Sa oled siin

Töötamise registreerimine


Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav register, mida peab Maksu- ja Tolliamet.

Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, töötuskindlustushüvitis jne) ja madalapalgaliste toetuse määramisel.

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd pakkuvatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Tööd pakkuv isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku (töötaja) ametikohale.

Töötamise registris tuleb registreerida kõigi füüsiliste isikute töötamised, mille puhul tekib maksukohustus Eestis, ja seda olenemata lepingu vormist ning ajalisest kestvusest. Kui tööd tegev isik täidab tööülesandeid välisriigis ja Eestis maksukohustust ei teki, siis ei pea teda töötamise registris registreerima.

Erandina tuleb töötamise registrisse kanda töö tegemine äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures vabatahtlikkuse alusel tasu saamata.
 

Olulised tähtajad
 

Töötamise alustamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks.

Töötamise peatamine ja lõpetamine tuleb registreerida kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise peatumise või lõpetamise päevast.


Töötamise registri toimingud


Kuidas ja kus saab töötamise registreerida


1) E-maksuametis/e-tollis
Andmeid saab sisestada kas käsitsi või failiga laadides.
 - Failiformaadi kirjeldus  (257.43 KB, PDF)
 - csv-näidisfail (11.23 KB, XLSX)

2) X-tee kaudu masin-masin liidesega
 - Masin-masin liidese tehniline spetsifikatsioon ja töötamise klassifikaatorid

3) Lihtsustatud korras telefonikõnega numbril 880 0810 või tekstisõnumiga numbril 1811.
SMS tuleb saata kujul: tööandja kood(tühik)töötaja kood(tühik)töötamise alguse kuupäev.
Näide: 12345 23456789012 01.07.2014

Lihtsustatud registreeringut peab tööandja kindlasti 7 kalendripäeva jooksul töötamise liigiga täiendama.

4) Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

 

Küsimused ja vastused


Töötamise registri küsimused ja vastused »


Juhendid


Töötamise registri kasutamise juhendid »

 

Töötamise registrist kaovad sotsiaalmaksu kuumääraga seotud töötamise liigid
 

Alates 2016. aastast sõltub juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusliku lepingu (VÕS) alusel töötavatele inimeste ravikindlustus sotsiaalmaksu deklareerimisest deklaratsioonil TSD. 

Seoses sellega kaovad töötamise regsitrist sotsiaalmaksu kuumääraga seotud lepinguliigid:

  • Juhtimis-, kontrollorgani liige tasudes kuumääralt SM
  • VÕS leping tasudes kuumääralt SM
  • Viisa alusel – juhtimis-, kontrollorgani liikme tasu, tasudes kuumääralt SM
  • Viisa alusel – VÕS leping, tasudes kuumääralt SM

Alles jäävad töötamise liikidena "Võlaõiguslik leping", "Juhtimis- ja kontrollorgani liikme leping" ning samad liigid viisa alusel.

Seni kehtinud töötamise liigid liidetakse uute töötamise liikidega automaatselt ja tööandjad ise midagi muutma ei pea.

Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel teenustasusid ning juriidilise isiku juhtumis- ja kontrollorgani liikme tasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut deklareerivad sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses ehk 2016. aastal 128,70 eurot kuus (11.01.2016 esitatavas TSDs 2015. a detsembri kohta 117,15 eurot).

TSD esitamise tähtpäeva (üldjuhul 10. kuupäeva) õhtul edastab Maksu- ja Tolliamet haigekassale TSDl deklareeritud andmed isikute kohta, kelle kohta on deklareeritud väljamakseid vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses summeerituna kõigilt juhatuse liikme ja VÕS lepingu tasudelt. Ravikindlustus hakkab kehtima TSD esitamise tähtpäevale järgneval tööpäeval ja kehtib kuni järgmise TSD esitamise tähtpäevani.

Ravikindlustus peatub järgmisel päeval pärast isiku eest sotsiaalmaksu tähtpäevaks deklareerimata jätmist.

Töövõtjate ja juhatuse liikmete ravikindlustuse katkemise vältimiseks palume TSD deklaratsioonid esitada kindlasti õigel ajal!

Ravikindlustuse tingimuste muudatustega saab lähemalt tutvuda Haigekassa kodulehel ning ravikindlustust puudutavates küsimustes pöörduda Haigekassa infotelefonile +372 669 6630 või 16363.

 

18.10.2016