Käibedeklaratsiooni ja aruannete esitamine

Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu. Nii käibedeklaratsiooni kui ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Käibedeklaratsiooni ja ühendusesisese käibe aruannet saab esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, sisestades andmeid käsitsi või laadides XML- või CSV-formaadis failist. Käibedeklaratsiooni on kõige mugavam saata Maksu- ja Tolliametile X-tee kaudu ettevõtte raamatupidamistarkvarast.

Käibedeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA.

deklaratsiooni esitama

Ühendusesisese käibe aruande esitamine 
e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Aruannet esitama

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

KMD INF A-osa (müügiarved) täitmise juhised

Vormi KMD INF A-osal kajastatakse väljastatud arvete andmed. Arve andmed kajastatakse vormil maksustamisperioodil, mil nimetatud arve osas on käive osaliselt või täielikult tekkinud vastavalt KMS §-s 11 sätestatud käibe tekkimise ajale. Kui väljastatud arve osas tekib maksustatav käive ka mõnel järgneval maksustamisperioodil, kajastatakse arve andmed vormil ka järgnevatel maksustamisperioodidel, mil arvel kajastatud tehingu maksustatav käive kuulub deklareerimisele vormil KMD.

KMS § 11 lõikes 1 toodud üldreegli kohaselt on käive toimunud, kui kaup on ostjale lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus on osutatud või kauba/teenuse eest on makse laekunud, olenevalt sellest, milline toiming oli varaseim.

Arve andmed tuleb nii vormil KMD kui ka KMD INF kajastada sellel kuul, mil nimetatud arve osas on käive osaliselt või täielikult tekkinud vastavalt käibe tekkimise ajale. Seega kajastatakse arve andmed KMD INF-il samal maksustamisperioodil, mil need kuuluvad deklareerimisele KMD-l.

Kui ühe arve osas tekib maksustatav käive ka hilisematel maksustamisperioodidel, tuleb sama arve andmed kajastada KMD INF-il uuesti samal maksustamisperioodil, mil arvel kajastatud tehingu maksustatav käive kuulub deklareerimisele KMD-l.

Nt kui arve esitatakse jaanuaris summas 1000 eurot + käibemaks 200 eurot (kaup üle andmata), mille eest tasutakse veebruaris 200 eurot ja aprillis 1000 eurot, deklareeritakse arve andmed KMD INF A-osal veebruaris ning aprillis. Jaanuaris ja märtsis arve andmeid KMD INF-il ei kajastata, sest nendel kuudel ei teki arve alusel deklareerimisele kuuluvat maksustatavat käivet.

Teenus, mille osutamine kestab kauem kui maksustamisperiood, loetakse KMS § 11 lõike 4 kohaselt osutatuks ja saaduks maksustamisperioodil, mil selle teenuse osutamine lõpeb. Samale ostjale teenuste osutamisel või kaupade regulaarsel võõrandamisel loetakse kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise või teenuse osutamise või saamise ajaks maksustamisperiood, mil lõpeb ajavahemik, mille kohta arve esitatakse või mille kestel saadud kaupade või teenuste eest tasumine on kokku lepitud, kuid mitte hiljem kui 12 kuu möödumisel.

Näide

Majutusteenuse osutamisel, mis algab 24. juulil ja lõpeb 12. augustil, on käive tekkinud augustis kogu teenuse osas. Nimetatud teenuse eest väljastatud arve deklareeritakse augustikuu KMD-l ja KMD INF-il (juhul, kui teenuse eest tasutakse varasemalt, tekib käive laekunud raha osas raha laekumise kuul).

Näide

Renditeenuse lepingus (perioodil jaanuar–juuni) on kokku lepitud, et arve esitatakse juunis ja arve eest tasumine samuti juunis. Ajavahemik, mille eest arve esitatakse, lõpeb juunis. Seega teenuse käive on tekkinud juunis ning teenuse eest väljastatud arve deklareeritakse juunikuu KMD-l ja KMD INF-il.

