Faili edastamine
 1. Kasutaja koostab ettevõtte infosüsteemist lähetamiste faili, mis vastab lisatud failistruktuurile.
 2. Ettevõtte volitatud kasutaja logib Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna e-MTA kaudu infosüsteemi.
 3. Kasutaja valib rakenduse menüüst „Lisa eSL XMLina".
 4. Kasutaja valib menüüst „Impordi vastuvõtuteade XML-ist".
 5. Kasutaja näitab XML-faili asukohta ning käivitab selle importimise.
 6. Süsteem täidab XML-faili alusel eSL lahtrid ning saateleht esitatakse kontrolliks, juhul kui see läbib edukalt kontrolli, see esitatakse.
 7. eSL loetakse esitatuks, kui sellele on omistatud ARC.
Kasutusjuhendid ja juhised
 • Käibemaksukohustuslaste registri päring (KMKR)

Teenuse tehniline nimetus: 

EE/GOV/70000349/kmd/kmkr/v1

Teenuse sisend:

 • Põhipäring

Äriregistri kood, isikukood või KMKR number
Lk number - päringu vastuse ridu piirav parameeter (1 – 1 kuni tuhat rida, 2 - 2 kuni 2000 rida)

 • Muudatuste päring

Perioodi algus /pp.kk.aaaa/
Perioodi lõpp /pp.kk.aaaa/
Lk number - päringu vastuse ridu piirav parameeter

Teenuse väljund:

 • Registrikood või isikukood
 • Käibemaksukohustuslase nimi
 • Esindusisiku kood
 • Esindusisiku nimi
 • KMKR number
 • Kohustuse perioodi number
 • Kohustuse alguskuupäev
 • Kohustuse lõppkuupäev
 • Registreerimise otsuse kuupäev
 • Registrist kustutamise otsuse kuupäev


 

 • Võlapuudumise kontroll (VPT)

Teenuse tehniline nimetus: 

EE/GOV/70000349/mkrliides/vpt/v1

https://x-tee.ee/catalogue-data/EE/EE/GOV/70000349/mkrliides/30.wsdl

Andmevahetuse käivitamine 
Ajakohased andmed on alati kättesaadavad ning juurdepääsu kasutaja ise otsustab, millal andmevahetus käivitada. Üksikpäringut on keelatud kasutada andmete massilise pärimise eesmärkidel. 

Teenuse sisend: 

1. isikukood (füüsiline isik) või äriregistrikood (juriidiline isik) või MTA antud MRR kood (mitteresident); 
2. otsitava seisu kuupäev 

Märkus 1: Kuupäev, mille suhtes maksuvõla puudumise asjaolu kontrollida soovitakse. 
Märkus 2: Maksuvõla puudumise või olemasolu kontrollimise kuupäev saab olla kuni kolm aastat varasem kui päringu tegemise kuupäev, st päringut saab teha kuni kolme aasta vanuse seisu kohta. 

Teenuse väljund:

Kodeeritud vastus: Tähendus:
0 - pole nimekirjas Maksuvõlg puudub
1 - on nimekirjas On maksuvõlg ja/või esitamata deklaratsioonid
2 - viga Viga
 • Märkus 1: Päringu vastuseks on “Maksuvõlg puudub” ka juhul, kui maksukohustuslasel olev kõikide sama maksuhalduri hallatavate maksude võlg, arvestamata haldusaktiga kindlaksmääramata intressi, on väiksem kui 100 eurot või kui maksuvõla tasumine on ajatatud. (MKS § 14 lg 5). 
 • Märkus 2: Päringu vastuseks on “On maksuvõlg” ka siis, kui maksukohustuslasel on otsitava seisu kuupäeval täitmata maksudeklaratsiooni esitamise kohustus ning maksusummat ei ole määranud ka maksuhaldur. (MKS § 14 lg 5). 
 • Märkus 3: Päringu tulemusel on informatiivne iseloom ning see ei ole käsitletav tõendina MKS § 14 lg 5 tähenduses. 

EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon

(versioon 6)

X-tee TolliOperatsioon v.6

ECS-i uuendatud koodiloend

(Renewed codelist for ECS)

ECS-i tehnilised spetsifikatsioonid

(Technical specifications for ECS in English)

ECS-i tehnilised spetsifikatsioonid

(ekspordi teenused)

OMF-i tehniline spetsifikatsioon

(väljumismanifesti teenused)

Seostabel CC615A ning ECS2

XML-i tagide vahel

Tegevusjuhis ettevõttele tolli infosüsteemide

masin-masin liidese testide teostamiseks

Code of practice for the company for the

performance of tests for the machine-machine

interface of the customs information systems

Technical specifications for ECS in English

(Export and Exit Services)

MTA X-tee liidese spetsifikatsioon
Specification of X-Road Interface of ETCB
ECS-i funktsionaalne spetsifikatsioon
ECS II ja OMF kasutusjuhend
Scenarios for testing of the X-Road interface
X-tee teststsenaariumid
Kauba kirjeldus ülddeklaratsioonil
ECS-i VÜD ja loendi XML skeem
OMF-i XML skeem

Lisa 5 Deklaratsiooni vorm CRS XSD

Sõnumi üldandmed

Lisa 6 Deklaratsiooni vormi CRS XSD

lisa 1 FATCA ja CRS ühiste tüüpide

klassifitseerimine

Lisa 7 Deklaratsiooni vormi CRS XSD

lisa 2 OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine

Lisa 8 Deklaratsiooni vormi CRS XSD

lisa 3 Riikide ja valuutade koodid

Lisa 9 Deklaratsiooni vormi CRS XSD

lisa 4 FATCA andmeliikide klassifitseerimine

Lisa 10 Deklaratsiooni vorm DAC2 XSD

Sõnumi üldandmed

Lisa 11 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD

lisa 1 FATCA ja CRS ühiste tüüpide

klassifitseerimine

Lisa 12 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD

lisa 2 OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine

Lisa 13 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD

lisa 3 Riikide ja valuutade koodid

Lisa 14 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD

lisa 4 FATCA andmeliikide klassifitseerimine

Näidis täidetud deklaratsioonist

Maksukohustuslaste koodi (TIN – tax identification number) formaati ja struktuuri on võimalik kontrollida Euroopa Komisjoni veebilehel.

Elektrooniline hasartmängu aruandlus

EHMA teenuste spetsifikatsioon

(seisuga 26.07.2021)

EHMA services specification

(as of 26.07.2021)

Spetsifikatsiooni versioon

esiletoodud muudatustega

(seisuga 12.10.2015, kajastab v1.2

ja v2.1 erinevusi)

EHMA-v2.wsdl 

(seisuga 28.07.2015, rakendus 01.01.2016)

Ehma-v4.wsdl

Üleminekuks X-tee versioonile 6

Hasartmängu mängimise piirangutega isikute (HAMPI) nimekirjale juurdepääs

HAMPI teenuste korraldaja spetsifikatsioon

HAMPI specification

hampi-xrd-v6.wsd

Üleminekuks X-tee versioonile 6

EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon

(versioon 6)

X-tee TolliOperatsioon v.6

ICS liidestamise tehniline spetsifikatsioon

01122015

ICS technical specifications 01122015

(ENG)

Tegevusjuhis ettevõttele tolli infosüsteemide

masin-masin liidese testide teostamiseks

Code of practice for the company for the

performance of tests for the machine-machine

interface of the customs information systems

Asendustoimingutest
ICSi ja IMFi juhend

Scenarios for testing of the X-Road

interface

Kauba kirjeldus ülddeklaratsioonil
Lennutranspordi vormistamisest
X-tee teststsenaariumid
Näidispäringud
Veebikliendi ENSi andmemudel

Klassifikaatorite haldamise süsteemi (KHS) eesmärgiks on pakkuda Maksu- ja Tolliameti (MTA) uutele infosüsteemidele ja avalikkusele MTA tegevusvaldkonnas tarvilikke klassifikaatoreid ühtsest kontaktpunktist.

Nii on tagatud klassifikaatorite ajakohasus ning süsteemide koostalitusvõime. KHS ISKE turvaklass on K2T1S0. Infosüsteemis isikuandmeid ei töödelda. Klassifikaatorite andmed on reeglina avalikud, välja arvatud üksikud konfidentsiaalsed klassifikaatorid, mis on ainult MTA sisemiste süsteemide jaoks – neid ei väljastata.

