Sa oled siin

Käibedeklaratsiooni lisa (KMD INF) andmed ja selle täitmise juhised

Käibemaksuseaduse (KMS) § 27 lõike 12 kohaselt kajastatakse käibedeklaratsiooni lisal juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20% ja 9% käibemaksumääraga maksustatava käibe, välja arvatud KMS §-s 40 sätestatud erikorra alusel esitatud arvete andmed, kui arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot.


Seega deklareeritakse vormil KMD INF vaid need arved või muud arvena käsitatavad dokumendid (edaspidi arve), mis on väljastatud juriidilisele isikule, FIE-le ning riigi-, valla- ja linnaasutustele. Eraisikutele väljastatud arvete deklareerimiskohustust ei ole. Nt jaekaubanduses ei kajastata vormil isikustamata müüki - kui ostja pole müüja poole pöördunud palvega väljastada arve ettevõtte nimele, võetakse seda kui isikustamata müüki ning selle arve andmeid käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata. Kui ostja pöördub jaemüüja poole sooviga väljastada arve nt ettevõtte nimele, ei ole müüja jaoks enam tegemist isikustamata müügiga ning ettevõttele 20% või 9% määraga maksustatavate kaupade või teenuste eest väljastatud arve andmed tuleb INF-l kajastada (kui ületab piirmäära).

Ostjal on ka lihtsustatud arvete andmete käibedeklaratsiooni lisal kajastamise kohustus, kui tehingupartneripõhine 1000-eurone piirmäär on ületatud. Nt kui ettevõtte X automaattanklast on ühe kuu jooksul tangitud 5 korda ning bensiinitšekkide kogusumma ilma käibemaksuta ületab piirmäära, tuleb eelnimetatud tšekkide andmed INF-l kajastada.

KMD INF vormil deklareeritakse vaid n.ö siseriiklikud arved, mis on esitatud ja saadud 20% ja 9% määraga maksustavate kaupade ja teenuste eest. Muuhulgas tuleb vormil kajastada ka siseriiklikult pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade arvete andmed (KMS § 411). Samuti tuleb vormil kajastada kasutatud kauba, originaalkunstiteose, kollektsiooni- ja antiikeseme müümisel erikordade alusel esitatud arved (KMS § 41 ja 42).

Erandina ei kajastata vormil üksnes reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikorra alusel väljastatud arveid. Üldkorra alusel 20% määraga maksustatavate reisiteenuste eest väljastatud arved kuuluvad INF-l tavakorras deklareerimisele. Kui arve sisaldab lisaks reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikorra alusel maksustatavale käibele ka nt üldkorra alusel maksustatavat 20% määraga käivet ning arve kogusumma ületab piirmäära, tuleb arve andmed samuti INF-l kajastada.

Piiriüleseid tehinguid (nt 0% määraga maksustatav kauba eksport ja kauba ühendusesisene käive) vormil ei kajastata. Samuti ei kajastata vormil arveid piiriüleste tehingute kohta, mis kuuluvad Eestis pöördmaksustamisele (nt kauba ühendusesisene soetus).

Samuti ei kajastata vormil üksnes siseriikliku 0% määraga maksustatava käibe või maksuvaba käibe kohta esitatud arvete andmeid.

 • Isik võib käibedeklaratsiooni lisal kajastada KMS § 27 lõikes 12 nimetatud arvete andmed, mille kogusumma ilma käibemaksuta on 1000 eurost väiksem (KMS § 27 lg 13).

Kui ettevõte ei soovi tehingupartneripõhist piirmäära arvestust pidada, võib ta soovi korral kajastada vormil piirmäära arvestuseta müügi- ja ostuarvete andmed, mille kogusumma ilma käibemaksuta on 1000 eurost väiksem. Kajastada võib nende arvete andmeid, mis kuuluvad vormil kajastamisele vastavalt KMS § 27 lõikele 12. Seega ei saa vormil kajastada neid arveid, millel on vaid näiteks 0% määraga käive või maksuvaba käive.

 • Vormil tehingupartneri registri- või isikukoodi märkimata jätmine ei ole aluseks käibedeklaratsiooni esitamata jäetuks lugemiseks maksukorralduse seaduse § 90 lõike 2 mõttes, kui maksuhalduril on võimalik isik tuvastada esitatud andmete põhjal.

