Dividendide maksustamine

Residendist äriühing, sealhulgas täis- ja usaldusühing, maksab tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis. Tulumaksuga ei maksustata fondiemissiooni korras jaotatud kasumit.

Alates 1. jaanuarist 2019 kohaldub TuMS § 4 lg 5 ja § 501 alusel regulaarselt makstavatele dividendidele madalam maksumäär 14% ehk 14/86 dividendide netosummast. Seega saab residendist äriühing dividendide tulumaksuga maksustamisel kohaldada madalamat maksumäära 14/86 ja tavamäära 20/80.

Dividend on väljamakse, mida tehakse juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist ning mille aluseks on dividendi saaja osalus juriidilises isikus (aktsiate või osade omamine, täis- või usaldusühingu osanikuks või tulundusühistu liikmeks olemine või muud osaluse vormid vastavalt äriühingu asukohamaa seadustele). (TuMS § 18 lg 2)

Residendist äriühing maksab kasumi jaotamisel ehk dividendi väljamaksmisel tulumaksu määras 20/80 (alus: TuMS § 50 lg 1 ja § 4 lg 11).

Dividendilt arvutatud tulumaks ning võimalikud maksuvabastused ja mahaarvamised (TuMS § 50 lg 11 ja § 54 lg 5) deklareeritakse vormi TSD lisas 7, lisaks tuleb vormil INF 1 (I osa) lisada dividendi saajate nimekiri.

Residendist äriühing saab madalamat maksumäära 14/86 rakendada:

 1. 2019. aastal ühele kolmandikule 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu;

 2. 2020. aastal ühele kolmandikule 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist, millelt residendist äriühing on maksnud tulumaksu. (TuMS § 61 lg 53)

Madalama maksumäära kohaldamisel ei ole oluline, mis aasta kasumi arvelt äriühing dividende maksab. Madalam maksumäär kohaldub kassapõhiselt 2019. aastal väljamakstud dividendidele.

Näide dividendide maksustamisest 2019. aastal

Äriühing tegi 2018. aastal dividendi ja omakapitali väljamakseid 9000 eurot ning äriühingul oli 2019. aastal õigus kohaldada madalamat maksumäära (14/86) dividendi väljamaksele 3000 eurot (9000 ÷ 3).

Äriühing maksis 2019. aasta juunikuus dividendi 4000 eurot järgmiselt:

 1. juriidilisele isikule 2000 eurot,
 2. füüsilisele isikule A 1000 eurot,
 3. füüsilisele isikule B 1000 eurot.

Äriühingul oli kohustus dividendi väljamaksmisel kohaldada esmalt madalamat maksumäära (14/86) ja seejärel tavamäära (20/80).

Äriühingul on dividendide maksustamisel erinevad võimalused. Näiteks:

 1. juriidilisele isikule väljamakstud dividend 2000 eurot maksustada madalama maksumääraga (2000 × 14/86 = 325,58);
 2. füüsilisele isikule A väljamakstud dividend maksustada madalama maksumääraga (1000 × 14/86 = 162,79) ning dividendi väljamakselt pidada kinni tulumaks 7% (1000 × 7% = 70). Füüsilisele isikule A makstakse välja dividend 930 eurot (1000 – 70).
 3. füüsilisele isikule B väljamakstud dividend 1000 eurot maksustada tavamääraga (1000 × 20/80 = 250). Füüsilise isiku B dividendi väljamakselt tulumaksu kinnipidamise kohustust ei ole.

või

 1. füüsilistele isikutele A ja B väljamakstud dividendid maksustada madalama maksumääraga (1000 × 14/86 = 162,79) ning dividendi väljamaksetelt pidada kinni tulumaks 7% (1000 × 7% = 70). Füüsilistele isikutele A ja B makstakse välja dividendid 930 eurot (1000 – 70).
 2. juriidilisele isikule väljamakstud dividendist 2000 eurot maksustada 1000 eurot madalama maksumääraga (1000 × 14/86 = 162,79) ning 1000 eurot tavamääraga (1000 × 20/80 = 250).

Tulumaksuseadus ei näe ette reegleid, kes ja mis ulatuses osanikest/aktsionäridest peab saama madalama või tavamääraga maksustatud dividende. Oluline on, et madalama maksumäära kohaldamine on kohustuslik! Kui madalama maksumääraga maksustatud dividende enam maksta ei saa, siis kohaldatakse tavamäära.

Näide dividendide maksustamisest 2020. aastal

Äriühingul on 2020. aastal õigus kohaldada madalamat maksumäära (14/86) dividendi väljamaksele 4333,33 eurot ((9000 + 4000) ÷ 3). 

