Väljumisformaalsused

Väljumisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja ettevõtja teevad kauba väljaveo tollideklaratsiooni, väljumise ülddeklaratsiooni või kaupade loendi esitamisest kuni kaubasaadetist vedava transpordivahendi Eestist lahkumiseni.

Julgeolekuandmete esitamine kauba väljaveol

Julgeolekuandmeid esitatakse liidu tolliterritooriumilt väljaveetavale kaubale turvalisuse ja julgeoleku riskianalüüsi tegemiseks. Kauba väljaveol tehakse julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsi selleks, et tagada ELi kaubanduspartneritele saadetava kauba ohutus.

Riskianalüüsiga hõlmatakse kogu EList väljaviidav kaup (eksport, reeksport, välistöötlemine, väljavedu otse kolmandasse riiki vabatsoonist ja ajutise ladustamise kohast, liikmesriikide vaheline vedu, kui laev külastab vahepeal kolmanda riigi sadamat ja kaubad laaditakse seal maha)

Riskianalüüsi ei tehta kaubale, mida veetakse ainult liikmesriikidevahelisi reise tegeva laeva/lennukiga (sh eriterritooriumitele viidavale kaubale) ning Norrasse ja Šveitsi viidavale kaubale.

Julgeolekuandmete esitamine

Julgeolekuandmed esitatakse tollile elektroonselt tollideklaratsiooniga (ekspordi, reekspordi, välistöötlemise või transiidideklaratsioon) või väljumise ülddeklaratsiooniga (VÜD). Mere- ja õhutranspordi korral ka loendiga.

 • Väljumise ülddeklaratsioon (VÜD) on dokument kolmandasse riiki veetavale kaubale julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsi tegemiseks. Esitatakse juhul kui tollideklaratsioon ei ole nõutav ja kaup ei ole vabastatud VÜD esitamisest (vabastused täpsemalt DA art 245).
 • Loend on dokument mere- ja õhutranspordiga kolmandasse riiki veetavale kaubale riskianalüüsi tegemiseks. Esitatakse juhul kui tollideklaratsioon ja VÜD ei ole nõutavad ning kaup ei ole vabastatud loendi esitamisest (vabastustest lugege täpsemalt rahandusministri 5. juuni 2009. a määrus nr 38 § 1).

Kui väljaviidav kaup deklareeritakse väljaveo tollideklaratsiooniga (eksport, reeksport, välistöötlemine), siis esitatakse julgeolekuandmed tollideklaratsiooniga süsteemis COMPLEX. Kui väljaviidav kaup deklareeritakse transiidideklaratsiooniga (väljavedu vabatsoonist või ajutise ladustamise kohast), siis esitatakse julgeolekuandmed transiidideklaratsiooniga süsteemis NCTS.

Kui väljaveo tollideklaratsiooni (eksport, reeksport, välistöötlemine) või transiidideklaratsiooni esitamine ei ole nõutav, siis esitatakse julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsi andmed väljumise ülddeklaratsiooniga (VÜD) (määrus 2454/92 art 842a).

Vaäljumise ülddeklaratsioon esitatakse näiteks:

 • kaupade väljaveol (ilma transiidita) vabatsoonist kolmandas riigis asuvasse sihtkohta;
 • kaupade väljaveol (ilma transiidita) ajutise ladustamise rajatisest kolmandas riigis asuvasse sihtkohta;
 •  kaupade veol liidu sadamate/lennujaamade vahel, kui veovahend külastab vahepeal kolmanda riigi sadamat/lennujaama ja kaup laaditakse seal veovahendilt maha;
 • muu toiminguga (ilma tollideklaratsioonita) eksport, nt tühjad vagunid, mida veetakse veolepingu alusel.

Kui eksporditakse ümberlaaditavat kaupa (kaup, millele on esitatud ENS, laaditakse ümber ELi sisenemistranspordivahendilt mahalaadimise kohas EList väljuvale transpordivahendile 14 päeva jooksul), siis selle kauba kohta väljumise ülddeklaratsiooni esitama ei pea. Selline kaup väljub ENSi alusel.

