Ühiskonnakaitse

Eeskirjad ühiskonna turvalisusega seotud riskide vähendamiseks ning keelatud kauba leviku ja salaturu toimimise tõkestamiseks. Siit leiate juhised, millistel tingimustel on võimalik importida või eksportida strateegilisi kaupu, kahesuguse kasutusega kaupu, relvi ja laskemoona, lõhkematerjale ja sularaha.

Tulirelvade ja laskemoona Euroopa Ühenduse välisest riigist Eestisse ja Eestist Euroopa Ühenduse välisesse riiki toimetamine 

Tsiviilrelvade ja laskemoona Eestist väljavedu EL välisesse riiki ja EL välisest riigist Eestisse sissetoimetamist reguleerib relvaseadus.

Nii juriidilised kui füüsilised isikud, kes relva Eestisse sisse või Eestist välja toimetavad, peavad omama eriluba, mille väljastab Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA). Luba on ühekordne.

Relvade ja laskemoona sisse- ja väljavedu võib toimuda ainult rahvusvaheliseks liiklemiseks avatud piiripunktide kaudu, kus on toll alaliselt kohal. Kõik eriluba nõudvad kaubad ka. relvad ja laskemoon tuleb tollile deklareerida olenemata kogusest ja väärtusest. Tollivormistuse käigus nii sisse- kui väljaveol tuleb esitada tollile PPA väljastatud relva sisseveo- või väljaveo eriluba.

Sisseveetavate relvade ja laskemoona vastavust nõuetele kontrollib toll, kelle kohus on teha vastav märge eriloale.

Relva edasitoimetav isik, kes siseneb Eesti vabariiki, valib tollipunktis "punase“ tollikoridori, kuna tal on deklareeritavat kaupa, ning esitab tollile relva ja laskemoona ning kaubaga kaasas olevad tollidokumendid ja eriloa.

Juhul, kui isik liigub relvaga Eestisse ELi välisest riigist läbi teise ELi liikmesriigi, näiteks Venemaalt läbi Soome laevaga Eestisse või Senegalist läbi Saksamaa jätkulennuga Eestisse, on tal kohustus Eestisse jõudes esitada tollile nii relv, laskemoon kui PPA poolt väljastatud relvaluba tollimärgete saamiseks.

Sisenedes Eestisse saab isik vajadusel tolliga ühendust võtta:

 • Tallinna reisiterminalides telefonil 676 4765
 • Paldiski sadamas telefonil päevasel ajal 6764 858, öisel ajal 676 4816
 • Muuga sadamas telefonil 676 4816
 • Tallinna Lennujaamas telefonil 676 1801.

Relvad ja laskemoon peavad olema identifitseeritavad kaubaga kaasas olevate dokumentide alusel. Toll kontrollib tolliläbivaatuse käigus, kas relv ja laskemoon vastavad eriloale märgitule ja deklareeritule. Juhul, kui relva ja laskemoon ei vasta relvaloale märgitule või kaubaga kaasas olevatele saatedokumentidele või puudub eriluba, on relva ja laskemoona sissevedu keelatud ning relv ja laskemoon peetakse tolli poolt kinni.

Veoga kaasnevate nõuete rikkumiste tuvastamisel kohaldatakse väärteomenetlust ning rikkumise objektiks olnud relva ja laskemoona võib politseiasutus või kohus konfiskeerida.

Täiendavat informatsiooni relvade ja laskemoona õiguspärase sisse- ja väljaveo kohta leiate politsei veebilehelt www.politsei.ee ja vajadusel konsulteerige politsei lubadealase töö ametnikega.

Tulirelvade ja laskemoona edasitoimetamine Euroopa Liidu liikmesriikide vahel

Relvade ja laskemoona Euroopa Liidu liikmesriikide ja Eesti vahel reguleerib relvaseadus.

Relvade ja laskemoona teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetamise aluseks on järgmised Euroopa Ühenduses kasutusel olevad tunnustatud relvade ja laskemoona veo dokumendid:

 1. Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelluba, mille väljastab Politsei- ja Piirivalveamet
 2. tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise luba, mille väljastab Politsei- ja Piirivalveameti eelloa alusel lähteriik või
 3. tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise deklaratsioon

Loetletud dokumentide kehtivus on kuni üks aasta.

