Käibemaksu arvutamine ja tagastamine

Siin saate lugeda käibemaksu arvutamisest, osaliselt mahaarvatud käibemaksu ümberarvutamisest ja käibemaksu tagastamisest nii Eesti maksukohustuslasele kui ka välisriigi ettevõtjale. Eesti käibemaksukohustuslasel on õigus taotleda käibemaksu tagastamist teistes liikmesriikides soetatud kaupadelt ja saadud teenustelt, mida ta kasutab Eestis toimuva maksustatava käibe tarbeks. Teatud juhtudel on võimalik taotleda käibemaksu tagastamist ka ühendusevälistest riikidest.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Sisendkäibemaksu mahaarvamise alus ja tingimused

Sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseks on kauba võõrandajalt või teenuse osutajalt saadud KMS §-s 37 sätestatud nõuetele vastav arve (KMS § 31 lg 1).

Maksukohustuslasel tekib pöördmaksukohustus kauba ühendusesisesel soetamisel, paigaldatava, kokkupandava või kolmnurktehingu tingimustel kauba soetamisel ning ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult muu kauba soetamisel või teenuse saamisel, siis ei ole muude tõendite olemasolul arve nõutav (KMS § 31 lg 2 ja 3). Muudeks tõenditeks võib olla näiteks kauba müügi või teenuse osutamise kohta sõlmitud leping, kauba saateleht jms, mis tõendab, et antud mahus ja maksumuses on kaupa või teenust saadud.

Kauba importimise korral arvatakse sisendkäibemaks maha tollideklaratsiooni alusel (KMS § 31 lg 4). Maksukohustuslasel on õigus importimisel tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks oma maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaksust sisendkäibemaksuna maha arvata juhul, kui imporditud kaupa kasutatakse maksustatava käibe tarbeks. Kui kauba importija/tollideklaratsioonil märgitud kauba saaja ei ole kauba omanik, võib ta kauba importimisel tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna maha arvata tingimusel, et kaupa kasutatakse üksnes maksustatava käibe tarbeks, seda nii importija kui ka kauba omaniku poolt. Seega võib näiteks töötleja põhimõtteliselt sisendkäibemaksu maha arvata, kuid tal peab olema tõend selle kohta, et kauba omanik on maksukohustuslane, kellel ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangut ning et omanik kasutab kaupa üksnes ärilistel eesmärkidel.

Samas puudub kauba impordil teise isiku eest tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna mahaarvamise õigus tolliagentuuril, sest tolliagentuur ei või käsitada teise isiku eest tasutud või tasumisele kuuluvat käibemaksu oma ettevõtluseks imporditud kaubalt tasutud või tasumisele kuuluva käibemaksuna (KMS § 31 lg 7).

Kui kaup imporditakse ühendusevälisest riigist, mis on liidu tolliterritooriumi osa (nt Ahvenamaa), arvatakse sisendkäibemaks maha ettevõtlusega tegelevalt ühendusevälise riigi isikult saadud arve ja imporditud kauba andmetega tollideklaratsiooni vormi (KMS § 38 lg 2) alusel. Kui kauba importimisel tasumisele kuulunud käibemaksu summa tasutakse tolli järelkontrolli tulemusena tehtud otsuse alusel, arvatakse sisendkäibemaks maha tolli otsuse alusel (KMS § 31 lg 4 ja 4¹).

Alates 1. aprillist 2012 ei käsitata liisinguandja sisendkäibemaksuna liisingule antud eseme remontimiseks ja hooldamiseks saadud kaupadelt või teenustelt tasutud või tasumisele kuuluvat käibemaksu. Sätet ei kohaldata, kui liisingulepingu objektiks oleva vara remontimise ja hooldamise kohustus on liisinguandjal ning liisingutehing on maksustatud nii kauba kui ka finantsteenuse osas või liisinguandja osutab remondi- ja hooldusteenust.(KMS § 31 lg 7¹).

Viimati uuendatud 09.07.2021

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?