Sa oled siin

Töötamise registreerimine

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Tööd võimaldav isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku (töötaja) ametikohale.

Töötamise registris tuleb registreerida kõigi füüsiliste isikute töötamised, mille puhul tekib maksukohustus Eestis, ja seda olenemata lepingu vormist ning ajalisest kestvusest. Kui tööd tegev isik täidab tööülesandeid välisriigis ja Eestis maksukohustust ei teki, siis ei pea teda töötamise registris registreerima.

Erandina tuleb töötamise registrisse kanda ka tasuta töötamine äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures.

Töötamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks.
 

Kuidas ja kus saab töötamise registreerida

1) E-maksuametis/e-tollis
Andmeid saab sisestada kas käsitsi või failiga laadides.
 - Failiformaadi kirjeldus  (257.43 KB, PDF)
 - csv-näidisfail (11.23 KB, XLSX)

2) X-tee kaudu masin-masin liidesega
 - Masin-masin liidese tehniline spetsifikatsioon ja töötamise klassifikaatorid »

3) Lihtsustatud korras telefoni või SMSi teel numbril 1811.
SMS tuleb saata kujul: tööandja kood(tühik)töötaja kood(tühik)töötamise alguse kuupäev.
Näide: 12345(tühik)23456789012(tühik)01.07.2014

Lihtsustatud registreeringut peab tööandja kindlasti 7 kalendripäeva jooksul töötamise liigiga täiendama.

4) Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.


Töötamise registreerimisel tuleb registrisse kanda

1) Töötaja isikukood, 
    isikukoodi puudumisel ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg


2) Töötamise alustamise kuupäev
Töötamise alustamise kuupäev on:
- töölepingu alusel töötaja tööle asumise kuupäev
- võlaõigusliku lepingu korral lepingu jõustumise kuupäev
- avalikus teenistuses ametikohale asumise kuupäev

3) Töötamise liik, mille leiate töötamise liikide tabelist

Töötamise liikide selgitused

Võlaõiguslik leping 
ravikindlustus kaasneb, kui TSDl on deklareeritud väljamaksed koodidega 17, 18, 19, 123 ja/või 125 alusel. Ravikindlustuse saamiseks peab TSDl deklareeritud sotsiaalmaks kas ühe tööandja TSDlt või mitme tööandaja TSDdelt summeerituna olema vähemalt 141,90 eurot.

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige  ravikindlustus kaasneb, kui TSDl on deklareeritud väljamaksed koodidega 21, 22, 29, 30, 156 ja 158 alusel. Ravikindlustuse saamiseks peab TSDl deklareeritud sotsiaalmaks kas ühe tööandja TSDlt või mitme tööandaja TSDdelt summeerituna olema vähemalt 141,90 eurot.

Abikaasatasu – pikaajalisse välislähetusse saadetud ametnikuga kaasas oleva mittetöötava abikaasa või välisteenistujaga või pikaajalises lähetuses Eesti Vabariigi välisesinduses töötava haldusteenistujaga kaasas oleva mittetöötav abikaasa.

Töötamine tulumaksukohustusega Eestis, sotsiaalkindlustusmaksud välisriigis (töötamise liik töötamise registris „Töötamine TM kohustusega Eestis, SM välisriigis“)
Liik valitakse juhul, kui töötamisel tekib Eestis tulumaksukohustus, kuid sotsiaalkindlustusmaksed on välisriigis ning isikule ei laiene sotsiaalsed tagatised Eestis.

Tasuta töötamine on töötamine äriühingu või FIE majandushuvides tasu saamata.

FIE töötajate registreerimine

FIE peab oma töötajate registreerimiseks sisenema e-maksuametisse/e-tolli ärikliendina.

Seejärel tuleb töötamise registri "Registreeri töötamine" lehel valida rippmenüüst "Vali FIE ärikood".

FIE abikaasa registreerimine

FIE abikaasa, kes osaleb FIE ettevõtlustegevuses, tuleb töötamise registris registreerida juhul, kui ta töötab FIE ettevõttes töölepinguga kas tasu eest (töötamise liik "Tööleping" – seoses töötasult makstavate tööjõumaksudega kaasneb ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus) või tasu saamata (töötamise liik "Tasuta töötamine" – ei kaasne ravi-, pensioni- ja töötuskindlustust).