Kui käive tekib raha laekumisest, siis KMS § 37 lõigetes 1 ja 2 sätestatu kohaselt tuleb selle kohta esitada arve seitsme kalendripäeva jooksul makse laekumise päevast arvates. Kui näiteks kauba müüja saab ettemaksu 30. novembril, siis on ta kohustatud väljastama ettemaksu kohta arve hiljemalt 7. detsembriks ning kajastama käivet novembrikuu eest esitataval KMD-l ja KMD INF-il. KMD ja KMD INF tuleb esitada maksuhaldurile 20. detsembriks. Seega deklaratsiooni esitamise ajaks peab olema ettemaksu saamise kohta arve esitatud ning saab ka seda KMD INF-il kajastada.

Kui ühe tehingu kohta väljastatakse mitu arvet ning lõpparvel näidatakse ka kogu tehingu väärtus, mida vähendatakse eelnevatel maksustamisperioodidel laekunud maksete võrra, tuleb lõpparve kogusummana märkida KMD INF-ile tasumisele kuuluv summa ilma käibemaksuta. Seega ei arvestata lõpparve kogusumma hulka juba eelnevatel maksustamisperioodidel KMD-l deklareeritud summasid, mille kohta on esitatud eraldi arve/arved.

Näide (summad ilma käibemaksuta)

Juulis esitatakse kauba, mille maksustatav väärtus on 5000 eurot, kohta ettemaksuarve summas 2000 eurot, mis tasutakse samuti juulis. Augustis antakse kaup üle ning esitatakse nn lõpparve, millel on kajastatud ka kogu tehingu väärtus 5000 eurot, mida on vähendatud ettemaksuna saadud 2000 euro võrra. Seega on ühe tehing kohta väljastatud 2 arvet järgmiselt:
1. juulis – ettemaks 2000 eurot;
2. augustis – kauba maksustatav väärtus 5000 eurot
tasutud arve nr 1 alusel – 2000 eurot
kuulub tasumisele 3000 eurot.

Antud juhul kuulub arve nr 1 deklareerimisele juulikuu INF-il, arve kogusummana märgitakse 2000 eurot. Arve nr 2 kuulub deklareerimisele augustikuu INF-il, arve kogusummana märgitakse 3000 eurot.

Juhime tähelepanu sellele, et arvel näidatud kauba/teenuse maksustatavat väärtust on õigus vähendada üksnes eeltoodud näites toodud juhul, st kui varasemalt on esitatud ning KMD-l deklareeritud (ettemaksu) arve(d). Kõigil muudel juhtudel, näiteks tasaarveldamised, tagatised või muud tegelikku maksmist vähendavaid summasid ei tohi kauba/teenuse võõrandamise arvel näidata miinusmärgiga ja nende summade võrra ei tohi vähendada arve kogusummat ega kauba/teenuse maksustatavat väärtust. Kui tegelikult makstav summa on arvel kajastatust väiksem, siis tuleb need summad näidata eraldi reana pärast arve summa kokkuvõtet (või esitada eraldi kreeditarve vm raamatupidamisdokument). Näiteks arve summa ilma käibemaksuta 100 eurot, käibemaks 20 eurot, arve summa koos käibemaksuga 120 eurot, müüja poolt makstav kahjuhüvitis, tagatis vms – 30 eurot, ostja poolt kuulub tasumisele 90 eurot. Arve kogusumma ilma käibemaksuta on sellisel juhul ikka 100 eurot, mitte 90 eurot.

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kohaselt deklareeritavad arved kajastatakse vormil maksustamisperioodil, mil nimetatud arve osas on käive osaliselt või täielikult tekkinud vastavalt KMS § 44 lõigetes 3 ja 4 sätestatud käibe tekkimise ajale. Kui väljastatud arve osas tekib maksustatav käive ka mõnel järgneval maksustamisperioodil, kajastatakse arve andmed vormil ka järgnevatel maksustamisperioodidel, mil arvel kajastatud tehingu maksustatav käive kuulub deklareerimisele vormil KMD.

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamisel käsitatakse käibe tekkimise ajana päeva, kui tehti KMS § 11 lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud toiming, s.t käive on tekkinud kauba või teenuse saajalt makse laekumisel või omatarbe puhul kauba lähetamisel või kättesaadavaks tegemisel või teenuse osutamisel.

