Maksualane teabevahetus

Sellelt lehelt leiate rahvusvahelises maksualases teabevahetuses vajaliku info ning piiriüleste skeemide, finantskontode kui suurkontsernide aruandluses vajalikud deklaratsioonide vormid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Teabeandja kohustused

Millised on teabeandja kohustused?

Teabeandjal ega asjaomasel maksukohustuslasel ei ole kohustust viia läbi uurimist, et välja selgitada aruandekohustusega skeemi või selle rakendamisse puutuvaid uusi või täiendavaid asjaolusid, mida teada ei ole, kuid mida võivad teada teised skeemiga seotud teenuseid osutavad isikud. Igal teabeandjal on kohustus teavitada nendest andmetest skeemi kohta, mis tal olemas on.

Skeemi kohta tuleb teave esitada maksuhaldurile 30 kalendripäeva jooksul alates kas:

  • skeemi rakendamiseks kättesaadavaks tegemise päevale järgnevast päevast,
  • skeemi rakendamiseks valmisoleku päevale järgnevast päevast või
  • päevast, millal tehti esimene samm skeemi rakendamiseks.

Valik tehakse selle järgi, milline päev/hetk on saabunud teistest varem. 28. veebruariks 2021 tuleb teavitada skeemidest, mille rakendamisega alustati ajavahemikul 25. juuni 2018 – 30. juuni 2020. Ajavahemikul 1. juuli 2020 – 31. detsember 2020 rakendamisega alustatud skeemid eristatakse seoses esialgsete teavitamistähtaegade edasilükkumisega ning neist tuleb teavitada kuu aega varem.

Standardsete skeemide korral lisandub perioodiline aruandekohustus, mida täidetakse iga kolme kuu möödudes uue ja lisandunud teabe kohta. Standardne skeem on määratletud skeemina, mis on välja töötatud, turustatud, rakendamiseks valmis või kättesaadav kujul, mida ei ole rakendamiseks vaja olulisel määral kohandada. Esmakordselt tuleb standardsete skeemide perioodiline teave esitada 30. aprilliks 2021.

Aruandekohustusega skeemi kohta esitatavate andmete koosseis on kehtestatud rahandusministri määrusega nr 16 (lisa 16 (PDF)). Maksuhaldur annab igale esmakordselt esitatud skeemile või skeemi osale unikaalse viitenumbri, mis märgitakse teabeandja poolt skeemi kohta esitatava teabe hulgas. Viitenumber kantakse Euroopa Komisjoni peetavasse keskregistrisse, mis võimaldab luua seoseid erinevates riikides sama skeemi kohta esitatud teabe vahel.

Skeemi kasutamise jälgimiseks ja topeltaruandluse vältimiseks on teabeandjal kohustus teavitada skeemile või selle osale antud viitenumbrist kõiki teisi sama skeemi või skeemi osaga seotud teenust, abi või nõu pakkunud isikut.

Millistel juhtudel lähevad teabeandja kohustused üle?

Teavet ei pea andma kutsesaladusega isikud, kelleks on eelkõige advokaadi- ja audiitorbüroo töötajad. Sellisel juhul teavitab teabeandja teist skeemiga seotud teabeandjat või sellise teabeandja puudumisel asjaomast maksukohustuslast, kellele lähevad teabeandja kohustused üle.

Viimati uuendatud 28.01.2022

Viimati uuendatud 19.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?