rakendumise, kehtivuse ja täpse sisu osas palume võtta ühendust strateegilise kauba komisjoniga (stratkom@vm.ee).

   Kui kaubad on suunatud kontrolli, on vaja esitada:

   • kõik dokumendid
   • kauba kood ja kirjeldus
   • saaja/saatja
   • kauba tehniline dokumentatsioon, kirjeldus ja spetsifikatsioon
   • lõppkasutaja kinnitus, et ta on kaupade lõppsaaja ja milleks toodet kasutatakse (näiteks vahendaja või tolliladu ei ole lõplik saaja)
   • Euroopa Liidu kauba puhul selle liikmesriigi kinnitus - tootjamaa kinnitus, et ta on teadlik, et kaupa on lubatud Venemaale saata. Kinnituse peab andma:

    • pädev asutus, kes väljastab strateegiliste kaupade lube ja
    • tootja, et ta on teadlik, et tegemist ei ole kahese kasutusega kaubaga ja on teadlik, et kauba lõppsaaja on Venemaa või Valgevene.

   Lisaks palume arvestada, et sanktsioonide kehtestamise pädev asutus on Välisministeerium, mistõttu on nädalavahetuseti vajalike vastuste saamine raskendatud. Seetõttu soovitame kaupade eksporti nädalavahetusele mitte planeerida.

   Kui kaupade eksportija on teise liikmesriigi isik, suheldakse kaupade tehnilise dokumentatsiooni ja spetsifikatsiooni teemadel ka asjasse puutuva liikmesriigi vastava asutusega, mistõttu selliste eksportide kontrollimine võtab sellevõrra rohkem aega. Selliseid kaupu ei lubata väljumistolliasutusest väljuda enne, kui on saadud veendumus, et tegemist ei ole sanktsioonialuse kaubaga.

   Palume arvestada suurenenud ajakuluga tollivormistusel ja nõustamisel.
   Kui vajate nõustamist, siis arvestage palun, et iga detail on oluline ning võib mõjutada ja muuta nõustamise sisu.

   Sanktsioonide eesmärk on otseselt või kaudselt takistada Vene Föderatsiooni või Valgevene kauba importi ELi ja ELi kauba eksporti Venemaa Föderatsiooni või Valgevenesse. Ettevõtjad, sealhulgas eksportijad ja importijad peavad tagama, et nad ei võimalda sanktsioonialuste kaupade eksporti/importi ning neil on hoolsuskohustus kontrollida, et sanktsioonidest möödaminekut ei plaanitaks läbi:

   1. kaupade eksportimise riikidesse, kus neid on lihtne edasi toimetada Venemaa Föderatsiooni või Valgevenesse. Näiteks eksport Euraasia Majandusühenduse riiki, kus toimub juba vabas ringluses oleva kauba toimetamine Venemaa Föderatsiooni või Valgevenesse.
   2. Venemaa Föderatsiooni või Valgevene kaupade importimine riikidest, mis ei rakenda Venemaa Föderatsiooni või Valgevene vastu sanktsioone. Eelkõige samuti Euraasia Majandusühenduse riigid.

   Venemaale on keelatud eksportida

   Lisaks varasematele keeldudele (vt keelatud kaubad) on Euroopa Liidu sanktsioonidega keelatud Venemaale viia järgmisi kaupu:

   • luksuskaupu:

    • kaubad, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 300 eurot
    • olmeelektroonika, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 750 eurot
    • heli- ja videotehnika, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 1000 eurot
    • muusikariistad, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 1500 eurot
    • mootorrattad ja nende osad, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 5000 eurot
    • sõidukid, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 50 000 eurot
    • jne

    Kaupade täielik loetelu on Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 artikli 3h lisas XVIII.

    Piirang ei kehti isiklikele esemetele, nt isiklikus kasutuses olev nutitelefon, hinnaline käekott, üleriided vmt.

   • muid kaupu, olenemata väärtusest, näiteks:

    • elustaimed, istikud, taimesibulad jmt
    • puit, vineer, paber, papp, tapeet
    • kangad
    • värvid, lakid, kemikaalid
    • plastist tooted, näiteks uksed, aknad jmt
    • mitmed sõidukid, masinad, seadmed, ehitusmaterjalid
    • jne

    Kaupade täielik loetelu on Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 lisas XXIII.