Kui erikorda rakendavast maksukohustuslasest sõltumatul põhjusel ei ole võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgnenud kahe kalendrikuu jooksul tasutud, on kuni 30.06.2022 käibe tekkimise ajaks kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgneva kolmanda kalendrikuu esimene päev. Nt kui jaanuaris lähetatud kauba eest ei ole tasutud veebruari- ja märtsikuu jooksul, on käibe tekkimise ajaks 1. aprill ja käive kuulub deklareerimisele aprillikuu kohta esitataval KMD-l. Alates 1. juulist 2022 see nõue enam ei kehti ning kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kasutaja arvestab oma käibe tekkimise aega ka sellisel juhul vastavalt makse tegeliku laekumise ajale.

Kuni 30.06.2022 üldkorra kohaselt deklareeritavad arved (käive, kui kauba või teenuse eest tasumine toimub lepingu, näiteks liisingulepingu alusel kauba lähetamisele või teenuse osutamisele järgneva pikema perioodi jooksul kui kolm kalendrikuud, nt pikaajalised liisingulepingud, rendilepingud, järelmaksuga müük) kajastatakse vormil KMD INF üksnes nendel maksustamisperioodidel, mil need kuuluvad deklareerimisele ka vormil KMD. Alates 1. juulist 2022 deklareerib kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra kasutaja ka sellised arved erikorra kohaselt, mitte enam üldkorra kohaselt. 

Ühe arve kohta deklareeritakse kuni neli rida. Eraldi ridadel kajastatakse:
1. üldkorras ja KMS §-s 41¹ sätestatud erikorra alusel maksustatav käive, mille käibemaksumäär on 20%;
2. üldkorras maksustatav käive, mille käibemaksumäär on 9% ja 5%;
3. KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel maksustatav käive, mille käibemaksumäär on 20%;
4. KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel maksustatav käive, mille käibemaksumäär on 9% ja 5%.

Vorm täidetakse arvete lõikes. Arve andmete kajastamisel mitmel real esitatakse arve andmed samuti kõikides veergudes.

Kui ühel arvel on kajastatud erinevate maksumääradega maksustatavaid kaupu või teenuseid või KMS §-s 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel maksustatavaid kaupu, tuleb ühe arve andmed deklareerida KMD INF-il mitmel real (maksumäärade ja erikordade lõikes). Arve andmete kajastamisel mitmel real esitatakse arve andmed kõikide veergude osas. See tähendab, et kõik arve andmed deklareeritakse igal arve kohta deklareeritaval real, kusjuures veerus 9 näidatakse maksustamisperioodil KMD lahtrites 1 ja 2 deklareeritud käive veerus 7 märgitud maksumäärade lõikes.

Kreeditarve ja KMS § 291 alusel maksustatava väärtuse vähendamise aluseks oleva arve arvulised andmed kajastatakse vormil miinusmärgiga.

Väljastatud kreeditarve ja KMS § 291 alusel maksustatava väärtuse vähendamise aluseks oleva arve arvulised andmed kajastatakse vormi KMD INF A-osal veergudes 6, 8 ja 9 miinusmärgiga.

Veerus 1 „Nr“ märgitakse vormi rea järjekorranumber.

Veerus 2 „Tehingupartneri registri- või isikukood“ märgitakse tehingupartnerile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjale, Eestis väljastatud registrikood. Mitteresidentide kohta märgitakse maksukorralduse seaduse §-s 17 nimetatud maksukohustuslaste registris omistatud registrikood. Mitteresidendist tehingupartneri, kellele ei ole Eestis omistatud registrikoodi, arvete andmeid vormil ei deklareerita. Notarite ja kohtutäiturite, kes peavad ametit enda nimel ja vastutusel vaba elukutsena ning kes ei oma registrikoodi, kohta märgitakse isikukood.

Veerus 2 märgitakse üldjuhul tehingupartnerile Eestis väljastatud registrikood. Registrikood märgitakse ka FIE-de puhul.

