Erisoodustused

Erisoodustus on oma olemuselt saaja (töötaja) tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on erisoodustuste tegija (tööandja) kohustus. Erisoodustused ehk tööandja poolt töötajale antud hüved maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 ning sotsiaalmaksuga määras 33%.

Tulumaksuseaduse §-s 48 lg 1 kohaselt maksab tööandja tulumaksu töötajale tehtud erisoodustuselt.

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 p 7 alusel makstakse sotsiaalmaksu erisoodustustelt tulumaksuseaduse tähenduses, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluvalt tulumaksult.

Deklareerimine

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu. Tööandja deklareerib töötajatele kalendrikuul antud erisoodustused ning erisoodustustelt arvutatud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni vormi TSD lisas 4, mis tuleb esitada koos vormiga TSD Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse andmise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Maksusumma tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt samaks kuupäevaks.

Käsiraamat - erisoodustuste maksustamine

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Töötamine välisriigis

Töötamine välisriigis

Tulumaksuga ei maksustata:

  • ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu,
  • ametniku perekonnaliikme eest makstavat nimetatud kulude hüvitist, ning
  • teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitist

töö tegemise kohas kehtivates piirmäärades, kui töö tegemise koht asub välisriigis (tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 11).

Seega, kui töö tegemise asukoht on välisriigis ning töötaja saadetakse sealt välislähetusse, siis tuleb lähetuskulude hüvitamise maksustamisel lähtuda töö tegemise asukohariigis kehtivatest piirmääradest.

Tõend A1

Kui töötaja välisriiki tööleminek on lühiajaline (kuni 2 aastat), siis peab tööandja taotlema töötajale Sotsiaalkindlustusametilt tõendi A1 (lisainfo Sotsiaalkindlustusameti lehel). Sellega tõendab välismaal ajutiselt töötav inimene sealse riigi ametkonnale, et kõik sotsiaalkindlustusmaksed tasutakse tema eest koduriigis, kus talle on tagatud kõik sotsiaalsed õigused ja hüved.

Vormi A1 alusel ei saa töölähetuse päevaraha maksta automaatselt maksuvabalt, kuna tegu ei ole töölepingu seaduse mõistes töölähetusega. Töölähetusega oleks tegu juhul, kui töötaja läheks välisriiki täitma oma tööandja huvides samu tööülesandeid, mida ta Eestiski täidab, alludes jätkuvalt siinse tööandja juhendamisele ja kontrollile.

Näide

Eesti ettevõte on sõlminud töötajaga tähtajalise töölepingu, mille kohaselt on töötaja töökohaks Soome. Ettevõte taotles töötajale tõendi A1. Sellisel juhul ei ole tegemist töölähetusega, vaid välismaale tööle asumisega ning ettevõte ei saa maksta töötajale päevaraha maksuvabalt.

Viimati uuendatud 01.03.2022

Viimati uuendatud 17.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?