Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutamine

E-resident saab kasutada Maksu- ja Tolliameti e-teenuseid samadel tingimustel nagu Eesti ID-kaarti omavad isikud.

Kui e-resident on asutanud Eestis äriühingu, siis saab äriühingu seaduslik esindaja äriregistri andmete põhjal (juhatuse liige) automaatsed pääsuõigused ärikliendi e-MTA kasutamiseks. Soovi korral saab juhatuse liige teenuste kasutamiseks anda volitusi ka teistele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA saab näiteks:

  • esitada kõiki maksu- ja tollideklaratsioone
  • registreerida oma ettevõte käibemaksukohustuslaseks
  • vaadata oma maksude tasumise ajalugu
  • vaadata Maksu- ja Tolliameti saadetud dokumente ja teateid
  • koostada tõendeid (nt maksuvõla puudumise kohta) esitamiseks tehingupartneritele jt
  • anda äriühingu esindajana volitusi füüsilistele isikutele äriühingu e-teenuste kasutamiseks jne
  • ajatada maksuvõlga
  • kasutada maksukäitumise hinnangu e-teenust ettevõtte maksukäitumise kohta tagasiside ja info saamiseks Maksu- ja Tolliametilt

Suhtluse keel

Eestis on maksumenetluse keeleks eesti keel (maksukorralduse seaduse § 47).

Maksu- ja Tolliamet väljastab haldusaktid alati eesti keeles ning saadab teate haldusakti e-MTAsse saatmise kohta e-posti teel. Teade on tõlgitud ka inglise ja vene keelde. Kui Maksu- ja Tolliamet haldusakti saaja e-posti aadressi ei tea, siis saadetakse teade eesti keeles lühisõnumiga mobiilile.

Soovitame e-teenuste keskkonnas e-MTA (Suhtlus - Kirjavahetus - Uus vestlus) või e-posti aadressil emta@emta.ee meile teada anda oma suhtluskeele eelistus. Üldjuhul leiame võimaluse suhelda lisaks eesti keelele ka vene ja inglise keeles.

Dokumentide kättetoimetamine

Maksu- ja Tolliamet toimetab dokumendid ja haldusaktid maksumaksjatele kätte esmajärjekorras e-MTA vahendusel. Dokumendi e-MTAs kättesaadavaks tegemise kohta saadame dokumendi adressaadile teate kas:

  • äriregistrisse märgitud või Maksu- ja Tolliametile teatatud elektronposti aadressil, või
  • lühisõnumiga mobiiltelefoni numbril.

Võimalike küsimuste korral võtame ühendust eelkõige e-posti teel.

Palume hoida kontaktandmed ajakohastena, et Maksu- ja Tolliameti e-kirjad ja sõnumid jõuaks õigeaegselt adressaadini.

Maksu- ja Tolliamet loeb e-MTA kaudu edastatud dokumendid ja haldusaktid kättetoimetatuks nende avamisel. Dokumendi kättetoimetamise registreerib infosüsteem automaatselt (maksukorralduse seaduse § 54 lg 3).

Oluline on, et dokumendi adressaat võtaks dokumendid e-MTAs pärast e-posti aadressile või telefonile teate saamist võimalikult kiiresti vastu. Nii on võimalik Maksu- ja Tolliameti poolt haldusaktiga pandud kohustused õigeaegselt täita ning vältida võimalikke ebameeldivaid tagajärgi (nt sunniraha määramine kohustuse täitmata jätmisel või käibemaksukohustuslaste registrist kustutamine ettevõtluse toimumise tõendamata jätmisel).

Kui adressaat ei ava dokumenti viie tööpäeva jooksul pärast selle e-MTAs kättesaadavaks tegemist, siis saadame dokumendi äriühingule posti teel äriühingu äriregistrisse kantud juriidilisele aadressile. Posti teel saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui lihtkirjana saadetud dokumendi saatmisest Eesti piires on möödunud 5 päeva või kui postiteenuse osutaja on tähtkirjana saadetud dokumendi kirjale märgitud aadressil üle andnud või jätnud teate tähtkirja saabumise kohta (maksukorralduse seaduse § 531 lg 4).

Eestisse äriühingu asutamisel on äriregistris registreerimisel oluline äriühingu juriidiliseks aadressiks märkida selline aadress, kus suudetakse tagada äriühingule saadetud dokumentide vastuvõtmine ja edastamine äriühingu juhtidele.

Eesti kontaktisiku määramine

E-residendi poolt Eestis asutatud äriühingu juhatus või seda asendav organ asub tavaliselt välisriigis ning enamasti puudub sellisel äriühingul Eestis tegevuskoht, kuhu oleks võimalik äriühingule suunatud dokumente saata ning mille võiks äriregistrisse juriidiliseks aadressiks märkida.

Seetõttu on Eestis seadusega pandud kohustus Eesti äriühingutele, kelle juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, määrata ja äriregistrisse kanda ettevõtte kontaktisik Eestis, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi (äriseadustiku § 631). Menetlusdokumendi kättetoimetamisel kontaktisikule loetakse see kättetoimetatuks ka ettevõtjale.

Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, siis peab äriseadustiku kohaselt kontaktisikuks määrama notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. Kui äriühingu juhatuse või seda asendava organi liikmel, osanikul, aktsionäril või prokuristil on elukoht Eestis, võib äriseadustiku kohaselt kontaktisikuks määrata ka ühe nimetatud isikutest.

Äriühingu aadressiks loetakse sellisel juhul kontaktisiku aadress. Kui äriühingu juhatus asub väljaspool Eestit, siis tuleb äriregistrisse kanda ka välisriigis asuva juhatuse aadress.

Viimati uuendatud 27.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?