Väljumise ülddeklaratsiooni esitab vedaja (veolepingu allkirjastanud isik). Kokkuleppel vedajaga võib selle esitada ka mõni teine isik.

Kaup, mida ei pea deklareerima
 • Kui tollideklaratsiooni ja väljumise ülddeklaratsiooni esitamine ei ole nõutav (näiteks alla statistilise väärtuse kaubad), siis maantee- ja raudteetranspordi korral teeb toll riskianalüüsi kaubaveo saatedokumentide või muu teabe alusel. Mere- ja õhutranspordi korral esitatakse loend.
 • Loendi esitab vedaja (veolepingu allkirjastanud isik). Kokkuleppel vedajaga võib selle esitada ka mõni teine isik (RM 38 § 25 lg 2).

Tollideklaratsiooniga ja väljumise ülddeklaratsiooniga esitatud julgeolekuandmed tuleb esitada tollile teatud aeg enne kauba väljumist. Aja pikkus sõltub transpordiliigist (etteesitamise ajad täpsemalt DA art 244). Näiteks meretranspordi (mahtlast/tükikaup) korral esitatakse tollideklaratsioon või väljumise ülddeklaratsioon vähemalt kaks tundi enne laeva lahkumist sadamast, õhutranspordi korral 30 minutit enne lennuki väljumist. Tähtajad on orienteeruvad ja on mõeldud piisava ajavaru andmiseks riskianalüüsi ja kontrollitoimingute läbiviimiseks.

Kui klient esitab tollideklaratsiooni või väljumise ülddeklaratsiooni peale ettenähtud tähtaega, siis võib see põhjustada transpordivahendi väljumise hilinemise. Loendi esitamisele ei ole sätestatud tähtaega, kuid soovitav on lähtuda väljumise ülddeklaratsiooni esitamise tähtaegadest. Ajaliselt peab loendi esitama enne saabumisteate ja väljumismanifesti esitamist.

Julgeolekuandmete esitamisest e-MTAs vaadake veel: „ECS II ja OMF kasutusjuhend".

Julgeolekuandmed esitab vedaja või mõni muu LTS art 271 nimetatud isik (nt ladustamisrajatise käitaja).

Väljaveo tollideklaratsiooni, väljumise ülddeklaratsiooni (VÜD) ja loendi esitajal ning väljaveo tollideklaratsioonile märgitud eksportijal ja VÜD esitaja esindajal väljumistolliasutuses peab olema EORI number. Esitamise õigused peavad olema registreeritud e-MTAs, väljumise ülddeklaratsiooni ja loendi esitajal peab olema pääsuõigus ECS õigus „üldeklaratsiooni esitaja”.

Väljumise ülddeklaratsiooni esitaja esindajal väljumistolliasutuses peab olema ECS õigus „Volitatud ettevõtja väljumistolliasutuses”, mis võimaldab väljumise ülddeklaratsiooni muuta ning esitada ka saabumisteadet, väljumiskinnitust ja väljumismanifesti.

Vaadake ka juhendit „Mere- ja õhutranspordiga Eestist väljaveetava kauba tollivormistus".

ECS ja OMF süsteemi asendustoimingud

Juhend käsitleb väljumise ülddeklaratsiooni ja väljumismanifesti esitamise asendustoiminguid ekspordikontrolli süsteemi (ECS) ja väljumismanifestide töötlemise süsteemi (OMF) tõrgete korral. Loendit ECS tõrgete korral ei esitata.

Juhend ei reguleeri olukordi, kui julgeolekuandmed esitatakse koos transiidideklaratsiooniga (T1 või TIR julgeolekuandmetega) või ekspordi/reekspordi tollideklaratsiooniga.

