Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Ettevõtlustulust suuremate kulude edasikandmine

Kui lubatud mahaarvamiste (tulumaksuseaduse § 32 lg-tes 1–3 nimetatud) summa ületab maksumaksustamisperioodi ettevõtlustulu, võib FIE ettevõtlustulu ületava kulude summa (edaspidi edasikantud kulud) maha arvata kuni kümne järgneva aasta maksustamisperioodi ettevõtlustulust (tulumaksuseaduse § 35).

Alates 2018. aastast pikendati kulude edasikandmise perioodi seitsmelt aastalt kümnele aastale. Kümnele aastale üleminek toimub järk-järgult:

  • 2018. a tulusid ületanud kulud saab edasi kanda kuni 8 aastat
  • 2019. a tulusid ületanud kulud saab edasi kanda kuni 9 aastat
  • 2020. a tulusid ületavad kulud saab edasi kanda kuni 10 aastat

Ettevõtlustulu sotsiaalmaksuga korrigeerimisel maksustamisele kuuluvat ettevõtlustulu ületav sotsiaalmaksusumma kantakse ka edasi järgmistele perioodidele kahjumi edasikandmise reeglite alusel.

Näide
Tulu enne sotsiaalmaksuga korrigeerimist on 385 eurot. FIE sotsiaalmaksu aasta miinimumkohustus on 1861,20 eurot. Sotsiaalmaksuga korrigeerimisel tekkivat kahju 1476,20 eurot (385 – 1861,20 = –1476,20) saab kanda järgmistele aastatele.

Kui edasikantud kulusid tekib mitmel maksustamisperioodil, võetakse need kulud arvele aastate kaupa vastavalt tekkimise järjekorrale. Edasikantud kulude arvestust peetakse tuludeklaratsiooni vormi E tabelis 3.

Kui edasikantud kulude summa on suurem kui maksustamisperioodi ettevõtlustulu, arvatakse edasikantud kulud ettevõtlustulust maha osaliselt ning jääk (ehk mahaarvamata osa) kantakse edasi järgmistele maksustamisperioodidele.

Näide
2017. aastal teenis FIE tulusid summas 10 000 eurot, samal maksustamisperioodil tegi FIE ettevõtlusega seotud kulutusi summas 12 000 eurot. FIE deklareerib ettevõtlustulu ületava kulude summa 2000 eurot 2017. aastal edasikantud kuluna.
2018. aastal teenib sama FIE tulusid summas 5000 eurot ja teeb kulusid 4500 euro eest. Ettevõtlustulemiga summas 500 eurot kustutab FIE oma 2017. aastal edasikantud kulu osaliselt (500 eurot).
Osaliselt tuludest maha arvamata kulu 1500 eurot kantakse edasi järgmisele, 2019. aasta maksustamisperioodile. 2019. aasta ettevõtlustulem on 1000 eurot. Selle summaga kustutab ta 2017. aastal tekkinud ja veel kasutamata kahjumit 1500 eurot 1000 euro võrra ning tuludest maha arvamata kulu 500 eurot kantakse edasi järgmisele 2020. aasta maksustamisperioodile.

Viimati uuendatud 20.01.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?