Kui tehingupartneri nimi veerus 3 vastab Äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse kantud nimekujule, siis leiab süsteem tehingupartneri registrikoodi nime järgi ning registrikoodi veergu 4 sisestada ei ole vaja. Kui maksuhalduril ei ole veerus 3 märgitud nime järgi võimalik tehingupartneri registrikoodi tuvastada, peab deklaratsiooni esitaja tehingupartneri registrikoodi ise sisestama. Kui registrikoodi sisestatud ei ole, siis ei saa KMD-d ja selle lisa elektrooniliselt esitada.

 • Kui maksukohustuslane ei ole maksustamisperioodil väljastanud või saanud arveid, mida tuleb kajastada vormil KMD INF, tuleb vormi A- ja/või B-osal teha vastav märge deklareeritavate arvete puudumise kohta.

Kui isiku poolt 20% ja 9% määraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest väljastatud arvete kogusumma ilma käibemaksuta ei ületa ühegi tehingupartneri lõikes maksustamisperioodil piirmäära, ei ole tal kohustust vormi A-osal müügiarvete andmeid deklareerida. Sel juhul tuleb vormi A-osal teha vastav märge deklareeritavate arvete puudumise kohta.

Kui 20% ja 9% määraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest saadud arvete, millel märgitud käibemaks kuulub osaliselt või täielikult sisendkäibemaksuna mahaarvamisele, kogusumma ilma käibemaksuta ei ületa ühegi tehingupartneri lõikes maksustamisperioodil piirmäära, ei ole maksukohustuslasel kohustust vormi B-osal ostuarvete andmeid deklareerida. Sel juhul tuleb vormi B-osal teha vastav märge deklareeritavate arvete puudumise kohta.

Tehingupartneripõhise piirmäära arvestamine

Tehingupartneripõhine 1000-eurone piirmäär (edaspidi: piirmäär) arvestatakse väljastatud ja saadud arvete osas eraldi. Piirmäär arvestatakse arvete kogusumma alusel, sealhulgas juhul, kui arve sisaldab lisaks 20% või 9% määraga maksustatavale käibele ka 0% määraga maksustatavat käivet, maksuvaba käivet või käibena mittekäsitatavaid toiminguid ja tehinguid (näiteks leppetrahvid ja viivised). Arveid, mis ei sisalda 20% või 9% määraga maksustatavat käivet või mis on väljastatud üksnes reisiteenuste käibemaksuga maksustamise erikorra alusel, piirmäära arvestuses ei arvestata.

Tehingupartneripõhist 1000-eurost piirmäära arvestatakse arvete käibemaksuta kogusumma alusel. 1 000-eurone piirmäär tähendab seda, et KMD INF-l tuleb deklareerida kõik arved nende tehingupartneritega, kelle osas see piirmäär täitub ühe maksustamisperioodi jooksul olenemata sellest, kas see piirmäär täitub ühe või mitme arve osas. Piirmäära arvestatakse müügi- ja ostuarvete osas eraldi. Nt kui maksustamisperioodil on ühele ettevõtjale esitatud kolm 300 eurost (ilma käibemaksuta) arvet, siis arvete andmeid vormil täitma ei pea, sest arvete kogusumma ilma käibemaksuta on tehingupartneri lõikes alla 1000 euro. Kui arvete kogusumma ilma käibemaksuta on aga ühe tehingupartneri kohta 1000 eurot või rohkem, siis tuleb andmed esitada.

KMS §-s 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel maksustatava kasutatud kauba, originaalkunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimüügil väljastatud arvete puhul toimub piirmäära arvestus arve kogusumma alusel, kuna üksnes erikorra alusel väljastatud arvele käibemaksusummat ei märgita.

Kui arve sisaldab lisaks erikorra alusel maksustatavale käibele ka nt üldkorra alusel maksustatavat 20% määraga käivet ning arve kogusumma ilma arvel märgitud käibemaksusummata ületab piirmäära, tuleb arve andmed samuti INF-l kajastada. Näiteks kui isik võõrandab KMS §-s 41 sätestatud erikorra alusel kasutatud sõiduauto summas 2000 eurot ning üldkorra alusel rehvid summas 500 eurot + käibemaks 100 eurot, on arve kogusumma ilma arvel näidatud käibemaksusummata 2500 eurot (2000+500), mis tuleb märkida KMD INF A-osa veergu 6.