ECS ja OMF süsteemide tõrgetena on vaadeldavad järgmised olukorrad:

 • kliendirakendus ei tööta (masin-masin liides või e-MTA veebikeskkond ei tööta), 
 • tollirakendus ei tööta (tolliametniku töölaud e-MTA veebikeskkonnas),
 • e-MTA planeeritud hooldustöödega seotud katkestused andmetöötlussüsteemides.

Süsteemide tõrked ei ole kasutajaõiguste puudumine süsteemides, kliendi arvutirikked, tarkvara puudumine (nt testimisi mitteläbinud tarkvara, digitaalallkirjastamise tarkvara puudumine jne).

Asendustoimingud transpordiliigiti

Julgeoleku ja turvalisuse dokument SSD/SSD Lol esitatakse väljumistolliasutusse paberkandjal ühes eksemplaris (blanketid).

Toll võib lubada SSD/SSD Lol dokumendi asendamist äridokumentidega.

Lastimanifest esitatakse süsteemi EMDE vastavalt julgeolekuandmete etteesitamise tähtajale (vt allpool).

Kui dokumente ei ole võimalik esitada EMDE-sse (sh esitada õigeaegselt), esitatakse paberkandjal dokumendid väljumistolliasutusse. Väljaspool väljumistolliasutuse tööaega pöördutakse Muuga tollipunkti laevaliikluskeskuse poole. Lastimanifesti esitamine on asendustoiminguks nii väljumise ülddeklaratsiooni kui ka väljumismanifesti esitamisel.

Äridokument (manifest, saatelehed) esitatakse e-posti teel aadressile julgeolekuandmed@emta.ee. E-kirja „Teema” väljale märgitakse „Julgeolekuandmed/manifest väljumisel lennujaam”. Kui dokumente ei ole võimalik edastada e-postiga, esitatakse paberkandjal dokumendid väljumistolliasutusse (Lennujaama teeninduskoht). Väljaspool väljumistolliasutuse tööaega esitatakse dokumendid Lennujaama reisiterminali tolli.

Äridokumentide esitamine on asendustoiminguks nii väljumise ülddeklaratsiooni kui ka väljumismanifesti esitamisel.

Ajutine väljavedu

Tollideklaratsiooni täitmise erisused reekspordi korral

Reeksport on kauba ajutine eksport kavatsusega kaup muutusteta kujul reimportida.

Reekspordi korral esitatakse tollideklaratsioon EX või EU, lahtrisse 37A märgitakse protseduuri kood 31.

Reekspordiks deklareeritud kaupa võib toimetada väljumistolliasutusse (väljumine EList) transiidi tolliprotseduuriga (peale re-ekspordi tollideklaratsiooni aktsepteerimist rakendatakse transiiti) või seestöötlemise raames.

Kui reekspordiks deklareeritud kaup toimetatakse väljumistolliasutusse (väljumine EList) ilma transiidi protseduurita (seestöötlemise raames), lõpeb loaomaniku vastutus, kui kaup on tegelikult liidu tolliterritooriumilt välja viidud.

Kui peale seestöötlemist reeksporditavale kaubale on kinnitatud sooduspäritolutõendid (EUR 1, EUR 2, EUR-MED), tuleb töödeldud tootes sisalduvalt liiduväliselt kaubalt tasuda asjakohased imporditollimaksud (LTS 78). Impordimaksud tasutakse reekspordi deklaratsiooniga (3151).

Maksude tasumiseks tuleb märkida lahtrisse 44AA „Lisadokumendi kood” üks järgnevatest sooduspäritolutõendi koodidest: N954, N864, U045 või U048. Kui koode ei märgita, siis makse tasuda ei saa (makse saab küll sisestada, kuid süsteemis need ei salvestu).

Maksud arvutatakse välja deklarandi poolt ja sisestatakse lahtrisse 47 käsitsi. Maksude arvutus näidatakse maksude arvutamisel lehel (lahter 44AA, kood 4004), mida saab failina lisada deklaratsioonile või mis hoitakse tollile kättesaadavana ja esitatakse tolli nõudmisel.

Viimati uuendatud 23.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?