   • europangatähti (EUR) ja ELi liikmesriikide pangatähti (HRK, RON, BGN, HUF, CZK, PLN, SEK, DKK)

    Erandina on lubatud nende pangatähtede väljavedu reisija ja temaga koos reisivate lähisugulaste isiklikuks kasutamiseks reisi jooksul.
    Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 artikkel 5i.

   Ukraina teemadel

   24. veebruarist 2022 kuni 31. detsembrini 2022 on käibemaksust ja imporditollimaksust vabastatud imporditud kaubad, mis on mõeldud Ukraina sõja eest põgenevatele ja Ukrainas abi vajavatele inimestele tasuta jagamiseks või kasutada andmiseks.

   Komisjoni otsus (EL) 2022/1108 käsitleb kaupade importimist, kohaldamata imporditollimaksu määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses ja kohaldamata käibemaksu kaupade impordile direktiivi 2009/132/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

   a) kaubad on ette nähtud üheks järgmiseks otstarbeks:

   i) tasuta jagamine punktis c osutatud asutuste ja organisatsioonide poolt Ukraina sõja eest põgenevatele isikutele;

   ii) tasuta kasutada andmine Ukraina sõja eest põgenevatele isikutele, samas kui kaubad jäävad punktis c osutatud asutuste ja organisatsioonide omandisse;

   b) kaubad vastavad määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklites 75, 78, 79 ja 80 ning direktiivi 2009/132/EÜ artiklites 52, 55, 56 ja 57 sätestatud nõuetele;

   c) kaubad imporditakse vabasse ringlusse lubamiseks riiklike organisatsioonide, sealhulgas riigiasutuste, avaliku sektori asutuste ja muude avalik-õiguslike asutuste poolt või nimel või selliste taotluse esitanud liikmesriikide pädevate asutuste tunnustatud heategevusorganisatsioonide poolt või nimel, kus kaubad on ette nähtud kasutamiseks.

   Erandina näeb otsus ette: 

   • kaupade importimist muus otsusega hõlmatud liikmesriigis;
   • maksuvabastusega imporditud kaupade kasutust muus liikmesriigis või Ukrainas;
   • importi katastroofiabiorganisatsioonide poolt või nimel, et nad saaksid katta oma vajadused perioodil, mil nad annavad katastroofiabi Ukraina sõja eest põgenevatele isikutele.

   Soovitame maksuvabastuse nimekirja kantud isikute täpsustamiseks, enne maksuvabastuse taotlemist Maksu- ja Tolliametiga ühendust võtta aadressil tolliinfo@emta.ee 

   Suuline deklareerimine ekspordiks ei ole lubatud juhtudel, kui deklareeritav kaup kuulub keeldude ja piirangute alla või kui kaupade deklareerimise osas kehtivad erinõuded (nt litsentsid). Näitena võib tuua kütuse deklareerimise, mille kohta tuleb esitada tavapärane tollideklaratsioon.

   Humanitaarabisaadetiste puhul, mis on lähetatud kolmandatest riikidest (sh kaubad, mis asuvad ajutisel ladustamisel, tolliladudes, vabatsoonides), tuleb arvestada järgmisega:

   • Kui abisaadetised on ettenähtud toimetamiseks Ukraina territooriumile, on võimalik toimetada need ELi suulise ajutise impordi tolliprotseduuri raames (Liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse art 136(1)(l). Kaupade ajutisele impordile suunamiseks esitatakse tollile suulise ajutise impordi lisadokument. Ajutiselt ELi imporditud kaupade reeksport toimub suuliselt riigis, kus kaup Ukrainasse väljub. Selline kaupade liigutamine on tagatisest vabastatud (LTS DM art 81(a) alusel). Laoarvestusest maha kandmine toimub ülalnimetatud (impordi) lisadokumendi vormi alusel.
   • Alternatiivina eelmisele punktile on võimalik tavapärane kaupade reekspordiks ja transiidiks deklareerimine, kui isikul puudub selge informatsioon selle kohta, et toimub kaupade toimetamine Ukrainasse ning tagatud on kaupade väljumine ELis.
   • Transiidiks deklareerimise korral peab kasutama transiidiprotseduuri pidaja (printsipaali) teenust, kes tagab transiidiprotseduuril olevate kaupade väljumise Euroopa Liidust. Transiidi (T1) tagatisel liiguvad kaubad lähtepunktist sihtpunkti Euroopa Liidu väljumistolliasutusse, kus kauba väljumine registreeritakse ja tagatis vabastatakse.
    Teenust pakkuvate tolliagentuuride ja transiidiprotseduuri pidajate kontaktid leiate meie kodulehelt:

