Kaubavedu

Liidu tolliterritooriumile toodava või sealt väljaviidava kauba suhtes kohaldatakse liidu tolliseadustiku ja teiste tollialaste õigusaktidega sätestatud eeskirju ja protseduure.

Liidu tolliseadustik kehtestab reeglid ka kaubavahetusele liidu tolliterritooriumi selliste osade vahel, mille suhtes kohaldatakse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) või nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist korda) sätteid ja nimetatud territooriumi selliste osade vahel, mille suhtes neid sätteid ei kohaldata.

Kauba toomisel liidu tolliterritooriumile tuleb julgeoleku ja turvalisuse eesmärgil esitada sisenemise ülddeklaratsioon. Liidu tolliterritooriumile toodud kaup kuulub saabumisest alates tollijärelevalve alla ning tuleb toimetada tolli määratud tolliasutusse või mistahes muusse tolli määratud või heakskiidetud kohta või vabatsooni. Kaup tuleb esitada tollile, misjärel loetakse see ajutiselt ladustatuks. Ajutiselt ladustatud kaup suunatakse tolliprotseduurile selle protseduuri tingimuste kohaselt. Tolliprotseduurile suunamiseks esitatakse tolliprotseduurile vastav standard- või lihtsustatud tollideklaratsioon. Lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamiseks peab olema tolli luba.

Liiduväline kaup, mis on mõeldud liidu turule viimiseks suunatakse vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile, millega kaasneb imporditollimaksude tasumine ja kaubanduspoliitika meetmete kohaldamine. Tasumisele kuuluv impordi- ja eksporditollimaks põhineb ühisel tollitariifistikul.

Kauba võib suunata eriprotseduurile: transiit (välis- ja sisetransiit), ladustamine (tolliladustamine ja vabatsoon), erikasutus (ajutine import ja lõppkasutus) ning töötlemine (sees- ja välistöötlemine). Paljude eriprotseduuride puhul on nõutav tolli luba.

Liidu tolliterritooriumilt väljaviidava kauba kohta tuleb kindlaksmääratud tähtaja jooksul enne kauba liidu tolliterritooriumilt väljaviimist esitada pädevale tolliasutusele väljaveoeelne deklaratsioon. Liidu tolliterritooriumilt väljaviidava liidu kauba suhtes kohaldatakse ekspordiprotseduuri.