Strateegilise kauba nimekirjas olevate relvade ja nende laskemoona Eestist teistesse liikmesriikidesse viimine, Eestisse toomine ning transiit liikmesriikide vahel on reguleeritud strateegilise kauba seadusega.

Kahesuguse kasutusega kaubad

Strateegilise kauba komisjoni litsents on nõutav ekspordi ja re-ekspordi puhul (Ühenduse tolliseadustiku artiklite 161 ja 182 tähenduses).

Kontrollitavate kahese kasutusega kaupade loetelu on toodud 5. mai 2009. aasta Nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks.

Euroopa Liit on kehtestanud väljaveo üldloa (COMMUNITY GENERAL EXPORT AUTHORISATION No EU001, vt määruse II lisa).

Üldluba annab loa kasutajaks registreerunud isikule õiguse määruse I lisas loetletud kaupade toimetamiseks järgmistesse riikidesse: USA, Kanada, Austraalia, Jaapan, Uus-Meremaa, Norra, Šveits.

 • Loa kasutajaid registreerib Strateegilise kauba komisjon, kes väljastab sellekohase õiendi.
 • Ühenduse üldloa kasutamine on teatud juhtudel keelatud (näiteks kui kaup eksporditakse vabalattu või tollilattu jne).

Kahesuguse kasutusega kaupade puhul ei ole üldjuhul võimalik määratleda konkreetseid CN-koode, seega ei ole ETT poolt määratletav tingimus – „ekspordil nõutav luba” – absoluutne reegel, pigem on loa nõue erandlik. Kaupade kontrollitavuse määrab tema vastavus kahesuguse kasutusega kaupade nimekirjas kirjeldatule, mitte CN kood. Lihtsa näitena võib tuua, et enamus riideesemeid ei vaja eriluba, küll aga kehtib Strateegilise kauba komisjoni eriloa nõue kaitseülikondadele, mis on kaitseks bio- ja keemiarelvade vastu.

 • Kui kaup on kahesuguse kasutusega, peaks tollideklaratsiooni vormistamisel valima õige lisakoodi sõltuvalt kauba iseloomust, tehnilisest spetsifikatsioonist ja vastavalt kontrollnimekirja läbivaatamise tulemustele. Väljaveolitsents märgistatakse tolliametniku poolt kauba ühendusest väljaveol.

Kui on alust arvata, et kaupa või selle osa kavatsetakse kasutada sõjalisel või riigi julgeolekut ohustaval otstarbel, massihävitusrelva kasutamiseks, käitlemiseks, hooldamiseks, hoiustamiseks, avastamiseks, tuvastamiseks, levitamiseks või selle sihtmärgile toimetamise süsteemi väljatöötamiseks, tootmiseks, hooldamiseks või hoiustamiseks või inimõiguste rikkumiseks, tuleks kindlasti pöörduda strateegilise kauba komisjoni poole.

Strateegilise kauba seadus kehtestab loa nõude sõjalistele kaupadele ja inimõiguste rikkumiseks kasutatavatele kaupadele nii Eestisse sisseveol, väljaveol, Eestit läbiva transiidi kui ka sõjalise kaubaga seotud teenuse osutamiseks.

Strateegiilse kauba komisjon ei väljasta eriluba juhul, kui:

 • Relvade ja laskemoona üle tollipiiri toimetamine toimub relvaseaduses sätestatud juhtudel ja vastava eriloa alusel.
 • Lõhkematerjal on välja arvatud strateegiliste kaupade nimekirjast ja loa on väljastanud Tehnilise Järelevalve Amet.
 • Valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste ning kohtute teenistusrelvade ja laskemoona sisseveol ja väljaveol kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi tuua – asjaomase ministri loa alusel.
 • Sõjaväerelvade, laskemoona, lahingutehnika ning muu kaitseotstarbelise erivarustuse sisseveol ja väljaveol kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi tuua – Kaitseministeeriumi eriloa alusel.