Erandina ei pea FIE oma abikaasat töötamise registris registreerima juhul, kui abikaasa on registreeritud Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registris FIE abikaasana ning FIE-l on kohustus maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu (kaasneb ravi- ja pensionikindlustus).
Lugege täpsemalt juhendist "FIE abikaasa registreerimine maksukohustuslaste registris ning abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine".

Võlaõigusliku lepingu alusel töötava isiku registreerimine

Töötamise registrisse tuleb kanda kõik võlaõiguslike lepingute alusel töötavate isikute töötamised.


Töötamise registri toimingud

 

 

Küsimused ja vastused


Töötamise registri küsimused ja vastused »


Juhendid


Töötamise registri kasutamise juhendid »

 

Muudatus juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning VÕS-lepingu alusel töötavate inimeste ravikindlustuses alates 2016. aastast
 

Alates 2016. aastast sõltub juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusliku lepingu (VÕS-lepingu) alusel töötavatele inimeste ravikindlustus sotsiaalmaksu deklareerimisest deklaratsioonil TSD, mitte töötamise registri kandest nagu varem. 

Juhatuse ning kontrollorgani liikme lepingu ja võlaõigusliku lepingu alusel töötaval isikul on õigus ravikindlustusele, kui tööandja (või tööandjad kokku) on tema eest ühes kuus deklareerinud sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Sotsiaalmaksu arvestuses lähevad arvesse TSDl deklareeritud järgmiste koodidega väljamaksed:

  • deklaratsiooni TSD lisal 1: väljamaksed koodidega 17, 18, 19, 21, 22, 29, 30, ning

  • deklaratsiooni TSD lisal 2: väljamaksed koodidega 123, 125, 156, 158.

TSD esitamise tähtpäeva (üldjuhul 10. kuupäeva) õhtul edastab Maksu- ja Tolliamet Haigekassale TSDl deklareeritud andmed isikute kohta, kelle kohta on deklareeritud väljamakseid vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses summeerituna kõigilt juhatuse liikme ja VÕS-lepingu tasudelt.

Kui tööandja deklaratsiooni parandab, siis saadab Maksu- ja Tolliamet uued andmed Haigekassale deklaratsiooni parandamise päeva õhtul. Kui parandamise tulemusel väheneb isiku eest tasutud sotsiaalmaksusumma alla miinimumkohustuse, siis tema ravikindlustus lõpeb järgmisest päevast. Kui sotsiaalmaksu on deklareeritud vähemalt miinimummääralt, siis ravikindlustus jätkub.

Näiteid

  • Kui TSD on esitatud tähtpäevaks, 10. jaanuariks, on isikul ravikindlustus 11. jaanuarist 10. veebruarini.
  • Kui sotsiaalmaksu on vähemalt miinimummääralt deklareeritud ka 10. veebruari TSDl, on isik ravikindlustatud ka 11. veebruarist 10. märtsini.
  • Kui 10. märtsi TSD-l on isiku eest deklareeritud sotsiaalmaksu vähem kui miinimummääralt, siis 11. märtsist kuni 10. aprillini isik ravikindlustatud ei ole.
  • Kui 10. kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale ja seetõttu on TSD esitamise tähtpäev näiteks 12. kuupäev, siis hakkab ravikindlustus kehtima 13. kuupäeval.
  • Kui TSD parandus tehakse 15. kuupäeval ja selle tulemusel deklareeritakse töötaja eest sotsiaalmaksu vähemalt miinimummääralt, siis hakkab ravikindlustus kehtima 16. kuupäeval.
  • Kui TSD esitatakse enne tähtpäeva, siis hakkab ravikindlustus kehtima TSD esitamise tähtpäevast järgmisel kuupäeval.

Töövõtjate ja juhatuse liikmete ravikindlustuse katkemise vältimiseks palume esitada TSD deklaratsioonid kindlasti õigel ajal!

Ravikindlustuse tingimuste muudatustega saab lähemalt tutvuda Haigekassa kodulehel ning ravikindlustust puudutavates küsimustes helistada Haigekassa infotelefonile +372 669 6630 või 16363.

 


Töötamise registris on töötamise liik "vabatahtlik töö" asendatud uue nimetusega "tasuta töötamine"

 

 

 

26.06.2017