Isikukood märgitakse üksnes notarite ja kohtutäiturite puhul, kes peavad ametit enda nimel ja vastutusel vaba elukutsena ning kes ei oma registrikoodi.

Mitteresidentidele väljastatud arvete deklareerimisel märgitakse INF-ile nn mitteresidendi kood (juhul, kui mitteresident on Eesti mitteresidentide registris registreeritud). Mitteresidentidele, kes ei ole Eesti mitteresidentide registris registreeritud, väljastatud arvete andmeid INF-il ei deklareerita. Nt kui maksukohustuslane osutab mitteresidendile Eestis toitlustusteenust (teenuse käibe tekkimise koht Eesti), mille eest väljastab 20% määraga arve summas 1100 eurot, ei kuulu see INF-il deklareerimisele, kui arve saaja ei oma Eesti registrikoodi.

Veerus 3 „Tehingupartneri nimi“ märgitakse tehingus osaleva isiku nimi.
Veerus 3 märgitakse tehingupartneri nimi, kellele arve on väljastatud.

Veerus 4 „Arve number“ märgitakse arvel kajastatud arve number.

Veerus 5 „Arve kuupäev (pp.kk.aaaa)“ märgitakse arve väljastamise kuupäev formaadis pp.kk.aaaa. Veerus 5 märgitakse arve väljastamise kuupäev formaadis pp.kk.aaaa (päev/kuu/aasta). Siinkohal on oluline, et INF-il peab olema kajastatud arve väljastamise kuupäev, mitte nn kande kuupäev.

Veerus 6 „Arve kogusumma ilma käibemaksuta“ märgitakse 20%, 9% ja 5% käibemaksumääraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest väljastatud arve kogusumma ilma käibemaksuta, sealhulgas samal arvel sisalduv 0% määraga maksustatav käive, maksuvaba käive või käibena mittekäsitatavate tehingute või toimingute väärtus. Muu hulgas kajastatakse antud veerus KMS §-des 41–42 sätestatud erikorra alusel väljastatud arved.
Veergu 6 kirjutatakse arve kogusumma ilma käibemaksuta, seda ka juhul, kui arve sisaldab lisaks 20%, 9% või 5% määraga käibele ka nt 0% või maksuvaba käivet.

Näide (summad ilma käibemaksuta)

Isik väljastas järgmise arve:
20% käive 500 eurot
Maksuvaba käive 1200 eurot
Veergu 6 märgitakse arve kogusumma ilma käibemaksuta 1700 eurot (500 + 1200).

Veerus 6 deklareeritakse ka erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete võõrandamisel väljastatud arvete kogusumma ilma käibemaksuta (nn siseriiklik pöördmaksustamine, KMS § 41¹).

KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel maksustatava kasutatud kauba, originaalkunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimüügil väljastatud arve puhul märgitakse veergu 6 arve kogusumma, sest üksnes erikorra alusel väljastatud arvele käibemaksusummat ei märgita.

Nimetatud erikorra puhul on tegemist nn kasuminormi maksustamisega, mille puhul peetakse marginaalipõhist arvestust, s.t maksustatakse müügi- ja ostuhinna vahet ja arvele eraldi käibemaksusummat välja ei tooda (KMS §-d 41 ja 42).

Näiteks kui isik võõrandab kasutatud sõiduauto summas 2000 eurot, mille soetusmaksumus on 1500 eurot, on müügitehingu maksustatav väärus 416,67 eurot (2000 – 1500 = 500 eurot; 500 : 1,2 = 416,67 eurot). Väljastatud arvele märgitakse sõiduauto maksumus 2000 eurot. Veerus 6 märgitakse samuti väljastatud arve kogusumma 2000 eurot.

Kui arve sisaldab lisaks erikorra alusel maksustatavale käibele ka nt üldkorra alusel maksustatavat käivet ning arve kogusumma ilma arvel märgitud käibemaksusummata ületab piirmäära, tuleb arve andmed samuti INF-il kajastada. Näiteks kui isik võõrandab KMS §-s 41 sätestatud erikorra alusel kasutatud raamatuid summas 400 eurot ning üldkorra alusel uusi raamatuid summas 700 eurot + käibemaks 63 eurot, on arve kogusumma ilma arvel näidatud käibemaksusummata 1100 eurot (400 + 700), mis tuleb arve kogusummana märkida veergu 6.