Samuti ei pea komisjoni poolt väljastatud litsentsi olema juhul, kui Eesti on strateegilise kauba väljaveo, transiidi, sõjalise kauba sisseveo või teenuse osutamise korraldamiseks sõlminud lepingu rahvusvahelise organisatsiooni või kauba lähte- või sihtriigiga (nt NATO SOFA lepingu alusel liikuvad kaubad, mille omandisuhted ei muutu).

Ekspordideklaratsioon märgistatakse (SAD vormi pöördele väljumistolliasutuse tempel) väljumistolliasutuses. Erandid on meretranspordi puhul. Mitteregulaarliini puhul märgistatakse ekspordideklaratsioon väljumissadamas, regulaarlaevaliini puhul jäävad väljumissadamas dokumendid märgistamata.

Strateegilise Kauba Komisjoni poolt litsenseeritud kauba puhul ei ole võimalik esitada tollideklaratsioon andmetöötlussüsteemide kaudu, kuna deklaratsiooni ei saa vormistada ilma, et oleks esitatud tollile kehtiv litsents. Kauba väljaveolitsents märgistada ekspordideklaratsiooni vormistamisel. Siis on ka litsents ja deklaratsioon omavahel selgelt seostatud (litsentsile märgib ametnik deklaratsiooni numbri ja vastupidi). Deklaratsiooni kinnitamiseks ja kauba vabastamiseks tuleb minna deklarandil Maksu- ja Tolliametisse koos kõigi tollidokumentidega.

Tolliametnik märgistab tollivormistusel sõjalise kauba sisseveo- või väljaveolitsentsi juhul, kui tegu on kolmandatest riikidest tuleva või kolmandatesse riikidesse toimetatava sõjalise kaubaga (välistransiidil läbi Eesti).

Strateegilise kauba seaduse § 5¹ lg 1 kohaselt sõjalise kauba ja ELi Nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 lisas loetletud kahesuguse kasutusega kauba toimetamisel Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse või Eestist Euroopa Liidu liikmesriiki teatatakse eriloa, kauba ja selle teekonna täpsed andmed elektrooniliselt või faksi teel tollile vähemalt 24 tundi enne kauba üle Eesti tollipiiri toimetamist.

Toll saadab teatise esitajale teatise kättesaamise kinnituse.

Vajaduse korral saadab toll teatise esitajale 24 tunni jooksul pärast teatise esitamist ja sama sidevahendiga, millega teatis esitati, nõude esitada eriluba, kauba saatedokumendid ja kaup tolli määratud kohas (VV määrus nr 257 § 3 lg 3).

Eestis tegutseva ettevõtte poolsel kauba edasitoimetamisel esitab teatise ettevõte. Teisest Euroopa Ühenduse liikmesriigist Eestisse tuleva kauba (sh ka läbi Eesti ühest liikmesriigist teise liikmesriiki mineva kauba) puhul esitab Maksu- ja Tolliametile teatise kauba faktiline vedaja.

Kui tegu on Ühenduse teisest liikmesriigist Eestisse tuleva kaubaga või Eestist teise liikmesriiki toimetatava kaubaga, siis on loa nõue samuti kehtiv, luba tolliametnik ei märgista, kuna tollivormistust ei toimu.

Sõjaliste kaupade nimekiri on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22.12.2011. a määrusega nr 171.

Tulenevalt ÜRO piinamisvastasest deklaratsioonist inimõigusi rikkuvate või põhivabadust piiravate kaupade sisse- ja väljavedu reguleerib Nõukogu määrus (EÜ) nr 1236/2005, 27. juuni 2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

Lisainfo

Lisainfo strateegiliste kaupade kohta välisministeeriumi kodulehel.