Liikmesriigid Territooriumid Euroopa Liidu territoorium (1) Tolli- territoorium Aktsiisi-territoorium Käibemaksu- territoorium Deklareerimine kauba Eestisse toomisel Deklareerimine liidu kauba Eestist lähetamisel Riigi kood
Belgia jah jah jah jah ei ei
Taani jah jah jah jah ei ei
Fääri saared (Faroe Islands) ei ei ei ei IM EX FO
Gröönimaa (Greenland) ei ei ei ei IM EX GL
Saksamaa jah jah jah jah ei ei
Helgoland (2) jah ei ei ei IM EX DE
Büsingen (3) jah ei ei ei IM EX CH
Hispaania jah jah jah jah ei ei
Kanaari saared (Canary Islands) (4) jah jah ei ei CO (13) CO ES
Ceuta jah ei ei ei IM EX XC
Melilla jah ei ei ei IM EX XL
Kreeka jah jah jah jah ei ei
Athose mägi (Mount Athos) jah jah ei ei aktsiisikaup CO (13), muu ei aktsiisikaup CO, muu ei GR
Prantsusmaa jah jah jah jah ei ei
Guadeloupe jah jah ei ei CO (13) CO FR
Martinique jah jah ei ei CO (13) CO FR
Prantuse Guajaana (French Guiana) jah jah ei ei CO (13) CO FR
Réunion jah jah ei ei CO (13) CO FR
Mayotte (5) jah jah ei ei CO (13) CO FR
Saint-Martin (Prantsuse osa) jah jah ei ei CO (13) CO FR
Uus-Kaledoonia (New Caledonia) ei ei ei ei IM EX NC
Wallis ja Futuna ei ei ei ei IM EX WF
Prantsuse Polüneesia (French Polynesia) ei ei ei ei IM EX PF
Saint-Barthélemy ei ei ei ei IM EX BL
Saint-Pierre ja Miquelon ei ei ei ei IM EX PM
Prantsuse Lõuna- ja Antarktika-territooriumid (French Southern and Antarctic Territories) ei ei ei ei IM EX TF/AQ
Iirimaa jah jah jah jah ei ei
Itaalia jah jah jah jah ei ei
Livigno jah ei ei ei IM EX IT
Campione d´Italia (6) jah jah jah ei EU EU CH
Lugano järv (Lake Lugano) (7) jah jah jah ei CO CO IT
Luksemburg jah jah jah jah ei ei
Holland jah jah jah jah ei ei
Portugal jah jah jah jah ei ei
Austria jah jah jah jah ei ei
Rootsi jah jah jah jah ei ei
Soome jah jah jah jah ei ei
Ahvenamaa (Åland Isands) (8) jah jah ei ei CO (13) CO FI
Eesti jah jah jah jah ei ei
Läti jah jah jah jah ei ei
Leedu jah jah jah jah ei ei
Poola jah jah jah jah ei ei
Tšehhi jah jah jah jah ei ei
Slovakkia jah jah jah jah ei ei
Ungari jah jah jah jah ei ei
Sloveenia jah jah jah jah ei ei
Küpros (9) jah jah jah jah ei ei
Malta jah jah jah jah ei ei
Rumeenia jah jah jah jah ei ei
Bulgaaria jah jah jah jah ei ei
Horvaatia jah jah jah jah ei ei
Monaco ei jah jah jah ei ei
Põhja-Iirimaa ei jah jah jah ei ei GB/XI
Andorra (10) ei ei ei ei EU EX AD
San Marino (11) ei ei ei jah/ei (12) EU EX SM
Vatikan ei ei ei ei IM EX VA

Märkused

1. See tähendab Euroopa Liidu territooriumi, nagu see on määratletud Euroopa Liidu lepingu artiklis 52 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 355, mis võib erineda asjaomase liikmesriigi poliitilisest territooriumist.
2. Helgolandi saadetud kaup deklareeritakse ekspordiks vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklile 141. Helgolandile saadetud põllumajandustooted loetakse eksporditud kaubaks toetuste maksmist käsitlevate sätete kohaldamisel (komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artikkel 43).
3. Büsingen asub geograafiliselt Šveitsis, kuid on Saksamaa territoorium ning praktikas käsitletakse Büsingeni Šveitsi tolliala ühe osana.
4. Kanaari saared on: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro ja La Palma.
5. See näitab olukorda Mayotte´il pärast selle liitumist 01.01.2014 ELiga ning ELi tolliterritooriumiga.
6. Campione d’Italia asub geograafiliselt Šveitsis.
7. See kehtib üksnes Lugano järve Itaaliale kuuluva osa kohta, s.o kaldast kuni Ponte Tresa ja Porte Ceresio vahelise vööndi poliitilise piirini. Ülejäänud ala on Šveitsi territoorium.
8. Ahvenamaa ühines ELi territooriumiga täiendava deklaratsiooni alusel, kuid üksnes tolli otstarbel. Seega ei ole Ahvenamaa ELi käibemaksu- ja aktsiisiala osa.
9. Sealhulgas Briti sõjaväebaasid, kui neid saab varustada maksuvabalt.
Määruses (EÜ) nr 866/2004 sätestatakse tingimused, mille alusel kaupu, mis on täielikult saadud aladelt, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, või mis on läbinud viimase olulise majanduslikult põhjendatud töötlemise või toimingu selleks seadmestatud ettevõttes aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, võib tuua Küprose Vabariigi valitsuse kontrolli all olevatele aladele ühenduse kaupadena.
Vastupidises suunas, s.t Küprose Vabariigi valitsuse kontrolli all olevatelt aladelt aladele, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, veetavate kaupade puhul ei nõuta ekspordiformaalsusi ning kõnealuse kauba puhul ei maksta põllumajandustoetusi, sest kogu Küprose Vabariigi territoorium ühines 2004. aasta mais Euroopa Liiduga.
10. Andorra on loonud ELiga tolliliidu. Grupid 1–24 (transport) kuuluvad T1 alla, ülejäänud T2 alla (tagastuskaubad Andorrast, alati T1 koos klausliga „sisse nõuda üksnes põllumajanduse osa, EMÜ-Andorra leping”).
11. San Marino on loonud ELiga tolliliidu.
12. Vastavalt halduslepingutele tuleks aktsiisikauba ekspordil San Marinosse kasutada haldussaatedokumenti (AAD).
13. „CO" märgitakse juhul, kui kaubal on liidu kauba staatus. Liiduvälise kauba puhul tuleb deklaratsiooni liigiks märkida „IM".
 