   • Kui kolmandatest riikidest pärit abisaadetised on kasutamiseks liikmesriigis, mis on ELi piiril, st kaubad ei välju Euroopa Liidust, deklareeritakse need ELi sisenemisel vastavalt LTSi DM artiklile 135(1) a) suuliselt kui mittekaubanduslikud saadetised ja toimetatakse sihtkohta. Isegi ka juhul kui see isik, kes deklareerib, ei ole eraisik, vaid näiteks abiorganisatsioon, kes kaupa kolmandast riigist lähetab ja Eestis deklareerib.
    NB! Abisaadetis peab vastama tollimaksuvabastuse tingimustele. Tollimaksuvabastuse taotlemiseks saatke palun kirjalik avaldus koos kõikide lisadokumentidega e-posti aadressile emta@emta.ee. Toll fikseerib tollimaksuvabastuse andmise kirjalikult.
    NB! Tegemist on ajutise lahendusega, kuni ELi poolt tollimaksuvabastuse otsuse vastuvõtmiseni. 

   Nii abiorganisatsioonid kui ka muud ettevõtted, kes on korraldanud annetuste kogumist (nt mähkmed, riided, tekid jne) Ukraina rahva abistamiseks, on vabastatud kaupade ekspordiks deklareerimisest kirjaliku ekspordideklaratsiooniga. Kaubad loetakse deklareerituks suuliselt liikmesriigis, kus kaup Euroopa Liidust Ukrainasse väljub LTS DM 137(1)(a) alusel.

   Kaupade ekspordideklaratsioonil on lubatud kasutada üldist kaubakoodi 9919000050 (kaubad heategevus organisatsioonidele) või 9919000060 (katastroofiohvrite heaks) ning deklaratsioonile lisada kaupade nimekiri, mis võimaldab vajadusel kaubad tuvastada. 

   ELi kaubad, mis on mõeldud kasutamiseks ELis (nt Poola piiril), ei ole allutatud tollitoimingutele.

   Poola toll on edastanud soovituse koordineerida humanitaarabi andmist eelkõige Välisministeeriumi kaudu.

   Koordinatsiooni kohta leiate infot Poola valitsuse ingliskeelselt veebilehelt. Lehelt leiate taotluse vormi ja info, mis on mõeldud kõigile, kes soovivad osaleda Ukraina abistamisel. Sel juhul toimub tolliformaalsuste (ekspordi) koordineerimine selles võrgustikus.

   Isikud, kes soovivad abi anda ilma keskse koordineerimiseta (st mitte Välisministeeriumi kaudu), peavad arvestama järgmiste tolliformaalsustega.

   Liidu kaubad
   1. Suuline ekspordiks deklareerimine, kui kauba väärtus ei ületa 1000 eurot, kaubad esitatakse väljumistolliasutuses. Elektroonilist või pabervormil deklaratsiooni ei ole vaja esitada.
   2. Elektrooniline tollideklaratsioon esitatakse ekspordi tolliasutusele. Deklaratsioonile on lubatud märkida üks kaubapositsioon kaubakoodiga selle kauba kohta, mille väärtus on kõige kõrgem.
   3. Lihtsustatud tolliprotseduur vormi alusel, mis on kättesaadav Poola valitsuse ingliskeelsel veebilehel. NB! Vormi alusel võib toimuda eksport ainult Dorohusk ja Korczowa piiripunktide kaudu. Vormi täitmisest informeeritakse koheselt piiripunkti. Selle võimaluse kasutamisel on erinõuded ka transpordivahendi märgistamisele. Vormi kasutamine on lubatud nii veo alustamisel Poolast, kui ka teistest liikmesriikidest. Juhul kui Teil puudub võimalus vormi elektrooniliseks allkirjastamiseks, palutakse kontakteeruda Poolas asuvate heategevusorganisatsioonidega või ametiasutustega, kes saavad vormi teie eest täita.
   Liiduvälised kaubad