Veerus 7 „Maksumäär“ märgitakse maksumäär vastavalt:

 1. 20% – üldkorra ja KMS §-s 41¹ sätestatud erikorra alusel maksustatav käive;
 2. 9% ja 5% – üldkorra alusel madaldatud maksumääraga maksustatav käive;
 3. erikord 20% – KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel maksustatav käive;
 4. erikord 9% ja 5% – KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel madaldatud maksumääraga maksustatav käive.

Kui ühel arvel on kajastatud erinevate maksumääradega maksustatavaid kaupu või teenuseid või erikorra alusel maksustatavaid kaupu või teenuseid, tuleb ühe arve andmed deklareerida KMD INF-il mitmel real (maksumäärade ja erikordade lõikes). Arve andmete kajastamisel mitmel real esitatakse arve andmed kõikide veergude osas.

Veerus 7 märgitakse maksumäär vastavalt:

 1. 20% – märgitakse üldkorra alusel 20% määraga maksustatava käibe puhul ning KMS §-s 41¹ sätestatud erikorra alusel maksustatava käibe puhul (nn siseriikliku pöördmaksustamise korral);
 2. 9% ja 5% – märgitakse üldkorra alusel 9% ja 5% määraga maksustatava käibe puhul;
 3. erikord 20% – märgitakse KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel 20% määraga maksustatava käibe puhul (nn kasuminormi maksustamise korral);
 4. erikord 9% ja 5% – märgitakse KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel 9% ja 5% määraga maksustatava käibe puhul (nn kasuminormi maksustamise korral).

Veeru 8 „Arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus“ täidab kassapõhist käibemaksuarvestust rakendav maksukohustuslane. Eraldi ridadel kajastatakse:
1. üldkorra ja KMS §-s 41¹ sätestatud erikorra alusel 20% määraga maksustatava käibe maksustatav väärtus;
2. üldkorra alusel 9% ja 5% määraga maksustatava käibe maksustatav väärtus;
3. KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel 20% määraga maksustatava käibe maksustatav väärtus;
4. KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel 9% ja 5% määraga maksustatava käibe maksustatav väärtus
.

Veergu 8 täidab üksnes kassapõhist käibemaksuarvestust rakendav maksukohustuslane. Nimetatud veeru täitmine on kassapõhist käibemaksuarvestust rakendavale maksukohustuslasele kohustuslik ka juhul, kui vormil kajastatakse üldkorra kohaselt deklareeritavaid arveid (nt pikaajalise liisingulepingu puhul).

Veerus 8 märgitakse kassapõhise maksukohustuslase poolt väljastatud müügiarvel kajastatud kauba ja teenuse maksustatav väärtus. Kui ühel arvel on kajastatud erinevate määradega või erikorra alusel maksustatavaid kaupu või teenuseid, märgitakse veerus 8 arvel kajastatud kauba või teenuse maksustatav väärtus erinevatel ridadel maksumäärade ja erikordade lõikes (vastavalt veeru 7 juhistes kirjeldatule).

Veerus 8 deklareeritakse ka erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete võõrandamisel väljastatud arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus (nn siseriiklik pöördmaksustamine, KMS § 41¹).

Erikorra alusel maksustatava kasutatud kauba, originaalkunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimüügil väljastatud arve puhul märgib kassapõhist käibemaksuarvestust rakendav isik veergu 8 kauba ja teenuse maksustatava väärtuse, mis on arvutatud KMS §-s 41 ja 42 sätestatu kohaselt.

Nt kui isik võõrandab kasutatud sõiduauto summas 5000 eurot, mille soetusmaksumus on 3500 eurot, on müügitehingu maksustatav väärus 1250 eurot (5000 – 3500 = 1500 eurot; 1500 : 1,2 = 1250 eurot). Veerus 8 märgitaksegi 1250 eurot.

