Käibedeklaratsiooni ja aruannete esitamine

Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu. Nii käibedeklaratsiooni kui ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Käibedeklaratsiooni ja ühendusesisese käibe aruannet saab esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, sisestades andmeid käsitsi või laadides XML- või CSV-formaadis failist. Käibedeklaratsiooni on kõige mugavam saata Maksu- ja Tolliametile X-tee kaudu ettevõtte raamatupidamistarkvarast.

Käibedeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA.

deklaratsiooni esitama

Ühendusesisese käibe aruande esitamine 
e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Aruannet esitama

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

KMD INF B-osa (ostuarved) täitmise juhised

Vormi KMD INF B-osal kajastatakse Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud isikutelt saadud arvete andmed. Arvete andmed kajastatakse juhul, kui arvel märgitud käibemaks kuulub vormi KMD lahtris 5 osaliselt või täielikult mahaarvamisele.

Vormi B-osal kuuluvad kajastamisele kõik ostuarved, millele on Eesti maksukohustuslasest müüja poolt märgitud 20%, 9% või 5% määraga maksustatavate kaupade ja teenuste väärtuselt arvestatud käibemaksusumma ning mille osas deklaratsiooni esitaja kasutab oma õigust sisendkäibemaks osaliselt või täielikult maha arvata. Ostuarveid, millel märgitud käibemaks ei kuulu sisendkäibemaksuna mahaarvamisele (nt üksnes maksuvaba käibe tarbeks soetatud kaupade ja teenuste eest saadud arved), vormi B osal deklareerimisele ei kuulu.

Saadud arvete andmed kajastatakse vormi B-osal maksustamisperioodil, mil arvel kajastatud käibemaks deklareeritakse vormi KMD lahtris 5. Kui arvel märgitud käibemaks kuulub vormi KMD lahtris 5 mahaarvamisele ka hilisematel maksustamisperioodidel, kajastatakse arve andmed ka järgnevatel maksustamisperioodidel, mil nimetatud arve osas tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus KMD lahtris 5.

Arve andmed tuleb nii vormil KMD kui ka KMD INF kajastada sellel maksustamisperioodil, mil arvel kajastatud käibemaks arvatakse vormi KMD lahtris 5 arvestatud käibemaksust sisendkäibemaksuna maha. Seega kajastatakse arve andmed KMD INF-il samal maksustamisperioodil, mil need kuuluvad deklareerimisele KMD-l.

Vastavalt KMS § 31 lõikele 8 arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, millal kaup või teenus on KMS § 11 kohaselt soetatud või saadud. Seega tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus üldjuhul ajal, mil müüjal tekkis mahaarvatava käibemaksu osas maksukohustus (reeglina kauba lähetamine või teenuse osutamine, samuti ettemaks) ning seda eeldusel, et deklaratsiooni esitamise ajaks on arve kätte saadud. Alates 1. juulist 2022 kehtib kauba soetamisel või teenuse saamisel kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kasutajalt see põhimõte (sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus tekib sellel perioodil ja selles ulatuses, mil müüjal tekib käive ja maksukohustus) sõltumata sellest, kas ostja kasutab tekkepõhist või kassapõhist käibemaksuarvestuse korda (KMS § 31 lg 10). 

Näiteks juhul, kui kauba müüja saab ettemaksu 30. novembril, siis on ta kohustatud väljastama ettemaksu kohta arve hiljemalt 7. detsembriks ning kajastama käivet novembrikuu eest esitataval KMD-l ja KMD INF-il. Kauba soetaja deklareerib sisendkäibemaksu samuti novembrikuu KMD-l ja KMD INF-il.

KMS § 31 lõike 9 kohaselt kui maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamise ajaks ei ole arvet saadud, arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil arve saadakse. Kui ostja ei ole eeltoodud näite puhul arvet enne 20. detsembrit kätte saanud, deklareerib ostja sisendkäibemaksu selle kuu KMD-l ja KMD INF-il, mil ta arve sai.

Kui arvel märgitud käibemaks kuulub KMD lahtris 5 mahaarvamisele ka hilisematel maksustamisperioodidel, tuleb sama arve andmed kajastada KMD INF-il uuesti samal maksustamisperioodil, mil nimetatud arve osas tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus KMD-l.

