Kuidas kontrollida tehingupartneri tausta

Äris on alati mõistlik enne tehingu toimumist kontrollida tehingupoole tausta. Sellele lehele oleme koondanud enimlevinud avaliku ja erasektori andmebaasid, mille abil saab kontrollida ja hinnata tehingupoole tausta ja maksekäitumist ning seeläbi vähendada äri- ja maksuriske. 

Andmebaasidest päringute tegemiseks on üldjuhul vajalik teada tehingupoole nime ning registri- ja/või isikukoodi. Osa andmebaasides pakutavatest päringutest võivad olla tasulised, kuid uue tehingupartneri ja hinnalisema tehingu puhul, on mõistlik kaaluda tasuliste teenuste tellimist riskide maandamiseks.

Vajaduse korral on alati võimalik tehingupoolelt küsida spetsiaalseid maksuandmete tõendeid. Tõendile saab kuvada ettevõtte andmed tööjõu, palga, käivete ja maksuvõla kohta ning saata see otse läbi e-MTA tehingupoolele. Maksuandmete tõendiga saavad tehingupooled suurendada oma usaldusväärsust ja nii on mõlemal poolel kindlus, et teise maksuasjad on korras.

Lugege veel: Juhised maksupettuste ahelasse sattumise vältimiseks".

Lisaks andmebaasidest saadud infole on tehingupoole valikul oluline usaldada iseenda intuitsiooni ja kogemusi ettevõtjana.


Ole tehingupartneri valikul tähelepanelik!

Avalikud andmebaasid tehingupoole tausta analüüsiks

Otsides Internetist andmeid tehingupoole ja tema esindusõiguslike isikute kohta võib leida erinevatest artiklitest, foorumites käsitletud teemadest, maksehäireregistri tulemustest, isiku karistustest kui ka jõustunud kohtulahenditest teavet, mis võib anda vihjeid, kas tehingupool on usaldusväärne või mitte.

 • Eesti käibemaksukohustuslase registreerimise (KMKR) numbri kontrolliabil saate välja selgitada, kas isik, näiteks teie tehingupool, on registreeritud Eestis käibemaksukohustuslasena.
  Kehtiva käibemaksukohustuslase numbri puudumisel ei ole müüjal õigus lisada tehingule käibemaksu ega ostjal sisendkäibemaksu maha arvata.
 • Euroopa Liidu käibemaksukohustuslase registreerimise numbri (VAT nr) kontrolli abil saate kindlaks teha, kas isik, nt teie tehingupool, on registreeritud käibemaksukohustuslasena mõnes EL-i liikmesriigis ning kas VAT nr on kehtiv.
  Oluline on kontrollida tehingupoole nime ja VAT nr-i vastavust. Kehtiva VAT nr-i puudumisel tuleb tehingu maksustamisel arvestada vastavate erisustega (näiteks ühendusesisese müügitehingu maksustamine 20%-lise määraga 0%-lise määra asemel).
 • Avalike andmete päringu kaudu saate ülevaatliku info ettevõtete avalikest andmetest. Teenuses kuvatakse ettevõtete kohta järgmised avalikud andmed: üldandmed (juriidiline aadress, põhitegevusala jne); Maksu- ja Tolliametile deklareeritud andmed (käive, tasutud maksud, töötajate arv); info võla, esitamata deklaratsioonide ning ettevõtlus- ja ärikeeldude kohta; kehtivad majandustegevuse registri teated ja load; ettevõtte elulugu; aktsiisilao-, maksulao- ja tolliteenuste load.
 • Võlapäringu abil saate välja selgitada, kas isikul on maksuvõlg või mitte. Maksuvõla olemasolu võib viidata tehingupoole makseraskustele või probleemidele maksetähtaegadest kinnipidamisel, mistõttu ei pruugita täita (õigeaegselt) tehinguga võetud kohustusi.
 • Tasutud maksude tabelitest on võimalik kontrollida, kas ja kui palju on isik, nt teie tehingupool, tasunud makse, deklareerinud käibe kogusummat ja töötajate arvu. Tabelites on välja toodud ühes kvartalis maksukohustuslaste (v.a füüsiliste isikute) tasutud riiklike maksude koondsummad ja eraldi tööjõumaksude, kogumispensioni maksete ning töötuskindlustusmaksete koondsummad, deklareeritud käibe kogusumma ja töötajate arv.

  Töötajate arvule tasub tähelepanu pöörata eriti olukorras, kus teenuse osutamiseks on vajalik tööjõu olemasolu. Informatsioon deklareeritud käibe kogusumma ja töötajate arvu kohta võimaldab vältida teadmatust tehingupoole valikul.