Äriühing maksab 2020. aasta juulikuus dividendi 2000 eurot järgmiselt:

 1. juriidilisele isikule 1000 eurot,
 2. füüsilisele isikule A 500 eurot,
 3. füüsilisele isikule B 500 eurot.

Äriühing maksustab dividendi väljamakse 2000 eurot madalama maksumääraga (2000 < 4333,33) järgmiselt:

 1. juriidilisele isikule välja makstud dividend 1000 eurot maksustatakse 1000 × 14/86 = 162,79 eurot;
 2. füüsilistele isikutele A ja B välja makstud dividendid 500 eurot maksustatakse madalama maksumääraga (500 × 14/86) ning dividendi väljamaksetelt peetakse kinni tulumaks 7% (500 × 7% = 35). Füüsilistele isikutele A ja B makstakse välja dividendid 465 eurot (500 – 35).

Äriühing 2020. aastal rohkem dividendi väljamakseid ei tee ja seega jääb äriühingul madalama maksumääraga dividendi väljamaksmise õigus osaliselt kasutamata (2000 < 4333,33).

Seda õigust järgmisele aastale, s.t 2021. aastale edasi kanda ei saa.

Residendist äriühing saab kolme eelneva aasta keskmise maksustatud dividendi ja omakapitali väljamakse ulatuses neljandal aastal dividendi maksustada madalama maksumääraga 14/86 (TuMS § 4 lg 5 ja § 50¹).

Näide dividendide maksustamisest 2021. aastal

Äriühing teeb dividendi väljamakseid:

 1. 2018. aastal 9000 eurot,
 2. 2019. aastal 4000 eurot ja
 3. 2020. aastal 2000 eurot

ehk kokku kolme eelneva aasta jooksul 15 000 eurot.

2021. aastal on äriühingul õigus kohaldada madalamat maksumäära (14/86) dividendi väljamaksele 5000 eurot (15 000 ÷ 3).

Madalama maksumääraga maksustatud dividendi väljamaksmisel füüsilisele isikule kuulub täiendavalt kinnipidamisele tulumaks 7% (TuMS § 41 p 7²). Tulumaks kuulub kinnipidamisele nii residendist kui ka mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud dividendi väljamakselt.

Riikidevahelised maksulepingud võivad mitteresidendist füüsilise isiku dividendide väljamakse:

 • vabastada tulumaksu kinnipidamisest (Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Gruusia, Jersey, Küpros, Mani saar ja Mehhiko on riigid, kelle puhul residentsustõend vabastab tulumaksu kinnipidamisest) või
 • vähendada tulumaksu kinnipidamisel maksumäära 5%-ni (Bulgaaria, Iisrael ja Makedoonia on riigid, kelle residentsustõend vähendab tulumaksu kinnipidamisel maksumäära 5%-ni).

Residendist äriühing deklareerib nii madalama maksumääraga kui ka tavamääraga maksustatud dividendi väljamaksed vormi TSD lisal 7 ja vormil INF 1.

E-MTAs on vormi TSD lisal 7 „Jaotatud kasumi arvestus madalama maksumäära kohaldamiseks“, kus äriühingule kuvatakse hetkeseisuga:

 • eelmisel aastal väljamakstud dividendid ja omakapitali väljamaksed (jaotatud kasum), millelt äriühing on maksnud tulumaksu;

 • kasum, millele kohaldub madalam maksumäär;

 • kalendriaastal madalama maksumääraga jaotatud kasum;

 • kasum, mida on veel võimalik kalendriaastal madalama maksumääraga jaotada.

E-MTAs on äriühingutel võimalik oma andmeid vaadata. Dividendi väljamaksete maksustamisel on madalama maksumäära rakendamine kohustuslik.

TSD lisal 7 esitamisel deklareerib äriühing koodil 7008 dividendide väljamakse kokku, koodil 7009 madalama maksumääraga ja koodil 7010 tavamääraga maksustatud dividendid.

E-MTAs koodil 7008 dividendide väljamakse deklareerimisel jagab TSD lisa 7 rakendus automaatselt väljamakse hetkeseisu alusel koodi 7009 madalama maksumääraga ja koodi 7010 tavamääraga maksustatud dividendi vahel.

Füüsilise isiku dividenditulu summa ja dividenditulult kinnipeetud tulumaks deklareeritakse vormil INF 1. Vormil INF 1 on koodil 13050 madalama maksumääraga maksustatud dividendi väljamakse liik „MDK“ ja tavamääraga maksustatud dividendi väljamakse liik endiselt „DK“.

