Sa oled siin

Töökoha aadressi määramise juhend

Tööandja peab töötamise registrisse märkima kõigi oma töötajate töökoha aadressid (maksukorralduse seaduse § 254 lg 1 p 7). Aadressid märgitakse Maa-ameti aadressiandmete klassifikaatori (ADS) järgi. Täpsem info Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kodulehel: „Aadressiandmete süsteem (ADS)”.
 

Mõisted
 

Tegutsemiskoht on ettevõte või selle osa (töökoda, tehas, müügipunkt, kontor, kaevandus või ladu), kus tegeldakse majandustegevusega või juhitakse majandustegevust ning kus selle ettevõtte heaks töötab üks või mitu inimest.

Töökoht on ettevõtte tegutsemiskohas (territooriumil või tööruumis) paiknev töötamiskoht ja selle ümbrus või muud töötamiskohad, kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal või korraldusel.


Töökoha aadressi määramise reeglid
 

Töökoha aadress on üldjuhul tööandja tegutsemiskoha aadress. Tööandjal võib olla üks või mitu tegutsemiskohta (nt kaupluseketid, kütusemüüjad, pankade harukontorid, põllumajandus jne) ja töötaja võib töötada mitmes kohas.

Kui töötaja töötab mitmes kohas (nt hooldus, järelevalve) või kodus (kaugtöö vormis), määratakse püsiv töökoha aadress tööandja tegutsemiskoha järgi, kust töötaja tegevust juhitakse.

Töökoha märkimine alltöövõtu korral (kooli- või personalisöökla või restorani majandamine, koristus- või turvateenuse osutamine vmt) toimub järgmiselt.
Kui alltöövõtja tegevus toimub kliendi aadressil, teenuse osutamise leping on tähtajatu või sõlmitud vähemalt 2 aastaks ja klient on alltöövõtjale eraldanud alaliseks kasutamiseks vastavaks otstarbeks ette nähtud ruumid, siis on alltöövõtja tegutsemiskoha aadressiks kliendi aadress.
Kui teenuse osutamise kestus kliendi aadressil jääb alla 2 aasta, siis märgitakse töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress.


Töökoha aadressi määramise erandid
 

Sellest tabelist saate abi töökoha aadressi määramisel siis, kui töötaja töötab mitmes kohas või tal puudub kindel töökoha aadress.

Tegevusala Töötaja töökoha aadress
Avaliku sektori töökohad välisriikides Saatkondades, konsulaatides, sõjaväebaasides ja sarnastel objektidel töötavate isikute töökoha aadress on selle riigi territooriumil, kus objektid asuvad.
Välisriigis asuva töökoha puhul on tarvis märkida ainult riigi nimi, Eesti puhul täpne aadress.
Ehitus

Töökoha aadress on pikaajalise ehitusobjekti aadress juhul, kui see vastab järgmistele tingimustele:

  • objektiga alustamisel on selle kavandatav kestus vähemalt kaks aastat;

  • ettevõte annab objektil tööd rohkem kui 50 inimesele.

Väikesemahulistel ehitusobjektidel töötavate inimeste töökoha aadress on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Tee- või sillaehitustel või torujuhtmete paigaldamisel töötavate inimeste töökoha aadress on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Jaotusvõrkude käitamise ja hooldamisega (kõrgepingeliinid, alajaamad, pumplad) seotud töötajate töökoha aadressiks on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Haldus- ja abitegevused Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Kui alltöövõtja tegevus toimub kliendi aadressil, teenuse osutamise leping on sõlmitud tähtajatult või vähemalt kaheks aastaks ja klient on alltöövõtjale eraldanud alaliseks kasutamiseks vastavaks otstarbeks ette nähtud ruumid, siis on alltöövõtja tegutsemiskoha aadressiks kliendi aadress.

Kui teenuse osutamise kestus kliendi aadressil jääb alla 2 aasta, siis märgitakse töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress.
Infoalane tegevus Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja töötab.

Kui töötaja töötab kodus või välismaal, on tema töökoha aadress tööandja tegutsemiskoha aadress, kust tema tegevust juhitakse.
Jaekaubanduses töötajad Samal aadressil ja samale jaemüüjale kuuluvad kauplused loetakse üheks tegutsemiskohaks. Erinevatel aadressidel asuvad kauplused on eraldi tegutsemiskohad.

Kui töötaja töö toimub mitmes müügikohas, siis on töökoha aadressiks tööandja tegutsemiskoha aadress, kus töötaja viibib suurema osa tööajast.
Pidevalt muutuva asukohaga müügitegevus (kaupmehed turgudel, mobiilsed kioskid), liikuvad meelelahutusettevõtted (nt tsirkus) ja liikuvad teenused (nt koduvisiite tegev juuksur) Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse või omaniku kodune aadress.
Kalapüügilaevadel ja -paatidel töötajad, kalurid Laevadel töötavate inimeste töökoha aadress on laeva operaatori või omaniku aadress. Paate ja laevu käsitletakse töövahendite, mitte töökohana.
Kalakasvanduste ja kalahaudejaamade töötajad Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Kaevanduste töötajad Kaevanduse aadress, kui kaevandustegevus seal kestab vähemalt kaks aastat. Sellisel juhul käsitletakse kaevandust eraldiseisva tegutsemiskohana.

Kaevandust, kus kaevandustegevus kestab alla kahe aasta, ei loeta eraldi tegutsemiskohaks ja seal töötavate inimeste töökoha aadress on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Kindlustusagendid, kes tegutsevad väljaspool kindlaksmääratud tööruume Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Kinnisvara rentimise ettevõtte töötajad Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Kinnisvaraobjekti aadress on töötaja töökoha aadress ainult juhul, kui töötaja töötab seal alaliselt (nt majahoidja, turvatöötaja jne). Vastasel juhul kinnisvaraobjekti tegutsemiskohana ei käsitleta.
Maanteetranspordi teenuse osutajad Töötajate töökoha aadressiks on tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Postiteenistuse töötajad ja kullerid Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.

Postkontorid on üldjuhul iseseisvad tegutsemiskohad ja postkontori töötaja töökoha aadress on postkontori aadress.
Põllu- ja metsamajanduse töötajad Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse (nt kontor, talu jne).

Kui töö toimub mitmes kindlas tegutsemiskohas (nt lautades), siis on töökoha aadressiks tegutsemiskoht, kus töötaja viibib suurema osa tööajast.
Kauba raudteevedudega seotud töötajad (töö väljas kaubajaamades või sorteerimisjaamades) Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Raudteetaristu pideva hooldamisega seotud töötajad Tööandja tegutsemiskoha aadress, kust töötaja tegevust juhitakse.
Vee- ja õhutranspordi alal töötajad Laevadel ja lennukitel töötavate inimeste töökoha aadress on laeva või lennuki operaatori või omaniku aadress.

Vee- ja õhutranspordi tegevusaladel kasutatavaid laevu ja lennukeid käsitletakse töövahendite, mitte töökohana.

 

19.09.2018