Käibemaksu arvutamine ja tagastamine

Siin saate lugeda käibemaksu arvutamisest, osaliselt mahaarvatud käibemaksu ümberarvutamisest ja käibemaksu tagastamisest nii Eesti maksukohustuslasele kui ka välisriigi ettevõtjale. Eesti käibemaksukohustuslasel on õigus taotleda käibemaksu tagastamist teistes liikmesriikides soetatud kaupadelt ja saadud teenustelt, mida ta kasutab Eestis toimuva maksustatava käibe tarbeks. Teatud juhtudel on võimalik taotleda käibemaksu tagastamist ka ühendusevälistest riikidest.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Eesti maksukohustuslasele

Enammakstud käibemaksu tagastamine Eesti maksukohustuslasele

Kui maksustamisperioodil arvestatud käibemaks on väiksem maksukohustuslase samal maksustamisperioodil mahaarvatavast sisendkäibemaksust, tagastatakse enammakstud käibemaks maksukohustuslasele maksukorralduse seaduses sätestatud korras (KMS § 34 lg 1).

Käibemaks tagastatakse maksukorralduse seaduses sätestatud enammakse tagastamist puudutavate sätete alusel (MKS § 105–107). Summa, mille tagasisaamiseks isikul on õigus, tagastatakse MKS § 106 lõike 2 alusel 60 päeva jooksul alates taotluse saamise päevast, kui maksuseaduses ei ole teist tähtaega sätestatud. Seega on üldine tähtaeg 60 päeva, mille jooksul enammakstud maksusumma tuleb tagastada. Kui taotlus esitatakse enne maksu tasumise tähtpäeva, tagastatakse enammakse 60 päeva jooksul alates maksu tasumise tähtpäevast (MKS § 106 lg 3). Maksuseaduses ja tollieeskirjades sätestatud rahaliste kohustuste tasumise tähtpäeval tasaarveldab maksuhaldur maksudeklaratsiooni alusel maksukohustuslase rahalised kohustused tema tagastusnõudega ilma maksukohustuslase sellekohase taotluseta. Seega ei pea tegema enam taotlust selleks, et kanda enammakstud käibemaks näiteks tulumaksu kohustuse katteks. Tagastunõude täitmise taotluse saate esitada e-MTAs: Arvestus - Tagastus ja ümberkandetaotlused.

Maksuhaldur võib seoses tagastusnõude kontrollimisega pikendada käibemaksu tagastamise tähtaega kuni 60 kalendripäeva juhul, kui on piisav alus kahtluseks, et tagastusnõude rahuldamisel makstud summa tagasinõudmine võib osutuda võimatuks (nt kontrolli lõppedes võib maksukohustuslane olla maksejõuetu), ja kui:

  • maksukohustuslasele on tehtud korraldus lisatõendite esitamiseks või
  • tagastusnõude kontrollimiseks on tehtud järelepärimine kolmandale isikule või välisriigi maksuhaldurile. (KMS § 34 lg 2)

Tagastusnõude pikendamine saab toimuda ainult kuni 30 kalendripäeva kaupa, kusjuures iga kord vormistatakse hiljemalt 5 kalendripäeva enne tagastusnõude täitmise tähtaja lõppemist kirjalik motiveeritud otsus, kus maksuhaldur peab välja tooma konkreetsed põhjused, mis tingivad tagastusnõude täitmise tähtaja pikendamise ja miks pikendamine on vajalik otsuses näidatud tähtaja võrra (KMS § 34 lg 3).

KMS § 34 lõikes 2 ja 3 sätestatut rakendatakse ka tagastusnõude õigsuse kontrollimisel ilma tagastusnõude täitmise taotluseta (KMS § 34 lg 4).

Viimati uuendatud 03.06.2021

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?