Nt kui ostuarve saadakse jaanuaris summas 1000 eurot + käibemaks 200 eurot (kaup üle andmata), mille eest tasutakse veebruaris 200 eurot ja aprillis 1000 eurot, deklareeritakse arve andmed KMD INF B-osal veebruaris ning aprillis. Jaanuaris ja märtsis arve andmeid KMD INF-il ei kajastata, sest nendel kuudel ei teki arve märgitud käibemaksu osas sisendkäibemaksuna mahaarvamise õigust KMD-l.

Käibemaksuarvestuse üldkorda rakendavad maksukohustuslased kajastavad vormil kassapõhist käibemaksuarvestuse erikorda rakendavalt maksukohustuslaselt kauba soetamise või teenuse saamise korral andmed maksustamisperioodil, mil üldkorda rakendaval maksukohustuslasel tekib sisendkäibemaksu maha arvamise õigus, ehk perioodil mil kassapõhist erikorda rakendaval maksukohustuslasel tekib selle kauba või teenuse käive vastavalt KMS §-le 44. Osaliselt tasutud arve andmed kajastatakse vormil ka järgnevatel maksustamisperioodidel, mil nimetatud arve osas tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus KMD lahtris 5. Tasumata arveid, mille osas sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus puudub vormil ei kajastata.

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kohaselt deklareeritavatest arvetest kajastatakse vormil vastaval maksustamisperioodil täielikult või osaliselt tasutud arvete andmed.

Kassapõhist käibemaksuarvestust rakendaval maksukohustuslasel tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse eest tasumisel, s.t kui kauba soetamise või teenuse saamise eest tasutud ei ole, siis sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus puudub. Kauba soetamise või teenuse saamise eest osalisel tasumisel on sisendkäibemaksu õigus maha arvata kauba või teenuse eest tasutud osas.

Näiteks kui kaup soetati ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks 30. aprillil, mille eest toimus tasumine 6. mail, tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus maikuu KMD-l.

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kohaselt deklareeritavad arved kajastatakse vormil maksustamisperioodil, mil saadud teenuse või kauba eest arve saadakse ning kõikidel järgnevatel maksustamisperioodidel kuni arve täieliku tasumiseni (s.t kuni sisendkäibemaksu mahaarvamiseni KMD lahtris 5).

Nt kui arve saadakse novembris (kaup lähetatud samuti novembris), mille eest tasutakse jaanuaris, deklareeritakse arve andmed KMD INF B-osal nii novembris, detsembris kui ka jaanuaris (novembri- ja detsembrikuu eest esitatava KMD INF B-osa veerus 8 märgitakse „0“, sest nimetatud arve osas ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust KMD lahtris 5 tekkinud). KMD-l deklareeritakse nimetatud arvel kajastatud käibemaks sisendkäibemaksuna lahtris 5 jaanuarikuus.

Kuni 30.06.2022 üldkorra kohaselt deklareeritavad arved (kauba soetamine ja teenuse saamine, kui kauba või teenuse eest tasumine toimub lepingu, näiteks liisingulepingu alusel kauba lähetamisele või teenuse osutamisele järgneva pikema perioodi jooksul kui kolm kalendrikuud, nt pikaajalised liisingulepingud, rendilepingud, järelmaksuga müük) kajastatakse vormil KMD INF üksnes nendel maksustamisperioodidel, mil ostuarvel märgitud käibemaks kuulub vormi KMD lahtris 5 sisendkäibemaksuna mahaarvamisele. Alates 1. juulist 2022 peab kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kasutaja juhinduma erikorrast ka sellistelt arvetelt sisendkäibemaksu mahaarvamisel.

Vorm täidetakse arvete lõikes.

Vormi KMD INF B-osa täidetakse arvete lõikes (v.a juhul, kui kasutatakse kuni 2015. a lõpuni antud võimalust esitada arvete andmed summeerituna tehingupartnerite lõikes).

Kreeditarve ja KMS § 291 lõikes 4 sätestatud juhul osaliselt või täielikult tasumata arve arvulised andmed kajastatakse vormil miinusmärgiga.

Saadud kreeditarve ja KMS § 291 lõikes 4 sätestatud juhul osaliselt või täielikult tasumata arve arvulised andmed kajastatakse vormi KMD INF B-osal veergudes 6, 7 ja 8 miinusmärgiga.

