Käibemaksu arvutamine ja tagastamine

Siin saate lugeda käibemaksu arvutamisest, osaliselt mahaarvatud käibemaksu ümberarvutamisest ja käibemaksu tagastamisest nii Eesti maksukohustuslasele kui ka välisriigi ettevõtjale. Eesti käibemaksukohustuslasel on õigus taotleda käibemaksu tagastamist teistes liikmesriikides soetatud kaupadelt ja saadud teenustelt, mida ta kasutab Eestis toimuva maksustatava käibe tarbeks. Teatud juhtudel on võimalik taotleda käibemaksu tagastamist ka ühendusevälistest riikidest.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Teises liikmesriigis tasutud käibemaks

Ettevõtjate majandustegevus ei piirdu sageli üksnes asukohariigis tehtavate tehingutega, tihti soetatakse vajalikke kaupu/teenuseid teistest riikidest ning üldjuhul tasutakse ka vastava riigi käibemaks. Kui nimetatud soetused on tehtud oma ettevõtluse ja maksustatava käibe tarbeks, võib teises liikmesriigis makstud käibemaksu tagasi taotleda.

Teistest liikmesriikidest käibemaksu tagastamise taotlemise kord põhineb käibemaksu tagastuse direktiivil 2008/9/EÜ.

KMS § 34 lg 5 kohaselt tagastab teise liikmesriigi maksuhaldur maksukohustuslasele tema Eestis toimuva maksustatava käibe tarbeks kasutatava kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel teises liikmesriigis tasutud käibemaksu. Taotlus käibemaksu tagastamiseks tuleb esitada Eesti maksuhaldurile elektrooniliselt hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks.

Tagastustaotlused liikmesriikide vahel esitatakse elektrooniliselt ettevõtja asukohariigi maksuhalduri kaudu, kes omakorda edastab taotluse tagastava riigi maksuhaldurile. Taotluse vormilise osa nõuetele vastavust kontrollitakse automaatselt taotleja asukoha liikmesriigi elektroonilise süsteemi abil. Taotluse sisulist osa kontrollib ja otsuse käibemaksusumma tagastamise kohta teeb tagastava liikmesriigi maksuhaldur. Eesti ettevõtja, kellel on õigus teises liikmesriigis tehtud kulutustelt käibemaksu tagasi taotleda, täidab e-MTAs taotluse vormi, mis jõuab tagastava riigi maksuhaldurini elektroonilisel teel. Tagastunõude saate esitada e-teenuste keskkonnas e-MTAArvestus – Tagastus ja ümberkandetaotlused – EL-i käibemaksu tagastustaotlused.

Tagastustaotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks.

Tagastamisperiood on periood, mille kohta taotlus esitatakse. Tagastamisperiood ei tohi olla pikem kui kalendriaasta ega lühem kui kolm kuud. Lühema kui kolmekuulise perioodi kohta võib taotluse esitada üksnes juhul, kui ajavahemik hõlmab kalendriaasta lõpuni jäänud aega (näiteks kui taotlus hõlmab kahekuulist perioodi november–detsember).

Taotlusele ei ole vaja lisada tõendit, et ettevõtja on registreeritud oma asukohamaal käibemaksukohustuslasena. Vastava kontrolli teostab maksuhaldur enne taotluse edastamist tagastamisliikmesriiki.

Teisest liikmesriigist tagastamise miinimummäär on 50 eurot kalendriaastas ja 400 eurot juhul, kui tagastamisperiood on lühem kui kalendriaasta (või riigi vääringus väljendatud samaväärsed summad).

Tagastamisliikmesriik võib nõuda tagastustaotluse esitamist koos arvete skaneeritud koopiatega, kui maksustatav summa arvel on riigi vääringus väljendatuna samaväärne vähemalt 1000 euroga (kütuse puhul 250 eurot). Enne tagastamistaotluse esitamist soovitatakse taotluse esitajal tagastamisliikmesriigi nõuded üle vaadata. Taotluses on vajalik näidata sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise korral arvestatav proportsioon, kui taotleja ei saa asukohariigis maha arvata kogu sisendkäibemaksu. Kui nimetatud proportsioon tagastamisperioodi lõpuks muutub, on käibemaksu tagastamist taotlenud isikul kohustus korrigeerida tagastatava käibemaksu summat.

Sätestatakse tähtajad otsuse tegemiseks, täiendava info esitamiseks tagastavale liikmesriigile ning pärast otsuse tegemist tagastamisele kuuluva maksusumma ülekandmiseks. Tagastaval liikmesriigil on kohustus teha otsus 4–8 kuu jooksul taotluse saabumisest. Kui lisateabe järele puudub vajadus, tehakse otsus tagastamise kohta 4 kuu jooksul. Kui küsitakse lisateavet, tehakse otsus 6 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui maksuhaldur vajab veel täiendavaid andmeid, võib tagastamise tähtaeg pikeneda maksimaalselt 8 kuuni. Kui maksuhaldur rahuldab käibemaksu tagastamise taotluse, siis tagastatakse käibemaks hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsusest teatamisest. Maksuhalduril on kohustus tasuda intressi, kui tagastamise tähtajast kinni ei peeta. Intressi ei tasuta juhul, kui taotleja ei ole temale antud tähtaja jooksul esitanud nõutud lisateavet.

Ettevõtjad võivad taotluste esitamisel kasutada volitatud esindajaid. Eestist välismaale taotluste esitamiseks kasutavad volitatud esindajad samuti e-MTAd, mille kasutamiseks peab esindajal olema vastav leping. Liikmesriigiti võivad volituste vorminõuded erineda.

Tuleb arvestada, et liikmesriikidel on õigus tagastamisel kehtestada teatavaid piiranguid, mistõttu on otstarbekas enne taotluse esitamist tutvuda tagastava riigi nõuetega. Üldjuhul on taotlejal õigus käibemaksu tagasi saada üksnes sellistelt kaupadelt ja teenustelt, millele on õigus tagastava riigi maksukohustuslasel. Näiteks Eesti käibemaksuseaduses on piirangud, millelt käibemaksu tagasi taotleda ei saa, sätestatud paragrahvis 31.

Viimati uuendatud 28.07.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?