Iga klassifikaatori kohta on metadata ja elementide versiooni XML-failid. Elementide ajaline kehtivus on tuletatav versiooni(de) kehtivusest. Kui teie rakendus vajab elemente ka tagasiulatuvalt, siis peate omale laadima kõik vastava perioodi versioonid. Klassifikaatorite pärimiseks on loodud KHS universaalne liides. Eeldatakse, et liidest kasutatakse välise infosüsteemi kaudu, mis korraldab andmete puhverdamise ning vastava kasutusjuhtumi jaoks ettevalmistamise. Konkreetse deklaratsioonitüübi jaoks vajalikud klassifikaatorid on kirjeldatud selle rakenduse dokumentatsioonis.

Üldised dokumendid

Süsteemi Käibedeklaratsioon (KMD)

andmekoosseis (uuendatud veebruaris 2017)

Süsteemi Käibedeklaratsioon (KMD)

klassifikaatorid (uuendatud veebruaris 2017)

Süsteemi Käibedeklaratsioon (KMD) reeglid

(uuendatud veebruaris 2017)

XML faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid

Süsteemi Käibedeklaratsioon (KMD)

XML-formaadi kirjeldus

XML Schema (uuendatud veebruaris 2017)

XML näidisfail (uuendatud veebruaris 2017)

XML näidisfail (käibemaksugrupp)

(uuendatud veebruaris 2017)

CSV faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid

Süsteemi Käibedeklaratsioon (KMD)

CSV-formaadi kirjeldus

(uuendatud veebruaris 2017)

CSV näidisfail (kehtib alates

maksustamisperioodist 01.2017)

(uuendatud veebruaris 2017)

CSV näidisfail (käibemaksugrupp)

(kehtib alates maksustamisperioodist

01.2017) (uuendatud veebruaris 2017)

Videojuhis „KMD INF csv-faili ettevalmistamine e-MTAsse üleslaadimiseks"

Masin-masin liidese kirjeldusega seotud dokumendid

KMD masin-masin liidese teenuse

kirjeldus (uuendatud novembris 2019)

downloadmime.wsdl

uploadmime.wsdl

MTA X-tee teenuse downloadMime.v1

tehniline kirjeldus

MTA X-tee teenuse uploadMime.v1

tehniline kirjeldus

operationAccepted.xsd
operationRejected.xsd

VD aruanne

Vorm VD xml kirjeldus

Vorm VD xml näidis

(ühendusesisese käibe deklareerimiseks)

Vorm VD xml näidis

(nõudmiseni varu deklareerimiseks)

Vormi VD xsd

Vormi VD xsd

(nõudmiseni varu)

Masin-masin liidese kirjeldusega seotud dokumendid

KKS klassifikaatorid v1.2

Täiendavad klassifikaatorid: Parafiinne DK/EDK

ja Diislikütus B30/EDK B30

(alates 16.08.2019)

KKS ärivead v1.4

KKS X-tee teenuste kirjeldus v1.4
KKS kande CSV failiformaadid v1.2
KKS X-tee liides v1.5
KKS tankla müük CSV failiformaadid v1.1
Kütuse kannete teenused v1.2
Kütuse vastuvõtuteate teenused v1.1
Näidissõnumid v1.7
KKS kande XML-näidisfailid
Planeeritud vedude teenused v1.4
Tanklast müügi koondkannete teenused v1.0
Teenustes kasutatavad andmestruktuurid v1.3
KKS WSDL-fail

KKSi näidisfail

Kütuse käitlemise andmekogu vastavusdokumentide süsteem (VDS)

Biokütuse tarneandmete aruandluse esitamine

Biokütuse tarneandmete aruandluskohustuse

täitmise kasutusjuhend

LAAKi kasutusjuhend

LAAKi koondaruannete esitamise juhend

Sisse- ja väljamineku erijuhtude

rakendamine

LAAKi X-tee teenuse juhised

Täiendavad klassifikaatorid

alates 16.08.2019

LAAKi X-tee teenuse XML-näited

Eelnevate, alus- ja täiendavate

dokumentide selgitus

Laoarvestuse andmestik (muu kaup)
Koondaruande struktuur (muu kaup)

