Ajatamine

Kuidas saan taotleda maksuvõlgade ja tulevaste kohustuste tasumise ajatamist?

Kõige lihtsam ja kiirem moodus maksukohustuste tasumise ajatamiseks on esitada taotlus e-MTA keskkonnas (edaspidi e-keskkond). E-keskkonnas saab kasutaja ajatamise taotluse esitada juhul, kui ühtegi eelnevat taotlust ei ole samal ajal menetlemisel ja kasutajal on maksuvõlg või tulevased maksukohustused, mida saab ajatada.

Taotluse esitamiseks tuleb e-MTAsse sisse logida ning valida menüüst „Arvestus“ > „Ajatamine“.

Kui mingil põhjusel ei ole võimalik e-keskkonna kaudu taotlust esitada, siis endiselt säilib võimalus esitada Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA või maksuhaldur) ajatamise taotlus pabervormil.

Taotluse saab esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil ajatamine@emta.ee, posti teel aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn või teenindusbüroos.

Ajatamise taotluse saab esitada perioodiks 2 kuni 24 kuud. Minimaalne summa, mida saab graafikusse kaasata, on 50 eurot.

Kui kiiresti ja kuidas ajatamise otsuse kätte saan?

Teie poolt esitatud taotlus menetletakse lihtsustatud korras ning otsus ja sellega kaasnev intressinõue genereeritakse andmetöötlussüsteemis automaatselt, juhul kui:

 • maksukohustuste suurus on kokku kuni 20 000 eurot;
 • soovitava ajakava pikkus on kuni 12 kuud;
 • kõik kohustuslikud maksudeklaratsioonid on esitatud;
 • puuduvad kehtivad ajatamise graafikud või kohtu poolt kinnitatud kompromissgraafikud;
 • kasutajal ei ole tasumata MTA määratud trahve, sunnirahasid ega kohtumenetluse tulemusel tekkinud avalik-õiguslikke nõudeid (trahv, sundraha, rahaline karistus, menetluskulud), mille tasumise tähtaeg on möödunud;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti-, likvideerimis- ega saneerimismenetlust;
 • puudub solidaarvõlg (s.o maksuvõlg, mida mitu isikut peavad tasuma ühiselt);
 • mistahes maksukohustuse osas puuduvad vaidlused;
 • maksuvõlga ei ole edastatud sundtäitmiseks kohtutäiturile;
 • viimase kuue kuu jooksul ei ole mõnda ajatamise graafikut kehtetuks tunnistatud.

Automaatne otsus koostatakse teie poolt taotluses esitatud andmete alusel, automaatne intressinõue koostatakse otsuse kinnitamise hetke seisuga teie maksuarvestuses kajastuva arvestusliku intressi kohta. Selle intressisumma tasumine sisaldub kinnitatud tasumisgraafikus, seda ei pea maksma eraldi graafikuväliselt. Mõlemad automaatselt koostatud dokumendid väljastatakse teile koheselt e-MTAsse ning on kinnitatud digitempliga (digitaalne tempel ehk digitempel on teenus, mille abil saavad juriidilised isikud anda digiallkirju dokumentidele. Seeläbi lisatakse dokumendile kinnitus, et dokument pärineb allkirjastanud ettevõttest (s.t digidokumendi kinnitab asutus, mitte selleks volitatud füüsiline isik) ning et dokumenti ei ole väljastamise ja kättesaamise vahepeal muudetud.).

Juhul kui esitatud taotlus ei vasta eelmainitud lihtsustatud menetluse tingimustele, siis vaatab taotluse läbi ametnik vastavalt maksukorralduse seaduses (MKS) sätestatule n-ö tavakorras. Sellisel juhul teeb MTA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest.