   Poola tolli ootus on, et liiduvälised kaubad jõuavad piirile transiidi (T1) protseduuri alusel. Kuid vajadusel aktsepteeritakse ka teises liikmesriigis alustatud lihtsustatud ajutise impordi protseduuri ning kaubad saavad Poolast väljuda Ukrainasse. Tollitoimingute osas soovitatakse eelnevalt kontakteeruda lähima tolliasutusega.

   NB! Lihtsustatud vorm, mis on ettenähtud liidu kaupadele, ei kehti liiduvälistele kaupadele.

   Elusloomad, toidukaubad, veterinaar- ja fütosanitaarkontrolli kaubad, söödad, loomsed saadused peavad olema varustatud päritoluriigi sertifikaatidega ning kuuluvad kontrollimisele vastavalt Ukraina seadusandlusele.

   Ukraina piiri kontrollpunktides kontrollitakse päritoluriikide originaalsertifikaatide olemasolu koos transpordidokumentidega.

   Tolliformaalsuste kiirendamiseks Ukraina piirikontrollpunktides palume kõikidel taimetervise ja veterinaarkontrollile alluvate kaupade eksportijatel vajalikud sertifikaadid Põllumajandus- ja Toiduametist taotleda ning Ukraina piiril originaalsertifikaadid koos transpordidokumentidega esitada.

   Täpsemad ekspordinõuded ja kontaktandmed leiate Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt pta.agri.ee.

   1. Kas kahesekasutusega kaupade kohta on vaid kaupade kirjeldused, kuid kaubakoode ei ole? 
   Kahesekasutusega kaupade nimekirjad on ilma kaubakoodideta. Nimekirjades on kauba kirjeldused ja tehnilised näitajad. Kaupade spetsifikatsioonidelt on võimalik leida parameetreid, et kontrollida, kas kaup kuulub kahese kasutusega kaupade nimekirja. Kaubakoodi alusel on võimalik saada esmane info Eesti Tollitariifistikust (ETTst). ETTs on kaubakoodide juures näha, kas selline kaubakood võib kuuluda ka kahesekasutusega kaupade nimekirja ja võib seetõttu strateegilise kauba komisjoni luba vajada. 

   2. Kuidas otsida ETTst sanktsioonide kohaldumist?
   Palun kontrollige sanktsioonide kohaldumist ETTst. Muuhulgas on avaldatud seal ka informatsioon, kui kauba tollivormistusel on vaja esitada eriluba.

   3. Kas Venemaalt tohib importida puitu/puidutooteid (grupp 44)?
   Venemaalt ei ole puidutoodete importimine hetkel keelatud. Küll aga on sanktsioonid kohaldatud Valgevene puidule ja Valgevenest tulevale puidule.

   4. Kui Kasahstanist tuleb kaup (metall), mis läbib Venemaad transiidiga. Kas sellist kaupa tohib ELi tuua?
   Kasahstani kauba suhtes ei ole sanktsioone kehtestatud, kuid kauba sisenemisel EL-i, tuleb tollile kauba kohta esitada Kasahstani päritolu tõendav dokument. 

   5. Kui ajutise ladustamise tähtaeg on lõppemas, kuid kaupu ei ole võimalik algselt määratud sihtkohta toimetada seoses sõjategevusega, mida teha? 
   Kui ajutise ladustamise tähtaeg on lõppemas, kuid kaupu ei ole võimalik algselt määratud sihtkohta toimetada seoses sõjategevusega, tuleb kaubad suunata tolliladustamisele või muule tolliprotseduurile. Liidu tolliseadustik ei näe ette ajutise ladustamise tähtaja pikendamist.