  Kui tasutud riiklike maksude summa on null, siis võib lisaks maksude mittetasumisele põhjuseks olla, et tegemist on eksportiva ettevõttega, ettevõttel on selles perioodis soetus suurem kui müük või isik kuulub käibemaksugruppi, kus grupi esindusisik deklareerib ka teiste grupi ettevõtete käibe ja tasub käibemaksu. Tolliagentuuride tasutud maksusummad võivad sisaldada ka nende klientide maksukohustust. Tasutud aktsiisisummad kajastuvad selle isiku maksuarvestuses, kes kauba tarbimise deklareerib. Avaldatud maksusummad aitavad rohkem mõista ettevõtjate panust ühiskonnas ja suurem avatus aitab kaasa ausama konkurentsi tagamisele.

E-äriregistri teabesüsteemis saab teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta. Päringutest saadud info alusel on võimalik hinnata tehingupoole tausta.

Tasuta on võimalik näha kehtivaid registrikaardi andmeid (ettevõtte registrikood, ärinimi, aadress, esmakande aeg, õiguslik vorm, registrikande staatus, osa-/aktsiakapitali suurus), käibemaksukohustuslase numbrit ja selle kehtivuse andmeid, maksuvõla infot, esitamata deklaratsioone, majandusaasta aruannete esitamise infot ning kehtivaid äri- ja ettevõtluskeelde. Tasuliste teenuste täpsem hinnakiri asub e-äriregistri avalehel.

Euroopa Äriregister vahendab ametlikku informatsiooni Euroopa ettevõtete kohta. Väljastatavad andmed Euroopa Äriregistrist on tasulised.

Internetist on leitavad erinevad krediidiinfo teenust pakkuvad andmebaasid, kust on võimalik saada kasulikku infot tehingupoole kohta, näiteks

Majandustegevuse registrisse (MTR) on koondatud erinõuetega tegevusalad, mis muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks. MTR-is leiab teavet tegevuslubade, majandustegevusteadete, ettevõtjatele tehtud ettekirjutuste ja keeldude kohta.

MTR-is ei pea registreerima järgmisi tegevusalasid:

 • ehituse valdkonnas ehitusjuhtimine, energiaauditi tegemine ja energiamärgise väljastamine;
 • kaubanduse valdkonnas teenindus, kaubanduse korraldamine; jae- ja hulgikaubandusel ning toitlustamisel esitatakse majandustegevusteade vaid alkoholi- ja tubakamüügi korral. Muid toidu- ja tööstuskaupu (näiteks sõidukite, rõivaste, jalanõude müük) ei pea enam MTR-is registreerima.
 • majutusteenus, v.a alkoholi- ja tubakamüügil, mille puhul tuleb esitada jaekaubanduse või toitlustamise majandustegevusteade;
 • kaevandamise valdkond;
 • seadme tehnilise kontrolli (auditi) teostaja;
 • mõõte- ja teimilaborina tegutsemine;
 • personali sertifitseerimine.

Karistusregister on riigi andmekogu, kuhu kantakse andmed karistatud isikute (sh juriidiliste isikute) ja nende karistuste kohta. Päringu tegemine maksab 4 eurot.

Kui karistusregistrist nähtub, et isikul on varasemaid maksualaseid süütegusid, võib see olla üheks riskiks, et temaga tehinguid tehes võite sattuda maksupettuse ahelasse. Samuti võivad korduvad seaduserikkumised viidata sellele, et isiku seaduskuulekus ei ole kõrge ning tehingu tegemine võib osutada riskantseks.

Kui tehingupool väidab, et finantseerib oma tegevust ja/või tehingut toetustega, siis saab info õigsust kontrollida näiteks järgmistest avalikest andmebaasidest:

Elektroonilise Riigi Teataja vahendusel on võimalik otsida kohtulahendite registrist kohtute poolt avaldatud lahendeid ja nende kokkuvõtteid.

Riigikohtu lahendid on leitavad Riigikohtu veebilehelt.

Kohtulahendite registrist on võimalik nii ettevõtte kui ka füüsilise isiku nime järgi (sisestades nime lahtrisse „Lahendi tekst“) leida nende kohta jõustunud kohtulahendeid ja seeläbi hinnata tehingupoole õiguskuulekust. Kohtulahenditest võib saada teavet selle kohta, kas ettevõte või füüsiline isik on ise toime pannud näiteks maksualaseid rikkumisi või olnud neis osaline ning mis on olnud rikkumise sisu.

Kui isikul on olnud varasemaid maksualaseid rikkumisi, võib see olla üheks riskiks, et temaga tehinguid tehes võite sattuda maksupettuse ahelasse. Samuti võivad korduvad seaduserikkumised viidata sellele, et isiku seaduskuulekus ei ole kõrge ning tehingu tegemine võib osutada riskantseks.

Viimati uuendatud 21.06.2022

Kas sellest lehest oli abi?