Koondaruande XML-skeem

(saldo, muu kaup)

Koondaruande XML-skeem

(tehing, muu kaup)

Koondaruande kannete XML-näidis

(muu kaup)

Koondaruande saldo XML-näidis

(muu kaup)

LAAK veateated ja veakoodid

Sisse- ja väljamineku erijuhtude

rakendamine (muu kaup)

KKS ja LAAK tegevuskohtade koodid

Lisa 1 Deklaratsiooni vorm FATCA XSD

Lisa 2 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD

lisa 1 Riikide ja valuutade koodid

Lisa 3 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD

lisa 2 Nimede ja aadresside klassifitseerimine

Lisa 4 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD

lisa 3 Andmeliikide klassifitseerimine

Maksuandmete tõendi

XML-formaadi kirjeldus

XML-formaadis failid

CSV-formaadis failid

Aktsiisilattu lähetamise teade alkohol

Aktsiisilattu lähetamise teade tubakas

Tarbimisse lähetamise teade alkohol

Tarbimisse lähetamise teade tubakas

Kaupade andmeid saab edastada masin-masin liidese (X-tee) kaudu.

NES X-tee spetsifikatsioon

vers 4, 07.07.2021

NES X-tee spetsifikatsioonide lisad

05.10.2020

NES X-tee WSDLid

05.05.2021 (ALD teenuse muudatus)
 

NES X-tee teenused

NES X-tee teenused on loetletud failis „NES X-tee spetsifikatsioon". Nende selgitused leiate järgmisest tabelist.

X-tee teenus Selgitus
createPresentationNotification.v1 PN esitamine
updatePresentationNotificationRequest.v1 PN muutmine
riskAnalysisStatus.v1 Riskide seisu päring
insertTemporaryStorageDeclaration.v1 ALD esitamine
updateTemporaryStorageDeclaration.v1 ALD muutmine
insertTemporaryStorageDeclarationWithDataReuse.v1 ALD esitamine andmete taaskasutamisega
updateTemporaryStorageDeclarationWithDataReuse.v1 ALD muutmine andmete taaskasutamisega
revokeTemporaryStorageDeclaration.v1 ALD tühistamine

Ilmnenud vigade ja probleemide korral saatke palun järgmine info e-posti aadressile ics2.hd@emta.ee.

 1. Süsteemi nimetus ja võimalusel selle konkreetne teenus/funktsionaalsus, kus esineb probleem/viga.
 2. Vea saamise aeg (kuupäev/kellaaeg)
 3. Konkreetne viga/kood
 4. Kui viga saadakse kliendi veebirakenduses, siis ekraanitõmmis, kus on näha ka aadressiriba ja aeg ning viga.
 5. Kui viga saadakse X-tee teenust kasutades, siis saadetav request sõnum ja vastu saadav response (kui saadakse), XML-vormingus.
 6. Info kriitilisuse kohta (kas takistab nt tööd või ainult häirib, vmt)
 7. Pöörduja kontakt (e-posti aadress, telefoninumber)

Tehniline teave

SADHES saatelehe XML-faili näidised

(versioon 6)

X-tee kasutajale

EMTA x-tee liidese spetsifikatsioon

(versioon 6)

X-tee Tollioperatsioon v.6

X-tee spetsifikatsioonid v.1.5.4

Saatelehe töötlemise talitlusreeglid

Kasutusjuhendid ja juhised

Reklaamimaksu deklaratsioon

Kehtib alates 01.01.2020

Reklaamimaksu deklaratsiooni

elektroonilise faili struktuur

Kehtib alates 01.01.2020

Deklaratsiooni esitamise videojuhend

​EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon

(versioon 6)

​X-tee TolliOperatsioon v.