Piirmäära ületavate müügiarvete leidmiseks tuleb kõigepealt eristada:

 1. arved, mis sisaldavad 20% või 9 % määraga käivet;
 2. arved, mis ei sisalda 20% või 9% määraga käivet.

Punktis 1 nimetatud arved, v.a üksnes erikorra alusel maksustatavate reisiteenuste eest väljastatud arved, osalevad piirmäära arvestuses ning kuuluvad KMD INF-l deklareerimisele, kui arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000EUR.

Punktis 2 nimetatud arved piirmäära arvestuses ei osale ega KMD INF-l deklareerimisele ei kuulu.

Kui arve sisaldab lisaks 20% või 9% määraga käibele ka nt 0% või maksuvaba käivet, toimub piirmäära arvestus arve kogusumma (ilma käibemaksuta) alusel.

 

Näide:
Isik väljastas novembris ühele tehingupartnerile 4 arvet:
Arve nr 1
20% käive 500 EUR
Maksuvaba käive 1200 EUR
Käibemaks 100 EUR
Arve summa kokku: 1800 EUR
Arve nr 2
0% käive 3200 EUR
Arve summa kokku: 3200 EUR
Arve nr 3
20% käive 200EUR
Käibemaks 40 EUR
Arve summa kokku: 240 EUR
Arve nr 4
20% käive 700EUR
0% käive 400 EUR
Käibemaks 140 EUR
Arve summa kokku: 1240 EUR

Arved 1, 3 ja 4 sisaldavad 20% käivet ja osalevad piirmäära arvestuses.
Arve 2 ei sisalda 20% käivet - seega piirmäära arvestuses ei osale ning KMD INF-l deklareerimisele ei kuulu.

Arvete 1, 3 ja 4 kogusumma (s.h arvel sisalduv maksuvaba ja 0% määraga maksustatav käive) ilma käibemaksuta on 3000 eurot – kuna piirmäär 1000 eurot on ületatud, kuuluvad arved 1, 3 ja 4 KMD INF-l deklareerimisele.

Piirmäära ületavate ostuarvete leidmiseks tuleb kõigepealt eristada Eesti maksukohustuslastelt saadud:

 1. arved, millele on müüja poolt märgitud 20% või 9% määraga maksustatavate kaupade ja teenuste väärtuselt arvestatud käibemaksusumma ning mille osas deklaratsiooni esitaja kasutab oma õigust sisendkäibemaks osaliselt või täielikult maha arvata;
 2. arved, millele ei ole müüja poolt märgitud 20% või 9% määraga maksustatavate kaupade ja teenuste väärtuselt arvestatud käibemaksusummat või millel märgitud käibemaks ei kuulu sisendkäibemaksuna mahaarvamisele (nt üksnes maksuvaba käibe tarbeks soetatud kaupade ja teenuste eest saadud arved).

Punktis 1 nimetatud arved osalevad piirmäära arvestuses ning kuuluvad KMD INF-i B-osal deklareerimisele, kui arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000EUR.

Punktis 2 nimetatud arved piirmäära arvestuses ei osale ega KMD INF-l deklareerimisele ei kuulu.

Kui ostuarve sisaldab lisaks 20% või 9% määraga käibele ka nt 0% või maksuvaba käivet, toimub piirmäära arvestus arve kogusumma (ilma käibemaksuta) alusel.

Arve on piirmäära arvestuses ühekordselt sellel maksustamisperioodil, mil see kuulub esmakordselt vormi A- või B-osal kajastamisele.

Arve andmed kajastatakse vormil maksustamisperioodil, mil nimetatud arve osas on käive osaliselt või täielikult tekkinud vastavalt KMS §-s 11 sätestatud käibe tekkimise ajale (välja arvatud kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamisel, vt täpsemalt punktidest vormi KMD INF A-osa ja vormi KMD INF B-osa). Kui väljastatud arve osas tekib maksustatav käive ka mõnel järgneval maksustamisperioodil, kajastatakse arve andmed vormil ka järgnevatel maksustamisperioodidel, mil arvel kajastatud tehingu maksustatav käive kuulub deklareerimisele vormil KMD. Piirmäära arvestusse kaasatakse arve aga ühekordselt üksnes sellel maksustamisperioodil, mil see kuulub esmakordselt vormil deklareerimisele.

