Töökoha aadressi määramise juhend

Töökoha aadressi märkimisel kasutatakse Maa-ameti aadressiandmete süsteemi (täpsem info Maa-ameti geoportaalis). Aadressi käsitsi sisestamise võimalus on loodud juhuks, kui soovitud aadressi ADS-is ei leidu. E-MTAs lingile „Sisestan aadressi käsitsi“ vajutades avaneb vaade, kus aadressi saab osadena sisestada (maakond, kohalik omavalitsus jne) ning puuduva aadressiosa lahtrisse „Aadressi täpsustus“ kirjutada.

Töökoha aadressi märkimine on kohustuslik järgmiste töötamise liikide puhul:

Töötamise
liigi kood
Töötamise liik
1 Tööleping
2 Avalik teenistus
3 Kõrgemad riigiteenijad
4 Omavalitsuse valitud või nimetatud liige
501 Tasuta töötamine
504 Töötamine tulumaksukohustustega Eestis, sotsiaalmaks välisriigis
506 Töötamine tulumaksukohustusega Eestis, ilma sotsiaalmaksukohustuseta
507 Viisa alusel – tööleping

Töökoha aadressi märkimine ei ole kohustuslik maksukorralduse seaduse § 202 lõikes 2 ega § 251 lõike 4 punktides 2, 3, 16 ja 17 nimetatud isikutel (vastavate töötamise liikide loetelu on toodud Maksu- ja Tolliameti veebilehel „Muudatused töötamise registreerimisel alates 1. jaanuarist 2019“).

 

Mõisted
 

Töötaja töökoht on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu ettevõtte, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse (edaspidi ettevõte) territooriumil või tööruumis paiknev töötamiskoht ja selle ümbrus või muu töötamiskoht, kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korraldusel (töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 4 lõige 1).

Tööandja tegutsemiskoht on ettevõtte püsiva ja kestva majandus- või kutsetegevuse koht (maksukorralduse seadus § 9 lõige 2).
 

Töökoha aadressi määramise reeglid


Töökoha aadress on üldjuhul tööandja tegutsemiskoha aadress. Tööandjal võib olla üks või mitu tegutsemiskohta (nt kaupluseketid, kütusemüüjad, pankade harukontorid, põllumajandus jne) ja töötaja võib töötada mitmes kohas.

Kui töötaja täidab töökohustusi mitmel tööandja tegutsemiskoha aadressil (nt poemüüja, kes töötab erinevates müügikohtades), siis tuleb töökoha aadressiks märkida asukoht, kus töötaja töötab suurema osa tööajast. Kui töötaja tööaeg jaotub võrdselt, siis jääb tööandja otsustada, millisele aadressile töötaja registreerida.

Juhud, kus töö tegemist ei saa siduda ühegi aadressiga, vaid töö eeldab ringiliikumist (ehitus siia ei kuulu, antud valdkonna juhised on toodud erandite all):

  • kui töötaja ilmub regulaarselt tööandja tegutsemiskoha aadressile, kus asub töö tegemiseks vajalik vahend (nt takso, buss, laev), siis märkida see töökoha aadressiks;
  • kui esimest punkti ei saa tööandja tegevusalal rakendada, siis märkida töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Kaugtöö vormis muul Eesti aadressil, mis ei ole tööandja tegutsemiskoha aadress (sh kodusel aadressil), töötavate isikute töökoha aadress on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse. Erandjuhtudel, kui kaugtööd tehakse Eestis ning töötaja tegevust juhitakse välisriigist, tuleks töökoha aadressiks märkida kaugtöö tegemise aadress, et vältida valesse riiki määramist.

Alaliselt välisriigis töötavate isikute töökoha aadress on välisriik, kus töötaja töökohustusi täidab. Aadressi märkimisel piisab riigi nimest. Kui töötaja lähetatakse välisriiki ning lähetuse planeeritav kestus on kolm kuud või kauem või tähtajatu, siis on tegemist pikaajalise lähetusega, mille korral tuleb Töötamise registris muuta töötamise kannet ning töökoha aadressiks märkida välisriik. Lähetused, mis kestavad alla kolme kuu, loetakse lühiajaliseks ning nende registreerimine pole kohustuslik. Kolme kuu piir pikaajalise ja lühiajalise lähetuse eristamiseks on ühtlustatud Rahvastikuregistri viibimiskoha aadressiga (rahvastikuregistri seadus § 96 lõige 1).

Töökoha märkimine alltöövõtu korral (kooli- või personalisöökla või restorani majandamine, koristus- või turvateenuse osutamine vmt) toimub järgmiselt:

  • kui alltöövõtja tegevus toimub kliendi aadressil, teenuse osutamise leping on tähtajatu või sõlmitud vähemalt 2 aastaks ja klient on alltöövõtjale eraldanud alaliseks kasutamiseks vastavaks otstarbeks ette nähtud ruumid, siis on alltöövõtja tegutsemiskoha aadressiks kliendi aadress;
  • kui teenuse osutamise kestus kliendi aadressil jääb alla 2 aasta, siis märgitakse töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress.


Töökoha aadressi määramise erandid
 

Sellest tabelist saate abi töökoha aadressi määramisel siis, kui töötaja töötab mitmes kohas või tal puudub kindel töökoha aadress.

Tegevusala Töötaja töökoha aadress
Avaliku sektori töökohad välisriikides

Saatkondades, konsulaatides, sõjaväebaasides ja sarnastel objektidel töötavate isikute töökoha aadress on selle riigi territooriumil, kus objektid asuvad.

