Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Ettevõtluse peatamine ja lõpetamine

FIE õigused ja kohustused ettevõtluse peatamisel ja lõpetamisel


Ettevõtluse peatamine

Kui isik soovib oma tegevuse FIE-na peatada, esitab ta äriregistrile vastava avalduse ja märgib sellel ajavahemiku, millal ettevõtlus peatatakse (äriseadustiku § 3 lg 3). Isikut ei loeta maksustamise seisukohalt FIE-ks ajavahemikus, millal ettevõtlus on peatatud. Samuti ei tule ettevõtluse peatamise ajal maksta tulu- ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Seni kuni ettevõtlust pole peatatud, säilivad FIE-le kõik maksuseadustes ettenähtud kohustused.

Kui FIE tegevus on vastavalt maksukorralduse seadusele peatatud rohkem kui 12 kuud, loetakse vara(d), mille soetusmaksumuse on maksumaksja oma ettevõtlustulust maha arvanud, isiklikku tarbimisse võetuks ja vara(de) turuhind lisatakse ettevõtlustulule (tulumaksuseaduse § 36 lg 7).

Ettevõtluse vara, mis oli ootel, et jätkata ettevõtlust, kuid 12 kuu möödumisel tegevus mingitel põhjustel ei jätkunud, siis on vara isiklikku tarbimisse võtmise hetk 12 kuu möödumisel arvates tegevuse peatamise algusest. Kui aga selline vara on antud kasutada teisele isikule (või võetud FIE enda kasutusse) enne 12 kuu möödumist peatamise algusest arvates, siis on isiklikku tarbimisse võtmise hetkeks ajahetk, kui vara anti ettevõtlusest välja teisele isikule. Samuti oleks maksustamise moment tekkinud ettevõtlusega tegelemise ajal. Vara isiklikku tarbimisse võtmise hetkeks on varaseim hetk: kui ettevõtluses kasutatud vara hakati kasutama muul otstarbel või kui tegevuse peatamisest on möödunud 12 kuud.

Ettevõtluse peatamise ajal tehtud kulutusi ettevõtlustulust maha arvata ei saa. Kuna ettevõtlustulu maksustatakse olenemata selle laekumise ajast, on ka ettevõtluse peatamise ajal laekunud tulud FIE ettevõtlustuluks.

Samuti peab FIE teadma, et vastavalt ravikindlustuse seaduse § 10 lõikele 4 peatub isiku ravikindlustuskaitse kahe kuu möödumisel pärast ettevõtluse peatamise kandmisest äriregistrisse. Kui isik jätkab ettevõtlusega pärast peatamise lõppu, esitab äriregister andmed peatamise lõppemise kohta haigekassale kümne tööpäeva jooksul. Andmete saamisel jätkub isiku kindlustuskaitse ilma ooteajata.

Ettevõtluse lõpetamine

Kui isik soovib oma tegevuse FIE-na lõpetada, peab ta äriregistrile esitama avalduse tegevuse lõpetamise ja registrist kustutamise kohta. Äriregistrist kustutatakse FIE tema avalduse alusel. Käibemaksukohustuslasest FIE peab aga enne äriregistrile kustutamise avalduse esitamist taotlema enda kustutamist käibemaksukohustuslaste registrist.

Lõpetamise kohta tehakse registrikanne isiku poolt avalduses märgitud kuupäeva seisuga, kui avalduses märgitud kuupäev pole saabunud varem. Äriregister teeb registrikande hiljemalt viiendal tööpäeval pärast kandemäärusele allakirjutamist, kui avaldus ja sellele lisatud dokumendid vastavad seadusele ning on esitatud seaduses lubatud või ettenähtud tähtajal (äriseadustiku § 33).

Kui isik lõpetab FIE-na tegutsemise, siis peab ta järgneva aasta 30. aprilliks esitama lõppenud tegevusaasta kohta tuludeklaratsiooni vormi E. Deklaratsioon tuleb esitada ka juhtudel, kui FIE-l puudus ettevõtlustegevus, ta ei saanud ettevõtlustulu või see oli maksuvabast tulust väiksem. FIE ettevõtluse lõpetamisel tehakse maksustamisperioodi ettevõtlustulust ettevõtlusega seotud mahaarvamised ning saadud summa jagatakse enne maksumääraga korrutamist 1,33-ga. Juurdemaksmisele kuuluv tulu- ja sotsiaalmaks tuleb tasuda maksustamiseperioodile järgneva aasta 1. oktoobriks.

Ravikindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel kustutamiskande tegemisest äriregistris (ravikindlustuse seaduse § 10 lg 3).

Kui FIE faktiliselt ettevõtluse lõpetab, kuid ei esita selle kohta äriregistrile avaldust kande kustutamiseks, siis on ta kohustatud jätkuvalt maksma tulu- ja sotsiaalmaksu avansilisi makseid.

Ettevõtluse tulu võib laekuda ka pärast ettevõtluse lõpetamist.

Viimati uuendatud 30.08.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?