Väljamakse liigiga „MDK" deklareeritakse vormil INF 1 koodil 13060 füüsilise isiku dividenditulu brutosumma, koodil 13073 kinnipeetud tulumaksu määr ning koodil 13074 kinnipeetud tulumaks.

Madalama maksumääraga maksustatud dividendi maksmisel või edasimaksmisel füüsilisele isikule kuulub üldjuhul kinnipidamisele tulumaks määras 7%, kuid mitteresidendist füüsilise isiku puhul võivad maksuleping ja dividenditulu saaja residentsustõend kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määra vähendada (vastavalt 0% või 5%).

E-MTAs arvestab vormi INF 1 rakendus automaatselt füüsilise isiku dividenditulu brutosummalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu 7%.

Mitteresidendi dividenditulu deklareerimiseks vormil INF 1 peab isikul olema Eesti isikukood või Maksu- ja Tolliameti väljastatud mitteresidendi registrikood Eestis. Mitteresidendi registrikoodi saab taotleda e-MTA kaudu, valides Registrid ja päringud - Registreerimine - Mitteresidendi registreerimine) või esitada taotlus mitteresidendist väljamakse saaja Maksu- ja Tolliametis registreerimiseks.

Äriühing deklareerib TSD lisa 7 osas II koodil 7210 tulu liigiga 723.1 saadud madalama maksumääraga maksustatud dividendid. Kui äriühing maksab saadud dividendide arvelt madalama maksumääraga maksustatud dividende edasi, siis tuleb need deklareerida koodil 7311.

Sarnaselt tavamääraga maksustatud dividendile saab vabastusmeetodit kohaldada tingimusel, et dividendi saanud ja edasimaksval äriühingul oli dividendi maksjas vähemalt 10% suurune osalus. Erinevus tavamääraga maksustatud dividendi edasimaksmisest on see, et kui madalama maksumääraga maksustatud dividend makstakse edasi füüsilisele isikule, siis kuulub dividendilt kinnipidamisele tulumaks 7%.

Esindajakonto (nominee account) on väärtpaberikonto, mille vahendusel hoitakse väärtpabereid teise isiku (klient) jaoks ja arvel.

Esindajakonto puhul ei kanta registrisse andmeid isikute kohta, kellele kuuluvad esindajakontol olevad väärtpaberid, vaid registrisse kantakse andmed esindajakonto omaniku kohta ja muud Eesti väärtpaberite keskregistri seadusega nõutud andmed.

Esindajakontol on kontohaldur, kelleks üldjuhul on pank.

Täpsem info Eesti väärtpaberite keskregistri (Nasdaq CSD) kodulehel.

Madalama maksumääraga dividendide maksustamisel on oluline välja selgitada, kas esindajakontol olevad väärtpaberid ehk osalus, mille alusel dividendi väljamakse tehakse, kuuluvad juriidilisele isikule või füüsilisele isikule.

Kui esindajakontol olevad väärtpaberid kuuluvad füüsilisele isikule, siis madalama maksumääraga (14/86) maksustatud dividendi maksmisel või edasimaksmisel tuleb täiendavalt kinnipidada tulumaks 7%.

Nii residendist kui ka mitteresidendist füüsilise isiku puhul saab dividenditulult kinnipidamisele kuuluva tulumaksu arvesse võtta füüsilise isiku tulu deklareerimisel. Selleks tuleb dividendi väljamakse saaja isikustada ning vastavalt TSD lisal 7 ja vormil INF 1 deklareerida.

Mitteresidendist füüsilise isiku puhul võivad maksuleping ja MTAle esitatud dividenditulu saaja residentsustõend kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määra vähendada (vastavalt 0% või 5%). Selleks tuleb samuti dividendi väljamakse saaja isikustada ja vastavalt TSD lisal 7 ja vormil INF 1 deklareerida.

Kui dividendi väljamakse tegemisel ei ole teada, kas esindajakontol olevad väärtpaberid kuuluvad juriidilisele isikule või füüsilisele isikule, siis tuleb madalama maksumääraga dividendi maksmisel täiendavalt kinnipidada tulumaks 7%.

Seetõttu on väga oluline enne dividendide väljamaksmist panga kontohaldurit ja/või emitenti teavitada, kellele kuuluvad esindajakontol olevad väärtpaberid.

Kui andmed on teada, siis saab dividendi väljamaksed koheselt korrektselt ära deklareerida. Kui andmed selguvad hiljem, siis on emitendil õigus dividendi väljamakse osas deklaratsioone parandada ning parandustega andmed korrektselt TSD lisa 7 ja vormi INF 1 ära deklareerida.

Viimati uuendatud 29.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?