Veerus 9 „Maksustamisperioodil vormi KMD lahtrites 1, 2 ja 21 kajastatud maksustatav käive“ märgitakse see osa arve summast, mis on maksustamisperioodil 20%, 9% ja 5% määraga maksustatava käibena deklareeritud vormi KMD lahtrites 1, 2 ja 21.
Eraldi ridadel kajastatakse:
1. üldkorra alusel 20% määraga maksustatava käibe maksustatav väärtus;
2. üldkorra alusel 9% ja 5% määraga maksustatava käibe maksustatav väärtus;
3. KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel 20% määraga maksustatava käibe maksustatav väärtus;
4. KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel 9% ja 5% määraga maksustatava käibe maksustatav väärtus.

KMS §-s 41¹ sätestatud erikorra alusel maksustatava kauba võõrandaja veergu 9 ei täida.

Veerus 9 märgitakse see osa arve summast, mis on maksustamisperioodil 20%, 9% ja 5% määraga maksustatava käibena deklareeritud vormi KMD lahtrites 1 ja 2.

Kui ühel arvel on kajastatud erinevate määradega või erikorra alusel maksustatavaid kaupu või teenuseid, märgitakse INF-i veerus 9 KMD lahtrites 1 ja 2 käibena deklareeritud summa eraldi ridadel maksumäärade ja erikordade lõikes (vastavalt veeru 7 juhistes kirjeldatule).

Erikorra alusel maksustatava kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete võõrandaja veerus 9 summat ei näita, sest siseriikliku pöördmaksustamise korral ei kuulu käive deklareerimisele KMD real 1 (deklareeritakse KMD real 9).

Erikorra alusel maksustatava kasutatud kauba, originaalkunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimüügil väljastatud arve puhul märgitakse veergu 9 maksustamisperioodil KMD lahtris 1 ja 2 deklareeritud KMS §-s 41 ja 42 sätestatu kohaselt arvutatud maksustatav väärtus käibemaksumäärade lõikes (eraldi ridadel).

Nt kui isik võõrandab kasutatud sõiduauto summas 2000 eurot, mille soetusmaksumus on 1500 eurot, on müügitehingu maksustatav väärus 416,67 eurot (2000 – 1500 = 500 eurot; 500:1,2= 416,67 eurot). Nimetatud käive summas 416,67 eurot tulebki deklareerida INF-i veerus 9.

Veerus 10 „Erisuse kood“ märgitakse erisuse kood: 

 • 01 – KMS §-des 41 ja 42 sätestatud erikorra alusel maksustatav käive; 
 • 02 – KMS §-s 41¹ sätestatud erikorra alusel maksustatav käive, mil kauba võõrandaja asemel arvestab kauba soetaja tehingu kohta väljastatud arvel märgitud käibemaksusumma enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksusummana; 
 • 03 – juhul kui arve sisaldab muu hulgas 0% määraga maksustatavat või maksuvaba käivet või käibena mittekäsitatavaid tehinguid või toiminguid või arve sisaldab kahe erineva maksumääraga (20%, 9%, 5%) maksustatavat käivet, sealhulgas negatiivset käivet.

Kui ühel arvel on enam kui 1 erisus, märgitakse mitu erisuse koodi.

Kui arve on esitatud KMS §-des 41–42 sätestatud erikordade alusel või arve sisaldab lisaks kahe või enama erineva maksumääraga (20%, 9%, 5%) maksustatavale käibele ka nt 0% määraga käivet, maksuvaba käivet või käibena mittekäsitatavaid tehinguid või toiminguid ning kui arve sisaldab kahe või enam erineva maksumääraga (20%, 9%, 5%) maksustatavat käivet, sealhulgas negatiivset käivet, tuleb veerus 10 märkida erisuse kood vastavalt 01, 02 või 03. Kui ühe arve osas kehtib enam kui 1 erisus, märgitakse mitu erisuse koodi.

Erisuste märkimine aitab täpsustada riskianalüüsi ning vähendab võimalust, et Maksu- ja Tolliamet peab andmete analüüsimisel uuesti ettevõtjaga kontakteeruma.

Viimati uuendatud 26.08.2022

Viimati uuendatud 06.10.2022

Kas sellest lehest oli abi?