Complex X-tee liides

Complex sõnumid
Complex andmekoosseis

Complex koodiloend, seisuga 01.05.2021

(uuendatud on „TarneTingimused" koode)

Complex koodiloend, seisuga 01.01.2020
Complex koodiloend, seisuga 01.02.2019
Sõnumite XML-skeemide definitsioonid

Tegevusjuhis ettevõttele tolli infosüsteemide

masin-masin liidese testide teostamiseks

EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon

(versioon 6)

X-tee TolliOperatsioon v.6

NCTSi funktsionaalsete spetsifikatsioonide

üldtutvustus (Functional transit

system specification)

NCTSi funktsionaalsete spetsifikatsioonide

põhiprotsesside kirjeldus

(Functional transit system specification)

NCTSi funktsionaalsete spetsifikatsioonide

andmemudel ja sõnumite struktuur

(Functional transit system specification)

NCTSi koodiloendid (Codelists)

NCTSi tehnilised spetsifikatsioonid

(Technical specifications for NCTS)

Specification of X-Road Interface of ETCB
NCTSi uuendatud koodiloend
NCTSi S-koodiga vead

NCTS seostabel sisestusväljad

<-> XML-i tagid

Kliendi töölaualt formeeritava XMLi struktuur

IE15 tagide ja NCTS süsteemi siseste

tagide seosetabel

Tegevusjuhis ettevõttele tolli infosüsteemide

masin-masin liidese testide teostamiseks

NCTS X-tee testsenaariumid
NCTS X-road test scenarios

TSD üldised dokumendid

TSD xml ja csv formaadi kirjeldusega seotud dokumendid

TSD xml formaadi struktuur

alates 01.01.2022

TSD xml formaadi struktuur

alates 01.07.2020

TSD xml formaadi struktuur

alates 01.01.2022 

TSD xml formaadi struktuur

alates 01.07.2020

TSD xml näide

alates 01.01.2022

TSD xml näide

alates 01.07.2020

TSD CSV-formaadi struktuur

alates 01.01.2022

TSD CSV-formaadi struktuur

alates 01.07.2020

Pankadele hoiuseintresside deklareerimiseks alates 01.01.2018

XF 11 xml formaadi struktuur

alates 01.01.2022

XF 11 xml formaadi struktuur

alates 01.01.2022

XF 11 xml formaadi struktuur

XF 11 xml näide

XF 11 csv näide

TSD esitamise X-tee v6 teenused

 • uploadMime – faili edastamise teenus
 • confirmTsd – TSD kinnitamise teenus
 • getTsdStatus – faili või kinnituse staatuse küsimise teenus
 • getTsdFeedback – TSD tagasiside küsimise teenus

MTA X-tee teenuse uploadMime.v1 tehniline kirjeldus

uploadmime.wsdl

confirmTsd teenuse struktuuri kirjeldus
confirmTsd.wsdl
getTsdStatus teenuse struktuuri kirjeldus

getTsdStatus.wsdl

getTsdFeedback teenuse struktuuri kirjeldus
getTsdFeedback.wsdl

TSD pangaliides

Vormi INF 14 XML-faili formaadi kirjeldusega seotud dokumendid

INF 14 xml formaadi struktuur

alates 22.04.2018

INF 14 xml formaadi struktuur

alates 22.04.2018

INF 14 näide

alates 22.04.2019

ESD XML

ESD xml formaadi struktuur

alates 01.01.2015

ESD xml formaadi struktuur

alates 01.01.2015

ESD xml näide

alates 01.01.2015

Töötamise registreerimine e-EMTAs CSV-formaadis

Töötamise registreerimine, peatamine ja muutmine masin-masin liidesega TOOTREG

Töötamise registri kannete allalaadimise

teenuse TORRGNO kirjeldus

Töötamise registreerimise ja

muutmise reeglid

masin-masin liidese kaudu (TOOTREG)

TOOTREG sisendsõnumi kirjeldus

TOOTREG vastussõnumite kirjeldus

TOOTREG tagastatavad teated

terve sõnumi kohta

TOOTREG tagastatavad teated sõnumis

sisalduva teate kohta

Töötamise registri masin-masin liideste

tehniline kirjeldus

Töötamise klassifikaatorid

Töötamise liikide klassifikaator

Töötamise lõpetamise

aluste klassifikaator

Töötamise peatamise

aluste klassifikaator

VD aruanne

Vorm VD xml kirjeldus

Vorm VD xml näidis

(ühendusesisese käibe deklareerimiseks)

Vorm VD xml näidis

(nõudmiseni varu deklareerimiseks)

Vormi VD xsd

Vormi VD xsd

(nõudmiseni varu)

Viimati uuendatud 03.12.2021

Kas sellest lehest oli abi?