   6. Kuidas mõjutavad erinevad sanktsioonid tollivormistust?
   Kaupade tollivormistusel tuleb deklarandil kontrollida, et kaubad, mida kajastatakse sisenemisega/väljumisega seotud tollidokumentidel või tollideklaratsioonidel, ei oleks allutatud sanktsioonidele. See tähendab, et juba tollitoimingute teostamise eelselt tuleb kontrollida, et vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele ei oleks keelatud nende kaupade väljavedu või sissevedu. Samuti tuleb ettevõtjatel arvestada, lisaks kaupadele laienevad sanktsioonid ka teatud isikutele ja ettevõttetele, mistõttu on tarneahelates osalevatel isikutel hoolsuskohustus kontrollida, et kaupade sisseveo/väljaveo/transiidiga või nendega seotud tehingutega/teenuste osutamisega ei rikutaks Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioone ning ei tehtaks varasid või majandusressursse otseselt või kaudselt kättesaadavaks nimekirjas olevatele isikutele (nt maksed ettevõttele, mille otsene kasusaaja on nimekirjas olev isik kuid ka olukorrad, kus vahendusfirma on nimetatud isiku kontrolli all). Täpsemad juhised seoste kontrollimiseks (inglise keeles). 

   7. Kas sisse- või väljaveokeelud rakenduvad ka pakenditele ja taarale?  
   Keelud rakenduvad kaubale, mida deklareeritakse. Kui deklareeritav kaup, mis ei kuulu sanktsioonide alla, on pakendatud materjaliga, mis kuulub sanktsioonide alla, siis on kaupade tollivormistus lubatud. Kui pakendeid soovitakse eksportida/importida eraldi, vaadeldakse neid kaubana ning sanktsioonide korral on import/eksport keelatud.

   8. Kuidas käituda liiduväliste kaupadega, mis on ajutisel ladustamisel, kuid on mõeldud toimetamiseks konfliktitsooni või on nende toimetamine RUsse/BYsse sanktsioneeritud?
   Kaupade ajutise ladustamise tähtaja pikendamine ei ole võimalik ning kaubad tuleb suunata tolliladustamisele või muule tolliprotseduurile. Ajutise ladustamise tähtaega ei pikendata. Juhtudest, kus võib tekkida tollivõlg (nt on selgunud, et tähtaeg on kohe täis), teavitavad terminalipidajad loa väljastanud tolliasutust, et olukorras lahendus leida.

   9. Kui pikaks perioodiks on lubatud Ukrainast päästetud hobuseid ajutisele impordile suunata?   
   Hobuste osas on ajutine import täieliku tollimaksuvabastusega võimalik min 12 kuud (DA art 223 ja 237; tollideklaratsioonil protseduuri 53 lisakood D08), mida võib pikendada max 24 kuud, kuid seoses Ukrainas toimuva sõjaga on üldine lähenemine, et toll võib pikendada hobuste ajutist importi kokku kuni 10 aastat.

   10. Kas ekspordisanktsioonid rakenduvad ka kaubale, mis on olnud eriprotseduuril?
   Jah, re-eksporti käsitletakse sanktsioonide vaates sarnaselt ekspordiga. Näiteks kontrollitakse sanktsioonide alla kuulumist kaupade osas, mis on olnud ajutisel impordil ning soovitakse protseduuri lõpetamiseks re-eksportida. Seetõttu tuleb ajutise impordi lõpetamisel valida muu ajutise impordi lõpetamise tollikäitlusviis (vabasse ringlusse lubamine, tolliladustamine, hävitamine).

   11. Kuidas määrata ühikuid luksuskaupadele?
   Kauba ühikute kogus on ekspordideklaratsioonil täiendava mõõtühiku (a/v 1802000000 või 6/2 või SADi lahter 41) alusel märgitud kogus. 
   Kui ETT alusel ei ole kaubale ette nähtud täiendavat mõõtühikut, tuleb kauba ühikute koguse leidmisel lähtuda pakkeüksuste arvust (a/v 1806004000 või 6/10 või SAD-i lahter 31).

   Pakkeüksuste arvu märkimisel tuleb märkida kaupa vahetult ümbritsev pakendite arv ehk jaemüügi pakendite arv . 
   Kui kaup on pakendamata, siis pakkeüksuste arvuna märgitakse kaupade arv. 

   Näited
   • pappkarp 6 pudeli veiniga, kui see on jaemüügi pakend
   • pudel veini, kui see on mõeldud eraldi pudelina müügiks

   Viimati uuendatud 26.09.2022

   Kas sellest lehest oli abi?