 

Näide (summad ilma käibemaksuta):

Isik väljastas novembris tehingupartnerile arve nr 1 summas 1200 eurot,
kaup lähetatakse detsembris.
Novembris laekus nimetatud arve alusel ettemaks 700 eurot.

Detsembris väljastas isik samale tehingupartnerile arve nr 2 summas 900 eurot, kaup lähetati samuti detsembris.

Kuna arve nr 1 alusel tekkis novembris käive (raha laekumisest) ning arve kogusumma 1200 eurot ületab piirmäära, kuulub see novembrikuu INF-l kajastamisele. Arve nr 1 alusel tekib käive ka detsembris (kauba lähetamisest), mistõttu kuulub see kajastamisele ka detsembrikuu INF-l (piirmäära arvestuses osaleb arve nr 1 üksnes novembris).

Detsembrikuu piirmäära arvestuses osaleb üksnes arve nr 2 (arve nr 1 osales piirmäära arvestuses novembris). Kuna arve nr 2 summa on alla 1000 euro, ei kuulu see detsembrikuu INF-l kajastamisele.

Piirmäära arvestatakse eraldi ka kauba võõrandamise või teenuse osutamise eest esitatavate arvete kogusumma ja kreeditarvete kogusumma osas. Kui maksustamisperioodil kauba võõrandamise või teenuse osutamise eest väljastatud/saadud arvete kogusumma ilma kreeditarveteta on tehingupartneri lõikes vähemalt 1000 eurot, kuuluvad kõik sellel maksustamisperioodil sellele tehingupartnerile väljastatud ja/või temalt saadud arved, sealhulgas kreeditarved, vastavalt vormi A- või B-osal deklareerimisele.

Kui maksustamisperioodil väljastatud/saadud kreeditarvete kogusumma on tehingupartneri lõikes vähemalt 1000 eurot, kuuluvad kõik sellel maksustamisperioodil sellele tehingupartnerile väljastatud ja/või temalt saadud arved, sealhulgas kreeditarved, vastavalt vormi A- või B-osal deklareerimisele.

1000-eurost piirmäära arvestust peetakse arvete ja kreeditarvete osas eraldi, s.t arvete kogusumma leidmisel ei vähendata kogusummat kreeditarvete summa võrra.

 

Näide (summad ilma käibemaksuta):

Isik väljastas novembris ühele tehingupartnerile 2 arvet:

 1. arve summas 200 eurot
 2. kreeditarve summas -1200 eurot

Kuna kreeditarve summa ületab piirmäära, kuuluvad mõlemad arved INF-l kajastamisele.

Näide (summad ilma käibemaksuta):

Isik väljastas novembris ühele tehingupartnerile 2 arvet:

 1. arve summas 950 eurot
 2. kreeditarve summas -900 eurot

Kuna arve ega kreeditarve summa ei ületa piirmäära, ei kuulu kumbki arve INF-l kajastamisele.

Käibemaksugrupis arvestatakse piirmäära grupi liikmete lõikes eraldi.

Käibemaksugrupi esindusisik esitab maksuhaldurile käibemaksugrupi kohta ühise KMD, kuid KMD INF esitatakse iga käibemaksugruppi kuuluva isiku lõikes eraldi. Tehingupartneripõhist piirmäära arvestust peetakse käibemaksugrupis samuti grupi liikmete lõikes eraldi.

 

Näide (summad ilma käibemaksuta):

Ettevõtted A (esindusisik) ja B on registreeritud käibemaksugrupina.
A väljastab ettevõttele C arve summas 900 eurot.
B väljastab ettevõttele C arve 1200 eurot.

Esindusisik A esitab ühise KMD, millel deklareerib ettevõttele C väljastatud arvete summa kokku 2100 eurot.