Transiit, TIR

Kui veate kaupu, mis on toodud Euroopa Liitu (EL) tolli- ja maksupiirkonnast väljastpoolt ning mida ELis ei ole maksustatud, on kaupadele vaja teostada tollivormistus.

Loe edasi

Sisenemisformaalsused

Kauba sisenemistolliformaalsuste teostamine algab enne kauba Euroopa Liidu tolliterritooriumile toimetamist. Vahetult kolmandast riigist Euroopa Liitu toodava kauba kohta tuleb esitada sisenemise ülddeklaratsioon. Kauba saabumisel liidu tolliterritooriumile tuleb esitada saabumisteade.

Loe edasi

Ladustamine

Sellelt lehelt leiate ülevaate kauba ajutise ladustamise, tolliladustamise protseduuri ja vabatsooni olemusest ning kauba ajutise ladustamise ja ladustamisprotseduuride kasutamise võimalustest.

Loe edasi

Vaba ringlus

Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile suunatakse liiduväline kaup, mis on mõeldud liidu turule viimiseks või kavandatud erakasutuseks või -tarbimiseks liidu tolliterritooriumil. Vabasse ringlusse lubamine annab liiduvälisele kaubale liidu kauba tollistaatuse.

Loe edasi

Erikasutus

Allolev informatsioon annab ülevaate ajutise impordi tolliprotseduuri ja lõppkasutusprotseduuri rakendamisest.

Loe edasi

Seestöötlemine

Seestöötlemine võimaldab liiduvälist kaupa maksuvabalt töödelda. Ei rakendata kaubanduspoliitilisi meetmeid, v.a sisseveoga seotud meetmed.

Loe edasi

Välistöötlemine

Välistöötlemine annab osalise või täieliku tollimaksuvabastuse väljapoole liidu tolliterritooriumi töötlemiseks väljaveetud kauba reimpordil.

Loe edasi

Hävitamine ja loovutamine

Liiduvälist kaupa saab hävitada kauba suunamisega seestöötlemise tolliprotseduurile. Liiduvälise kauba riigi omandisse loovutamiseks tuleb kauba asukohajärgsele tolliasutusele esitada kirjalik taotlus.

Loe edasi

Väljumisformaalsused

Väljumisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja ettevõtja teevad kauba väljaveo tollideklaratsiooni, väljumise ülddeklaratsiooni või kaupade loendi esitamisest kuni kaubasaadetist vedava transpordivahendi Eestist lahkumiseni.

Loe edasi

Eksport

Liidu territooriumilt väljaviidava kauba suhtes kohaldatakse ekspordiprotseduuri.

Loe edasi

Protseduurile suunamine

Euroopa Liidu tolliterritooriumile toodud või sellelt väljaviidav kaup suunatakse tollialaste õigusaktidega ettenähtud korras selleks soovitud tolliprotseduurile sõltuvalt kauba edasise kasutamise eesmärgist või vajadusest.

Loe edasi

Viimati uuendatud 06.09.2021

Kas sellest lehest oli abi?