Kui tekib kahtlusi, et kaup võib olla kontrollitav, või on muid küsimusi, siis pöörduge palun e-aadressil strat@emta.ee

Infot saab ka välisministeeriumi strateegilise kauba komisjonist: tel 637 7192; faks 637 7288; e-kiri: stratkom@vm.ee

Strateegilise kauba edasitoimetamine

Alates 01.09.2007 Euroopa Ühenduse tollistaatusega sõjalise kauba ja kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja IV lisas toodud eriti sentsitiivsete kaubaartiklite ühendusesisese edasitoimetamise korral esitab isik, kes kauba edasi toimetab, teatise (Vabariigi Valitsuse 22.07.2004 määruse nr 257 „Strateegilise kauba tolliformaalsuste ja Euroopa Ühenduse sisese edasitoimetamise kord ning tolliasutusele esitatavate andmete loetelu" alusel) e-aadressil strat@emta.ee

Teatised tuleb esitada vastavalt VV määrusele 22.12.2011 nr 163 "Strateegilise kauba tolliformaalsuste ning tolli teavitamise kord Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel ja relva transportimisel õhu kaudu" vähemalt 24 tundi enne strateegilise kauba või kahese kasutusega kauba Eesti riigipiiri ületust esmaspäevast neljapäevani kl 8–16 ja reedel kl 8–15, v.a riiklikud pühad. Tollil on õigus nõuda tolliläbivaatuseks kauba, saatedokumentide, sisse- või väljaveolitsentsi jm esitamist.

Lõhkematerjalide ja pürotehnika sisse- ja väljavedu ning käitlemist reguleerib lõhkematerjaliseadus.

Lõhkematerjal on lõhkeainet sisaldav toode, mida käsitatakse lõhkematerjalina ohtlike kaupade transporti käsitlevates ÜRO soovitustes ning mis kuulub ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe lisade kohaselt esimesse ohuklassi.

ÜRO ohtlike kaupade veoks antud soovitused on juhised, mida on andnud ÜRO Ohtlike Kaupade Transpordi Ekspertide Komitee (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) ja mis on esitatud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) lisades.

Pürotehniline toode on signaliseerimiseks, ilutulestiku korraldamiseks või muuks seda laadi otstarbeks ettenähtud pürotehnilist ainet sisaldav toode. 

Lõhkematerjali sisse- ja väljavedu ning transiit 

Strateegiliste kaupade nimekirja arvatud lõhkematerjali sisse- ja väljaveole ning transiidile kohaldatakse strateegilise kauba seadust. Strateegiliste kaupade nimekirja arvamata jäetud lõhkematerjali sisse- ja väljavedu ning transiit toimub Tarbijakatise ja Tehnilise Järelevalve Ameti väljastatud lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loa alusel

Lõhkematerjali sisse- ja väljaveo luba on vajalik lõhkematerjali Eestisse sisseveol ja Eestist väljaveol ning transiidil ja kolmandast riigist pürotehnilise toote Eestisse sisseveol ja kolmandasse riiki Eestist väljaveol ning transiidil kolmandasse riiki.. Lõhkematerjali sisse- ja väljaveo loa väljastab taotlejale Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve  Amet.  Veoluba peab olema lõhkematerjaliga kaasas lõhkematerjali sihtkohta jõudmiseni

Lõhkematerjali sh pürotehnika vedu postisaadetises on keelatud. 

Pürotehnilise toote sisse- ja väljavedu ning transiit 

Pürotehnilise toote sisse- ja väljaveo luba on nõutav kolmandast riigist lõhkematerjali Eestisse toomiseks või lõhkematerjali viimiseks kolmandasse riiki. Kolmandaks riigiks loetakse riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ega Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik. Pürotehnilise toote sisse- ja väljaveo loa väljastab taotlejale Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve  Amet. 

Kui isik soovib pürotehnilist toodet EL liikmesriigist Eestisse tuua üle 20 kilogrammi, peab ta teavitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit veo toimumisest hiljemalt kolm tööpäeva enne veo tegelikku toimumist. Teates märgitakse Eestisse toodava pürotehnilise toote kategooria, kogus, nimetus ja toote registreerimisnumber, eeldatav toomise aeg ning ladustamise koht.

Maksu- ja Tolliameti pädevuses on riikliku järelevalve tegemine lõhkematerjali ja pürotehnilise toote kolmandast riigist sisseveole ja kolmandasse riiki väljaveole ning teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist toomisele kehtestatud nõuete täitmise üle.

Täpsem info Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve kodulehelt www.ttja.ee  

Viimati uuendatud 01.02.2022

Kas sellest lehest oli abi?