Veerus 1 „Nr“ märgitakse vormi rea järjekorranumber.

Veerus 2 „Tehingupartneri registri- või isikukood“ märgitakse tehingupartnerile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjale, Eestis väljastatud registrikood. Mitteresidentide kohta märgitakse maksukorralduse seaduse §-s 17 nimetatud maksukohustuslaste registris omistatud registrikood. Notarite ja kohtutäiturite, kes peavad ametit enda nimel ja vastutusel vaba elukutsena ning kes ei oma registrikoodi, kohta märgitakse isikukood.

Veerus 2 märgitakse üldjuhul tehingupartnerile Eestis väljastatud registrikood. Registrikood märgitakse ka FIE-de puhul.

Isikukood märgitakse üksnes notarite ja kohtutäiturite puhul, kes peavad ametit enda nimel ja vastutusel vaba elukutsena ning kes ei oma registrikoodi.

Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresidentidelt saadud ostuarvete deklareerimisel märgitakse INF-ile nn mitteresidendi kood.

Veerus 3 „Tehingupartneri nimi“ märgitakse tehingus osaleva isiku nimi.

Veerus 3 märgitakse arve väljastanud tehingupartneri nimi.

Veerus 4 „Arve number“ märgitakse arvel kajastatud arve number.

Veerus 5 „Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)“ märgitakse arve väljastamise kuupäev formaadis pp.kk.aaaa.

Veerus 5 märgitakse arve väljastamise kuupäev formaadis pp.kk.aaaa (päev/kuu/aasta). Siinkohal on oluline, et INF-il peab olema kajastatud arve väljastamise kuupäev, mitte nn kande kuupäev.

Veerus 6 „Arve kogusumma koos käibemaksuga“ märgitakse 20%, 9% ja 5% käibemaksumääraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest saadud arve kogusumma koos käibemaksuga, sealhulgas samal arvel sisalduv 0% määraga maksustatava või maksuvaba kauba ja teenuse väärtus või käibena mittekäsitatavate tehingute ja toimingute väärtus. Muu hulgas kajastatakse antud veerus KMS §-s 411 sätestatud erikorra alusel maksustatava kauba soetamisel saadud arve kogusumma koos käibemaksuga.

Veergu 6 kirjutatakse arve kogusumma koos käibemaksuga, seda ka juhul, kui arve sisaldab lisaks 20%, 9% või 5% määraga käibele ka nt 0% või maksuvaba käive.

Näide

Isik väljastas järgmise arve:
20% käive 500 eurot
Maksuvaba käive 1200 eurot
Käibemaks 100 eurot
Arve summa kokku 1800 eurot

Veergu 6 märgitakse arve kogusumma koos käibemaksuga 1800 eurot (500 + 1200 + 100).

Veeru 7 „Arvel märgitud käibemaksusumma“ täidab kassapõhist käibemaksuarvestust rakendav maksukohustuslane.

KMS § 30, § 32 või § 29 lõike 4 kohaselt sisendkäibemaksu osalisel mahaarvamisel võib erandina märkida veergu vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa.

Veergu 7 täidab üksnes kassapõhist käibemaksuarvestust rakendav maksukohustuslane. Nimetatud veeru täitmine on kassapõhist käibemaksuarvestust rakendavale maksukohustuslasele kohustuslik ka juhul, kui vormil kajastatakse üldkorra kohaselt deklareeritavaid arveid (nt pikaajalise liisingulepingu puhul).

Veerus 7 märgitakse saadud ostuarvel, sh erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete ja väärismetalli soetamisel saadud ostuarvel märgitud käibemaksusumma.

Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral KMS § 29 lõike 4, § 30 või § 32 sätestatu kohaselt (kaupa või teenust kasutatakse osaliselt maksuvaba käibe või ettevõtlusega mitteseotud eesmärkide tarbeks) võib erandkorras näidata veerus 7 ka KMD lahtris 5 mahaarvamisele kuuluvat sisendkäibemaksu summat.

Näiteks kui ettevõttes kasutatakse sisendkäibemaksu mahaarvamisel proportsiooni 50% ning ostuarve sisestamisel raamatupidamise programmi kajastatakse sisendkäibemaksuna koheselt üksnes 50% arvel olevast käibemaksusummast ja suurendatakse kauba maksumust mahaarvamisele mittekuuluva käibemaksu võrra, siis ei ole arvel märgitud käibemaksusummat finantsarvestussüsteemist võimalik välja võtta. Eeltoodud põhjusel aktsepteerib maksuhaldur veerus 7 erandina ka KMD lahtris 5 mahaarvamisele kuuluva sisendkäibemaksu summa märkimist.