Välisriigis asuva töökoha puhul on tarvis märkida ainult riigi nimi, Eesti puhul täpne aadress.
Ehitus

Töökoha aadress on pikaajalise ehitusobjekti aadress juhul, kui see vastab järgmistele tingimustele:

  • objektiga alustamisel on selle kavandatav kestus vähemalt kaks aastat;

  • ettevõte annab objektil tööd rohkem kui 50 inimesele.

Väikesemahulistel ehitusobjektidel töötavate inimeste töökoha aadress on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Tee- või sillaehitustel või torujuhtmete paigaldamisel töötavate inimeste töökoha aadress on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Välisriigis asuva ehitusobjekti puhul järgida välisriigis töötamise üldreegleid.
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Jaotusvõrkude käitamise ja hooldamisega (kõrgepingeliinid, alajaamad, pumplad) seotud töötajate töökoha aadressiks on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Haldus- ja abitegevused

Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Kui alltöövõtja tegevus toimub kliendi aadressil, teenuse osutamise leping on sõlmitud tähtajatult või vähemalt kaheks aastaks ja klient on alltöövõtjale eraldanud alaliseks kasutamiseks vastavaks otstarbeks ette nähtud ruumid, siis on alltöövõtja tegutsemiskoha aadressiks kliendi aadress.

Kui teenuse osutamise kestus kliendi aadressil jääb alla 2 aasta, siis märgitakse töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress.
Infoalane tegevus

Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja töötab.

Kui töötaja töötab kaugtöö vormis Eestis, on tema töökoha aadress tööandja tegutsemiskoha aadress, kust tema tegevust juhitakse.

Välisriigis töötavate isikute puhul järgida välisriigis töötamise üldreegleid.
Jaekaubanduses töötajad

Samal aadressil ja samale jaemüüjale kuuluvad kauplused loetakse üheks tegutsemiskohaks. Erinevatel aadressidel asuvad kauplused on eraldi tegutsemiskohad.

Kui töötaja töö toimub mitmes müügikohas, siis on töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress, kus töötaja töötab suurema osa tööajast.
Pidevalt muutuva asukohaga müügitegevus (kaupmehed turgudel, mobiilsed kioskid), liikuvad meelelahutusettevõtted (nt tsirkus) ja liikuvad teenused (nt koduvisiite tegev juuksur) Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse. Omaniku kodune aadress, kui see on väikeettevõtte ainuke tegutsemiskoht.
Kalapüügilaevadel ja -paatidel töötajad, kalurid

Kui töötaja ilmub regulaarselt tööandja tegutsemiskoha aadressile, kus asub töö tegemiseks vajalik vahend, siis märkida see töökoha aadressiks.

Kui eelnevat juhist ei saa tööandja tegevusalal rakendada, siis märkida töökoha aadressiks laeva operaatori või omaniku aadress. Paate ja laevu käsitletakse töövahendite, mitte töökohana.
Kalakasvanduste ja kalahaudejaamade töötajad Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Kaevanduste töötajad

Kaevanduse aadress, kui kaevandustegevus seal kestab vähemalt kaks aastat. Sellisel juhul käsitletakse kaevandust eraldiseisva tegutsemiskohana.

Kaevandust, kus kaevandustegevus kestab alla kahe aasta, ei loeta eraldi tegutsemiskohaks ja seal töötavate inimeste töökoha aadress on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Kindlustusagendid, kes tegutsevad väljaspool kindlaksmääratud tööruume Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Kinnisvara rentimise ettevõtte töötajad

Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Kinnisvaraobjekti aadress on töötaja töökoha aadress ainult juhul, kui töötaja töötab seal alaliselt (nt majahoidja, turvatöötaja jne). Vastasel juhul kinnisvaraobjekti tegutsemiskohana ei käsitleta.
Maanteetranspordi teenuse osutajad

Kui töötaja ilmub regulaarselt tööandja tegutsemiskoha aadressile, kus asub töö tegemiseks vajalik vahend, siis märkida see töökoha aadressiks.

Kui eelnevat juhist ei saa tööandja tegevusalal rakendada, siis märkida töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Postiteenistuse töötajad ja kullerid

Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Postkontorid on üldjuhul iseseisvad tegutsemiskohad ja postkontori töötaja töökoha aadress on postkontori aadress.
Põllu- ja metsamajanduse töötajad

Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse (nt kontor, talu jne).

Kui töö toimub mitmes kindlas tegutsemiskohas (nt lautades), siis on töökoha aadressiks tegutsemiskoht, kus töötaja viibib suurema osa tööajast.
Kauba raudteevedudega seotud töötajad (töö väljas kaubajaamades või sorteerimisjaamades) Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Raudteetaristu pideva hooldamisega seotud töötajad Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Vee- ja õhutranspordi alal töötajad

Kui töötaja ilmub regulaarselt tööandja tegutsemiskoha aadressile, kus asub töö tegemiseks vajalik vahend, siis märkida see töökoha aadressiks.

Kui eelnevat juhist ei saa tööandja tegevusalal rakendada, siis märkida töökoha aadressiks laeva või lennuki operaatori või omaniku aadress.

Vee- ja õhutranspordi tegevusaladel kasutatavaid laevu ja lennukeid käsitletakse töövahendite, mitte töökohana.

 

30.09.2019