Otsuse tegemisel arvestame:

 • teie maksedistsipliini, näiteks seda, kas olete esitanud maksudeklaratsioonid õigeaegselt, kui pikaajaline on olnud maksuvõlg, jne
 • teie varalist seisundit
 • teie majandusnäitajaid
 • ajakava ja uute maksukohustuste täitmise võimalikkust
 • tagatise nõudmisel tagatise usaldusväärsust ja piisavust

Teatud juhtudel võime küsida maksukohustuste tasumise tagamiseks tagatise esitamist. Tagatisena eelistame registerpandi või hüpoteegi seadmist. Hüpoteegi seadmiseks kinnistule peate esitama eksperthinnangu, mis ei või olla vanem kui kolm kuud.

Kui teie ajatamise taotlus on esitatud e-keskkonna kaudu, siis loetakse menetlusdokumendid teile kättetoimetatuks e-MTAsse väljastamise hetkest alates. Muudel juhtudel on samuti esmaseks kättetoimetamise kanaliks e-MTA ja dokumendi väljastamise kohta saadetakse teile teavitus e-posti või tekstisõnumiga. Juhul kui maksuhaldurile on teada ainult teie postiaadress, siis saadetakse dokumendid postiga ja dokumentide kättetoimetamine toimub vastavalt MKSi 4. peatükis sätestatule.

Dokumentide kättetoimetamine

Kas Maksu- ja Tolliametil on õigus ajatamisest keelduda?

Meil on õigus jätta ajatamise taotlus rahuldamata, kui:

 • ajatamise vajadus ei ole piisavalt põhjendatud;
 • teile on väljastatud korraldus maksuvõla tasumiseks 48 tunni jooksul;
 • te ei pea õigusaktides sätestatud korras arvestust (nt ei ole esitatud majandusaasta aruannet) ja ei ole esitanud maksudeklaratsioone;
 • te ei ole esitanud määratud ajaks piisavat või usaldusväärset tagatist;
 • ilmnevad muud põhjused, miks maksukohustuste tasumise ajatamine ei ole otstarbekas, näiteks asjaolu, et tegelikkuses suudate kohustused tasuda ilma ajakavata.

Ajatatud maksukohustustelt intressi arvutamine

Kuni võla täieliku tasumiseni arvestatakse võlalt intressi 0,06% päevas (s.o 21,9% aastas), mis on näiteks oluliselt kallim kui pangalaenu intressi tasumine.

Intressilt omakorda intressi ei arvestata.

Ajatamisel võib taotleda graafikus sisalduvalt võlalt arvestatava intressi vähendamist 50% võrra edasiulatuvalt alates graafiku kinnitamise hetkest. Vastav soov tuleb märkida taotlusele. Otsuse kinnitamiseni arvestatud intressidele nimetatud intressisoodustus ei kohaldu.

Lihtsustatud menetluse puhul kehtib graafikus sisalduvate nõuete pealt arvestatavale intressile edasiulatuvalt alates graafiku kinnitamise hetkest automaatselt soodustus 50%.

Mis juhtub, kui ma maksukohustuste tasumise ajakava ei täida?

Maksuhalduril on õigus ajatamise otsus ja intressimäära vähendamine kehtetuks tunnistada juhul, kui maksukohustuslane:

 • ei täida kinnitatud ajakava,
 • ei tasu ajakava kehtimise perioodil tähtaegselt oma jooksvaid makse,
 • ei esita õigeaegselt kohustuslikke maksudeklaratsioone,
 • ei täida asjaõigusseaduses sätestatud kohustust hoida maksuvõla tagamiseks pandiga koormatud asja või
 • ei esita tagatise väärtuse vähenemise korral maksuhaldurile aktsepteeritavat asendustagatist.

Peale ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamist on maksuhalduril õigus asuda maksuvõlga sundtäitma vastavalt MKSi 13. peatükis sätestatule.

Mida pean maksukohustuste tasumise ajatamisel veel teadma?

Maksuvõla tasumise ajatamisel arvestage, et:

 • ajatatud maksuvõlga on võimalik tasuda ka ennetähtaegselt,
 • maksepuhkust rakendada ei ole võimalik.

Abiinfo

 

19.02.2020