Esindusisik A esitab KMD INF-d järgmiselt:
Ettevõte A – kuna 1000 eurone piirmäär ei ole ületatud, siis ettevõttele C väljastatud arve andmed INF-l deklareerimisele ei kuulu.
Ettevõte B – kuna 1000 eurone piirmäär on ületatud, kuuluvad ettevõttele C väljastatud arve andmed INF-l deklareerimisele.

Käibedeklaratsiooni lisal kajastamisele mittekuuluvad andmed

Käibedeklaratsiooni lisal ei kajastata arvete andmeid, kui:

 1. arve on väljastatud füüsilisele isikule (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjale) või mitteresidendile, kellele ei ole omistatud maksukorralduse seaduse §-s 17 nimetatud maksukohustuslaste registris registrikoodi;
  Deklareerida tuleb vaid arved, mis on väljastatud juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutustele. Eraisikutele väljastatud arveid ei deklareerita.
  INF-l ei deklareerita ka mitteresidentidele, kes ei ole Eesti mitteresidentide registris registreeritud, väljastatud arvete andmeid. Nt kui maksukohustuslane osutab mitteresidendile Eestis meelelahutusüritusele sissepääsuteenust (teenuse käibe tekkimise koht Eesti), mille eest väljastab 20% määraga arve summas 1200 eurot, ei kuulu see INF-l deklareerimisele, kui arve saaja ei oma Eesti registrikoodi.
   
 2. arve ei sisalda 20% ja 9% määraga maksustatavat käivet (näiteks üksnes maksuvaba käibe, 0% käibemaksumääraga maksustatava käibe ja käibena mittekäsitatava tehingu või toimingu kohta esitatud arve);
  Arved, mis üldse ei sisalda 20% või 9% määraga maksustatavaid kaupu või teenuseid, piirmäära arvestuses ei osale ega KMD INF-l deklareerimisele ei kuulu.
  Nt kui arve summas 5000 eurot sisaldab 0% määraga käivet summas 4400 eurot ning viiviseid (ei ole käive KMS mõistes) summas 600 eurot, siis seda arvet piirmäära arvestusse ei kaasata ning INF-l ei deklareerita hoolimata sellest, et arve summa ületab 1000 eurost piirmäära.
  Kui nimetatud arve sisaldab lisaks 0% määraga maksustatavale käibele (4 400 eurot) ning viivistele (600 eurot) nt ka 20% määraga maksustatavat käivet summas 100 eurot, osaleb nimetatud arve piirmäära arvestuses ning kuulub INF-l kajastamisele, sest arve kogusumma ilma käibemaksuta (5 100 eurot) ületab piirmäära.
   
 3. arve on väljastatud üksnes reisiteenuste käibemaksuga maksustamise erikorra alusel (KMS § 40);
  Erandina ei kajastata vormil üksnes reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikorra alusel väljastatud arveid. Üldkorra alusel 20% määraga maksustatavate reisiteenuste eest väljastatud arved kuuluvad INF-l tavakorras deklareerimisele.
  Kui arve sisaldab lisaks reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikorra alusel maksustatavale käibele ka nt üldkorra alusel maksustatavat 20% määraga käivet ning arve kogusumma ilma arvel näidatud käibemaksusummata ületab piirmäära, tuleb arve andmed INF-l kajastada.
   
 4. arve on väljastatud selliste tehingute või toimingute eest, millele laieneb seaduse alusel kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus. Teenuse saaja võib kajastada arvete andmeid, millele laieneb kutse- ja ametisaladuse hoidmise kohustus.
  INF-l ei kajastata selliste tehingute ja toimingute eest väljastatud ja saadud arvete andmeid, millele laieneb seaduse alusel kutse- või ametisaladuse hoidmise kohustus. Seega eriseadustest tuleneva konfidentsiaalsuskohustuse korral ei kajasta advokaadid, notarid, vandetõlgid, kohtutäiturid, patendivolinikud, arstid ja audiitorid käibedeklaratsiooni lisal andmeid, mis on neile teatavaks saanud seoses ameti- ja kutsetegevusega.
  Lisaks teenuse osutajale ei ole ka teenuse saaja kohustatud INF-l kajastama nende arvete andmeid, millele laieneb kutse- ja ametisaladuse hoidmise kohustus. Näiteks, kui advokaadi poole pöördumise fakt on konfidentsiaalne, siis advokaadilt arve saamist ei pea käibedeklaratsiooni lisal kajastama. Kui maksukohustuslasel on aga lihtsam teenuse eest saadud arve andmed käibedeklaratsiooni lisal kajastada, võib ta seda teha, kuna temal endal ei ole saladuse hoidmise kohustust.

