Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Erikonto

Äriregistris registreeritud FIE-l on õigus avada Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendist krediidiasutuses või mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis registreeritud filiaalis üks erikonto, millele ta võib kanda ainult ettevõtlusest saadud tulud ja seoses ettevõtlusega saadud toetused ning hüvitised.

Erikonto kasv maksustamisperioodil arvatakse maha sama perioodi ettevõtlustulust ja kahanemine liidetakse ettevõtlustulule. Erikontol oleva summa kahanemist ei lisata maksustamisperioodi ettevõtlustulule, kui erikonto antakse ettevõtluse jätkamise eesmärgil üle teisele isikule tulumaksuseaduse § 37 lõikes 7 nimetatud juhul.

Erikontol oleva summa kasvu maksustamisperioodil saab sama perioodi ettevõtlustulust maha arvata juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • erikontole kantakse 10 tööpäeva jooksul laekumisest arvates ettevõtluse tuluna arvestatud summad ja seoses ettevõtlusega saadud toetused ning hüvitised;
  • kui erikontol oleva summa kasv maksustamisperioodil ületab sama maksustamisperioodi ettevõtlustulu ning seoses ettevõtlusega saadud toetuste ja hüvitiste summat, millest on tehtud tulumaksuseaduse §-s 32 lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, siis nimetatud tulemit ületavat osa maksustamisperioodi ettevõtlustulust maha ei arvata;
  • seda osa erikonto kahanemisest, mida tulude vähendamiseks ei kasutatud, ettevõtlustulule ei liideta;
  • Eestis mittemaksustatava ettevõtlustulu (välisriigist saadud ja märgitud maksustamise meetodiks „V" – „vabastusmeetod") kandmisel erikontole ei loeta seda konto kasvuks ja selle summaga ei saa vähendada Eestis maksustatavat ettevõtlustulu ning selle summa erikontolt äravõtmisel ei suurendata sellega Eestis maksustatavat tulu.

FIE võib lasta ettevõtluse tuludena laekunud summad ka otse erikontole kanda, siis ei ole enam kümmet tööpäeva vaja arvestada. Üldjuhul käsitletakse tööpäevadena päevi esmaspäevast reedeni. Kui tööpäevade hulka satub pühade ja tähtpäevade seadusega sätestatud rahvus- või riigipüha, siis on tegemist puhkepäevaga.

Erikontoks on ettevõtja poolt avatud tavaline arvelduskonto, mille FIE võtab kasutusse oma ettevõtluse erikonto tarbeks. Konto vahetamisel ehk ühest pangast teise üleviimisel tuleb kogu kontol olnud summa uuele kontole üle kanda 10 tööpäeva jooksul vana konto sulgemisest arvates. Erikonto kasutamine ja maksustamine on reguleeritud tulumaksuseaduse § 36 lg-tega 7, 71, 72 ja 8.

Eraldi erikonto avamisest Maksu- ja Tolliametit teavitama ei pea, erikonto olemasolust annab FIE teada tuludeklaratsiooni vormi E tabeli 2 täitmisega.

Erikontot on võimalik kasutada raha kogumiseks suuremate investeeringute tarbeks, ilma et kontol olevat summat maksustamisperioodi lõpus, millal tulu laekus, maksustatakse.

Erikontol hoitud raha eest saadud intressid loetakse ettevõtlustuluks ja maksustatakse tulumaksuga sellel maksustamisperioodil, millal intressi saadi, kui pank ei ole intresse välja makstes intressidelt tulumaksu kinni pidanud. Ettevõtluse lõpetamisel liidetakse erikontol olev eelnevalt maksustatava ettevõtlustulu vähendamiseks kasutatud summa lõpetamise perioodi ettevõtluse maksustatavale tulule (v.a intressid).

Erikontole ei kanta maksuhalduri poolt tagastatavat tulumaksu, kuna see ei ole ettevõtlustulu, mistõttu tuludeklaratsioonil tulumaksu tagastamiseks erikontot (erikonto arveldusarve numbrit) ei näidata.
 

Viimati uuendatud 29.04.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?