Veerus 8 „Maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa“ märgitakse see osa arvel märgitud käibemaksusummast, mis on maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 sisendkäibemaksuna deklareeritud.

Veerus 8 märgitakse see osa ostuarvel, s.h erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete ja väärismetalli soetamisel saadud ostuarvel märgitud käibemaksusummast, mis on maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 arvestatud käibemaksust sisendkäibemaksuna maha arvatud.

Kui kassapõhist käibemaksuarvestuse erikorda rakendaval maksukohustuslasel puudub sellel maksustamisperioodil arvel märgitud käibemaksusumma mahaarvamise õigus, märgib ta veergu „0“.

Kui kassapõhist käibemaksuarvestust rakendavale maksukohustuslasele on kaup müüja poolt lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus saadud, kuid ostuarve on tasumata, siis puudub tal ostuarvel märgitud sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus. Tasumata ostuarve andmete kajastamisel märgib kassapõhine käibemaksukohustuslane veerus 8 „0“.

KMS § 30, § 32 või § 29 lõike 4 kohaselt sisendkäibemaksu osalisel mahaarvamisel võib erandina märkida veergu kogu arvele märgitud käibemaksusumma.

Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral KMS § 30, § 32 või § 29 lõike 4 sätestatu kohaselt (kaupa või teenust kasutatakse osaliselt maksuvaba käibe või ettevõtlusega mitteseotud eesmärkide tarbeks) võib erandina näidata veerus 8 kogu arvele märgitud käibemaksusumma.

Näiteks kasutatakse ettevõttes sisendkäibemaksu mahaarvamisel proportsiooni 50%. Kui ostuarvete sisestamisel raamatupidamise programmi kajastatakse sisendkäibemaksuna kogu arvel näidatud käibemaksusumma (s.t 100%) ning kuu lõpus tehakse õiendi alusel 1 finantskanne mahaarvatava sisendkäibemaksu kohta proportsiooniga 50% kõigi arvete osas, siis ei ole KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summat finantsarvestussüsteemist arvete lõikes võimalik välja võtta. Eeltoodud põhjusel aktsepteerib maksuhaldur veerus 8 erandina ka kogu arvel märgitud käibemaksusumma märkimist.

Veerus 9 „Erisuse kood“ märgitakse erisuse kood järgmiselt:

  • 11 – sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine vastavalt KMS § 29 lõikele 4, §-le 30 või §-le 32;
  • 12 – KMS §-s 411 sätestatud erikorra alusel maksustatava kauba soetamine, mil kauba võõrandaja asemel arvestab kauba soetaja tehingu kohta väljastatud arvel märgitud käibemaksusumma enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksusummana.

Kui ühe arve osas kehtivad mõlemad erisused, märgitakse mõlemad koodid.

Kui saadud ostuarve alusel arvatakse sisendkäibemaks maha osaliselt vastavalt KMS §-le 30, 32 või § 29 lõikele 4 (nt on kaup soetatud osaliselt maksuvaba käibe tarbeks või ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel), märgitakse veerus 9 erisuse kood 11.

KMS §-s 41¹ sätestatud erikorra alusel maksustatava kauba soetamisel saadud ostuarve kajastamisel tuleb veerus 9 märkida erisuse kood 12 (nn siseriiklik pöördmaksustamine).

Kui ühe arve osas kehtivad mõlemad erisused, märgitakse veerus 9 mõlemad koodid. Näiteks kui soetatakse erikorra alusel maksustatav kinnisasi, mida hakatakse kasutama osaliselt maksuvaba käibe tarbeks ning seetõttu arvatakse ka ostuarvel kajastatud käibemaks sisendkäibemaksuna maha osaliselt, kajastatakse veerus 9 koodid 11 ja 12.

KMD INF B-osa veeru 7 täidab üksnes kassapõhist käibemaksuarvestuse erikorda rakendav maksukohustuslane.

Viimati uuendatud 26.08.2022

Viimati uuendatud 06.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?