Vormi KMD INF B-osal ei kajastata ka arvete andmeid, kui arvele märgitud käibemaks ei kuulu sisendkäibemaksuna mahaarvamisele.

Vormi B osal kuuluvad kajastamisele kõik ostuarved, millele on müüja poolt märgitud 20% või 9% määraga maksustatavate kaupade ja teenuste väärtuselt arvestatud käibemaksusumma ning mille osas deklaratsiooni esitaja kasutab oma õigust sisendkäibemaks täielikult või osaliselt maha arvata. Ostuarveid, millel märgitud käibemaks ei kuulu sisendkäibemaksuna mahaarvamisele (nt üksnes maksuvaba käibe tarbeks soetatud kaupade ja teenuste eest saadud arved), piirmäära arvestuses ei osale ja vormi B osal deklareerimisele ei kuulu.

Tehingupartnerite kaupa summeeritult andmete esitamine

KMS § 46 lõike 21 kohaselt on maksukohustuslasel kuni 2016. aasta 20. jaanuarini õigus esitada käibedeklaratsiooni lisal arvete summad summeerituna tehingupartnerite kaupa. Kui arvete andmed esitatakse summeerituna, tuleb teha sellekohane märge KMD INF vormi A- ja/või B-osal. Arvete andmete esitamisel summeerituna ei täideta vormi A-osal veerge 4, 5 ja 10 ning B-osal veerge 4, 5 ja 9. Nimetatud veerge võib täita juhul, kui vormil kajastatakse ühe arve andmeid.

Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse arvete andmed arvete lõikes. Arvestades ettevõtjatepoolseid ettepanekuid muudatuste sujuvamaks üleminekuks lisati KMS-i üleminekusäte, mille kohaselt on kuni 2015. aasta lõpuni võimalus esitada arvetel olevad summad summeerituna tehingupartnerite lõikes – mõeldud ettevõtjatele, kellel on ühe partneriga palju arveid, et oleks võimalik deklareerida arvete kogusumma tehingupartnerite lõikes. Kui ühele tehingupartnerile väljastatakse nt nii 20%- kui ka 9% määraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest arveid, tuleb ka summeeritud esitamise korral deklareerida arvete kogusummad maksumäärde lõikes eraldi ridadel.

Arvete andmete esitamisel summeerituna tuleb teha vastav märge kas vormi A ja/või B osale (eraldi taotlust selleks maksuhaldurile ei esitata). S.t soovi korral võib nt müügiarvete andmed esitada arvete lõikes ja ostuarvete andmed summerituna tehingupartneri lõikes.

Arvete andmete esitamisel summeerituna ei täideta vormil järgmiseid veerge: arve kuupäev, arve number ning erisuse kood. Kui vormil kajastatakse arvete andmed summeerituna, kuid nt ühele tehingupartnerile on maksustamisperioodil väljastatud ainult üks arve, võib eelnimetatud veerud (arve kuupäev, arve number ja erisuse kood) täita.

Summeeritud andmete esitamise korral toimub tehingupartneripõhise piirmäära arvestus tavakorras vastavalt eelnevalt kirjeldatule, mis tähendab, et 1000-eurost piirmäära arvestust peetakse ka summeeritud andmete edastamisel arvete ja kreeditarvete osas eraldi.

Näide (summad ilma käibemaksuta):

Isik väljastas novembris ühele tehingupartnerile 2 arvet:

 1. arve kogusummas 200 eurot
 2. kreeditarve kogusummas -1100 eurot

Kuna kreeditarve summa ületab piirmäära, kuuluvad sellele tehingupartnerile väljastatud arved KMD INF-l kajastamisele. Summeeritud andmete edastamisel summeeritakse arve kogusumma (200 eurot) ja kreeditarve kogusumma (-1 100 eurot) ning antud juhul märgitakse veergu 6 arvete kogusummana – 900 EUR.

25.02.2016